Haar ideaal ZILVER. ubiLeajmcassette. I. van Leeuwen-Frijda - Waalwijk Notaris MIDDELKOOP nijplanken, tanzblokken, choenrekken. dei g Msi MUIL, Notaris A. Schaap PIj. 10000 80 zak Belg. PoÉrkalk. Attentie St. Nicolaas=Etalage 1 1 1 1 I en I Marktberichten. JT A ALLE GERO-ARTIKELEN tArsAvon SNIJPLANKEN flL Bonis, Besoijen. Notaris A. Schaap dotaris R. Schaap Te Koop: Motaris VAN Hf\l ruime sorteering en goedkoope prijzen. en speciale Etalage. Prima Can dij koek Spoorbanket. Boterletters. Prima Taai-Taai J. VAN ENGELEN LEUVEN K Schoen ma k ers publiek verkoopen AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 21 Nov. Witte Bioscoop, „Kriemhilde's Wraak", 8 uur. Zaterdag 21 Nov. 9 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", Mannenkoor. Zondag 22 Nov. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst" Zondag 22 Nov. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 22 Nov. Half een. Algem. Ledenvergadering der Steenkolen- inkoopvereeniging „Broederhulp" in de groote zaal van den R.K. Gilden- bond. Zondag 22 Nov. Witte Bioscoop, „Kriemhilde's Wraak", 6 en 8'/, uur. Zondag 22 Nov. 71/* uur Uitvoe ring „Rose Marie", Musis Sacrum. Maandag 23 Nov. 7'/2 uur. Uitvoe ring „Rose Marie", Musis Sacrum Dinsdag 24 Nov. 8'/2uur Repetitie Waalwijks Gemengde Zangvereeniging. Dames en heeren. Hotel Verwiel Woensdag 25 Nov. 7'/4uur. Ontwik kelingsavond in den R.K. Gildenbond „Het offer in de godsdiensten" (met lichtbeelden), door den WelEerw. Heer L. Bijnen, adviseur. Woensdag 25 Nov. 8'/2 uur. Athle- in elkaar gedrukt. Uit den wrakhoop heeft men reeds elf lijken te voorschijn gebracht en 25 zwaar gewonden, ter wijl men kan zien, dat er nog meer lichamen onder liggen. Uit een Pull- mancar zijn van de 19 passagiers er eenige gedood en de overigen gewond. In de Oranje Nassau-mijn te Heerlen zijn Zaterdagmiddag drie per sonen, die werkzaam waren bij het maken van een betimmering in een galerij, ruim 160 meter onder den grond, onder een steenmassa van ongeveer 50 kub meter welke plotseling van de zoldering kwam vallen, bedolven. On- middelijk trachtte men hen vrij te maken, maar eerst tegen den avond slaagde men hierin. Een van hen moet nog eenigen tijd geleefd hebben, doch toen men hem bevrijd had, bleken alle drie dood te zijn. Tegen 10 uur haalde men den laatsten doode uit de steen massa weg. Het zijn de 49 jarige E. Somers, zijn broer H. M. Somers, die onder scheidenlijk 23 en 21 jaar op de mijn als houwer werkzaam zijn geweest, en de 39 jarige J. Moonen, die oorspron- i kelijk hulpseingever was, doch sinds korten tijd onder den grond als sleeper dienst deed. Alle drie waren afkomstig uit het dorpje Voerendaal. Moonen laat i 10 kinderen achter (het elfde wordt verwacht) en J Somers en H M. Op 28 Nov. e.k. hopen j| onze geliefde Ouders <3. ft. Ruijtenberg I ft. Boezer, hun 25-jarige echtverbin- tenis te gedenken. Dat zij nog vele jaren i gespaard mogen blijven is de wensch van hun dank bare kinderen. Waspik. P. A. Ruijtenberg Jr. Sas van Gent. 35613 E. A. de Bas— Ruijtenberg. J. A. de Bas. Waspik, 20 Nov. '25. Receptie Zaterdag 28 Nov. J van 3—5 uur. WAARSCHUWING. Ya liefcoefeningenQuick-leden Openbare Somers hadden ieder zes kinderen. school. Waalwijk, 20 Nov. '25. Eieren 16—18 ct. Varkens f 9—f 13. 's Hertogenbosch, 18 Nov. 1925. Op de markt van heden waren aangevoerd 2045 stuks: 1170 stuks hoornvee. 100 kalveren. 690 biggen. 11 zeugen. 74 schapen—lammeren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 285—f 470 p. st. Kalfvaarzen van f 275—f 450 p. st. Magere ossen en koeien van f 150 t 2oo Vette ossen en koeien van f 0.57* pd lekw Vette ossen en koeien van f 0.50 pd 2e kw Pinken van f 145—f 220 per stuk. Zeugen van f 90—f 140 per stuk. Biggen van f 2.50—f2.75 per week. Schapen van f 20-f 45 per stuk. Lammeren van f 20—f 30 p. stuk. Handel vetvee iets trager, overigens goed. - BUITENLAND. Het merkwaardigste van de rede van Mussolini was dat, waarin hij een toespeling maakte cp den druk uit het buitenland. Gisteren nog, aldus Mussolini, neen een viertal dommeriken gemeend mij een belachelijk protest te moeten zenden. Het oogenblik is gekomen om aan allen een krachtige waarschuwing te richten, dat niet meer toegestaan mag worden, dat men in het buitenland Italië beleedigt. Geen enkel bewind is ook ten val gebracht onder vreemden druk,* want heel Italië zou in zoo'n Op de staatsmijn „Wilhelmina" had Vrijdag een ongeval plaatsgehad waarbij de houwer Stegner, eveneens uit Voerendaal afkomstig, werd gedood. De verslagenheid in het dorpje, waar juist gisteren kermis gehouden zou worden, is groot. Nadat Zaterdag nog de officier en verdediger aan het woord waren geweest, werd de uitspraak in de zaak Muylwijk-Busch door den presi dent der Amsterdamsche rechtbank bepaald op Zaterdag 28 November e.k. Een inbreker, die in een kamer der eerste verdieping van het hotel Kaiser- hof was binnengedrondgen, werd door den aldaar verblijvenden Zwitserschen directeur van een verzekeringsmaat schappij, Hollinger, via het open ven ster op straat geworpen. Zwaar gewond werd de inbreker van den grond opge nomen en door de politie gearresreerd. Volgens de „B.Z.-a. M." heeft men hier te doen met een beruchten inbreker stoker Kassner, die eerst een maand geleden uit de gevangenis te Luckau ontsnapt was. De indringer is zoo ernstig gewond, dat men nauwelijks op zijn behoud Denk er aan om Uw Wa terleiding des avonds af te sluiten en leeg te laten loo- pen. De gevolgen van stuk vriezen kunnen soms zeer nadeelig voor u zijn. Artikel 15, 10e alinea der verordening zegt: De schade, door bevrie zen aan de Meter veroor zaakt, moet door den wa terverbruiker worden be taald. De Directeur der Waterleiding. Openbare Verkooping van de GEMEENTEHUIZEN van de voorm. gemeenten SPRANG EN CAPELLE. Gisternacht, over twaalven, heeft zich, naar de Tel. meldt in een loge- ment aan de Oudezijds Voorburgwal te Amsterdam een drama afgespeeld, dat zoo vlug in z'n werk is gegaan, dat tot dusverre nog niemand de juiste toedracht er van aan de politie kon beschrijven. In dit logement vertoeven tal van gepensionneerde Oost-Indische militairen. Tot voor eenige jaren stond geval schouder aan schouder staan, ook I juffr0Uw De W. aan het hoofd van onze politieke vijanden. Twee millioen de zaakzlj werd daarbij geassisteerd mannen zouden naar mijn woord lui- door eenige broers, die toezicht op de steren. Ik wil volstrek geen bedreiging uit spreken, maar als verantwoordelijk hoofd van de Italiaansche regeering, wil ik een waarschuwing laten hooren, die overal vernomen kan worden. oud-militairen hielden. Daarna trouwde zij met een zekeren Shetgeen niet geheel naar den zin van de gebroeders was. Er kwamen haken en oogen en ten slotte ontstond een veete. Gister nacht heeft nu een der broers zijn De Epoca zegt in een commentaar j zwager met een broodmes in den on- op Mussolini's rede, dat de vier bedoelde derjjUjk gestoken de man werd ernstig personen leden zijn van de Amster- gewond en hij werd per ziekenauto damsche internationale. naar het Binnengasthuis vervoerd, waar Gistermorgen om haif acht ver-l^ terstond is geopereerd. Het bleek, zamelde zich twaalf oorlogschepen op dat hij ook een meSsteek in een van plaats waar de „M 1" het laatst gezien de dijen had was. Een plechtige indrukwekkende is aangehouden. Het bestuur der Rotterdamsche Bankvereeniging machtigt ons, het gerucht tegen te spreken als zoude deze instelling van plan zijn, zich uit Amsterdam en 's-Gavenhage terug te trekken. De veronderstelling betreffende Bovenaan menige verlanglijst prijkt 't ,,'n Jubileum Cassette Gero-Zilver." Helpt dat ideaal verwezenlijken f Zorgt U voor aanschaffing van dén inhoud, de waarde volle cassette bieden WIJ ten geschenke aan. VERKRIJGBAAR BIJ 35466 herdenkingsdienst werd gehouden Een krans werd in het water neergelaten en schoten werden gelost. Men heeft niets meer van de duikboot of de bemanning (60man) gevonden. Ter conferentie van de Duitsche ministerpresidenten isi deb«»|sin8ee~„"e "gemeenschap van belangen met !a" .11 li wljeding tot den volken een andere bankinstelling is eveneens verdtag en toetreding tot den volken bond goedgekeurd. - Coolide heeft gisteren zijn aan- cekondigde rede gehouden. Hij sprak over hetgeen de Amerikaansche credie- ten tot stand hebben gebracht en over de noodzakelijkheid der schuldenrege ling en pleitte voor het toetreden van de V. St. tot het internationaal hof van "^□ïkoningin-moeder van Engeland heeft gistermiddag een ernstige aanval van hartzwakte gehad. De dokters achte haar toestand ernstig en geven weinig hoop op herstel. Koningin Alexardra is 85 jaar oud van allen grond ontbloot. GEMENGD NIEUWS. Naar Reuter uit Treton (New- Yersey) meldt, is de sneltrein uit hel Westen naar New-York tijdens mist bii Plassboro op een trein uit het Zuiden gereden, die eveneens voor New-York bestemd was. Beide treinen, reden, de eene met een snelheid van 86, de andere met een van 80 kM, oer uur. Van den trein uit het Zuiden werden de beide achterste wagens ADVERTENTIëN. te Capelle, zal in opdracht van het Dage lij ksch Bestuur der Gemeente Sprang-Capelle, telkens in eene zitting, in het openbaar VEILEN VERKOOPEN de RAADHUIZEN der voormali ge gemeenten Sprang en Capelle, en wel A. Op Maandag, 30 Novem ber 1925, des avonds om 6 uur ten herberge van .1. KLIS te SPRANG. Het raadhuis van voormalig Sprang, raadhuis en erf, kadas traal bekend: onder Sprang. Sectie B. nr. 1438. 1437, groot 1,35 are. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen, met uitzon dering van de kamer, in huur bij P. de Jong met een opzegter mijn van drie maanden tegen 70 gld. per jaar. B. Op Dinsdag, 1 December 1925, des avondsN om 6 uur ten herberge van L. F. v. DONGEN te CAPELLE: Het raadhuis van voormalig Capelle met een gedeelte van het omgelegen terrein. Het geheel is kadastraal bekend: onder Ca pelle, Sectie H. nr. 601. Raadhuis erf en tuin groot 7.97 are, huis groot 40 c.A. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen, met uit zondering van het gedeelte van het gebouw, thans in gebruik bij den veldwachter v. d. Linden, van welk gedeelte het gebruik tot drie maanden na de betaling der kooppenningen wordt gere serveerd tegen een vergoeding van 2 per week. De veiligsconditien liggen ter inzage en inlichtingen zijn te he komen ten kantore van Notaris Middelkoop te Capelle. A.s. Donderdag kornt L. VAN ZON uit NIEUWKU1K, met een wagen 35611 op de Markt te Waawlfk. te Waalwijk, zal op Woensdag 25 November 1925 des voorm 9 ten verzoeke ten huize van de Erven G. DE BAKKER te Besoijen waarondermah Kast, eiken Kast - Secretaire, Tafels, Stoelen, Lam pen, Spiegels, Schilderijen, Ca napé, Kachels, Kleeden, Matten, Gordijnen, Pendules, Beelden, Ledikanten, Bedden met toeb Mangel, Keukengerief, Linnen, goed, Baktrog, enz. Te bezichtigen Dinsdag v n 24 uur. 35567 te Waalwijk, zal bij inzet op DINSDAG 1 DE CEMBER 1925 bij JAN VAN HELVOIRT en bij toeslag op DINSDAG 15 DECEMBER 1925 bij MAX GOVAERTS, telkens om 7 uur des avonds voor Mej. Wed. J. DE HAAN publiek verkoopen: DRIE WONINGEN, ERVEN EN TUIN te Waalwijk aan de Stationstraat nabij de Markt, sectie C nos. 1109, 1110 en 1111 en ged. 583. Koop 1. C 1109, groot 53 c.a. in huur bij J. Obbens a 2. p. w. Koop 2. C 1110 en ged. 583, groot ong. 78 c.a., in huur bij F. Beerens a 2.p. w. Koop 3. G 1111 en ged. 583, groot ong. 82 c.a., in huur bij A. v. Helvoirt a 2 p. w. Koop 4. Generale massa, groot ong. 213 M2., breed aan de straat ong. 12 Meter en diep ged. ong. 14 M. en 20 Meter, is zeer gun stig gelegen en voor alle doel einden geschikt. Aanvaarding bij de betaling der koopsom. te Waalwijk, zal bij inzet op ZATERDAG 5 DECEMBER 1925 bij A. STAL PERS te LOON OP ZAND en bij toeslag op ZATERDAG 12 DEC. 1925 bij C. CORNELISSEN aldaar, telkens om 4 uur des namiddags publiek verkoopen: ONDER LOON OP ZAND Koop 1. LANDBOUWERSHUIS met stal, erf en tuin aan den Hoo- gen Steenweg. Sectie E 2356 groot 14.20 are. Koop 2. BOUW- WEILAND, genaamd „de Ruilakker, sectie 2071, groot 58.50 are. In huur bij B. v.d. Hoven t/m. 1928. Koop 3. WEILAND genaamd „de Weikes", sectie E. no. 513, groot 48.50 are.. In huur bij A. v. Vuuren t/m. 1928. Koop 4. Generale massa. Aanvaarding bij de betaling der koopsom. Alles behoorende aan J. van den Hoven Jzn. te Loon op Zand. Te bevragen: 35612 Gemeente Woningbouw, Besoijensche Steeg, W a a 1 w ij k. te Kaatsheuvel, zal ten verzoeke van CORNE1 HOEVENAARS op 23 NOVF BER 1925, 's nam. 2 uur in Hotel van den Assem, te KAA' HEUVEL, publiek a contant verkoopen INBOEDEL als: kast, spieg schilderijen, 10 stoelen, 2» laf 3 ledikanten, glas- en aardewt kachel enz. voor onze KOMT ZIEN ONZE RUIME SORTEERING IN fijne luxe doozen Bonbons, M^rsepain, fondant, frima Chocolade letters, Gho- colade en SuUeren figuren, aan zeer concurreeaende prijijen. VERDERE RUIME GESORTEERD IN Chocolade tabletten en luxe rollen, Borst plaat, fondantjes, Ghocolade- en Suiker beestjes aan buitengewoon lage prijzen. Wij vestigen Uwe aandacht vooral op onze uitnemende SPECULAAS van 40,50,60 ct. p pond. en op onzen grooten voorraad 2eer goedkoop a DO ct. per pond. per pond f 0-35 p. p. WEDERVERKOOPERS HOOG RABAT. Aanbevelend, 33642 WAALWIJKSCHE KOLON1AALHANDEL GROOTETRAAT 182. C/IC v,.v s uvciai win"."*-.. nacni neen nu ecu uci uiuua i urorH rrohnilHpn F.PT1 I Vraagt inlichtingen bij Uwen leverancier. GEROFABRIEK. - ZEIST (WETTIG CEDEPOtlEERD) H AARWASC1 IMIDDEL REUKLOOS TEERZEEPPRBWAAT VERK3UG3MR wFLESSCHEN VAN VERSCHILLENDE GR0GT7E /•fDOENC MIDDEL TEC-IN HOOrDROOS DM HUIDVET

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 11