DE ECHO VAN HET TUIDEN Hel beste toer is het voordeeligst. UoosterMsem Voert daarom In den hoenderhof. ,,Het Witte Nuthoen" J. Tuerlings, No. 89. Zaterdag 7 Nov. 1925 TWEEDE BLAD. Wij zouden niet volledig zijn in de behandeling van de voeding der Hoen ders, zoo we zonder er een woord over te reppen, de voeding van kalk, zout, houtskool en grit zouden Voorbijgaan. Kalk hebben de dieren in twee vormen noodig, n.l. Phosphozure kalk voor de beenvorming en koolzure kalk voor de eierschalen. Phosphozure kalk kan de dieren worden toegediend in den vorm van beendermeel, of gemalen of gebro ken beenderen. Koolzure kalk krijgen de dieren tot.zich in muurkalk, krijt en dergelijke stoffen. Vele van deze stof fen komen voor in diverse voedingsstof fen. Arm aan koolzure kalk zijn graan- vruchten en wortelgewassenalleen de eerste bevatten voldoende phosphozure kalken. Phosphozuur en koolzure kalk komt in hooger percentage voor in erw ten en boonen. Klaver en lucernehooi bevat zeer veel koolzure kalk. In door snee behoeft men, waar 't menu van onze hoenders zeer varieerend is, wei nig werk te maken van toediening van deze kalken. Pohsphorzuur kan zeer gemakkelijk in den vorm van pliosphor- zure voederkalk in kleine hoeveelheden onder 't ochtendvoer gemengd worden. Keukenzout kan voor mesthoenders eenigen dienst bewijzen, vooral als hun rantsoen aardappelen ruim is. 't Houdt de diereu graag in 't eten. Houtskool poeder moeten we onont beerlijk noemen voor de kuikenfokkerij, 't Treedt in het hoenderlichaam regu- leerend op. Bijna alle kuiken-opfok-voe- ren, die momenteel wordensamenge steld bevatten een weinig houtskool. Treedt bij hoenders diarrhee op, zoo is in de meeste gevallen toediening van een weinig houtskoolpoeder voldoende om de te overvloedige ontlasting te re gelen. Niet natuurlijk, wanneer die ont lasting een gevolg is van coceiodosis. Sommige fokkers zetten geklopte houts kool. gemengd onder grit, onder het be reik der hoenders. Grit. Als we de samenstelling van de spijsverteringsorganen der hoenders nagaan, komen we. tot de overtuiging dat er weinig hulpmiddelen in dit spijs verteringskanaal zijn, die een totale verinorseling van 't voedsel tot stand zouden brengen, als we de kippen to taal van grit verstoken lieten. Na de yoorweeking in den króp en de zuurbe- werking in de klierniaag, moet het voedsel in de spiermaag eindelijk gema len worden. Dé met hoornachtige pla ten bekleede wanden doen hiervoor reeds uitstekend dienst, doch ook de in de maag aanwezige harde voorwerpen, vervullen daarbij een voornamen rol. De samenstelling van de in den han del voorkomende gritten is zeer ver schillend. Gemalen oester- en mossel schelpen, vaak niet geheel vrij van een flinke dosis rivierzand, wordt ook met den naam grit bestempeld. De eigen lijke grit is echter een natuurproduct, een mineraal, dat glimmer, kwarts, aluminium, ijzer en magnesium bevat. Het' blijft langer dan andere steen- of marmersoorten in de maag scherp en hoekig, door 't vlugger uitslijten van het glimmer dan van het kwarts. Een zorgzaam kippènfokker verzorgt den gritbak even zorgvuldig dan den drink- of ochtendvoer-bak, daar 't op de goede spijsvertering beslist van niet te onder schatten waarde is. Alleen voor totaal vrij uitloopende kippen zou bijvoering van grit overbodig zijn. Zoo ge een prima fokhaan wenscht in WIT LEGHORN, NUT en SPORT TYPE, WIT WYAND., ANCONA o R. I. R., komt dan eens in de fokkeri te KAATSHEUVEL zien. KAATSHEUVEL. WENKEN VOOR DEZE WEEK. I. De op tijd gefokte jonge dieren komen overal mee aan den leg. 't Is zorg nu de eitjes zoo duur zijn, ze aan den leg te houden. Een eerste vereischte is daarvoor dat de huisvesting in or de is. Zoo er nog iets gedaan moet wor den, doet het dan terstond. De nachten worden kouder en sneeuw en vorst kunnen eiken dag hun intrede doen. II. Jong goed, dat nog ver van den leg staat, moet zoo nu en dan eens iets extra's worden toegediend, b.v. 2 X daags ochtendvoer, voor wie dit voor z'n dieren aanmaakt, zoo nu en dan •een handjevol gedroogde garnalen of iets dergelijks. III. Wie dieren naar de tentoon stelling zendt, kan geen zorg genoeg CHTENDVOER ERGH'S PFOKVOER VENNOOTSCHAP v. 1 BERGH'S GRAANHANDEL en v. d. Bergh's Gem. voerroodmerk, groenmerk, geelmerk, samengesteld uit prima granen. VRAAGT HET OORDEEL VAN DESKUNDIGEN Verkrijgbaar bij: J. v. d. Assem-Borsten, Kaatsheuvel. Jan Verwiel, Waalwijk - Fl. Michael, Vrijh.-Capelle. W. v. Beek, Nieuwstr., Capelle. A. v. Strien, Waspik. De Jonghe, 's Gravenmoer. H. Hamers, Dongen. L. P. v. ersel de Beer, J. v. Spaendonk-Spijkerman, Firma S. B. Dames, Heuvelstraat, Tilburg. P. de Wert. Hilvarenbeek. Waar niet vertegenwoordigdsoliede agenten gevraagd. is het den ouders niet waard dat zij er zelf de kosten voor over hebben, dan moeten zij de kinderen maar laten loopen, de gemeente zit toch genoeg onder den druk, men moet zelf maar weten of de kinderen iederen avond lomp langs de straat loopen, hij stelt voor afwijzend te beschikken. v.d. Broek is niet voor de nieuwe subsidies, het luttel bedrag kunnen de ouders zelf wel bijpassen. Het voorstel van Bokhoven om de 50 subisidie niet te geven wordt aan genomen met 6 tegen 1 stem vóór de subsidie, het lid van Hcrpt. Tegen de Wethouders van Bokhoven en Verhoeven en de leden de Wilt, v. d. Broek, v. Bokhoven en Couwenbcrg. Een poging van het lid van Herpt om de subisidie nog te halen uit de presentiegelden der raadsleden kon geen ingang vinden. Het lid Couwenberg had de post van in Uw rug, lendenen of spieren. Pijn door rheumatiek, jicht, podagra, ischias, stram heid, stijven nek en rheumatische zenuw pijnen. Probeer eens Akker's Klooster balsem. Hij rnaakt uw spieren lenig, geneest alle ongemakken en lijden, die door boven genoemde ziekten ontstaan. Neem heden eens een proef. Morgen zijt gij verbaasd en tevreden over de uitwerking er van. de burgerwacht aangetroffen en vond I hoeveel teruggestort is, is niet gevraagd. maken van goede verpakking voor de réis. De meeste dieren doen op reis ziekten op. VRAAGBORD. V. te K. Uw Patr. Legli. haan labo reert aan ernstige verkoudheid, waar van dat rochelend ademhalen, als hij op den zitstojc zit, een verschijnsel is. t Is moeilijk die dieren te genezen. Droog en warm houden en de dieren separeeren van de andere hoenders, is een eerste vereischte. Goed voeren, met licht verteerbare kost, is vooral geen overbodige weelde. De dieren vermage ren anders zeer snel en vaak is een chronisch verloop met tuberculose als einde een gevolg van minder goede ver zorging. Geneesmiddeltjes toedienen geeft wel eens ooit succes, doch men moet er niet te zeker op bouwen, of schoon we met een en ander middeltje zelf wel eens succes gehad hebben. S. te Spr. Ancona's zijn over 't al gemeen zeer gauw legrijp. Hier in K. waren dit jaar verschillende die met de 4T maand aan den leg waren. Met de zes maanden mag men er op rekenen dat alle zoowat aan den leg moeten zijn. Zoo ze dan nog achterblijven, dan heeft er in den opfok iets gehaperd of zijn de beestjes te vet. In 't laatste ge val zou ik radenveel groenvoer, eenige dagen geen ochtendvoer en uitsluitend haver als hard voer in nog karige rant soeneering J. TUERLINGS, Pluimveeteelt-leeraar. Kaatsheuvel. dezen onnoodig. De Burgemeester bestrijdt dit doch zegt dat deze nog niet behoeft gegeven te worden dan nadat deze is aange vraagd en door den Raad goedgekeurd. l)e begrooting wordt vervolgens goed gekeurd in ontvangsten en uitgaven op 18.042,67° 3. Rekening en begrooting Burger lijk Armbestuut worden goedgekeurd. 4. De heer Jac. de Wilt wordt her benoemd tot lid van het burgerlijk Armbestuur. Bij de rondvraag verzocht het lid van Hcrpt om een plaatje „verboden voor fietsen" aan het binnenpad, vanwege het gevaar aldaar. Wethouder Verhoeven vindt het daar- ook ontegenzeggelijk gevaarlijk. De burgemeester zegt na te zullen kijken of zulks kan. De vergadering wordt hierna geslo ten. RAAMSDONK. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Zaterdag 31 October des avonds te 6 uur. Voorzitter Edelachtb. Heer Moons. Ongeveer kwart over 6 uur opent de Voorzitter de vergadering; aanwezig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Aan de orde: 1. Ingekomen stukken. a. Besluit van Ged. Staten tot goed keuring van Raadsbesluiten o.a. tot het voeren van rechtsgeding tegen F. Wol- ters, architect te Eindhoven, in eersten aanleg. i b. tot aankoop van rentcgevertde stukken, voorkomende op de lijst be doeld in art. 29 van het Kon. besluit van 7 Februari 1923 ter belegging van de gelden, afkomstig van den verkoop van een gebouw aan het R. K. Kerkbe stuur op het Veer en den verkoop van een woning in het Pustraatje. c. Verzoek van de bewoners der Zijlmans. Ik heb naar het bedrag ge vraagd. Van Dongen-Torman. Dat heb ik niet gehoord en daar is dan in ieder geval ook niet op geantwoord. Voorzitter. Er staan verschillende posten op tot een gezamenlijk bedrag van naar ik meen meer dan 500. b. Van het Vleeschkeuringsbedrijf, de baten en de kosten op een gelijk be drag van 10.166.355 en de inkomsten en uitgaven van denkapitaalsdienst op een gelijkstaand bedrag van 4.712,06. Wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. c. Van de gemeente. De inkomsten van den gewonen dienst op 230.684.98 en de uitgaven van den dienst op 245.868,46®, alzoo met een nadeelig slot van 15.183,48'', de kapitaals-in komsten op 130,949,16 en de kapi taalsuitgaven op 124,515,16, alzoo met een batig slot van 6.433,90. 6. Goedkeuring rekening, dienst 1924 en begrooting dienst 1926 van het Bur gerlijk Armbestuur. Overeenkomstig het rapport der Commissie van onderzoek wordt de re kening van het Burgerlijk Armbestuur goedgekeurd in ontvangst op 16.662,93 gld. en in uitgaaf op 18,268,19®, alzoo met een nadeelig slot van 1.605,26®. De begrooting wordt vastgesteld op een bedrag van ontvangsten en uitga ven van 13.705,66. 7. Vaststelling begrootingen van liet gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, het Vleeschkeuringsbedrijf en die der Ge meentedienst 1926. De heer Van Dongen-Torman zou gaarne zien dat de prijs voor electri- citeit wordt verminderd en van 40 op 38 ct. wordt gebracht. Hij gelooft dat zulks in het belang van het bedrijf zal zijn, wijl dan het verbruik meer zal toenemen. 40 ct. is wel wat hoog en als het bedrijf het toelaat is z.i. daar alle reden voor. De Voorzitter zegt dat deze kwestie bij Burg. en Weth. ook een punt van overweging heeft uitgemaakt. Na gron- Middenstandswoningen om verminde- dige onderzoeking is echter gebleken Oude toren aan den Winterdijktot welker restauratie in de vorige raads vergadering werd besloten. GEMEENTERAAD. v HERPT. Vergadering van den Raad der gemeente. Voorzitter H. J. van Eg- gelen Secretaris Fr. A. J. van Liempt. Aanwezig alle leden. De notulen worden' voorgelezen en goedgekeurd. Ingekomen stukken: Van Ged. Staten goedkeuring raads besluit wijziging gemeente-begrooling. Goedkeuring verkoop inschrijvingen grootboek 7000; besluit van het Wa terschap het Bovenland van Heusden, omtrent afgraving van den dijk gedu rende de wintermaanden, zulks uit te voeren in vakken van 50 M. lengte en bij afwerking direct met graszoden te bezetten. Worden aangenomen voor kennis geving. Verzoekschrift omtrent toekenning subsidie herhalings-onderwijs (Voor lichting op adres). Ter toelichting op nevengaand adres diene het volgende: Hel herhalings-onderwijs zal worden gegeven in de R. Ivath. Bijzondere school, gedurende 15 weken. Twee avonden per week en 2 uren per avond. Het R. K. Schoolbestuur stelt be schikbaar: lokaal, vuur en licht en leermiddelen. De vergoeding voor den leider van het herhalings-onderwijs zal bedragen 1,50 per lesuur, alzoo in totaal 90. Daar uwen Raad een bijdrage ver zocht wordt van 50 zullen de ouders der leerlingen plus een leerling de overige 40 bijeenbrengen. Van iederen onderteekenaar van het adres zal een kind het herhalings- onderwijs volgen, met uitzondering van den 3en en 4en onderteekenaar die respectievelijk 3 en 2 kinderen eraan laten xleelneinen. Het totaal aantal leerlingen bedraagt 12. Bij toekenning der bijdragen zal het onderwijs aanvangen in de week van 815 November en eindigen 1 Maart 1926. De Burgemeester zegt dat dit meer in behandeling is geweest, doch door den sidie. ring van huur. P. van Dongen-Recter. Wat voor huur moeten die menschen nu betalen. Voorzitter, 8 en 11. Ze zijn al eess verlaagd. Wordt in handfcn van Burg. en Wet houders gesteld, ter fine van advies. De punten: 1. Voorstel van B. en W. tot niet- inwilliging van het verzoek van de R. K. Vereeniging Moederschapszorg om een jaar lij ksche subsidie van 25. 3. Alsvoor tot inwilliging verzoek van de vereenigingen voor wijkverple ging „Het Wit-Gele-Kruis en „Het Groene Kruis" om een jaarlijksche sub- raad steeds daarop afwijzend is be schikt, daar de deelname niet schit terend was. Vorig jaar zijn de ouders der leer lingen bij B. en W. verzocht en hebben een bespreking gehouden die tot gevolg had eenige deelname, doch bij begin1 van den cursus waren één of twee ern stige leerlingen, daarom was het vorige jaar achterwege gebleven. Wat denken de lieeren nu er van. Het lid v. d. Broek zegt dat men daar zelf maar iets voor over nioest hebben., v. Herpt. Dat hebben ze. Na nog eenige discussie wordt op voorstel v»n het lid van Herpt het verzoek bij de begrooting behandeld. 2. Vaststelling gemeentebegrooting voor 1926. De Voorzitter zegt deze te hebben la ten circuleeren en vindt dit beter dan ze voor te lezen. Het lid van Herpt betuigt zijn dank hiervoor en vindt het vervolgonder wijs beslist noodzakelijk, willen wij niet met lompe jongens blijven zitten. Wil men het geld niet zoo geven, hij zegt dat het wel gehaald kon worden uit de presentiegelden der raadsleden of contributie der vereeniging voor Nederlandsche Gemeenten. De burgemeester acht die beide pos sten beslist noodzakelijk. Wethouder van Bokhoven zegt dat de vorige jaren ook geen subsidies ge geven zijn voor herhalingsonderwijs; 4. Alsvoor tot inwilliging verzoek van de Landbouwvereeniging om een jaarlijksche subsidie uil de gemeente kas voor het landbouwonderwijs. Worden Dij de begrooting behandeld. 5. Voorloopige vaststelling der re- dat het voorzichtiger zal zijn om voor- loopig nog niet tot verlaging over te gaan. Als men de resultaten van het laatste jaar eens nagaat en ziet welke bedrijven geen stroom meer afnemen, durven Burg. en Weth er nog niet toe over te gaan. Een bedrijf met een ka pitaal van 125.000 en maar een winst van 1200 afwerpend is niet zoo schit terend. Bovendien moet bedacht wor den dat er een reserve gemaakt moet worden om geld beschikbaar te hebben als er eens iets aan het bedrijf komt. Gaat men de prijzen van het licht ver minderen, dan moet men dien van de kracht, die het meeste stroom afneemt, ook gaan verlagen en zou men dat gaan doen, dan komt men er op geen stuk ken na meer. Blijkt over drie maanden, dat het wel kan, dan kan daartoe nog altijd be sloten worden over te gaan. Om nu te besluiten de prijzen te ver keningen van de gemeente, het gemeen-1 lagen en dan later weer te gaan verhoo- telijk Electriciteitsbedrijf en 't vleesch-1 gen acht hij geen goede politiek, keuringsbedrijf over den dienst 1924. De heer Van Dongen-Torman zegt Door den heer Schoenmakers wordt I als lid van de lichtconpnissie de zaak namens de Commissie rapport uitge-1 goed bekeken te hebben. Met den Di- bracht. recteur en administrateur heeft hij over a. van het gemeetelijk Electricileits-1 een tijdsverloop van 9 maanden het be- bedrijf, de bateiï en lasten op een ge- drijf nagegaan en gemeend dat hij ver lij kstaand bedrag van 48.256,25. I klaren kon dat de resultaten bevredi- De kapitaalsinkomsten cn kapitaals- gend zijn te noemen. Bij de begrooting uitgaven op een gelijk bedrag van I van het bedrijf is ook rekening gehou- 34.570,84. den met de bedrijven die niet meer zijn De heer Zijlmans vraagt of door den I aangesloten en de cijfers zijn van alle Directeur de helft is teruggestort van 1 posten aan den veiligen kant genomen, hetgeen hij elders heeft verdiend. Hij I Door den Voorzitter is wel gezegd heeft maar een post van 300 verant- I dat de prijs van de stroom voor kracht woord gezien. I dan ook moet worden verlaagd, maar De Voorzitter gelooft dat de heer I hij wil opmerken dat men dat reeds Zijlmans niet goed heeft gezien, er is I eenmaal heeft gedaan. In aanmerking meer dan 500 verantwoord. I mag wel eens worden genomen dat Zijlmans: Ik heb er om gevraagd en licht geen luxe is maar een noodzake toen is mij naar dat bedrag verwezen, lijk iets. Van een verlaging van Van Dongen-Recter. Dan zou dat de licht profiteert de geheele bevolking en commissie toch ook wel zijn opge- hij blijft bij zijn meening dat het geen vallen. schade aan het bedrijf zal berokkenen. Van Dongen-Torman. Den boekhou- Dat is ook het gevoelen van Directeur der werd gevraagd op welke manier die cn administrateur. bedragen werden verantwoord en toen heeft hij op die eene post gewezen. Hij heeft er toen op gewezen hoe die terug storting plaats had. Naar het bedrag De Voorzitter merkt op dat meil voor verrassingen zal komen te staan. Vrij belangrijke vernieuwingen zullen er on derhand plaats moeten hebben. P ij n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5