Marktberichten. GEERTRUIDENBERG. In de Ned. Herv. kerk hoopt Zondag 8 Nov a.s n.m. te 2'/a uur op te treden ds. Plaats man van Hooge Zwaluwe en te n.m. 6 uur ds. Vink uit Drimmelen. In de Ger. kerk hoopt Zondag a.s. te half tien en te drie uur op te treden ds. Donner emert. pred. te Amersfoort. De Volksbibliotheek tot Nut van 't Algemeen, zal voortaan iederen Za terdagmiddag weer geopend zijn van 3—4 uur. De R.K. Tooneelvereeniging „Excelsior", heeft naar we vernemen toestemming aangevraagd, om gedu rende deze winter eenige uitvoeringen te mogen geven voor gemengd-publiek. Dinsdag 10 Nov. a.s. zal de be roemde telepaath Maloïiz des 's avonds te 7 uur een uitvoering geven in hotel Santbergen. Des middags te 3 uur, zal de telepaath een opdracht uitvoeren, alleen bekend aan een commissie, be staande uit de WeiEd. Achtb. heer Bianchi, burgemeester en de heeren C. Tak, N. Meijers en van Oorschot. Hiervoor is door de heer L W. de Reijger, welwillend een auto afgestaan. De opdracht zal beginnen vanaf het gemeentehuis. Het publiek wordt even eens verzocht eenige trucs te beden ken, welke 's avonds in de zaal kun nen worden uitgevoerd. GEERTRU1DENBERG. Bij Kon. besluit van 23 October is toegekend de aan de orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille, in zilver, aan A. E. Faro, wonende te Raamsdonk, buitenbaas bij de firma Huysman en Lankhuyzen, te Geertruidenberg, ALMKERK. Op Woensdag 18 Nov. hoopt Ds. de Jong, Geref. predikant den heer André van Gastel. HERPT. Konden wij de vorige week melden dat de H. Missie alhier in vollen gang was en de predicaties der Eerw. Paiers Redemptoristen niet alleen parochianen maar ook vele vreemde lingen naar de kerk lokten, thans nu de H. Missie ten einde is kunnen we melden dat de belangstelling steeds groeide, ja Zondag, de laatste dag, bleek onze nieawe kerk te klein om alle geloovigen te bevatten. Wel een teeken dat de Eerw. Paters van Kessel en Stallaerd buitengewone missie predikers zijn, wat ook tot gevolg zal hebben dat de vruchten dezer H. Missie niet zullen uitblijven. Treffend waren, onder andere plech tigheden, ook de opdracht aan Maria op Zaterdagavond en de plechtige zegening van het Missiekruis op Zondagmiddag. Talrijk waren ook de H. Commu niën die de laatste dagen waren uit gereikt. Voor de sluitingsplechtigheid had het zangkoor het „Te Deum" van W. I. Reijniers ingestudeerd. Door het ijvervolle toedoen van onzen ZeerEerw. heer pastoor was er voor gezorgd dat in dekerksieeds een stemmige versiering was aan gebracht, ja op de laatste dagen was zij zelfs herschapen in een bloemen- lusthof. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. v. Beurden, die zijn corps met het hoogste aantal punten den lsten prijs in de afdeeling uitmuntendheid zag toe gekend. Dat de concurrentie op dit concours dat geheel onder de regie menten van de Nederlandsche Federaue gehouden werd wederom groot was, moge blijken uit de lijst van deelnemen de corpsen: 1. Harmonie der Kon Pa pierfabriek „Ut Eendracht", Velsen 42 werkende leden, Directeur J. Zwart; 2. Kon. Muziekgezelschap .Euphonia", Kaatsheuvel 43 werkende leden, Dir. M. A. v. Beurden 3. „Amiticia", Steen bergen 47 werkende leden, Directeur J. W. Steenbergen; 4. Kon. Stadshar- monie „Phileutonia", Helmond 46 wer kende leden, Dir. »S. H. Tychon5. Apollo", Zaandijk, Dir. J. Steijn 41 werkende leden. Als verplichte num mers moesten gespeeld worden de Ouverture „Zampa" van F. Herold en Fantaisie LaJuive vanL.Halevy. Drie van de vijf gezelschappen werden met den eersten prijs bekroond w.o. „Euphonia" met het hoogste aantal punten. De Jury bestond uit de heeren Henry Vöilmar, fP. A. Stenz en Ger Dik. Na dit con- Kaatsheuvel, 6 Nov. 1925. Wederom mocht de Hoenderclub Kaatsheuvel voor hare te houden pluim veetentoonstelling op 16 en 17 Januari alhier, dankuur te houden "vooi het I a.s. sinds Dinsdag .3 Nov. eenige eere gewas, terwijl dan tevens het ver prijzen ontvangen o.a. van Dr. Droge, bouwde kerkgebouw in gebruik zal Tilburg f 2.50. genomen worden. Van N.N. een medaille van het Kon. A.s. Zondag des nam. 2 uur MuziekSeze,schaP "Euphonia" een Lau- hoopt Ds. Feijkes van Sleeuwijk voor werkrans J vaa N.N. te Kaatsheuvel de Herv. Gein. alhier op te treden, i lü-~ van he! Missiehuis St. Antonius terwijl Ds. de Jong, Ger. predikant, f 5 van W- Hesselmans, Kaatsheuvel des v.m. 9.30 en des nam. 2 uur hoop! f 2 50van de Gemeente Loonopzand voor te gaan. f 25.In totaal reeds 143. De Prov. MADE. Op Maandag 9 Nov. a.s 2al Nof d-B,rab-. 's Henogenbosche Cou- des avonds 7 uur in het café van de rn "l 'ÜVTJif' van heden wed. C Avontuur alhier, eene verga- donderdagavond, dat dMntoonstelling riprina «tnrHfn gehouden door deHoenderclub Kaaisheuvel een der dering worden Kynologenclub „Made en Omstreken". Na afwerking der agenda, welke 3 punten van behandeling bevat, zal een feestmaal gehouden worden. grootste gaat worden uit het Zuiden des lands. Op de halfjaarlijksche vergadering die de vereeniging Kaatsheuvels Belang De heer A. de Jong, broodbak-1 Maandag 9 Nov. a s. in de zaal van ker Kloosterstraat alhier heeft bij on den heer Jofl< Smit-Hesselmans gaat derhandschen verkoop zijn huis met houden». zal de °fficieele huldiging heelen inventaris enz. overgedaan aan P'aats vinden van de Kon. Erk. Harm, den heer C. v. d. M. Broodbakker te »APol,0<< bli gelegenheid van het 40- Bavel. jarig jubileum van dit corps. De Voor- Zaterdagavond reed schipper B. z!tter vaP za' alsdan met de zijn' van Zevenbergen naar huls alhier. Toen ei8en .riïkei1 woordenvloed het corps hij voor een auto moest uitwijken reed complimenteeren en tevens het huide hij met zijn fiets tegen den disselboom b,Tk een Paar schitterende muziek van een v/agen. Hij werd van zijn fiets 'nstrumenten namens de burgerij geslingerd en verloor het bewustzijn. aanbieden. Het lijdt geen twijfel of de Per auto werd hij thuis gebracht. Het zaa' zal Maandagavond te klein zijn. ongeval heeft geen nadeelige gevolgen °"ze beide corpsen in't algemeen voor de getroffene gehad. populair, niet het minst is dat de Kon. Het paard van P. v. d. H vond Erk- Harm. „Apollo" met haren eminen- men Zaterdag dood in de stal liggen. ten werkzamen Directeur den heer P. Voor den eigenaar een schadepost B'sselink We verwachten dan ook daar het paard niet verzekerd was. da* naast zich zal zien de geheele Op het huippostkantoor te Drim- bevo,king om door zijn tegenwoordig- melen werd in October bij de Rijks- heid acte de Presence te geven aan't postspaarbank ingelegd f 1718 en corps dat zoo menigmaal den naam van terugbetaald f 2218 onze plaats eer aandeed. Teil postkantore werd bij den post- Maandag 9 Nov. a.s. houdt de cheque en girodienst gestort f 14928,44 vereeniging Kaatsheuvels Belang in de en uitbetaald f 70861.80. zaal van Apollo haar halfjaarlijksche Ten postkantore en de drie daar- vergadering, 't Zal een vergadering zijn onder ressoneerende hulpkantoren werd die een bezoek overwaard is, te meer in October ingelegd f 12657,87 en waar de Kon. Erk. Harm. „Apollo" voor terugbetaald f 11317.70. deze vergadering hare welwillende In de Ned. Herv. kerk te Drim- medewerking aanbood, melen zal Ds. Vinck des voorm. 10 Agenda: uur den dienst leiden. 1. Apollo's jubilé, marsch 1885—1925 Ds. Mudde zal Zondag 8 Nov. in P- B Bisselink; 2. Ouverture auf der de Ned. Herv. kerk alhier zijn plaat- Oper. Der Kalif von Bagdad Boieldieu selijke dienst vervullen. Tevens zal er 3. Huldiging der Kon. Erk. Harm, een collecte worden gehouden voor „Apollo" bij gelegenheid van haar 40- de zendelingen. jarig bestaan en aanbieding van het nummC1')- DONGEN, Zaterdag den 7dcn No llulde,iik i 4 °PeninS vergader,'ng door vember zal de beroemde en onover- den Voorzitter 5. Bespreking St. Nico troffen telepaath Maloitz Dongen met ,aas{eest.: 6- Bespreking Piuimveeten- een bezoek vereeren Alhier heeft zich j t0°nste!ling7. Fantaisie sur l'Opera een commissie gevormd, bestaande uit -Ernani" G. Verdi8. Fantaisie Ro de heeren J. L. Switzer, burgemeester mantique L. Montagne. Dr. Brokx, Arts, H Verheijden, lid Onze Harmoniën. Prov. Staten en Jos. Koenen, ambt. ter Onder de personen, wien de secretarie. meeste eer toekomt het muziekgezel- Genoemde commissie stelt, voordat schap „Euphonia" het praedicaat „Ko- Maloitz te Dongen komt, een geheime ntnklijke" bezorgd te hebben, moeten opdracht samen, sluit deze in een en- we op de allereerste plaats noemen veloppe en verlakt ze. Maloitz zal des den WelEd. Heer M. v. Beurden, sinds middags 3 uur precies datgene doen den dood van den energieken directeur wat in de verzegelde opdracht, waar- W v. Beurden, die in Mei 1907 over- van alleen de bovengenoemde com. leed, directeur van het corps. In alle missieleden den inhoud kennen, staat, stilte was 't voorbereidend werk ver Daartoe bediend hij zich van een auto- richt, met zooveel meer vreugde werd die bereidwillig is afgestaan door ga- op 4 Februari 1908 de tijding uit den rage H. Kimena en staande op de Haag ontvangen. De juichtoon van 't treeplank, geeft hij den chauffeur zijne corps was zoo mogelijk nog grooter, bevelen. De afrit zal plaats hebben dan bij de grootste lauweren geoogst om 3 uur van het gemeentehuis en op de diverse concoursen, daar slechts het publiek zal deze openbare telepa- weinige corpsen in den lande de eer thische opdracht geheel kunnen volgen.te beurt valt de naam „Koninklijk" met Na afloop wordt de enveloppe open- het wapen te mogen dragen. Jarenlang gebroken en zal- de inhoud bekend was daarenboven de heer M. v. Beur- gemaakt worden. den een ijverig directeur voor zijn corps, s Avonds geeft de heer Maloitz in die met eere de voetstappen van zijn de zaal van „Musis Sacrum" een vader als leider van 't eminente corps volgde. Toen dan ook in..l913 het Koninklijk Muziekgezelschap deelnam aan 't groote nationaal Muziek concours te 's Bosch, uitgeschreven ter gelegen heid van het 20-jarig bestaan van het Muziekcorps der Kon. Ned. Sigaren fabriek Eugène Goulmy Baar en het 5-jarig bestaan van 's Hertogenbosch- cours maakt het corps evenals vele in den land een tijd mede van minderen bloei en leven. De mobilisatie deed geen goed aan Kon. Muziekgezel schap. Vele werkende leden waren gerui- men tijd in militairen dienst en zij die hiervan vrij waren, moesten aan houdend ondervinden, dat geregelde repetitien en uitvoeringen bijna onmoge lijk waren. Behalve de decimeering van 't corps wegens vervulling van militaire plichten werd de ontwikkeling belet, door voortdurende in beslagname van het repetitie lokaal, zoodat gere gelde oefening onmogelijk was. Dat dit ook bij Euphonia niet zonder in vloed bleef, bewees het.jaar 1919 toen het gezelschap te Eindhoven slechts den 3en prijs in de afdeeling uitmun tendheid wist te behalen. Sinds nam het Kon. Muziekgezelschap niet meer aan muziekconcoursen deel en deed alle mogelijke moeiten om door ijverige studie op de hoogte te blijven, waarop „Euphonia" was geklommen. Als Di recteur fungeerde de heer A. Stravers, terwijl de heer M. v. Nieuwstadi als president van het groote corps optrad. Iliet meer te zien. Als over 5 of 10 Cornells A. de Rooy en Nceltje J. Brocre. Èli- jaar de geheele Raad bestaat Cwelke sabe.,h^Av.J-d-v-An,onius J-van Vu«l en Adrin- mogelijkheid op deze manier geschapen zou worden) uit leden, die een woning van de gemeente in onderhuur hebben tegen de bedoeling der wet in, dan kan men toch moeilijk verwachten, dat alle voorkomende zaken rakende de ge meentebelangen en aldus ook de be langen der inwoners van de gemeente onpartijdig en neutraal behartigd zou- den worden. Wat moet er bovendien terecht komen van de toepassing en bescherming der wet door een dergelijk officieel lichaam Doet een Raad der gemeente tegen de bedoeling,der wet in deze daad, wat is dan weer de vol gende De eene vraag verdringt de andere. Maar genoeg. Gelukkig verworpen, waarmede ook een eventueele gang naar Gedeputeerden vermeden wordt. U, Mijnheer de Red. dankend voor de opname. Hoogachtend Een inwoner van Groot Waalwijk In de gisterenmorgen gehouden raadsvergadering is met bijna alge- meene stemmen tot onderwijzer aan de school te Kaatsheuvel benoemd de heer De Graal' te Tilburg, de laatste van de voordracht. Aan hetmestuur der Tentoonstelling uitgaande van de Hoenderclub werd een bijdrage verleend van 25. Besloten werd het salaris van den boekhouder der gasfabriek met het oog op de overname van het Electriciteits- bedrijf, waardoor dus meer werk voor hem ontstaat, met 250 te verhoogen. Het salaris van mej. C. v. d. Wee werd van 030 op 700 gebracht. Na een langdurige discussie en nadat de Raad daarover een half uur in ge heim Comité had beraadslaagd, werd besloten een oproeping te doen voor een derde kracht aan de gasfabriek en voor die kracht een meisje te benoe men. Vervolgens werd tot monteur be noemd op een aanvangssalaris van 1400 gulden de heer J. Boelens, thans werkzaam hij Van Beek, alhier. Een voorstel om den prijs van 40 op 30 cent per K. W. U. te brengen werd aangehouden tot een volgende verga dering. Wel werd een voorstel om met grootbedrijven een afzonderlijk tarief te sluiten aangenomen. Naar aanleiding van een verzoek van J. H. Wilke om verlaging van zijn huur werd besloten de huur niet te verlagen maar om te zien of het niet wensche- 1 ij ker is een nieuwe oven te laten hou wen. (Uitvoerig verslag in het volgend Mijnheer de Redacteur. Over de laatste raadsvergadering waarvan een uitvoerig verslag plaatsing vond in Uw nummer van Woensda LI., behoeft niet veel nagepleit te wordener is niet heel veel belang rijks geschied. Of die duizendteenige opmerking van den heer Roggeveen moest de groote belangrijkheid zijn jammer, dat men op verzoek van den voorzitter niet eens duidelijk voor den dag kwam met de grieven tegen het bewuste antwoord van B. W. Of was het dat „zich competent ver klaren van B. en W". Dan past voor enkele gemeenteraadsleden zelf wel een „oeccari". Is b.v.-het spreken over „camouflage" door B en W (zooals ik in een ander verslag las) tegenover het Dag. Bestuur nu juist zulk een aangenaam woord. lk wilde het ditmaal meer hebben over de ingediende begrooting en dan lijkt het mij in dezen tijd absoluut niet gewenscht, integendeel, zeer af- keuringswaardig, dat de Inkomsten- belasting wordt verhoogd, nl gebracht van f 120.000 op f142.000. Die moest verlaagd, in elk geval niet verhoogd worden. En nu wil ik volstrekt niet ont kennen, dat de voorgestelde zaken alle van groot belang zijn, maar toch vraag ik mij afis het op het oogen- blik zoo dringend. Ik heb hier op het oog de f 18.000 voor de rioleering in v.m. Baardwijk. Presseert dat zoo zeer? Kan een toe stand die steeds zoo is geweest nog niet een paar jaar bestendigd blijven En nu doe men toch niet aan eng chauvinisme en zeggedaar en daar is het ook. Men heeft èn met de verbetering en verlichting der Baardwijksche steeg èn met den toren en bij andere gelegen heden den goeden wil van den Raad gezien, zoodat men uit dit oogpunt toch niet deze groote uitgave in dezen tijd kan verlangen en men betaalt toch ook zelf mee. Dan nog de aanzet voor de nieuwe straaleen nuttig werk, vooral voor het aanzien der straat en om den verkoop te bevorderen, maar al weer: is dit direct zoo noodzakelijk f5000 en f 18.000 is f23.000 Me dunkt, de raad moest deze zaken maar voor een paar jaar uitstellen, dan trachten de gasfabriek wat meer rendabel te maken en ook hier geen enkele bijzondere uitgave toestaan, dan kan men successievelijk over gaan tot belasting-verlaging inplaats van verhooging En dat is m.i. voor- loopig een eerste eisch. X. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 5 Nov. 1925. De R.K. Tooneelvereeniging: „Kunst en Vermaak" is voornemens Zondag 22 Nov. haar eerste uitvoering te geven voor dit seizoen. Maandag was het 40 jaren geleden dat mej Alida Schalk, als dienstbode in betrekking kwam bij de familie Jiskoot, welke zeldzame gebeurtenis natuurlijk niet ongemerkt passeerde. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). blad Gelukkig Verworpen. Mijnheer de Redacteur. Verzoeke beleefd om opname in uw Ons is van bekend. (Red.). dit woord niets openbare séance, Aan het Psychologisch Paedago- gisch Instituut der R.K. Leergangen is met goed gevolg het examen voor di ploma B. afgelegd door den Eerw. Broeder Heribertus alhier. Alhier zal een bijkantoor van de 'ncassobank gevestigd wqrden, naar BURGERLIJKE STAND. WAALWIJK. Geboren Martina P d.v. With P Swinkels en MAC van Holten. MarinussAdr. z.v. M. J. van <ler Aa en M v d Meeraklter. Antonius N W z.v. Adr Bayens en M W v Iersel. Marius A z.v. M W van Rijswijk en Fra. J Stam. Antonius F z.v. M Th H van Hilst en A M van Vugt. Huwelijks-aangiften Adr. Steenbergen 28 jaar en W. M. Kroot 25 jaar. Gehuwd G. A. v. d. Wiel 31 jaar en A E v. Gelder 25 jaar. Overleden A. Glavlmans, weduwn. van J. van Her- wijnen 83 jaar. Vertrokken T. L. Groèneweg naar Baarle-Nnssau. Joh. M van Escli naar Drunen. A Klerx i i uaar drunen. H. M. N. Paanakker naar van bovenstaande uitspraak en Rotterdam J M H de Raad naar Asten wil in verband met de laatste Raads- Max- Heijne naar Wageningen. l ver vergadering van Waalwijk. schuren en gezin naar Breda. H. van -- - - - Giersbergen naar Renkum. A J de Graaff naar 's Bosch. W A Stijger naar St. Oe- denrode. Ingekomen Helena J Krapéls van Rijswijk. Wil- helmina A Kreima van Oss. Francina Schrijnwerkers van Roggel. B. v. d. Velde van Borgerhout (België). G A M v Wis sen van Iluissen. AP van de Walle van St. Janssteen. AGENDAsT ~4— WAALWIJK. Zaterdag 7 Nov Witte Bioscoop, Het wonder der Wolven"6 en 81/* uur. Zaterdag 7 Nov. 9 uur Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", Mannenkoor Zondag 8 Nov. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 8 Nov. 12'/2 uur. Repetitie Jedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 8 Nov 6 uur. Feestvergade- dering van de R.K. Werkliedenvereni ging in den R.K Gildenbond. Zondag 8 Nov. Flora Bioscoop, De jonge Radjah" 6 en 8'/2 uur. Maandag 9 Nov. Witte Bioscoop. Het wonder der Wolven", 8 uur. Maandag 9 Nov 8 uur. Vergadering ^uicksupportersvereeniging in de zaal van den heer Fransen. Dinsdag 10 Nov. Sll2 uur Repetitie Waalwijks Gemengde Zangvereniging. Dames en heeren. Hotel Verwiel. Woensdag 11 Nov. 8'/2 uur. Athle- tiek-oefeningen Quick-leden Openbare school. Het betreft namelijk het verzoek van den Heer Surig om overdracht van de huur der gemeentewoning aan den Heer L. Verwiel teneinde zitting als Raadslid te kunnen nemen en ook tegelijk een huis toebehoorende aan de gemeente te kunnen blijven bewo nen, hetwelk lijnrecht tegen de bedoe ling der wet in blijkt te zijn. Hoewel het weldadig aangedaan zou hebben als de Raad eenparig dit ver zoek van de hand gewezen had, was er gelukkig toch een meerderheid die met B. en W. weigerden dezen kronkel weg, in het naleven der wet, op te gaan. Waalwijk, 6 Nov. '25. Eieren 1617 ct. Varkens f 11—f 14. 's Hertogenbosch, 4 Nov. 1925. Op de markt van heden waren aangevoerd 1985 stuks: 1199 stuks hoornvee. 54 kalveren. 66ö biggen. 20 zeugen. 46 schapen—lammeren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 280—f 460 p. st. Kalfvaarzen van f 270—f 440 p. st. Magere ossen en koeien van f 155—f 265 Vette ossen en koeien van f 0.60 pd lekw Vette ossen en koeien van f0.52j pd2ekw Pinken van f 145—f 210 per stuk. Zeugen van f 90—f 140 per stuk. Biggen van f 2.25f2 50 per week. Schapen van f 20—f 45 per stuk. Lammeren van f 18—f 28 p. stuk. Aanvoer ruim, handel goed. GEMENGD NIEUWS. Eenige dagen geleden had de vrouw van een spoorwegmachinist, zekeren W. T., t Roosendaal, het ongeluk, dat een stopnaald, welke zij in haar schort gestoken, had, haar bij het bukken door de kleederen heen in den buik drong. Toen zij zich weder oprichtte, drong de stopnaald steeds dieper in het lichaam. De ge neesheer, die haar behandelde, kon echter de juiste plaats waar de naald zich bevond niet bepalen, daar de verschillende foto-proeven met X stra len faalden. De vrouw werd daarom naar het ziekenhuis te Breda overge- bracht, waar men de beschikking heeft over een sterker X-stralentoestel Uit de hier genomen foto bleek, dat de naald was doorgedrongen tot de rug- gewervels, zoodat operatief ingrijpen kon volgen en de naald uit het lich aam kon worden verwijderd. noi;;LL^ X a \WCme na .1. E. B. Wlercx. - Cornelia J. M. d. v. Fran- RAAMSDONK. Burgerlijke Stand van 15—31 October 1925. Geboren: Machiel z. v. Adriaan Boer en Adriana van Rijsbergen. Mathea .T. d. v. Sebas- tlanus S. Voermans en Gecrtruida J. Fens. Johannes M. z. v. Arnoklus M. Bink en Anna M. de Wit Cornelia M. d. v. Antonius Rul lens en Gerdina A. Bink. Hendrikus z. v. Hendricus H. Snijders en Anna W. Heijmans. Elisabeth H. J. d. v. Ilubertus F. W. van Dongen en Cornelia J. E. de Iluijter; Antonia J. d.' v. Johannes A. van den Kieboom en Anna C. Win- clscus A. Canters en Maria T. van der Rijken. Maria G., d. v. Johannes P. Snijders en Johanna M. Vissers. Overleden: Dirk Antonius Klootwijk, echtgen. van Johanna C. Kluijtennnr, 70 jaar. Elisabeth Snelles, wed. van C. de Ruijter, 78 j. Getrouwd: Cornells P. van Dongen, 33 j. en Frieda M. Haensgen, 32 j. Wilhelm J. A. van dc Loo 56 jnnr en PctroncIIa J. A. Sneijers, j J- Cornells J. van Strien 34 j. en Adriana M. van Dongen 30 j. Petrus J. Broeders 28 j. en Maria A. van Onzenoort 27 j. O n d e r t r o u w d Adrianus H. van Steen oven 32 j. en Elisabeth J.Langcrwerf 20 j. Franciscus Pruijsten 29 j. en Johanna P. Rutters Ingekomen Johannes C. van den Bigge- lnar van Dongen. Adrianus J. B. Tak van Etten. Jacoba C. Bus van Heerlen. Adria nus C. Quirijnen vtfti Oosterhout. Woutcrina M. Rovers van Made. Gerliardus L. I". Tim mermans van Zuilen. Laurentius H. van Diem van Schermerhorn. Huberta van Strien van Tilburg. Cornells Schclle-Verscliurcn en ge zin van Engelen. Cornells Konings-Bosscrs van Ginncken. Johannes Heijblom van 's-Gra- vemocrPeter Rutten van Waalwijk. er trokken Thomas G. van Dongen naar Oosterhout. Geertruida M. de Meijer naar Breda. Hendrik Ernest naar Dongen. Petro- nella C. van Lith naar Eindhoven. Jan Velt- huijsen naar Roosendaal. Wilhelmina P. de Ruijter naar Breda. SPRANG—CAPELLE. Burgerlijke Stand over dc maand October. Geboren Cornclis Adriaan z v. A. G. v. Tilborgh en H. P. Konings. Carolina Johanna d. v. C. v. Zeist en A. Chabot. Joost z. v. W. v. d. Hoek en M. v. Drongelen. Willem z. v. 'L' v' z<ds* en W. Kruif. Koenraad George rheophilus z. v. A. H. Willemsz en A. v. Zeist. Antonie z. v. A. v. Zeist en A. de Booy. Peter z. v. II. Paans en A. v. d. Koppel. Ilendrika Adriana d. v. J. Sprangers en A. Hoef nagel. Adriaan z. v. B. P. Timmermans en II. F. v. Dongen Hendrik Johan z. v. J. de Jong en W. Ch. 11. Snijders. Huwelijken: W. Slob 25 j. en A. Kom- iners 25 j. P. Spierlngs 26 j. en A. H. v. d. Schans 20 j. Chr. de Rooij 24 j. en A. Mole- graaf 31 j. - A. Vcrduijn 22 j. en J. Ie Sage 17 j. M. J. Blom 22 j. en M. dc Jong 19 j. A. de Rooij 46 j. en D. v. Vuurcn 42 j. R. y. 't Land 29 j. en J. v. Beek 23 j. Overlijden W. v. Zeist 20 d. z. v. A. Zeist en W. Kruijf. DRUNEN. Burgerlijke Stand over de maand October. Geboren Maria B. d. v. .T. BataillcMan- dingers. Woutherus J. z. v. Adr. Pijnenburg Klerks. Maria J. C. d. v. Leonardus Sikkers— Muijzelaar. Cornelia J. d. v. Joh. Khippcls van Drunen. Catliarina A. d. v. Adr. y. d. WielKlerks. Woutherus J. z. v. Joh. v. Loon Bruurmijn. Overleden Petronella van Beers, cchtg. van Hcndr. Mimpcn 67 j. Lambcrtus de Baaij wedr. v. Antonia Knijipels 84 j. Maria G. J. Vesters 23 j. MADE. Geboren Petrus z. v. Wilhelmus Tliijssen en Gerdina Ligthart. Egidius z. v. Petrus Broeken en Cornelia Anamoat. Franciscus Adrianus z. v. Johannes A. v. d. Meer en Joslna v. d. Vaart. O v e rieden: Antonius Adr. de Jong 5 m. Wilhelmina C. Smits 2 j. Antoninus Damcn 12 j. Franciscus v. Fcssum 87 j. Huwelijken Franciscus J. Oomen 26 j. en Tli. den Exèr 27 j. Cornelis A. v. Miert 39 j. en Adr. A. v. Miert. Hendrikus Goos 43 j. en Huiberd. v. d. Diepstraten. ALMKERK. Burgerlijke Stand over de maand October. Ondertrouwd: Jan Koornccf 25 j. met Petronella Roubos 22 j. Pieter Wijnands 26 j. niet Cornelia Colijn 21 j. Getrouwd: Anne Pieter Hoeke 24 j. met Johanna Maria Brandcrhorst 20 j. Overleden: Petronella Zwakhals echtg. v. Hermanns van Hofwegen 64 j. Gijsbcrt Bou- man 4 ni. z. v. Jan Bouman en Jannigje Ver hoeven. HERPT. Burgerlijke Stand over de maand October. Geboren: Jennekc, dochter van Gerard Ver- hey-Rijken. Gehuwd: Michael Verlouw 27 jaren en liu- Maria van Grevenbroek 26 Jaren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10