„luis". '.NI De Luxe PiiP- Denkt om onzen Vraagt Wij vertrouwen dat velen 1.1. Zaterdag gezocht hebben, en de letters en den daaruit te vormen zin gevonden hebben. Want, men weet het alle vijf de vragen moeten beantwoord worden, om voor een prijs (er zijn 20 mooie prijzen) in aanmerking tn komen. Wij vestigen thans de aandacht op de drie vragen van heden, die zeer interessant zijn en gemakkelijk, het is tellen en raden. Eenieder doe mee, men zie onder onze groote aankondiging de vragen voor 21 November. cijfers en feiten mededeelen, hetgeen in het jaar 1924—1925 in onze kleine parochie is bedeeld geworden. Aan kleedingstukken, ledikant en bedbenoodigdheden 396.7;) 1020 liter melk J 142.00 575 eieren f 55.00 143 p. rundvleesch J 126.00 Kruidenierswaren J 35.00 Steenkolen 3.00 Werkloon f 1/00 Totaal744.75 Mogen onze ijverige en volhardende Directeur, bestuur en werkende leden voortgaan met troost en steun te bren gen in de hulpbehoevende gezinnen, dan wordt met vertrouwen de toe komst tegemoet gezien, met de hoop op Gods verderen zegen en de mede werking der weldoeners en van allen die in voormalig Besoijen iets kunnen bijdragen. Zondag 22 Nov. zal in alle H. Missen dezer parochie een open schaal rondgaan, na de liefdadigheids- predicatie. Verkrijgbaar bij A. VERSTER-DUQUESNOY WAALWIJK 35610 cöSëct^ranje Comité. Het resultaat van de gehouden col lecte ten bate van het aan H. M. de Koningin te schenken huldeblijk be droeg in de verschillende wijken dei gemeente W aalwijk als Aolgt. Besoijensche Steeg Westeinde lot gemeentehuis voormalig Besoijen S Gemeentehuis voormalig Be soijen tot grens vrm. Besoijen en Waalwijk S Grootestraat van grens vrm. Besoijen tot Mr. v. Coothstr. .1 22.46 Grootestraat van Mr. van Coothstraat tot en met de Markt 1 f 17'10 Grootestraat van de Markt tot de Putstraat 26,71 Hoekcinde, Nieuwstraat Groensteeg Hoogeinde Minister Loeffstraat Laageinde Putsteeg Stationsstraat, Oost Stationsstraat, West St. Antoniusparochie, Oost SI. Antoniusparochie, West .t Mr. van Coothstraat 16, 9,71 21,78* en 13,39 14,36* 31,57 12,48* 8,79* 17,16* 13,33 17,43 15,f6 46,56 Totaal303,96 Waar gevraagd werd om kleine bij dragen en deze vrijwel terecht zich be wogen hebben tusschen een dubbeltje en een gulden, mag het resultaat zeer zeker tot tevredenheid stemmen. Naar wij vernemen heeft het raadslid, de heer F. Smolders zijne be noeming tot lid der gascommissie, (gas-, electriciteits- en waterbedrijven) aangenomen. In de St. Antoniusstraal zijn een paar gevallen van Roodvonk bij kin deren geconstateerd. DRUNEN. Dinsdagavond vergader- de de leden der kalververzekering te Drunen. Er werden eenige wijzigingen in het reglement aangebracht ten aan zien der contributie, die eenigszlns verhoogd werd, en betreffende de uit- keeringen. In het definitief bestuur werden ge kozen de heeren M. van Halder-de Gouw, M. van Halder-Elshout, Jos. Pulles-de Gouw, Rob. van Drunen- Knippels, L de Wit en Jehoel, allen te Drunen, en de heer Pulles te Elshout. Eenige nieuwe leden traden nog toe. VLIJMEN. In de gisterenavond ge houden raadsvergadering is met alge- meene stemmen besloten het ver- menigingsvuldigingscijfer voor den Hoofd. Omslag van 1,3 terug te brengen op 1,00 en het maximum- cijfer voor de personeele belasting te brengen van 50—130 op 50—100 en voor deze mindere opbrengst een post op de begrooting te brengen van f 1000 als opbrengst van een dividend en tantieme belasting. Volgend nummer uitvoerig verslag. SPRANG-CAPELLE. (V.m. Sprang). A.s. Zondag des voorm. 9 30 uur en des nam 5 30 uur hoopt in de Ger Kerk alhier op te treden Candidaat Versluis van Klundert Vanwege den Chr. Besturenbond Sprang-Capelle zal as. Donderdag avond 7 uur in de zaal van den Chr Volksbond alhier een openbare ver gadering worden gehouden Als spre kers zullen optreden de heeren B. Kruithof te Kampen, voorzitter van den Chr. Bond van Sigarenmakers, met het onderwerp „Moedig Voor waarts", en W. Nieuwland te Rotter dam. voorzitter van den Chr. Bond in de Kledingindustrie, met het onder werp „Er op uit". Toegang vrij. CAPELLE. De meisjesvereeniging U. K. K. vergaderde-deze week voor de eerste maal weer op Zondagavond. Be halve de gewone werkzaamheden had er ook bestuursvergadering plaats. Af tredend waren Presidente, le en 2e Penningmeesteresse en Algemeene Adjuncte. De Presidente, mej. Glavi- mans verklaarde, om redenen buiten het vereenigingsleven gelegen, zich niet meer herkiesbaar te stellen. Eenparig werd toen een voorstel aangenomen om den heer Alblas, die toch altijd de vergaderingen en het geheele vereeni gingsleven leidt, definitief tot voorzit ter te benoemen. Deze wilde dit aan vaarden onder deze voorwaarde, dat aan liet ideaal van een Presidente moest worden vastgehouden, waar mede de vereeniging genoegen nam. De overige aftredende leden, mej. D. Smits, R. Kleinloog en K. Vos werden met groote meerderheid van stemmen herkozen. Twee nieuwe leden traden op dezen avond weer tot de vereeniging toe- Tot het nazien der jaarlijksclie administratie werden benoemd de da mes: L. voor de Poorte en H. Snoek en tot bestuursleden van den Kring: L. Rijken en H. Snoek. A.s. Zondag na den mtddagdienst zal er in de Geref. Kerk een verkiezing zijn van een ouderling en een diaken. Aan de beurt van aftreden zijn de hee ren H. Kerst en A. Alblas en A. C. v. d. Escli. - De gemengde zangvereeniging „De Heidebloem" gaf j.l. Dinsdag en Woensdag in de zaal van den heer J. Treffers een tweetal goed geslaagde uitvoeringen. Het programma werd on der leiding van den heer A. v. d. Kolk uit Waalwijk, op verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht, terwijl de ko mische voordrachten, die ter afwisse ling werden gegeven, op uitstekende wijze vertolkt werden. A.s. Zondag des voorm. half tien en des nam. half drie uur zal in de Ned. Hen', kerk alhier optreden Ds. A. Meyers. De trekking der verloting verhon den aan den bazar ten bate van het Groene Kruis, zal plaats hebben op Maandagavond, 23 dezer op het voor malig Raadhuis te Capelle. In de Ned. Herv. Kerk a.d. Loon- schendijk zal op a.s. Zondag, des voor middags half tien optreden Ds. Wolters en wel voor de laatste maal in ver hand met zijn vertrek. WASPIK. De heer Raad, hoofd der Chr. School alhier, is in gelijke be trekking benoemd te Soesterberg. RAAMSDONK, 19 Nov. Zondag j.l. hield 4de postduivenvereniging „De Luclitstrijd" een tentoonstelling van duiven in café J. Heere. Er waren 136 exemplaren ingezonden. Keurmeesters waren de Gebr. van Gorp uit Alphcn. De prijzen werden behaald als volgt: Schoonheidsklasse. Oude doffers. .1. A. Heere, Raamsdonk, 1e pr. klok je, met schoonste duif der tentoonstel ling. C. Witlox, Waalwijk, 2e pr. medaille, met 2e schoonste 'duif der tent. A. van Sluisveld, Elsliont. 3e pr. Vliegklasse: Oude doffers. J van Beek. Raamsdonk, le pr. thee servies. P. de Bont, Waspik, 2e pr. med. .1. van Alphen, G'berg, 3e pr. Oude duiviunen P. de' Grauw, Waspik, le pr. karaft niet glaasjes. .1. van Alphen, G'berg, 2e pr. med- M. Leppens, R'donk, 3e pr. Jonge doffers. J. v. (1. Pluijm, R'veer. le pr. dui ventil. van Dongen, Waspik, 2e pr- med. van Krooswijk, R'donk 3e pr. Jonge duivinnen. J. v. Striem R'veer, le pr., klokje. M. Heijblom, R'veer, 2e pr. med. J van Steensel, R'veer. 3e pr. Klasse boven 800 K.M. O. Witlox, Waalwijk, le pr., klokje. J. v. d. Pluijm, R'veer. 2e pr.. med. M. van Huiten. Elshout, 3e pr- RAAMSDONKSVEER. Voorde Herv. Gem. Ireedt Ds. Ewoldt Zondagmorgen om 97j uur op in de Dorpsche kerk en des namiddags om 2 uur in de Veersche kerk. GEERTRUIDENBERG. In de Ger. Kerk hoopt Zondag a.s. ten half tien en ten drie uur op te treden dhr de Jong uit Rotterdam In de Ned. Herv. Kerk hoopt a.s. Zondag ten 10 uur op te treden Ds. Vermeulen van Moerdijk De bioscope van Riozzi zal Zaterdag en Zondag voor de laatste maal spelen. Vertoond zal worden de beroemde film „De Klokkeluider van de Notre-Dame", naar het beroemde boek van Victor Hugo. Ongetwijfeld zullen alle nog eens van de gelegen heid profiteeren. De onderbaas Mosterd aan de werf der Gebr. Nederhof, liep bij zijn werkzaamheden eenige zeer ernstige brandwonden aan z'n hoofd op. Dr. Knaap verleende de eerste hulp. Woensdagavond gat Mej Antoi nette van Dijk een goed geslaagde uitvoering in Hotel Centraal voor de Maatschappij tot 't Nut van t Alge meen. Evenals een vorige maal oogstte Mej v. Dijk weer een welverdiend succes. MADE. De werkman J. v. d M. werd op den Steenhovenschen Dijk aangereden. Hij moest voor een be laden pulpwagen uitwijken toen van de tegenovergestelde richting een auto kwam aanrijden. De fiets werd door de auto gegrepen en geheel vernield. Naar we vernemen werd hem de schade vergoed. Verder kwamen geen persoonlijke ongelukken voor. Bestuur en leden van het R.K. Zangkoor zullen hun jaarlijksche feeste lijke bijeenkomst houden op Maandag 23 November. Zondagavond bad in de zaal van den heer J. v Alphen de eerste helft plaats van den komischen solo s en duetten-wedstrijd. De zaal was propvol en ieder ging hoogst voldaan huiswaarts. Zondag a s volgt de tweedc helft en zal alsdan de uitslag van den wedstrijd bekend worden gemaakt. De gemeente Made c a. neem' steeds in bevolking toe. Zij telt thans 5078 inwoners. Op Zondag 22 November zal in de Ned. Herv. Kerk te Drimmelen des voorm. 10 uur Ds. Vinck den dienst leiden. Ds. Mudde zal in de Ned Herv. Kerk alhier op Zondag 22 Nov. des voorm 10 uur zijn plaatselijken dienst vervullen en het H. Avondmaal be dienen. De begrooting voor 1926 der Ned Herv. Gem Made—Oud-Drim- melen sluit met een bedrag van f 1820 aan inkomsten en 1 1874 aan uitgaven. ALMKERK. Bij verschillende ge vaarlijke bochten in deze gemeente zijn thans bordjes geplaatst met 't opschrift „Auto's gevaarlijk". Naar wij vernemen is door de Heeren A. Groeneveld en A. G. Snoek tegen 1 Januari a.s. ontslag gevraagd als kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente alhier. J.l. Woensdagavond werd alhier in de Herv. Kerk dankuur voor 'l ge was gehouden, aan 'l einde der predi katie werd Ds. Röth door ouderling Pruisen op hartelijke wijze toegespro ken; waarin spreker deed uitkomen, dat Z. Eerw. reeds voor de „zesde maal" een beroep naar elders heelt afgewezen tevens de hoop uitsprekende dat Z. Eerw. nog langen tijd aan de Herv. kerk van Almkerk mag werkzaam zijn, en verzoekt de Gem. te zingen Psalm 33. 1. en daarna de zegenbede van Psalm 134. 3. Waarna Ds. Röth, ouder ling Pruisen en de Gemeente dankte voor hetgeen hem was toegezongen. A.s. Zondag hoopt Ds. Röth des v. m. en des 's avonds weer voor zijne Herv. Gem. alhier op te treden, terwijl Ds. de Jong des v.m. en des n.m. voor de Geref. Kerk hoopt voor te gaan. der R K. Tooneelvereeniging „Kunst en Vermaak" a s. Zondagavond worden opgevoerd het blijspel „De Boemel baron" en het drama „De Koning der Speelholen". Woensdagavond had de aan gekondigde uitvoering plaats van d^e Gem. Zangvereeniging „Crescendo". Zoowel de acht zangnummers als het blijspel „Mijnheer de Senator", werden zoo onberispelijk vertolkt, dat het publiek er geheel en al in opging. Het was dan ook veel meer dan dilettan ten-werk, dat ten gehoore gebracht of vertoond werd. Den heer M. v. Heijst, den directeur der vereeniging, werd voor zijn zeer verdienstelijke leiding een bouquet aangeboden. De bijeen komst werd met een bal besloten. Hoewel het de laatste dagen nog niet zoo erg koud was, heeft het toch harder gevroren, dan men zou denken Althans op hei ondergeloopen land op de waard heeft men Woens dagmiddag reeds lustig schaatsen gereden Voor heden drie vragen te be antwoorden, zeer gemakkelijk Zie de groote mededeeling- Denkt aan de 20 prachtige prijzen mooie St Nicolaas-cadeaux, die men voor St- Nicolaas thuis ge stuurd krijgt- UIT KAATSHEUVEL, Kaatsheuvel, 20 Nov. 1925. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 19 Nov. 1925. De heer Schippers, gewezen ontvanger der Registratie, heeft eervol ontslag gevraagd als Kantonrechter plaatsvervanger in het kanton Heusden. - Op de eerste winteruitvoering Wij moeten de groote lijst van eereprijzen der Hoenderclub nog met onderstaande aanvullen Dr. W. L. M. de Both, lid van het eere comité, een prachtige eerebeker H. v. Woensel, le secr.-penneen bronzen verz medaille. P. Schoen makers, een bronzen legpenning. H. Schoenmakers, een bronzen legpenning. Jongenhr. P. v. Pelt, Tilburg, medaille. P. v. Boxtel-Carijs, Breda, een luxe voorwerp. A. de Vriest 2. J Kolsteren, medaille. Joh Smit-Hessehnans, een eerebeker. N.V. Canton 5 m 5 K.G. ochtendvoer (2 maal). Jongeheer M. Zwaans, een medailie. N.N., Kaats heuvel, medaille. Holl. Buurtspoorw., Tilbug, f5.—. N.N., Waalwijk, een medaille. Dries Wedden, een medaille. L. v. d. Wouw, twee huishoudelijke artikelen. In afwijking van ons bericht van Woensdag j 1. moeten we thans mededeelen dat Zaterdag de collecte begint om half drie en Zondag om 12 uur. Behalve de genoemde heeren zullen ook de leden der St. Vincentius- vereenigtng zich met de collecte be lasten. Wij vernemen dat meerdere huisgezinnen reeds thans hun surprise van gemaakte kleederen, enz. hebben gereed liggen om deze aan den H. Man voor de arme kinderen aan te bieden. Andermaal wijzen wij er op dat de heeren collectanten met gepaste vrij moedigheid zullen optreden en allen hun best zullen doen om het resultaat van de twee komende dagen zoo groot te doen zijn als maar eenigszins mo gelijk is in 't belang van 't arme kind. Den arme gegeven is God geleend. De werkploeg der N.V. Noord- Brab Waterleiding Maatschappij is momenteel weer in Kaatsheuvel werk zaam. Verschillende nieuwe aanslui tingen zijn weer tot stand gebracht. Wie nog wil aansluiten zal zich moeten haasten, daar de ploeg binnen enkele dagen naar elders vertrekt. De heer P. B. Bisselink, onder wijzer alhier, kwam dezer dagen door de gladheid te vallen met het gevolg dat de linkerarm vrij ernsiig gekneusd werd. Een hevige bloeduitstorting met een vermoedelijke beensplintering zijn oorzaak dat genoemde heer in weken zijn functie niet zal kunnen waarnemen Men verzoekt ons opname van 't volgende verslag in extenso Verslag volgens art. 184 al. 3 van de Wet op het L. O over den toestand van het onderwijs in de ge meente Loonopzand Kaatsheuvel over het jaar 1925. Opmerkingen omtrent elke school afzonderlijk. Op. school Kaatsh. Aantal leerlingen 367, aantal onderwijzers 8. Bij de in gevoerde aanneming van leerlingen alle 9 maanden is de verdeeling in klassen nu goed. Ieder onderwijzer heeft ééne klasse, alleen de onderwijzer in de hoogste klasse heeft 2 afd., de eene afd. bevat de overblijvende leerlingen, die de zes leeijaren doorloopen hebben, doch hun aantal is zeer gering, voor deze is herhaling gewenscht. Door verwisseling van personeel, j vertrek naar elders van goede krachten en door andere omstandigheden daalt het peil van het onderwijs. 't ls te bejammeren voor zulke flinke industrie-plaats. Te wenschentware het dat het personeel^de handen£in elkaar sloeg en bij onderling overleg en samen werking alle krachten inspande om het onderwijs hooger op te voerenmet voor iederen onderwijzer ééne klasse is toch heel wat te bereiken. Hoogst gewenscht, ja noodzakelijk ware het, zeker voor deze school, dat er voor de hoogste klas een vervolg- of bij- cursus werd gegeven met ééne of meer flinke krachten. Die cursus moest alleen geven onderwijs in vakken voor het praktische leven de stof voor eene M.U.L.Ü.-school is niet aanwezig. Bijz. Meisjessch. Kaatsh. Aantal leerl. 350, aantal onderwijzeressen 8 mei 6 lokalen, in 2 lokalen staan dus 2 onderw., wat niet bevordelijk is voor het onderwijsin het lokaal voor de laagste klasse is het dikwerf ondoenlijk onderwijs te geven wegens het leven, dat de kinderen der bewaarschool op de speelplaats maken. Het onderwijs is er over het algemeen bevredigend, in enkele klassen zelfs goed. Bijz. /ongenssch. Berkdijk. Aantal leerl. 125, aant. leerkrachten 3 ln het begin van het jaar waren er 4één is ontslagen wegens oveicompleet, doch dat was geen veilies. Het onderwijs staat reeds op hoog peil. Bijz. Meisjessch. Berkdijk. Aantal leerl. 109, aantal onderw. 3. Wegens ziekte van het hoofd is er geruimen tijd eene plaatsvervangster opgetreden. Het onderwijs is er goed. Op. school L.-Dijk. Aant. leerl. 53 met 2 leerkrachten. De onderwijzeres heeft 3, het hoofd 4 klassen, daar nog enkele leerl. van het 7e leerjaar de school bezoeken. Ondanks dien ongezonden toestand is er het onderwijsbevredigend. Bijz. school L.-D. Aantal leerlingen 172, aantal leerkr. 5, waarvan één zwakke. Daar er maar 4 lokalen zijn, staan een onderwijzer en een onder wijzeres in één lokaal, dat daarbij nog te druk bezet is. Een en ander is hin derlijk voor het onderwijs. Spijt de scheeve, ja ellendige toestanden, wat iokalen, meubilair, schoolbehoeften enz. betreft er is nog geen plaats voor de kacheis dan tegen de banken is toch nog het onderwijs voldoende. Op. school Loonopzand. Aant. leerl. 140, aantal leerkr. 4. Wegens ziekte van het hoofd, verwisseling van per soneel en vooral wegens de zwakke Kracht in de laagste klasse, een zenuw lijder, zoodat de grondslag slecht gelegd werd, had het onderwijs veel geleden.. Doch daar deze onderwijzer gelukkig gepensioneerd is en er een jonge kracht voor in de plaats is gekomen, die een besten indruk maakt, mag met voldoe ning geconstateerd worden, dat de toestand in eenige maanden reeds veel verbeterd, in de laagste klasse zelfs nu allerbest is. Het hoofd is dan ook overtuigd, dat na 2 jaar, zoo deze toestand zich bestendigt, de resultaten: van het onderwijs goed zullen zijn. Bijz. sch. L.o.z. Aantal leerlingen) 147 met 4 onderwijzeressen, 't Is een; lust om in deze mooie, goed gemeu bileerde en net onderhouden school te werken. Het onderwijs, vooral in 3 klassen, is er goed. Op. sch St. foachimsmoer Aantal leerl. 41, aantal leerkr. 2. Alles is hier in orde en er wordt goed onderwijs gegeven. .V, Algemeene beschouwingen. De Commissie, die dit jaar. weêf 2 maal alle scholen der gemeente heeft bezocht, kan opnieuw getuigen dat de wenken, door de Commissie gegeven, gaarne worden opgevolgd, dat zij weer alle medewerking van het personeel heeft ontvangen, om op de hoogte van den toestand van het onderwijs te komen. Deze is aan alle scholen, be houdens ééne, bevredigend. Voor den onhoudbaren toestand èijf de Bijz. school te Loonschend<tjk en den hinderlijken toestand bij de Bijz. school te Kaatsheuvel wijst de Com missie naar de verslagen van vorige jaren. De meubelen in óe Op. school te Loonopzand mochten c*ok wel wat beter zijn. Over het algemeen is er weinig ongeoorloofd schoolverzuim, behalve op den Loonschendijk. De Commissie geeft in overweging het plaatsen der kachels in de Openb. 1 scholen niet afhankelijk te stellen van i den datum van 1 Nov zij heeft zelve bij haar bezoek ondervonden dat er in j Oct zulke koude dagen kunnen komen i dat het beslist om meer dan één reder»1, noodzakelijk is, dat de vertrekken ver warmd worden. Aan de beurt van aftreding ais lYd der Plaatselijke Schoolcommissie is dü heer M van Rooij te St. Joachirnsmoeff. Namens de Commissie van toezie# t op het L O. in de gemeente Loon.oj zand-Kaatsheuvel J. F. H. VAN DER MEER©* Vojfziit er. H. A. DE BRUIJN, SeafWlI t#> crprafcpn pn erhnnt on cphoncnon I Onze St. Nicolans-Wedstrijd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10