WAALWIJKS MANUFACTUREN HANDEL Groötestraat Fa. VERKAPE. WAALWIJK. Speelgoederen, Tot en met 5 December zal onze zaak des Zondags GEOPEND zijn. Vanaf Maandag a. s. tot des avonds 10 uur. 8 10-JARIGE groot f 200.000 St Nicolaas-Cadeaux Piano's en andere Muziekinstrumenten Irma P. De Rijwielbelasling jtis Masters Voice e„ Columbia-platen Haar Ideaal t*"°» Singtr-Mailsthappij sasa HET ZUIDEN Firma P. W. van Liempt, Waalwijk J. C. PULLES-A ARTS ie Hyp. Obligatie-leening E. E. Zusters Franciscanessen bij W. v. d. Heijden, Rijwielen, St. Nicolaas. Kerstmis. Nieuwjaar. Wijnen, Likeuren, Cognac e» Gedistilleerd Wij brengen wederom een enorme sorteering tegen onze bekende Inge prijzen. 2KIB DE ETALAGE. Arnold Gi/issens J3ank{ ATTENTIE!! Speelgoederen, Galanterien, Byouteriën, Kerkboeken, Rozenkranzen, Prenteboeken, Leesboeken. JST* INI COLA AS-CADEAU alle merken f 10.- per maand. A. A. FARO, A. P. C Roothaert Wenseht U met St. Jlieolaas beslist iets extra fijns, bestel dan bij OUDSTE EN MEEST BETROUWBARE ADRES. 35606 ten laste der te DILLINGEN (Beieren) Gesloten met goedkeuring van Z. D. H. Dr. Max von Lingg, Bisschop van Augsburg. Met garantie der Bayerische LandwirthschaftsbanK te München. Ondergeteekende bericht, dat zij inschrijvingen aanneemt op boven genoemde leening tot den koers van 100 °/0. De stukken zijn verkrijgbaar vanaf 26 November met bijbetaling van rente vanaf 1 November in coupures van f 1000 met coupons 1 Mei en 1 November, betaalbaar in Hollandsch geld te Amsterdam en te Rotterdam, zonder aftrek van eenige tegenwoordige of toekomstige Duitsche belasting. Bovengenoemde in het jaar 1241 opgerichte Orde blijft met haar geheele en zeer belangrijke vermogen en inkomsten (grootendeels voortspruitend uit staatssubsidies) aansprakelijk voor deze leening, die ten overvloede nog gedekt is door een eerste hypothecair onderpand ter waarde van f 1.065 000, terwijl als verdere zeker heid de hoofdsom der hypotheek benevens de rente-nog gegaran deerd is door de Bayerische Landwirthschaftsbank, een der meest solide hypotheekbanken in Beieren tot welker op richters en belanghebbenden de Beiersche Staat behoort. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar het prospectus, dat evenals de inschrijvingsbiljetten op aanvraag wordt toegezonden door 18 November 1925. Damrak 80—81, Amsterdam. Zuidblaak 40, Rotterdam. 35614 Van 28 Nov. tot 6 Dec. KRIJGT ELKE KOOPER VAN EEN PFAFF-N AAIMACHINE EXTRA KORTING. MN3H0S3O V H JL X 3 N33 HSdOOH >13031 HOOA 33Q 9 lOl 'AON 8Z MEN KOOPT HET BESTE EN 35609 HET VOORDEELIGSTE ZIJN Grootestraat WAALWIJK. r tt O. Hiermede maken wij aan onze geachte Cliëntèle be kend dat wij weer zijn uit gepakt met een g r o o t e sorteering Wij hebben een bijzonder Reclamekoopje LEESBOEK- JES, verschillende mooie verhalen, circa 50 bladz. a 10 ct. per st. Door jarenlange onder vinding zijn wij met de voornaamste Firma's aan gesloten en zijn zoodoende in staat aan de sc h erp s t concurreerende prijzen te verkoopen. 35607 Minzaam aanbevelend, Uw kinderen vragen een muziekinstrument. Want ze kijken haast hun oogen uit en drukken hun neuzen plat tegen onze winkelruit. Beloon hun voor 't begeerig kijken en vervul hun vurigste hartewensch, door een degelijk en levensvreugde gevend' uit onzen voorraad BLAAS- EN TREKHARMONICA'S, CITHERS, MANDO LINES, TROMMELS, FLUITEN, OCCARINOS, XYLOFOONS, VIOLEN, BANJOS, BLAAS-KLARINETTEN, MUZIEKBOEKEN, GRAMOPHOONPLA- TEN EN MACHINES, enz. enz. Reparaties aan alle instrumenten en Hoekeinde 1, W a a 1 w ij k. heeft bewezen dat in Holland op iedere drie inwoners één rijwiel aangetroffen wordt. Nu behoeft men toch werkelijk niet meer te vragen wat is het beste Het aangewezen adres is bij onder geteekende waar men letterlijk alles kan vinden op gebied van BANDEN, ONDERDEELEN, CARBID- EN ELECTR1SCHE LAMPEN, diverse soorten ZAK LAMPEN, BATTERIJEN, HAND- BESCHERMERS, BEENKAPPEN enz. enz. 35610 Stock 2)un!op Motor- en Autobanden. Texaco Benzine. Yaccuum en Orion Oliën. philips Autolampen. Ie klas Reparatie-Inrichting. WAALWIJK v/m. Besoijen. Hoofdvertegenwoordiger voor Waalwijk en Omgeving van Gramaphoons BILLIJK en VLUG. 35608 Beleefd aanbevelend. Grootestr. 214 bij de Markt. Waalwijk. is met ST. NICO LAAS een Zorgt gij voor aanschaffing, wij zorgen voor GRATIS LES in stoppen, borduren en apparaten-werk. 35611 VRAAGT INLICHTINGEN. Stoombiijartfabriek TILBURG. 1183 Anno 1882. Voor de a.s. Feestdagen van de 35570 Telefoon o. 173 Stationstraat 8. WAALWIJK Telefoon 135. btl de Markt. BORSTPLAAT. - LUXE DOOZEN. - CHOCOLADE LETTERS. BOTERLETTERS. SPECULAAS. TAAI TAAI. Wij noodigen U allen uit tot een bezoek aan onze etalage, achter onzen winkel, alwaar men een groote collectie cadeaux kan bezichtigen. 35619 ST. N1C0LAAS-ARTIKELEN in de grootste verscheidenheid. Aanbevelend. - '.Jj MET ALLERBESTE FABRIKAAT 0-^-PTAPP-KAIJEIlJLAUTEn.N OPGERICHT 1662 rf O 5T ft C OT rf ft ft MAROM GEZOCHT?!!!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 12