Russische Penev's, een paard en vierwie lige bakkerswagen BAL „Oefening en Vermaak' r.uuiiDi HET ZUIDEN Tc koop: plm. 20 stuks Vruchtboomen Doet Uw Schoenen Goed Alb «f aisis»© op BOEKHOUDER A. P. C Roothaert salaris van 1000— en anders van sléchts 750.En waar hij over een jaar of vijf pensioengerechtigd is, wil hij zich er wel hij neerleggen om de risico te beloopcn wat minder salaris te ontvangen. Wij zullen hopen dat hij nog lang mag blijven leven, opdat hij daarvan de vruchten kan plukken. De heer Jansen had liever gezien dat dit punt na de behandeling van de be grooting was gekomen oindat men dan een beter overzicht óver de finantiën heeft. Hij kan niet zeggen of hij et dan voor of tegen zou zijn. De Voorzitter is van nieening dat het beter was van voor de begrooting, om dat men dat men er dan meer aandacht aan zou schenken. Jansen. Dat gebeurt bij post voor postgewijze behandeling ook wel. De kwestie is maar dat we voor zoo veel van die pensioenfeiten komen te staan en we geven onze nakomelingen al een schuld te betalen van 9 ton on geveer en dan die zware pensioenen er nog bij. Ik weet heusch niet waar het heen moet. De gemeente is straat-arm gemaakt en nu is het aan ons om zoo zuinig mo gelijk te zijn. Ik weet wel dat men op het moment er geen nadeel van heeft, maar wij moeten ook in de toekomst kijken, althans ik doe dat. Voorzitter. Burgemeester en Weth. zien er voor de gemeente een voordeel in. Jansen. Men komt er toch weer voor een zwaarder pensioen door te staan. Ik geloof wel dat Reyniers er nu geen voordeel bij heeft, maar aan de pen sioenen moeten we ook denken. Dal moet ook worden betaald. De water leiding Mij. heeft de menschen ook wel zonder pensioen op straat gezel. En er zijn al genoeg ambtenaren die pensioen krijgen die dat feitelijk niet moesten hebben. Hiermee wil ik niet zeggen dat Reijniers dat niet moet hebben, maar die zijn er toch wel. Voorzitter. U is toch niet van mee ning dat de gemeente de pensioengel den moet betalen. Jansen. Neen, dat weet ik wel maar maar of ik nu belasting moet betalen voor een briefje dat door den gemeen tebode wordt gebracht of door een commies, dat is mij hetzelfde. Als men van gemeente tot gemeente er zoo over dacht zou het wel anders zijn. De Voorzitter wijst nogmaals op de vele moeilijkheden waarvoor men bij deze regeling komt te staan. Daarbij komt dat het voor de gemeente niet slechter wordt wat betreft de finantiën. Jansen. Dat geef ik allemaal gaarne toe, maar we moeten zoo zuinig moge lijk zijn. Als de subsidies van mijn kant moeten komen zou het er slecht uitzien, voor de gemeente beter. Sassen. Wij moeten de zuinigheid in acht nemen want in de gemeente, dal weten we allemaal, is nog al oppo sitie. Toen wij naar de vergadering gingen kwamen wij den heer Bammens legen en die riep ons toe: De salarissen moeten weer verhoogd worden. Voorzitter, Zulke uitlatingen moet men laten voor hetgeen ze zijn. Weet zoo iemand nu de motieven die ons ge leid hebben om met dit voorstel te ko men. Weet die of de gemeente er beter of slechter van wordt? Absoluut niet en toch matigt men zich een oordeel aan. Janssen. Uwe motieven zijn absoluut, vgezond, maar aan den anderen kant zal men mij toch moeten toegeven dat de financien heel slecht zijn. Voorzitter. Dat heb ik altijd gezegd, bij de vorige behandeling van de be grooting ook al. Jansen. Ik gun het hem graag, zoo is het niet, maar er moet al zooveel aan pensioen worden betaald. Voorzitter. Nu verliest hij er bij, la ter met z'n pensioen is hij er wat beter mee. U kan wel nagaan wat voor 'n salaris, hij heeft gehad met al die dui zenden guldens, die de gemeente aan onkosten heeft gehad in de laatste ja ren. Jansen. Wij moeten aan de belasting betalers wat denken. De gemeente heeft in het geheel geen draagkracht. De op zichter kan lang leven. De heer de Kroon merkt op dat hij ook veel langer opzichter kan blijven. Voor de gemeente is het nu veel voor- deeliger en bovendien is de regeling ge zonder. Jansen. Ik geef toe dat het nu een voordeel is, maar vandaag is het voor den een en morgen voor den ander. De Kroon. Als U er van overtuigd is dat het voor de gemeente een voordeel is, waarom zou men het dan niet doen. Voorzitter. Als de heer Reyniers met zijn pensioen er niet wat beter van werd, zou het voor hem ook een groote verslechtering van salaris zijn. De heer Meijers voelt veel voor het voorstel van den Voorzitter. De heer Sassen wil met het voorstel van Burg. en Weth. meegaan met het oog op het pensioen. Het voorstel van den heer Jansen om de oude salaris-regeling te handhaven wordt door geen der leden ondersteund zoodal hel niet in omvraag kan wor den gebracht. De Voorzitter deelt mede, dat van het Bestuur der Godshuizen de rekening en begrooting is ingekomen en deze voor de leden 14 dagen ter inzage wor den nedergelegd. 4. Ingekomen verzoeken van verschil lende instellingen om subsidie. Een verzoek van den R. K. Politie bond om een subsidie van 25 is inge komen. Burg. en Weth. stellen voor 5 gulden te verleenen. Met op een na algemeene stemmen, die van den heer Jansen, wordt daar toe besloten. Van het bestuur van de Zwem-inrich- ting is het verzoek gekomen om een subsidie te mogen ontvangen van 125 gulden. Woensdag- en Zaterdagmiddag zal dan gelegenheid worden gegeven voor on- en minvermogenden gratis van het bad gebruik te maken. De heer Jansen zou liever zien dat in plaats van Zaterdag op Zondag gele genheid wordt gegeven om vrij te zwemmen. Velen zijn Zaterdags niet in de gelegenheid om een bad te nemen, omdat moeder-de vrouw dan haar in- koopen moet gaan doen en de man dan thuis moet blijven. Nu zal men wel zeggen dat de badmeester dan voor den Zondag extra moet worden betaald, maar dat is wel te regelen. Als hij dan wat bier en limonade verkoopt, kan hij er wel wat uithalen. Voorzitter. Zou daar dan wel een druk gebruik van worden gemaakt. Jansen. De werkman lust ook wel een potje bier en daar is niets tegen ook. De Voorzitter meent, dat de vereeni- ging de beste dagen heeft afgestaan. Een vorig jaar is er ook niet gespro ken om Zondags gelegenheid te geven en toen is door een der bestuursleden gezegd dat daartegen wellicht geen be zwaar zal bestaan, maar dat men dan aparte onkosten gaat krijgen voor den badmeester. De heer De Kroon wil er hier op wij zen dat in het afgeloopen seizoen dooi de vereeniging een wedstrijd is gegeven op een Zondag. Komt men nu op groote badplaatsen dan wordt men steeds aangemaand door te loopen, dan is het verboden om stil te staan. Hier waren het nu wel geen jongens en meisjes die zwommen, het waren alleen maar jongens, maai de meisjes bevonden zich toch ook in grooten getale onder de toeschouwers. Rond uit wil hij hier verklaren dat dit zijn sympathie niet heeft en als het be stuur nogmaals, daartoe gelegenheid geeft hij met een voorstel zal komen om geen subsidie meer te verleenen. De heer Jansen kan zich daarmee wel vereenigen, echter kan zoo iets ook in de week gebeuren. De heer De Kroon geeft zulks toe, maar uil respect voor- de Zondags-hei liging zou hij toch zeker willen voor komen, dat op Zondag de badinrichting wordt geopend. In de week is er een tijd vastgesteld, dat de dames van het bad gebruik kunnen maken en dan is het verboden voor lieeren. Dhr. Jansen gaat hiermee accoord. De Zondagsheiliging komt hier dikwijls in de knel, zoo wordt er vergunning ge geven voor het houden van bal cham- pêtre tot 's nachts 2 a 3 uur. De geheele buurt wordt dan door het lawaai wak ker gehouden en als moeder de vrouw dan naar de vroegmis gaal, wat ziet ze dan? Die luitjes die feitelijk naar huis hadden moeten gaan om hun roes uit te slapen, naar de kerk strompelen. Dat is verschrikkelijk. De heer Sassen kan zich met het dooi de heeren De Kroon en Jansen gespro kenen volkomen vereenigen. De heer Meijers komt het voor dat Zaterdag de beste dag is. De heer Jansen wil om die pretma- kerij te voorkomen niet langer op Zon dag-openstelling aandringen, maar hij acht een subsidie van 75 voldoende. De heer Sassen is het daarmede eens. De heer Meijers kan zich daar niet mee vereenigen want z. i. kan de ge meente voor veel grootere kosten ko men te staan als de vereeniging de toe zegging intrekt dat eenige dagen hetzwembad voor het publiek wordt opengesteld. Jansen. De gemeente kan het bad misschien zelf beter exploiteeren. Voorzitter. De vereeniging heeft het nog zeker 10 jaar van het Rijk in huur. Na nog eenige discussie wordt be sloten de gevraagde subsidie te verlee nen. De heeren Sassen en Jansen stemden tegen. Verzoek van de vereeniging „Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Bra bant om subsidie van 100 per leerling voor de in Waalwijk schoolgaande leerlingen. De Voorzitter merkt op dat de ge meente niet verplicht is om bij te dra gen wel wanneer de kinderen naar een Rijksschool gaan. Waar voor deze school 100 wordt gevraagd en men voor kinderen die een dergelijke Rijks school bezochten meer dan 300 moet betalen is de conclusie misschien' niet zoo moeilijk. Er zijn hier G leerlingen. De heer Jansen stelt voor om 50 te geven. De heer Sassen kan met dit voorstel meegaan omdat dit ook door andere gemeenten is gedaan. Voorzitter. Men heeft gedreigd, dat wordt geen 100 subsidie gegeven, de schoolgelden omhoog moeten. Het ge volg daarvan zou kunnen zijn dat de kinderen naar een Rijksschool worden gedaan en dan zullen de kosten vow de gemeente heel wat meer zijn. De heer Jansen zou zoo vreesachtig niet zijn. Andere gemeenten komen er wel met 50 subsidie af. De heer De Kroon zou wel willen probeeren of men er met 50 van kan afkomen. De Voorzitter geeft in overweging om op de begrooling 100 uit te trek ken. Intusschen kan dan worden ge- informeerd of met 50 subsidie kan worden voldaan. De heer Tak wijst er op dat het voor de gemeente van groot belang is indien de kinderen in de gelegenheid zijn hier of in de omgeving de H. B. S. te bezoe ken of wat daarmede gelijk staat. Vroeger heeft men hier daarvan de sprekendste bewijzen gehad, want toen toch is een flink belastingbetaler de gemeente uitgegaan, omdat er in de omgeving geen gelegenheid was om flink onderwijs te genieten. De heer Sassen zegt dat het tijd wordt dat eens uit een ander vaatje wordt getapt. Er wordt maar geleerd en nog eens geleerd en van het goed aanleeren van een vak is geen sprake meer. Jansen. Het is allemaal heel aardig om te geven en nog eens te geven, maar men mag toch wel eens rekening hou den gaan met de belasting betalers. Die menschen krijgen maar biljetten soms met de groeten van de Koningin er bij en als ze die gehad hebben krij gen ze nog eens een briefje dat hun boeltje zal worden verkocht. De men schen voelen het, wat het neggen wil te moeten wonen in een financieel slechte gemeente. Het is heel gemakke lijk met de centen van een ander royaal om te springen. Voorzitter. Ik dring al lang genoeg op bezuiniging aan, maar nog onlangs kwam men met een voorstel tot iso- leering der Waterpoortstraat, waar enkele menschen maar iets aan hadden. De heer Jansen zegt dat hij dit voor stel heeft gedaan. Uit een gezondheidsoogpunt was dat daar z.i. noodig. Bij den Notaris was ook al lang verbetering noodig ge weest. Voorzitter. Mijn groot bezwaar is om de subsidie niet te geven dat de' ouders hun kinderen naar Breda zullen laten gaan en dan is de gemeente heel wat meer kwijt. De heer Tak wijst er op dat He heele begrooting in het teeken van bezuini ging staat. Alles wordt gedaan om de belasting verlaagd te krijgen. Wordt besloten het verzoek nog eens aan te houden om een onderzoek in te stellen. Verzoek van het bestuur der Ned. Herv. Kerk om subsidie voor de restauratie der Kerk. De Voorzitter deelt mede dat ieder een er prijs op zal stellen dat deze prachtige kerk, zooals er in wijde om geving geen meer worden aangetrof fen, behouden blijft. Door het Rijk wordt 6000 in de kosten van restauratie bijgedragen. De heele restauratiekosten zullen 3 ton bedragen. Geeft de gemeente nu ook een bijdrage dan bestaat de mogelijk heid dat door het Rijk volgende jaren ook weer bijdrage zal worden verleend. Met algemeene stemmen wordt be sloten 250 bij te dragen. Wordt besloten aan de Teekenschool 120 subsidie te verleenen. Van het bestuur der Hanze is een verzoek ingekomen om een subsidie van 250. Later bleek dit op een abuis te berusten en toen is gevraagd om 450 te mogen ontvangen. De heer Jansen gelooft dat het met den cursus van de Hanze een slappe boel is. Of dit aan den directeur moet worden toegeschreven of aan andere oorzaken weet hij niet. Hij heeft wel eens hooien beweren dat er zoo weinig zijn die op examen succes hebben. De heer Sassen betreurt het dat zoo weinig jongelui van dien cursus gebruik maken. Later kunnen ze nog geen brief ontcijferen als ze eens met het buiten land zaken moeten doen. Tak. Naar vermaak wordt meer ge streefd. Het is een balavond, een zang- voelt opkomen avond en wat dies nïeèr zij. Hij kent jongens die vijf avonden in de week zijn bezet met al dergelijke cursussen of avondjes. Wordt besloten nog voor een jaar subsidie te geven om te zien wat een volgend jaar de cursus uitwerkt. Vervolgens wordt besloten aan de harmonie 100 subsidie te verleenen, onder voorwaarde dat daarvoor vier concerten Worden gegeven. Voorzitter. Van den lieer Mouthaan is het verzoek ingekomen om, als hij van de Mij. Koopvaart een perceel land koopt, gelegen naast de zaak van de firma van de Reijdt en van Riel, of hij dan 1500 boeten moet betalen. De zaak is zoo. Destijds is door de ge meente dat perceel grond aan de Mij. Koopvaart verkocht onder de voor waarden dat daar binnen een jaar zou worden gebouwd. Zoo aan deze ver plichting niet werd volstaan zou een boete van 1500 moeten worden be taald. De Mij. heeft niet gebouwd en moet dus de boeten betalen maar nu kan Mauthaan dat perceel grond koo- pen. Moet hij echter die 1500 betalen dan doet hij dat niet. Burg. en Weth. zijn van oordeel dat men in ieder geval Mouthaan een be- -wijs moet geven dat hij die boete niet behoeft te betalen, dan wordt er ge bouwd. Met algemeen stemmen wordt daar toe besloten. Vaststelling der gemeentebegrooting en bedrijfsbegrooting dienst 192G. De Commissie belast het met onder zoek heeft daarvan een schriftelijk rapport uitgebracht. Ze heeft alles in orde bevonden. De heer Sassen kan zich niet veree nigen, dal op de begrooting van het grondbedrijf maar 200 voor reclame is uitgetrokken. Hij acht dit veel te wei nig zoodra men in enkele groote bla den een advertentie plaatst is het be drag op. Naar zijne meening mag een bedrijf met een kapitaal van 150.000 wel „wat meer aan reclame uitgeven. Iedere particulier zou dat doqu eii de gemeente moet dat dan navolgen. Men komt nu een slordige 7500 op het bedrijf te kort en als er niet alles wordt gedaan om grond te verkoopen zal dat tekort jaarlijks grooter wor den. Men heelt zich eenmaal de luxe gepermitteerd zoo'n bedrijf te stichten, dus moet men nu ook zorgen dat de stroppen voor de gemeente zoo spoedig mogelijk verdwijnen. Hij stelt voor ze- \ker 400 voor reclame uit te trekken. üe lieer Jansen wil een bord bij het station laten aanbrengen, waarmede de Voorzitter zich wel kan vereenigen. Voor 400 uit te trekken voor reclame voelt hij weinig, als het met reclame was te krijgen, dan zouden de groote gemeenten, die zooveel bouwgronden hebben, wel wat meer reclame maken. De kwestie is maar dat de fabrieken nergens met volle kracht werken en dan wordt er niet aan .gedacht om nieuwe fabrieken te bouwen. Wanneer het voorstel van den heer Sassen in rondvraag wordt gebracht, staken de stemmen. Voor stemden de heeren Sassen, Jansen en Mr. Allard. Tegen de heeren Meijers, Tak fcn de Kroon. Bij de behandeling van He gemeente begrooting stelde de heer Jansen voor om de presentiegeleden af te schaffen. De Voorzitter'verklaarde zich daar tegen, omdat men daarmede een arbei der dikwijjs kan beletten zitting te ne men. Na eenige discussie trok de heer Jan sen zijn voorstel in. De heer Jansen steldé voor het sala ris van de wethouders tol 100 te ver lagen. De Voorzitter merkt op dat het sala ris 75 en hel presentiegeld ook 75 bedraagt. De heer Jansen wil voor beiden slechts 100 uitkeeren. Eerebaantjes behoeven die hooge bezoldiging niet. De heer Tak meent dat tegenwoor dig en vooral in Geertruidenberg, men weinig eer van het haantje ondervindt. Men moet dikwijls maar hooren wat er achter je rug om gebeurt en wordt ge zegd. Het voorstel van den heer Jansen wordt niet ondersteund en kan der halve niet in omvraag worden gebrach. De heer Jansen wil de toelage aan de volontairs met ƒ50 verb oogen. De Voorzitter vindt het wel een beetje erg om hij belastingverlaging ook deze salarissen nog te gaan verla gen. De heer Jansen noemde de heele be lastingverlaging een politieke streek om den niéuwen raad op te laten duiken voor de schulden die door den ouden raad zijn gemaakt. Volgens hem loo pen er hier te veel menschen rond die best kunnen betalen en dit niet behoe ven te doen. De heer Tak meent dat het van den raad niet verstandig is om steeds in het openbaar af te geven, dat de finan- tieele toestand zoo slecht is. Wil men industrieelen trekken, dan zal men dat standpunt toch een beetje moeten laten voren. De Voorzitter merkt op dat er heel wat gemeentn zijn waar het heel wat slechter is. De heer Sassen wees nog eens op het gevaar bij het harde rijden van de tram op den hoek der BrandstraatVeer- scheweg. De Voorzitter zal nog eens onderzoe ken wat hem hier verder te doen staal. Het percentage voor de plaatselijke inkomstenbelasting werd bepaald op 1,5 dus 0,5 procent lager dan een vorig jaar. ADVERTENTIëN. zag zich voor de avonduren gaarne belast met het inrichten en bijhouden van admi nistraties. 35535 Brieven onder No. der adver tentie aan het Bureau v. d. Blad 35530 ingevoerde 3—5 jaar in verschillende maten. Dagelijks te zien bij A. KÖHLER, ALMKERïC Reflectanten naar het sloopen van een dubbel woonhuis in de Stationstraat te Waalwijk, kunnen zich wenden tot het Architectenbureau Van Ree Bossaerts, Grootestraat 264, WAALWIJK. 35534 Wegens aanschaffing van een auto TE KOOP AANGE BODEN Te bevragen bijP. H E IJ S. Marktstraat, Kaatsheuvel. 35540 te geven door de Liedertafel op Maandag 9 Nov. Toegankelijk voor h.h.hon. leden. Entrée voor niet leden een heer f 1.—, heer en dame f 1,50. Aanvang 8 uur. in de meest voorkomende soorten en vormen. Aanleg van35503 BOOMGAARDEN en FRUITTUINEN. Tevens Ivoor opruimingsprijs plm. 5000 Grootv. Zwarte bessenstruiken 2 j. SioombiljartfabrieK TILBURG. 1183 ge 's morgens opstaat met een drogen hoest die pijn doet *3 op de borst, draal dan geen oogen- blik langer, maar haal onmiddellijk een flesch Abdijsiroop, dan zult ge bijtijds W 5 een zware verkoudheid voorkomen. Iedereen toordt een of meermalen per jaar verkouden, zegt men, maar noodig is het geenszins, als men er maar tijdig bij is met een afdoend middel als Akkers bi)-bronchitis, influenza, verkoud heid, keelpijn, kinkhoest, asthma. Per flacon van 230 gr. (in koker) f 1.50 Sloopwerk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2