Dames- en Ueerenkleeding Corn. P. tan Zeist bezoeken de „De Zon" - Fa, A, IKS. Kaal een Cursus HET ADRES naar maat is wetende dat hier het ALLER BESTE geboden zal worden. 1. Tempels op Java. 2. Zoo groen als gras. BESCHUTTING ruime sorteering, degelijke kwaliteit aan laagste prijzen. WARME I ONDERKLEEDIMG GEMENGD NIEUWS. In de laatste maanden is vooral in kantoren te Rotterdam ingebroken, zonder dat men er in slaagde, de da ders te ontdekken. Een sleuteltje van een safeloket gevonden in de Mauritsstraat in de woning van een verdachten persoon sedert voortvluchtig, heeft nu een spoor gegeven. Dit sleuteltje was door Lips' brandkasten- en slotenfabriek te Dordrecht geleverd aan de Spaarbank te Schiedam, die het uitreikte aan den portier van de Ambachtschool aldaar. In die schooMs ingebroken, bij welke gelegenheid het sleuteltje is gestolen. De politie ging daarop na, met wien de voortvluchtige verdachte uit de Mauritsstraat omgang had gehad, met het gevolg, dat gearresteerd en naar het politiebureau in de Witte de With straat overgebracht werden de 21-jarige M. B. van den Katendrechtschen Lage dijk en de 25 jarige J. G. uit de Rezi- dastraat, twee losse werklieden. Beiden werden herhaaldelijk verhoord en lang zamerhand bekenden zij, jn vereeni ging met den voortvluchtigen man uit de Mauritsstraat, verschillende inbra ken te hebben gepleegd. De inbraken die dit drietal ten laste gelegd worden, zijn gepleegd bij A. ten Hope's Handelmaatschappij aan den Ruigeplaatweg, Rietschoten en Houwens op den Westzeedijk, de Nederl. Anker- en Kettingfabriek aan den Keileweg, de American Petroleum Company aan de Willem Buijtenwech- straat, bij ds. J. H. van Haselen aan den Dordtschestraatweg, in de Industrie school in de Sikkelstraat, bij de Coö peratieve vereeniging Rotterdamsche Huidenclub aan de Pelgrimsstraat, bij C Bruijnzeel en Zonen aan den Zwaanhals, bij Lauterbacg technisch bureau aan de Willem Buijtenwech- straat. in de Hoogere Burgerschool aan de Putschebocht, in de scholen in de Kruisstraat en aan de Kruiskade, in de Gereformeerde kerk in de Ammanstraat alle alhier. Voorts in de kantoren en werkplaatsen, van de Unie-maatschap pij te Schiedam en in de Ambacht school aldaar. In de woning van de beide aange houden losse werklieden zijn ledige portefeuilles, gouden kettingen, zilveren vulpenhouders, vijlen, enz gevonden, alle van deze inbraken afkomstig Aan geld is bij de verschillende inbraken ruim f 1000 gestolen, waarvan niets is terecht gekomen. Belang, ijk is de schade door vernieling veroorzaakt bij het inbreken. Alleen in de school op de Kruiskade zijn een 30 kasten met geweld opengebroken. Bij de in braak op het kantoor van de Unie- Maatschappij te Schiedam is een brandkast van het kantoor over een lengte van bijna 50 m ;ter naar een koffiezolder gesleept De inbrekers zijn er echter niet in geslaagd de brandkast te openen. Vandaag zijn de beide aangehouden inbrekers ter beschikking van de justitie gesteld. Gisteren werden in het water vliegkamp Schellingwoude twee ltali aansche vliegbooten uit Kopenhagen verwacht, z.g zeeverkenners van het tweedekker type, bemand met vier of ficieren van de Italiaansche luchtstrijd krachten, een verslaggever van de Popular Italia en 3 mechaniciens Deze beide vliegbooten ondernemen een groote Europeesche rondvlucht. Te circa kwart over vier kwam van het watervliegkamp de Mok bericht in dat een der vliegbooten, waarin zich o.m. de leider van den tocht bevond, aldaar was aangekomen. Het andere vliegtuig evenwel ontbrak. De commandant van het aangekomen toestel verklaarde, dat hij na Harlingen niets meer van het hem vergezellende vliegtuig gezien had. Een voorloopig onderzoek, op de Zuiderzee ingesteld bleef vruchte loos. Hedenochtend zal een nieuw •nderzoek worden ingesteld door een aantal watervliegtuigen der marine var. net vliegkamp „de Mok". Op het Velperplein te Arnhem s de 69 jarige oud onderwijzer F. L. N. door een gemeente-autobus over reden. De man werd in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis vervoerd ai is kort daarop aan de gevolgen overleden. Volgens ooggetuigen treft len autobusbestuurder geen schuld. Te Sellingen is Dinsdagavond W door zijn beide zonen van J3 en 17 jaar met een geweer en een mest ork gedood. Omtrent den te Sellingen ge pleegden moord zij nog medegedeeld tat W met het geld, dat zijn vrouw ad verdiend, naar de kroeg was ge- iaan en daarna dronken thuis was jekomen. Zij beide zoons h'ebben hem toen aangevallen de een schoot met ?en geweer, doch raakte niet, de knaap sloeg daarom zijn vader met het geweer, op het hoofd, terwijl zijn broeder met de mestvork hem mishandelde met net gevolg, dat de dood door deze wanhoopsdaad intrad. De daders werden ter beschikking der Justitie te Winschoten gesteld. Gistermiddag is de 8 jarige W v. d. P. bij zijn woning aan den Naaldwijkschenweg te 's Gravenzande door een autobus van de Westlandsche Stoomtrammij. overreden. Het kind was onmiddelijk dood. Op den dijk te Papendrecht is gisteravond een ongeluk met doodelij- ken afloop" gebeurd De zandtrekker T. D., die per fiets van zijn werk nuiswaarts keerde, werd door de autobus der firma Van R. uit Sliedrecht die hem tegenkwam, aangereden. De man werd op last van een dokter per auto naar het algemeen ziekenhuis te Dordrecht overgebracht, waar hij kort na aankomst is overleden. Gistermiddag omstreek 5 uur is de 19-jarige J G., stoker der Zuider Stoomtram, op den Oosterhoutschen weg. doordat hij het hoofd te ver bui ten de locomotief stak. daarmede tegen een boom terecht gekomen. Zwaar gewond en bewusteloos is hij naar het ziekenhuis te Breda overgebracht. Zijn toestand is levensgevaarlijk. Gisteren heeft de 45 jarige koop man Warschauer te Berlijn om tot nu toe nog onopgehelderde reden zijn 43-jarigen broer doodgeschoten, en daarna zichzelf van het leven beroofd. Uit nagelaten brieven bleek, dat beide broers, gezamelijk afscheid van het leven wilden nemen, In een café te Spekholzerheide miste zekere W A. uit die gemeente zijn portefeuille met geld, circa f560. A. had dat geld pas gebeurd van den verkoop van land. Blijkbaar was hij dronken gemaakt. Eerst arresteerde de politie de vrouw va^ den caféhouder. Ten onrechte bracht zij enkele dagen in 't arrestantenlokaal door. Daarna hield de politie een Poolsche gehuwde Vrouw aan, wonende in de boven woning van het café. Zij heeft bekend A. het geld ontfutseld te hebbeneen gedeelte van het bedrag is in beslag genomen en voor een flinke som waren ook reeds menbelen gekocht Vrouw P. is gevankelijk naar Maastricht overgebracht. Het draadlooze station te Valentia Island heeft gisteren een bericht opge vangen van het Nederlandsche stoom schip Andijk, van de HollandAmerika Lijn welk schip 19 dezer*van New York naar Rotterdam vertrokken is. meldend, dat het in nood was Het schip bevond zich toen op 47° 42' N. B. en 30° W. L. in den Atlantischen Oceaan. De directie van de Holland—Ame rika Lijn deelt mede, dat volgens een door haar onvangen bericht het Ame- rikaansche stoomschip American Mer chant op weg was naar de opgegeven positie en gisteren avond 8 u 30m. bij de Andijk hoopte te arriveeren Een later bericht meldde nog dat het stoomschip Rotterdam, van de Holland—Amerika Lijn, in de nabijheid van de Andijk is. Het schip heeft een defect aan het stunrtoestel Te New York; werd dezer dagen een dame overreden door een jongen op een fiets. Een dokter die vlak bij de plek van het on heil woonde snelde zijn woning uit en verleende als medi cus zijn diensten a;in de omvergereden dame. Toen hij dsiarna den ruwen rijder een standje maakte, trokken de vrienden van deze, partij voor hun makker, en vielen 15 in getal aan op den dokter Z ij waren gewapend met baseball-knotse n en sloegen den dokter een paar gaten in het hoofd en een paar ribben stuk. Gisterenavond, omstreeks half twaalf is op het Velperplein te Arnhem de 70 jarige N. uit tie St. Petruslaan aldaar, onder de laatste omnibus van Lijn 4 geraakt. De bestuurder gaf signalen, maar de bejaarde man scheen ze niet te hooren en wou vlak vóór den wagen den weg oversteken. De bestuurder remde, doch de man kwam onder den wagen en werd door een veer ernstig aan het hoofd verwond Hij werd naar het ziekenhuis over gebracht maar bleek bij aankomst aldaar reeds overleden. BUITENLAND. De Raad van den Volkenbond nam in huishoudelijke zitting kennis van een telegram van den Griekschen ministei van buitenlandsche zaken en van het eerste rapport van den Fran- schen militairen attaché te Belgrado, mede name' s zijn Engelsche en Ita liaansche collega's, waaruit blijkt, dat het terugtrekken der troepen van Griekschen en Bulgaarschen kant normaal verloopt. Chamberlain zal zich in verbinding stellen met de Grieksche en Bulgaarsche vertegenwoordigers nopens vorming en samenstelling eener commissie van enquête belast met de bestudeering der aansprakelijkheid en der toe te kennen schadevergoedingen. Tot voorzitter van de commissie van den Volkenbond, die het incident zal onderzoeken, werd benoemd de Britsche gezant te Madrid, Sir Horace Rumbold, die vroeger gezai.t was te Konstantinapeltot leden werden be noemd twee burgers, een Nederlander en een Zweed en twee officieren, een Franschman en een Italiaan. Painlevé heeft weer op zich ge nomen in Frankrijk een nieuw minis terie te vormen. Briand maakt er deel van uit, maar heeft als eisch gesteld dat Sarail uit Syrië, waar het zeer ru moerig toegaat, wordt teruggeroepen. BURGERLIJKE STAND. JONGE MANNEN, die zich wenschen te bekwamen voor het beklceden eener betrekking bij de Politie, kunnen zich tot het volgen van wenden tot den INSPECTEUR VAN POLITIE alhier. 35515 VOOR 34203 WAALWIJK bij de Markt. tau Q^ncJófze&LG Architectonische wonderen uit oer-oude tijden In twee acten. LACHEN LACHEN De titel reeds zegt U alles! Uit het leven eener arme blinde. Door haar rampzalig gebrek heeft zij den beker des lijdens tot den laatsten druppel moeten ledigen. Verrassende ontknooping in de laatste acte Zes groote bedrijven. VOORAL PLAATSEN BESPREKEN 35516 Door onze gezamelijke inkoopen met bijna 200 der grootste zaken bieden wij eike concurrentie het hoofd. U vindt bij ons VAM s MAGAZIJN „DE ZON" KAAtEHlUVEIi. STERKESCHOOLTRUIEN, blauw en grijs vanaf MANSTRUIEN, ijzersterk vanaf GEMOLTONNEERDE MANSBOEKEN prima kwaliteit 2 PERSOONS WOLLEN DEKENS vanaf TWEE PERSOONS GEBLOEMDE WOLLEN DEKENS EXTRA SORTEERING IN DAMES VESTEN 4.95 PRACHT DAMESVESTEN met zijden doorweven, nieuwste dessins 6.75 MOOIE SORTEERING DAMESBONTEN 35509 in prima kwaliteiten vanaf 6.75 84 ent. 1.79 1.89 4.95 6.95 W.S.C.-reservers zich tegen Berkdflk houden zullen. JULIANA. Zondag a.a ontvangt Juliana voor de com petitie 3de klas N.V.B., OïsterwQk op bezoek. Deze vereeniging is voor Juliana een onbe kende. Daarom Jullana-lui. werpt u Zondag met geestdrift in den strijd en indien het pech-duiveltje niet zoo tegenwerkt als Zon dag j.I., is succes niet uitgesloten. Daarom geel-zwarten flink aangepakt. Daar er Zon dag 'n uiterst spannenden wedstryd te wach ten staat, wordt een druk bezoek naar het Jtiliana-terrein aanbevolen. Aanvang half 3. Juliana 2 speelt om 12 uur op het H.E.C.- ter'rein tegen H.E.C. 3. Juliana 3 ontvangt H.E.O. 4, eveneens om 12 uur. KAATSHEUVEL. Onverwachts is nog 'n competitiewedstrijd ingelascht in 't programma van Zondag a.s. Ter elfder ure is bericht ontvangen van den X.Y.R.-competitieleider. drft R.W.B. I Zondag om half drie by Kaatsheuvel I op bezoek komt. Spelen de onzen 't spel dat we tegen Devo van hen zagen, zoo zijn we voor den uitslag niet bevreesd. Een overwinning met punten als tegen R.W.B. in Besomen zou ons regenvallen. R.W.B. II speelt vooraf voor de Ie klasse B.V.B. tegen Kaatsheuvel II. Voetballiefheb bers kunnen dus Zondag a.s. profiteeren. GEERTRUIDENBERG. Good-Luck II krygt de Bredasche Boys II thuis. Daar Good-Luck II Zondag 1.1. ge toond heeft, wat het kan presteeren, zul len de Bredasche Boys voorzichtig moeten zyn. Geertruidenberg I krygt de Bredasche Boys I op bezoek. Met een beetje flink aan te pakken gelooven we wel, dat er kans is op een kleine Geertruidenberg-overwinning. Good-Luck I gaat naar Ginneken I. De t-yfers van Zondag 1.1. zullen wel niet gehaald worden, maar op een overwinning kunnen we wel rekenen. WAALWIJK. Geboren: Lucia d.v. Richard van Boxstae- le cn Maria Leytens. Wilh., Petr. d.v. N. de Goey en A van Bokhoven. Johanna J. Th. d.v. J J van Heeswyk en G M Berkel- rnans. Jan z.v. .T .Muis en J Iloogendoorn. Cornells J z.v. J C Pullens en W. Duyveu- kam. Johan z.v. IJ. Veltmeyer en P Trots. Petrus J z.v. J. C van Pinxsteren en van II M Ivoekx Adrlanus z.v. M Wagenma kers en II Werings. IIuw. AangiftenHendrik Schouten 49 j. en Johanna Braat 53 j. Johannes L. v. d. Assem 20 j. en Johanna M. Kiyn 28 j. Martinus P. Kuypers 30 j. en Ida J. de Wit 24 jaar. IluweiykenAdr. van Herwynon 32 jaar en Alida C. van IJeyst 20 jaar. OverlydenHenrica J. Rruurniijn 0 mnd. Vertrokken: Jos. van Boxtel naar Schyn- del. Corn. Blom en gezin naar Eindhoven. Jan Klomp en gezin naar Helmond. J. G II Ex en gezin naar Wynandsrade. Ve ronica 'M. Scholten naar Wynandsrade. P. Heeffer naar Rotterdam. J. R. v. d. Vel den naar Xiouwkuyk G. M. W. v. Hllst naar- Tilburg. A. de Rooy naar Sprang- Capelle. Ingekomen: Hendrica C. v. d. Hammen van Rotterdam. EETHEN. Over September 1925. Geboren Oornelis Marina z.v. J. Bramler- horst en Cornelia Vos. Immetje d.v. C. Tuit en I Vink. Jacoba Pieternella d.v. J. Colyn en A. Kol ff. Cornelia Adriana d.v. .1. IJieter en A. P. de Haan. Jannigje Dirkje d.v. II. v. d Steenhoven en C II van Zanten. Cornelia d.v. J. Dekker en C. Bonman. Overleden: Johannes van der Mooren 59 jaar. echtgenoot van A. Kerkwijk. Geer- trujda Vos 55 jaar. Levenloos aangegeven kind van T. van Nardennen en L Kwakernaat. Gehuwd: Denis Vos 30 jaar en Huiberdina Alida Branderhorst 32 jaar. Opwekkend en verfrisschend Parfumerie Joyzelle, Haarlem. Fi i m kenners FLORA-BIOSCOOP ACTUFFL. ROFIFNn ROE^FMH ONT^P ^NFNO

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8