Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. F jonge vrouw. i» s U Ifiibenf FEULLETON NUMMER 88 WOENSDAO 4 NOVEMBER 1925 48e JAARGANG. UITGA VI: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 88. Teleur.-Adres: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN, EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. WAALWIJK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 30 October des avonds ten 9 uur. Voorzitter Edelachtb. heer E. Moonen. Ongeveer 7 uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig de heer Klij- berg die bericht van verhindering heeft gezonden. Op de vraag van den Voorzitter of iemand opmerkingen op de notulen heeft, vraagt de heer Roggeveen voor lezing van de notulen wijl die niet ter inzage hebben gelegen. De Secretaris deelt mede, dat die vanaf Woensdag ter inzage hebben gelegen. Roggeveen. Gistermiddag toch niet Voorzitter. Toen heb ik even de no tulen genomen om te nummeren. Roggeveen. Ze lagen er niet en om dat dit al meermalen het geval is ge weest, verzoek ik voorlezing. Voorzitter. Ik heb gezegd dat, als iemand zou komen om de stukken In te zien, ze mij zouden waarschuwen. U hebt er echter zeker tegen niemand iets van gezegd. Roggeveen. Neen. Voorzitter. Er is geen bezwaar om ze voor te lezen. Na voorlezing worden de notulen ongewijzigd goedgekeurd en vastge steld. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van de vereeniging Waalwijks Belang waarin de vlag van de Tentoonstelling de gemeente wordt aangeboden. Wordt op voorstel van Burg. en Weth. besloten de vlag onder dank betuiging te aanvaarden. Schrijven van het Centraal stem bureau houdende de mededeeling dat de heer H. A. W. Surig benoemd is verklaard tot lid van den gemeenteraad. Een verslag van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs alsmede een verslag van de werk zaamheden gedurende 1921/1924 van 99) TWEEDE DEEL. de Rijksvakschool voor Schoenmakers en Leerlooiers, wordt voor kennisgeving aangenomen. Schrijven van de Commissaris der Koningin houdende de mededeeling dat het wenschelijk is zich tegen stormschade te verzekeren. Op voorstel van Burg. en Weth. wordt besloten om de gemeente niet tegen stormschade te verzekeren. 2. Antwoord van Burg. en Weth. op het nader rapport der Commissie voor het onderzoek der rekening over 1924. Zooals onze lezers in ons nummer van Woensdag 1.1. hebben kunnen lezen, reageeren Burg. en Weth uit voerig op het voorstel der Commissie om alle gemeentewoningen die tot nog toe niet bij het woningbedrijf zijn ondergebracht, aan dat bedrijf toe te voegen Zij hebben daartegen bezwaren van theoretischen en practischen aard. Zij maken daarbij onderscheid tusschen woningen, die gesticht zijn in het belang der volkshuisvesting en de be zittingen der gemeente, die dat karakter nitet hebben. Het verharen der wonin gen behoort aan den raad. Met dit voorschrift wordt de hand gelicht met betrekking tot het verhuren der wo ningen van het Woningbedrijf, omdat het practisch niet uitvoerbaar zou zijn bij de sterke wisseling van huurders en het groote aantal te verhuren vvo ningen elke verhuring in den Raad te brengen, daarom is door den Raad een algemeen huurreglement vastge steld en zijn de huurgrenzen ook door hem bepaald. Verder zeggen Burg. en Weth. zich volkomen competent te achten het beheer over de bedoelde woningen zelf te blijven voeren. De kwestie van de toelaatbaarheid als raadslid van huurders van ge meentewoningen achten zij niet te behooren tot de kwestie, omdat alleen behoort te worden beoordeeld de vraag of bijstand in een bepaalden tak van beheer op zich zelf al dan niet ge- wenscht is. De heer Roggeveen zegt dat het de bedoeling van de Commissie niet is geweest dat de nog te verhalen posten in den raad moeten komen, aan gezien mag worden aangenomen dat zoo zoetjes aan alle oude posten wel zullen zijn ingehaald. Het is ook niet de bedoeling van de Commissie om deze posten apart na te gaan. Verder wordt door Burg. en Weth. gezegd alszou de Commissie hebben aangedrongen om de woningen, ook die niet tot den publieken dienst be hooren, bij het woningbedrijf onder te brengen. Dit is niet zoo, want wil men het verslag der Commissie nog eens nalezen, dan zal men daarin zien dat daarin wordt gesproken dat de bestaande contracten kunnen worden vernietigd. Burg. en Weth. 2eggen zich zelf competent te achten om deze woningen te verhuren, maar de Commissie heeft daarover niet gesproken. De redactie van het geheele ant woord van Burg. en Weth. doet zien dat Burgemeester de Surmont de Bas Smeele wel is overleden, maar daar mede de redacteur van de preadviezen niet. Daar zitten nog menschen aan met duizend teenen. Toen de heer Gragtmans nog waar nemend burgemeester was, is ook eens gewezen op den toon die uit een preadvies sprak en die heeft toen ge zegd dat hij zou zorgdragen dat zoo iets niet meer zou gebeuren en het moet worden gezegd, zoolang hij waarnemend burgemeester is geweest, is het ook niet meer voorgekomen. Door zoo te schrijven, zegt spr., wordt de gelegenheid afgesneden om op de zaak verder in te gaan en kan niet meer worden overwogen of die woningen in het bedrijf ondergebracht kunnen worden. De kwestie van den heer Surig was er als een heel bijkomstige bijgehaald, daar is de commissie niet van uit gegaan. Wat betreft de kwestie aankoop gietcokes, spr. weet zeker dat op 7 Maart vergadering is gehouden van de gascommissie en dat er ioen met geen woord over is gesproken, terwijl de cokes den tienden daaropvolgend zijn gekocht. Nu zeggen Burg. en Welh wel dat in dergelijke spoedgevallen een beetje soepelheid moet worden betracht, maar als het zoover moet gaan als met het afschrijvingssysteem, dan gaat de soepelheid, naar het hem voorkomt, wel een beetje ver. Eigenaardig doet het aan als Burg. en Weth. betreffende de woningen zeggen daarvoor zelf competent te zijn, terwijl ze bij een andere kwestie de zaak van zich afschuiven. Wat aangaat de rantsoeneering van gas moet worden opgemerkt, dat al hoewel het vrije verbruik van gas reeds was overschreden, het meerdere ver bruik per maand moet worden betaald. De directeur van de gasfabriek gaat in zijn antwoord op zijn achterste beenen staan. voor zangers Spr. deelt mede dat naar aanleiding van hetgeen in de vorige vergadering is gezegd, de directeur van de gas fabriek bij hem is geweest en hij hem toen heel duidelijk heeft gezegd dat het alleen maar gaat om het hoe en nu acht hij zich beleedigd omdat ik gezegd zou hebben als zou het een zaak voor hem zelf zijn geweest, doch zoo is dit niet door mij gezegd Gezegd is als zou het een zaak van hem zijn. Over zoo iets behoeft de directeur niet te vallen. Verder wordt door den directeur gezegd dat nog nooit naar eenige af rekening is gevraagd, maar, aldus spr., hij moet toch weten dat het in de lijn ligt dat een afrekening wordt gegeven. Nu waren de gegevens door de commissie niet juist bevonden, terwijl ook de aandacht is gevestigd op enkele heel ongelukkige uitdrukkingen. Als hij incompetent is om die zaken alle- maal te onthouden, dan moet hij de notulen raadplegen. Het is voor de Commissie al een heel werk om de rekeningen na te zien en als deze op zaken meent te moeten wijzen en ze krijgt dan dergelijke antwoorden, dan zal het haar gaan ontmoedigen. De Commissie heeft haar schrijven zoo objectief mogelijk opge zet en dan mag ze ook verwachten daarop een behoorlijk antwoord te krijgen en behoeft er niet gezocht te worden naar iets dat er niet inzit. De heer Smolders wij hetgeen dhr. Roggeveen heeft gezegd,naar aanleiding van de memorie van antwoord op het nader rapport der commissie, belast met het onderzoek der rekening, ook zijn meening even zeggen. Hij zal daarbij kort zijn en slechts op enkele punten de aandacht vestigen. Door het uitvoerig antwoord van Burg. en Weth. op het voorstel der Commissie, om alle gemeentewoningen bij het Woningbedrijf onder te brengen, is hij geenszins van de practische on mogelijkheid overtuigd. Als Burg. en Weth. er zoo hard voor waren als ze nu blijken daartegen te zijn, zouden hem inziens wel argumenten te vinden zijn geweest, om tot het voorstel over te gaan. Trouwens, als het op wettelijke toe passing aankomt, zal zulks toch voor alle gevallen hetzelfde moeten zijn. En dan wil hij er op wijzen, dat bij het gasbedrijf meerdere woningen in be heer zijn, die door de betreffende Com missie of den Directeur worden ver huurd. Dit zijn dan toch ook gemeente eigendommen, die feitelijk door den gemeenteraad behoorden te worden verhuurd. Nooit is daarover echter met een enkel woord gerept. Betreffende de bemerkingen, aldus spr., onzer commissie op de rekeningen van de licht- en waterleidingbedrijven teekent zich het kardinale punt waar het bij de Commissie omgaat in het angstraatsche Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDA*G. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der AdvertentiBn 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. Bij contract flink rabat AdvertentiBn moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om «lterliJk 0 our in ons bezit •tjn. van „DB BOE O VAN HET ZUIDEN". Renée, die een groot vertrouwen had in den invloed van den vader van Catliarina. voelde zich eindelijk eenigszius gerust ge steld en stond op om te vertrekken. Het was vastgesteld dat generaal de Thai de politie van Weenen zou gaan verwittigen en aanmanen om te waken over EliavBalbi, de beroemde tooueelzangeres, en over hare moeder, de barones Cazéres. Alles wel ingezien, dacht Renée toen zy afscheid nam, misschien is mijne vrees over dreven. Myne zenuwen zijn ontsteld en ik zie den toestand wellicht al te zwart in. Kort na het vertrek van de jonge vrouw verliet óok de Boisdéant het huis en begaf zich rechtstreeks naar zyne kamers. Zooals Renée het hem gezegd had, vond bij er een telegram van zijn vriend. Alexis was op weg, lip telegrafeerde 'uit een station waar hij stil gehouden had. Des anderendaags zou liy aankomen, her steld gelukkig en vol hoop in de toekomst. En aanstonds begon de Boisdéant plannen te maken en luclitkasteelen te bouwen. In die geestesgesteldheid begaf hy zich des anderendaags naar de baronnes Caze- res. Renée bevond zich in den schouwburg. De barones was eenigszius lijdende, doch haar altijd jong en nog schoon gelaat, hel derde op by het zien van den dierbaren vriend, die haar en hare dochter zoo vele be wijzen van grenzelooze vriendschap gege ven had? Er kleef haar niettemin eene kwellende onrust in den geest, en zij haastte zich er de Boisdéant de mededeeling van te doen. Er moet René iets bekommeren, zegde zij. Zy is sinds dagen treurig en nadenkend. En 'tis te vergeefs dat zij alles doet wat in hare macht is om mij hare geheime angsten te verbergen. Boisdéant moest in deze omstandigheid de moeder trachten gerust te stellen, zonder den aard van Renée's onrust te laten ver moeden. Mevr. Cazéres wist Welke dankbare gene genheid en welk groot vertrouwen hare dochter voor Alexis Livachoff koesterde. Raoul verzekerde haar dus dat Renée ge heel tot bedaren zou komen en gelukkig zou zfjn zoodra Alexis veilig te Weenen aange komen. zich in hun midden zou bevinden. Ha, ja, overtuig mij, beste vriend, ik zou zoo gaarne aan liet. geluk gelooven. Er werd overeengekomen, dat Boisdéant, zoodra liy dien dag het huis de Thai zou verlaten, waar hij het avondmaal moest ge bruiken. zich rechtstreeks naar het station zou begeven, daar Renée dienzelfden avond in de schouwburg weerhouden was. Dan, zoodra de vertooning zou afgeloopen zyn. zou Renée zich inderhaast aankleeden en in haar rytuig stappan, daar zij er op stond de eerste aan den trein te zyn. om den prins, te zamen met den jongen inge nieur te verwelkomen. Toen dat bepaald vastgesteld was, begaf Raoul zich naar den Donau, waar liy met vreugde zag dat de bouw zijner brug met waarlijk bewonderenswaardige sóelheid voortging. Nochtans, het uitzicht van den hemel ver ontruste hem. Dikke, overgroote zwarte en sombere wol ken hoopten zich op aan den gezichtseinder. De vorige onweren, vergezeld van gewel dige en aanhoudende stortregens, hadden het waterpeil van den Donau zoo doen klimmen, dat het op sommige plaatsen reeds over zijne oever spoelde. Waren er geen nieuwe overstroomingen te vreezen... en zou do geweldige strooming van den grooten vloed de stellingen en het reeds geplaatste paalwerk niet medeslepen? Hy liet de golfbrekers versterken, de steun balken der stellingen verdubbelen en, toen dat alles gedaan was, ging hy zich aanklee den om zich te 'begeven daar waar zijn hart reeds voor hem was aangekomen. Het kleine familie-avondfeest was zoo vroolyk niet als hij het gehoopt had. Graaf de Tlial, gansch bekommerd door den dienst dien hy bezig was met over te leveren in de handen van den generaal Clier- ménief, bleef stilzwijgend en somber. Wat Catharina betreft, zy was zenuw achtig. zonder juist te weten waarom, maar ook zy, waarschynlyk onderging den. invloed van het naderend onweer. En gedurende het eetmaal en de uren die er op volgden, vond zy er behagen in haren verloofde te plagen, beweerende dat de vriendschap sterker was dan de liefde en dat zy in het hart van Raoul, ingenomen dooi de machtige genegenheid voor Alexis en Re née. slechts de derde plaats innam. Deze kinderlyke twist duurde tot midder nacht, het uur waarop Raoul zich naar het station begeven moest. Op de Stephanplaats gekomen, nam Raoul een gesloten koets en liet zich naar het sta tion brengen waar een half uur na midder nacht zyn vriend Alexis met den trein moest aankomen. Op het oogenblik dat hy het portier opende, keerde hy zich schielyk om. Het scheen hem toe dat hy achtervolgt werd. Hadden er zich daar aanstonds geen twee menschelijke gedaanten aan den hoek der plaats teruggetrokken. En de eene, was dat niet een vrouw? de zelfde waarvan hij Yvon eenige dagen te voren verlost had? De twee gedaanten waren nu verdwenen. De duisternis was dik en het licht der lan taarns kon er niet geheel en al doordringen. Lang nog voor het uur waarop de trein zou aankomen stapte Raoul uit aan het sta tion. Het was tyd, het onweer brak los, de re gen viel by plassen, en instinktmatig vroeg de ingenieur zich af1 Zal myn arme brug kunnen weerstaan? Dan, zich tot een bediende gericht hebbend, bekwam hy voor antwoord een slecht nieuws. De spoorweg door de onweders der laatste dagen beschadigd, was in gebrekkigen toe stand. Men rekende erop dat de express een Kroot half uur mot vertraging zou binnen komen. Die arme Renée zal een vreeseiyk wer hebben om haren schouwburg te verlaten, (lacht hy. maar het zal haar niet ontbreken aan tyd om hier voor de komst van Alexis te zyn. En liy begon met groote stappen in dé zaal op en neer te loopen. Daarna legde hij zich achterover op eene rustbank en viel weldra in een lichte slui mering. Het onweer werd hoe langer hoe heviger, de donderslagen waren schrikwekkend en de den de glazen daken van het station daveren. Raoul de Boisdéant schrikte op uit zyn slaap en bemerkte met verbazing dat de klok half twee aanwees. Ily had dus drie kwart uurs geslapen. DERDE DEEL. MEA. Sinds den dood van prins Demetrius be rustte op Ny-Slott alles in handen van Ru- riek Hert zen. ïiy was opperbeh eerder gewor den en graaf Wladimir Paloutine wierp nooit een blik in de boeken, die door Rurick vol komen in orde gehouden werden. Als Wladimir maar intyds het noodige geld ontving om den vryen teugel te geven aan zyn verkwistend leven, vroeg hy anders niets aan zyn grootmeester, in wien hy een grenzeloos vertrduwen had. Rurick was een 'strenge, ""onverbiddeiyke beheerder. Hoe vervloekten de boeren heni, die met hem af te rekenen hadden, en hoe verwensch- te men hem om z.yne hardvochtige, onmee- doogende handelwyze. En met welke verteedering herinnerde men zich den goedliartigen en vriendeiyken prins Demetrius. Onder zyn hoog beheer was Rurick alleen de uitvoerder van zijn wil, en altyd was hy verplicht uitstel te verleenen aan die pach ters die moeiiyk betalen konden. En hoeveel waren er niet die tenslotte ont slagen werden van betaling. Zoodra zy een min of meer voldoende reden konden opge ven om hunnen geldnood uit te leggen, be hoefden zy niet alleen de vervnllen pacht- .sommen niet te betalen, maar de goedhartige prins zocht hen door alle middelen vooruit te helpen. Twee wezens onder allen, op het domein van Ny-Slott, werden verfoeid. Rurick Hertzen vooreerst, omdat hy onver- biddelyk was. Dan Sophie Mosser, omdat zy met Rurick samenspande en zich jegens do pachters en het personeel van Ny-Slott zoo mogeiyk nog hardvochtiger en nog wreeder toonde dan de rentmeester zelf. Daarby was echter niet l>egrepen Mea, de dochter van Hertzen. Zy was goed en zachtzinnig en vooral zeer liefdadig en men zou w^iariyk zeggen dat de dochter de slechte handelwyze haars vaders wilde vergoeden. Sinds een jaar was de schoone jachtwach ter Nick Frolop op Mea verliefd en dikwyis hadden de jongelieden omstreeks het midden van den dag, een kort onderhoud aan een venstertje, dank zy de ladder, welke de jachtwachter in het riet verborg, zoodra zy elkander moesten verlaten. Op dat uur. in het hegin van den namiddag, was geheel het personeel aan tafel. DanN bekommerde men zich niet om het geen er buiten het kasteel gebeuren kon en Mea Hertzen én Nick Frolop waren dan vol komen vry. Gy moet myn vader spreken, Nicolaas, zegde Mea. Wel, ik vraag niet beter, Mea; dat is zelfs de vurigste myner wenschen. Wat belet het u dan? De vrees afgewezen te worden. Als het zoo is, spreek hem dan niet. Doe maar, Nick Frolop. Doe maar, beste jongen.'Gy moet u zeer goed bevinden in dien toestand, zoo dicht by elkander. Ha, ha, beste jongen gy zyt daar goed, riep op hetzelfde oogenblik eene scherpe, bittere stem. Zoo hevig verschrikte de jongeling, dat hy, schieiyk het hoofd omwendend, byna van zyn ladder viel. Steunend op haren stok, stond de oude Ma rina Altonoff aan den overkant van den \*y- ver en met een spotlach op de lippen keek zy de jonge lieden aan. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1