2iare Igetoimto latjesdrop. Knoopjesdrop. MM Jujubes. Zoute Jujubes. Hoesttabletten. Haverstroopitten. „STORM-RISICO 1 nijplanken, tanzblokken. choenrekken. Stoomen en Verven. ,j)e Stralende Zon', J. I Verheijden kdrz.. '-sGreveldnin Capelle. Belgischen Kousenhandel. m NOVEMBER AANBIEDINGEN. ff en GESTIKTE Leeuwen Friida Firma P. Odenkirchen Alle Bankzaken. MTRROKWffi. verkoopen 2 koopen Joh. v. d. Horst. enz., enz. uit de DROGISTERIJ Grootestraat 198 Mnaan Vraag attesten-brochure aan Zutphen IJsselkade 8. door nuttige fin. instelling. Ruime bij verdienste voor actieve personen. Depot Brans-Musters, Waalwijk Vanaf heden GROOTE PRIJSVERMINDERING der DAMES- en HINDERHOEDEN. t Notaris Middelkoop A LS EEN GEZONDE BABY juiste voedsel KOOPT in dezen duren tijd Uwe kousen en sokken bij den ALLES RAAST EN TOBT //KARNEMELKZEEP UIT EEN BRIEF VAN EEN BAKVISCH ONTVANGEN Een reuzen partij Bonten, Moffen, Sjaals en bijzonder mooie vossen. Reclame GROOTE ZWARTE KRAAGBONT f 8.50 W. TIMMERMANS ZONEN speciaal toe op Xvdermee' ft Bonis, Besoijen Op alle p laats sn in IIoor cl- Brabant /y^r/ MERK MELKMEISJE Né JfO c/arzAAt' wAAaA AAA- -m&tA VEPSCH GEKARND I r VERSCHGEKARND fte Capelie, zal op Dinsdag 17 November 1925 's nam. om 3 uur bij C. VERHAGEN te Capelie, nabij het Station Kaatsheuvel-Capelle, ten verzoeke van den HoogWelGeb. Heer Jhr. Mr B. DE ROY VAN ZUIDEWIJN, om contant geld in het openbaar Afzonderlijk en in massa's: geschikt voor klompenmaker, luci fersfabriek en geriefhout; en Alles wassende bij het kasteel Zuidewijn nabij hét Station Kaats heuvel Capelie. Inlichtingen geeft de heer C. F. SNOEREN, boomkweeker te Kaatsheuvel; aanwijzing doel H. HOEFNAGEL, tuinknecht op Zui dewijn. Onkosten 9 35533 voorheen VERDÏCK, wordt thans voortgezet door on- dergeteekende. SPECIALITEIT IN: Ook hoefbeslag. 35541 Beleefd aanbevelend, ".v-" vj doen uw keelpijn en ver koudheid als bij tooverslag verdwijnen. met Molenaar's Kindermeel wordt gevoed volgens de aanwijzing op de verpakking, dan heeft U geen last van verstopping of van diarhee van spuwen of van stuipjes. Omdat Molenaars Kindermeel het 35074 MOLENAAR Is voor de kleine menschen. 7 Co., Westzaan. 35528 VERTEGENWOORDIGER: Uw cassabon geelt U 5 pCt. korting. TIMMERMAN. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit. TILBURG. 34622 Alleen personen met veel rel. en goede ref. gelieven zich aan te bieden onder No. der adv. Bureau van dit blad. Ze zijn goedkooper en tevens duurzamer. Laat bij ons Uwe kousen AANBREIEN, U kunt ze dan drie maal zoo lang dragen. 35531 Aanbreien van een paar vrouwenvoeten ($4. CtS® met prima wol Wij zijn thans gereed Voor het a.s. groote feest DE SINT gezeten op zijn beest Is zooeven bij JACOB'S Muziekhandel geweest. wegens de reuzen-sorteering en de ongekende lage prijzen van alle soorten 35536 MUZIEK-INSTRUMENTEN.' Onze afdeeling ROOK-ART1KELEN is aangevuld met alle merken SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK, PIJPEN, Enz. Enz. C. JACOBS <S Zn. Muziekhandel, WAALWIJK. y/Arz Au--Mn ZEEPFABRIEK "HET KLAVERBLAD" HAARLEM waarborgt U maximum kwaliteit voor een minimum prijs. Blue Band heeft hare reputatie ge vestigd door de machtigste factor KWALITEIT., Zoolang de Holland- sche huisvrouw 'over goeden smaalt beschikt,zal zij Blue Band de voor keur geven. Ook het interessante Blue Banct1 tijdschrift verheugt zich steeds ta - hare belangstelling. KOOPT HEDEN 30 CENT PER HALF POND IBBBBBBBBBilBBBBBflBBgBBBBBBBifBBBBBBBflB Wie gesteld is op een bijzonder koopje in JONGENS-, MANS-, en K1NDERJASSEN raden wij aan een kijkje te komen nemen naar de overgebleven goederen van verleden jaar, welke wij spotgoedkoop opruimen. K1NDERJASSEN vanaf 1 3.00. - JONGENSJASSEN vanaf I 5.00. MANSJASSEN vanaf I 7.00. - JEKKERS 1 6.00. 35539 Ontvangen'.- NIEUWE HOEDEN, PETTEN, OVERHEMDEN, DASSEN, PARAPLUIES, WANDEL STOKKEN. Prijzen beneden alle' concurrentie open. Aanbevelend, 35407 KABSIEB3 EN COMMISSIONNAIBS IN EFFECTEN. WAALWIJK. KANTOORUREN VAN 9 TOT 4 UUR. 2041# ZATERDAGS VAN 9 TOT 12 UUR Wegens uitbreiding der Safe-Inrichting zijn weer loketten verkrijgbaar. Opticien, 81822 25 Vuchteratraat 25, 'g-HERTOGENBOSCH. Telefoon Interoommnnaal 176, Breuk- en Buikbanden, Rbchthoudbrb, Plattobteolen etc Spreekdag alle Dinsdagen. WIJ LEGGENONS Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. VAN IIP, Depots Tk. v. d. Sanden, Srootostr. Kaatsheuvel: Firma N. Stravers, Hdst looU-iMa en Moto gevraagd LO LO CQ w l'. Vraagt Uwen winkelier bij onze groote stukken Kar- nemelkzeep een Albumplaatje. Vogel- en Bloemen- albums, ter verzameling dezer plaatjes, zijn bij eiken winkelier of aan onze fabriek verkrijgbaar 60 cents. Vogel- en Bloeraenplaatjes kunnen voor elkaar geruild worden. merk BLUE BAND m FABRIEK TAN KUNSTLEDEMATEN, s

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3