Heerenhuis Nelten Inboedel J. ELEKAN Fa. Wad. Joh. Verhuist S Zonen, jtiachinerü'tt. Drijfwerk. Stofzuig-inrlchtingen, Centrale verwarmingen e. d. HÏ aangewezen adres Hnnelijkskaarlen en -Brieten, Zondag 8 November De aangebeden acteur der dames MONSIEUR BEAUCAIRE. Wegens vertrek. Notaris JANSEN 2 prima Duilsche Herders PIANO. Notaris Van Ham Notaris Van Ham De Groote Wereld programma's optreden van den Koning der romantiek De naakte Waarheid. Verwacht a. s. Zaterdag en Zondag MIJNHARDrs Hoest siropen veilen en verkoopen: publiek verkoopen publiek verkoopen verder Wereldnieuws •H BUITENLAND. ■i-Vanmiddag ontstond er te Rome 3te opwinding naar aanleiding van gerucht, volgens hetwelk een aan tegen Mussolini beraamd was aar verluidt, zou deze aanslag op November worden uitgevoerd, 'nsdagavond drongen politieagen- jiet Hotel Gravoni binnen waar zij vroegeren afgevaardigde van de ,ositie Zaniboni in hechtenis namen, j Turijn is generaal Capello even- 5 gearresteerd, verdacht tot het Iplot te hebben behoord, ile vrijmetselaarsloges zijn door de itie bezet. |aniboni. die onlangs uit Frankrijk ggekeerd was, had in hotel Gravo- •en kamer tegenover het ministerie buitenlandsche zaken gevraagd, had zich uitgegeven voor majoor •esterini. Daar hij echter herkend jd, wekte dit verdenking en stelde i de politie daarvan in kennis, die deze wijze het complot op het jor kwam. Het doel van Zaniboni it geweest zijn, Mussolini dooreen /eerschot te dooden, wat niet al te eilijk was, daar de kamer van Mus- Ini slechts 80 meter van het mini- lie van buitenlandscbe zaken ver- jerd was. Voor Zaniboni's vlucht j reeds alles voorbereid, ieneraal Capello is een bekend metselaar, die grooten invloed in leger had. 'arinacci, de secretaris generaal der ;isten heeft alle represaillemaatre- >n van afzonderlijke fascistische epen verboden. aar het heet. is de socialistische ij, waartoe Zaniboni en ook de oorde Matteotti behoorden, ont- iden. xtra edities der bladen komen uit, heinde en ver komen sympathie- bigingen voor Mussolini. Men viert (ral feest over de mislukking. - De verijdelde aanslag, waarop fani zinspeelt, is vermoedelijk een lenzwering. in verband waarmee ieraal Capello, het hoofd van de iaansche vrijmetselaarij en het ifezensocialistische kamerlidZanir.o- in hechtenis zijn genomen. In ver- id met deze samenzwering (of ver ende samenzwering heeft de lister van binnenlandsche zaken onverwijlde militaire bezetting van vrijmetselaarsloges in Italië gelast, i- Door de Katholieke Kamerleden. Bruijfcer, Winandey en Maanhout de liberale Kamerleden Pierco, Ruyl Amelot is een wetsvoorstel inge nd om de drankwet te veranderen, wordt gevraagd dat sterke dranken ïr in de café's mogen verkocht rden. Zooals bekend is, mag zulks ns niet in België. - Naar verluidt zal Koning Albert gelegenheid van zijn zilveren huwe- sfeest op groote schaal amnestie eenen, welke ook van toepassing zijn voor verschillende veroordeel- die thans in Nederland verblijven. BINNENLAND. In de desbetreffende Memorie van woord aan de Tweede Kamer be st de Minister van Buitenlandsche ;en, Jhr. van Karnebeek. dat, in band met de bijeenkomsten van den Ikenbond. het Vaticaan zijn beteeke- van diplomatiek milieu zou hebben loren. ")e heer van Karnebeek stelt daar- enoyer, dat het aantal gezantschap bij den H. Stoel de laatste jaren l is verminderd. ■let zou goed zijn, wanneer degenen, I zoo tegen het gezantschap te Rome irken, de ware beweegredenen on- wonden te kennen gaven. )at de vertegenwoordiging bij het icaan in het belang van het land - zooals ook andere Staten 't zien. zullen zij na de zooveelste verklaring i dezen niet-katholieken Minister van itenlandsche Zaken toch eindelijk eten erkennen. - De „Haagsche Post" schrijft in r no. van Zaterdag aan het hoofd er rubriek: „Hier in Holland" het gende fraais: De Koningin heeft Limburg door- eisd, met den Prins en Prinses ana en deze laatste heeft den eersten op aarde uitgegraven voor het aan 'eggen Juliana kanaal. Zij zijn overal groote geestdrift ontvangen. Het een gelukkige gedachte van de ningin en haar raadgevers geweest juist in dezen tijd Limburg met ogen praal te gaan bezoeken. Er ren in de laatste maanden weer uchten opgedoken dat het met de "w van de Limburgers te Maastricht ir zoo zoo stond en dat als Koning |erl er een paar graventitels voor -r had en wat geld voor de ver ering der kanalen door de provincie, N een conflict tusschen Nederland België op hen niet te vast gerekend 1 mogen worden. Nu is dat gevaar èn door de wezenlijke verbetering die de geheele provincie van de nieuwe kanalen zal ondervinden èn door het enthousiasme, door het koninklijk be zoek gewekt, voorloopig weer van de baan". m De „Limb. Koerier" teekent hierbij aan Meent het weekblad, dat den ver waten geest van het oude Hollandsch- libertinisme en antipapisme in erfpacht schijnt genomen te hebben, dat het met zulke potsenmakerij den Limbur gers een hak kan zetten? De koningin der Nederlanden is hier ontvangen op een manier, waaraan Holland een beschamend voorbeeld kan nemen. Hier geen enkel gefluit 'op haren weg; hier geen enkele roode vlag! Het blaadje is sedert 1830 gekeerd. Reeds in 1918 moesten Limburgers onze Koningin in uw residentie komen verdedigen, Haagsche Post 1 En als er van neiging naar hel buitenland sprake is. schijnt die eerder te vinden in uw streek, met Moskou-mannen gelardeerd, dan in Oud-Tricht, dat zijn trouw aan Oranje betoond heeft als geen tweede in ons land. Limburg is niet voor een paaradel- titels en wat geld te koop, Haagsche Post. Het heeft zijn eigen adel, en uw of anderer geld begeert het niet. Maar het heeft ook zijn eergevoel, en daarin wenscht het niet door uw oppervlakkig gebroddel gekrenkt te worden. Bij de N.V. Philips Gloeilampen fabrieken te Eindhoven, zijn dezer dagen een 500 a 600-tal gehuwde vrouwen ontslagen, wier plaatsen door andere krachten worden ingenomen. Naar de „'s Hert. Ct." verneemt, heeft de Minister van Waterstaat be sloten onze nationale industrie te steunen door propaganda te maken voor het Nederlandsche fabrikaat. Er zullen, evenals in Engeland, bij bij de posterijen stempels worden in gevoerd met het opschrift „Gebruikt bij voorkeur het Nederlandsch fabrikaat" rustbed te geven van middelfijn turf-1 het schadelijk wild, dat regen- Ingezonden Mededeelingen. verzachtende v 4 Mijnhardt's i-iijnnarais Borsthoning-Siroop I Per flacon 60ct Anga-Siroop flac.1. Bij Apoth.en Drogisten LAND- EN TUINBOUW. WAT ELKE MAAND TE DOEN GEEFT. (Ie helft November) Nadruk verboden. Wij zitten volop in den herfst en af en toe kwam reeds de winter om den hoek gluren, 't Wordt tijd dat het veld nu ontruimd wordt van wat oogstbaar is. Wat is men dan ook overal druk met het bietenrooien. Men vaart met voertuigen met breede vel gen over het land vooveel mogelijk steeds hetzelfde spoor houdende, vooral bij nat weer. Laten we in 't midden dezer maand althans het rooien afhebben; 't zou immers niet de eerste maal zijn, dat anders de winter ons verraste en de bieten in den grond moesten blijven. Het vrij komende bietenland gaan wij, zoo mogelijk, nog voor den winter ploegen en op een behoorlijke diepte. Er wordt tarwe of rogge in gezaaid. Meer en meer wordt de rijenteelt toegepast. Wel een kwarteeuw geleden reeds werd dit aanbevolen, maar toen had de land bouwer verschillende bezwaren, waar van het voornaamste wel was, dat in de streek de zaaimachines ontbraken. Nu deze er zijn, mag op de groote voordeelen van het op rijen zaaien nog wel eens worden gewezen. Ze zijn1 Het bespaart veel zaad, want het is goed om dik te mesten en dun te zaaien. 2 Het gevaar van legeren is minder groot 3 Men kan tusschen het gewas schoffelen en aldus den akker van hinderlijke onkruiden zuiveren. 4 Doordat de zaadkorrels ongeveer even diep in den grond komen krijgt men een regelmatiger gewas. 5 De plantjes maken betere kroonwortelfjes, zijstoe- len daardoor beter uit en het gevaar voor uitwinteren neemt dientengevolge af 't Mond- en klauwzeer teistert onze veestapels weer. Verschillende geneesmiddelen worden als vroeger met de noodige humbug aanbevolen. Geen enkel er van kan zich als genees middel handhaven. Wel brengen zij vaak verzachting en een goedaardiger verloop, te danken aan de toepassing der nevenvoorschriften die elke vee arts geeft maar dan meestal niet in acht worden genomen. Bij een goede verzorging der zieke dieren zorgvuldige behandeling van klauwen en bek en doelmatig voedsel, kan veel lijden en schade worden voorkomen. Voorts kan worden aanbevolen aan de dieren een strooisel, dat een desinfecteerende (ontsmettende) werking-schijnt te heb ben. Er wordt van verteld dat bij 't gebruik ervan de hoeven spoedig genezen, de uiers niet worden aange tast of in korten tijd genezen. Turf- strooisel is goedkooper dan stroo. Ook uit dit oogpunt is het aan te raden zijn stroo te verkoopen en zijn stal- dieren op turfstrooisel te zetten. in den tuin en boomgaard Het is nu de tijd om, bijgunstig weer, nog vruchtboomen te planten. Veelal wordt dit in 't voorjaar gedaan, of- schoon grond en weersgesteldheid een najaarsplanting wel toelieten. En dan is dit veel beter. De geplante boom kan zich dan gedurende den winter herstellen van de beschadiging der wortels, vele fijne worteltjes toch gaan vaak verloren, en dit kan oorzaak zijn dat in het voorjaar als de boomen bij drogen Oostenwind veel vocht ver dampen, er geen voldoende worteltjes zijn om dit waterverlies te vergoeden. De boomen kwijnen of gaan dood. Leg Lijmbanaen aan bij uw vrucht boomen. als bestrijdingsmiddel tegen de wintervlinArs Deze komen voor den dag zoodra het gevroren heeft Uit de eitjes komen de' rupsen, die wij kennen als de trekmaden op onze kersen- en appelboomen, vooral zij vreten de jonge vruchten aan en ver nielen de bladeren. Als het loof gevallen is, harkt men al het loof op hoopen en gebruikt dit voor verschil lende doeleindenter dekking van ingekuilde vruchten, van planten en struiken, en ook om er bladaarde van te maken. Men vult, als men bakken heeft deze met versche bladeren die reeds 't volgend najaar versteend zullen zijn tot grove bladaarde. Brengt men deze half vergane massa op een hoop bijeen, en zet men ze nu en dan om, dan verkrijgt men de gewenschte bladaarde, welke voor de cultuur onzer kweek- planten onmisbaar is. Geef aan uw te overwinteren planten een goede plaats Fuchsias vereischen weinig zorg; men kan ze zelf overhouden in een vorst- vrijen kelder. Eerst snijdt men het jonge lot, dat zich in den zomer ont wikkeld heeft op twee leden na in, Water behoeft men ze niet te geven. In 't voorjaar verpoot men ze of geeft ze dunne gier of verdunden koemest dan ook goed vochtig houden. Struik- rofcen houdt men gemakkelijker over dan stamrozende fijnste soorten kan men evenwel binnen brengen en in een kouden bak of schuur. Struikrozen dekt men met blad of, als men er veel heeft, met aarde, tot even boven de oculatie is voldoende, het overige hout wordt in 't voorjaar toch ingesnoeid. Snijd nu aan de rozen niet te veel alleen aan de te lompe takkenStam rozen doorstaan geen strenge vorst. Tegen dat het begint te vriezen, buigt men de stammen om zoodat de kroon op den grónd ligt. Hierbij zij men voorzichtig; is de stam wat dik,dan zou die kunnen brekendaarom make men eerst den grond om den stam wat los. Ligt de kroon op den grond, dan brenge men er een laag zand en ver volgens een laag blad op; de plant is hiermee tegen de winterkoude be schut. GEMENGD NIEUWS. Naar uit Rome word gemeld, heeft aan boord van het naar Amerika varende stoomschip „Belvedere" een ernstig ongeluk plaatsgehad. Zooals gewoonlijk was het schip met stikgas gedesinfecteerd. Twee arbeiders opende een luik om benedendeks af te dalen, doch vielen met een luiden kreet in het ruim. De leider der desinfecteeringswerk- zaamheden en een assistent wilden hen te hulp snellen, doch stortten ook omlaag. Alle vier bleken door vergiftige gas sen bedwelmd te zijn. Zij konden slechts als lijken geborgen worden. Zondag werd in het Casino te 's Hertogenbosch het tooneelstuk „De Dief" opgevoerd. Deze opvoering is niet zonder reël succes gebleven, meldt het „Hgz". Het blijkt, dat het spel buitenmate heeft ingewerkt op het gemoed van een lid van het gilde der langvingers Deze toch heeft, geprikkeld door wat hij zoo natuurgetrouw ten tooneele zag. gemeend dit toepasselijk te moeten maken in de practijk. Hij wist daartoe door te dringen in het kleedlokaal der spelers en nam daar van hem, die in het stuk voor den onschuldig verdachte speelde, een fonkelnieuwe regenjas mede. Men moet maar ongelukkig zijn, eerst valsch verdacht van diefstal en dan- in werkelijkheid bestolen te wor den j Van den detective uit het stuk werd een wit zijden foulard gekaapt. Van den dader tot hiertoe geen enkel spoor. Voor den detective uit het stuk zou dit aanleiding kunnen zijn om nu eens practisch te toonen, dat hij, evenals in het opgevoerde stuk, ook in werkelijk heid over een goeden speurdersneus kan beschikken. Hij speure eens naar jas en foulard behendig wist weg te nemen en daardoor aan *„De Dief" een actraciegaf, zooals nog „niemals dagewesen". ADVERTENTIëN. te Waalwijk, zal namens Mevrouw de Wed. H. VAN ES, aldaar in het open baar HET MOOIE EN SOL1EDE met inrij, groote tuin en boschje te Waalwijk aan de Grootestraat plaatselijk gemerkt No. 146. Ka- daster Sectie C. Nos. 1758,2427, 2429 en Sectie B. No. 20, tezamen groot 2844 M2. Het huis is onlangs geheel ge restaureerd en voorzien van Electr. licht, Gas- en Waterleiding Het pand heeft eene frontbreedte van 16 30 meter, terwijl de tuin eene breedte heeft van 29.50 meter. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom op'15 JAN. 1926. De lasten zijn van 1 JAN. a.s. voor rekening des koopers. De verkooping zal geschieden te Waalwijk, te weten: de inzet op Maandag 23 Nov. 1925 in het Hotel VERWIEL en de toeslag op Maandag 30 Nov. daarna in het Hotel GERR1S, telkens des avonds 7 uur. Te bezichtigen na aanvrage. Een kadastrale kaart ligt ter inzage ten kantore van gen. Notaris die nadere inlichtingen geeft. 35543 TE KOOP: met stamboom, teven, geb. 31 Aug. 1.1. Dagelijks beh. Zondags te zien bij W. VAN RAAMSDONK, 35542 Raamsdonksveer. TE KOOP GEVRAAGD eene gebruikte doch nog in goeden staat verkeerende 35547 Waar zegt de Uitgever. Nummers van het Feestnummer van „HET KERKKLOKJE" zijn a f 0 25 verkrijgbaar. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. te Kaatsheuvel, zal ten verzoeke en ten huize van den Heer W. DE JONG te Loon- opzand Maandag 16 Nov. 1925 s nam. 2 uur a contant als Schrijftafel met opstand, boeken kastje, boekenkastje met lesse naar, nog kastje, nachtkastje, waschtafel, kleerkast, tafels, stoe- len, mangel, glas- en aardewerk, enz. enz. 35545 te Kaatsheuvel, zal voor de Familie v. ROOIJ aan de Molenstraat te Loonopzand, Donderdag 19 Nov. 1925, voorm. 10 uur Zware en lichte hoogkar. aardkar, ploeg, zeggen, beerkist, dorsch piachine (merk Bogaerts) trijzel- molen, baktrog, melkkannen bie tensnijder, strookorven, partijtje stroo, paardentuig HUISRAAD, als: hardhouten kabinet, kachel enz enz 35546 KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Hatbnsteaat 5 (nabij 't Station) 's-Hbktogbnbosch. VERKOOPEN. ADVERTEEREN DOET Adviezen en bijitand met be- trekking tot processen, straf- zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract enz. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuldvorderingen regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, maden van contractenrequesten enz. Degelijke en prompte afwerking. Billijke conditiën. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. In tere. Telefoon No. 40. WAALWIJK. i 35339 voor is Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. Week na week gaan wij voort met het uitbrengen van na het enorme succes van vorige week. Romantische film in 8 bedrijven. (PARAMOUNT—FILM.) 35544 Hier is VALENTINO. De meest verliefde en geliefde artist der filmwereld. In een film vol vuur en durf en met vele sensationeele tooneelen en fortruïdenberg I gaat naar de HKI I Veel goeds voor Geertruidenberg ufet te voorspellen, daar de HKI i is die altijd vol blijft houden. f* f I O A 1 /-t n i AA J f A I I r a a a a C? i OBIHW9 Flora Bioscope Waalwijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7