Kantoorbediende Aanbesteding Beereiknis 3 pweclcn Weiland 1M. I, G. SpeeksÉriik. Boterleflers, Speculaas, Bekak en Chocoladewerken. MaiGocaerMZoon ijverige firma P Odenkirchen Notaris VAN BAH Ant Verster-Duquesnoy, Waalwijk Onze St. Nicolaas-etalage is gereed Wilt EEN CADEAU voor de a. s. MONSTERKAMERS. Belgischen Kousenhandel. I.C. MORTIER Drukwerken Stoomen en Verven. ,5e Stralende Zon", I. C. 1 Eijkelenhurg i^Bij onderstaand adres Aanbesteden Wegens vertrek. Notaris JANSEN Notaris Van Ham Notaris Van Ham Dagelijks versche Waalwijk. Stalhouderij. Verhuizingen Auto.verhuur- 35601 inrichting Trouwrijtuigen. Notaris COOL, feesten waar ge met geheel Uw gezin faren lang genot van zult hebben Bezoek dan even onze magazijnen en Aanbevelend, Firma Th. van Wijck, Meubelfabriek en Stoffeerderij K. E. M. I. Telefoon 131. 35590 Platen. Gereedschappen KOOPT in dezen duren tijd Uwe kousen en sokken bij den Depot Brans-Musters, Waalwijk ALLES RAAST EN TOBT Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Alle menschen moeten het weten, haalt U, PRIMA KOKENDE Witte Boonen. Lenig adres van puik meel voor balkenbrei. Houtsnijwerk. Figuurzaagwerk, veilen en verkoopen: verkóopen publiek verhuren: publiek, vsrkoopen: veilen en vsrkoopen 8SCIAREN li II ADVERTENTIëN. Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij mijn 25 jarig dienstjubileum bij N.V. E. W. KlijbergPernot's Stoomschoenfabriek „Hollandia", betuig ik, vooral aan de heeren Klijberg en aan het personeel van de Stikkerij, die dezen dag voor mij tot een onvergetelijken hebben gemaakt, mijn hartelijken dank. 35598 NET KIPPING. Waalwijk. 20 November 1925. Voor tijdelijk gevraagd EEN goede hand schrijvende. Brieven met opgaaf van leef tijd en referentiën aan het bureau van dit blad, onder no. der advertentie. 35581 Het Architectenbureau VAN REE BOSSAERTS te Waal- wijk, zal publiek namens zijn principaal, den heer J. VAN ENGELEN-Staal, te Waalwijk, op Zaterdag 28 November 1925, des namid dags ten 3'/a uur in het Café van den Heer P. VAN DAALEN te Waalwijk K©t sloopen van een Woonhuis en het bou wen van een Magazijn met Wagenhuis en paardenstal, met bij- korrende werkzaam heden (totale vloer oppervlakte tdO M2)- aan de Stationstraat te Waalwijk. Bestek en teekening verkrijg baar bij het Architectenbureau voornoemd tegen betaling van f 4,— (restitutie f 2.— per stel). Dagelijks inlichtingen te be komen aan bovenstaand adres Aanwijzing volgens bestek. De Architecten, JOS. VAN REE. 35584 ED. BOSSAERTS. te Waalwijk, zal namens Mevrouw de Wed. H. VAN ES, aldaar in het open baar HET MOOIE EN SOLIEDE met inrij, groote tuin en boschje te Waalwijk aan de Grootestraat plaatselijk gemerkt No. 146, Ka daster Sectie C. Nos. 1758,2427. 2429 en Sectie B. No. 20, tezamen groot 2844 M2. Het huis is onlangs geheel ge restaureerd en voorzien van Electr. licht, Gas en Waterleiding Het pand heeft eene frontbreedte van 16 30 meter, terwijl de tuin eene breed.e heeft van 29 50 meter. Te aanvaarden bij de betaling der koopsom op 15 JAN. 1926. De lasten zijn van 1 JAN. a.s. voor rekening des koopers. De verkooping zal geschieden te Waalwijk, te wetende inzet op Maandag 23 Nov. 1925 in het Hotel VERW1EL en de toeslag op Maandag 30 Nov. daarna in het Hotel GERR1S, telkens des avonds 7 uur. Te bezichtigen na aanvrage Een kadastrale kaart ligt ter inzage ten kantore van gen Notaris die nadere inlichtingen geeft. 35543 te Kaatsheuvel 35561 zal bij inschrijving te Udenhout in de Aarschotsche Steeg, in het Steenovensveld en in de Vier Uitersten. Inlevering biljetten vóór of op 30 November a s, tot 10 uur voorm wanneer opening te Loonopzand, in Café WIJTVLIET. Conditiën ter inzage. Aanwijzing door A. VAN R1EL Sluisstraat te Udenhout. Café ,,Het Neusje van de ZaltfT', Woonhuis, Bouw land te Biesheuvel. te Kaatsheuvel, 35560 zal ten verzoeke van GERRIT DE ROON. Maandag 23 November 1925, 's avonds 7 uur bij JAN TREFFERS te Vrijhoeve Capelle voor 4 jaren 1926—1929 onder Loonopzand achter Giel de Roon en Hendrik van Over steeg, bij de Rechtvaart aan de Roei en aan de Egbontsche Steeg aan de Loop en 2 perceelen onder Capelle aan de Dreef bij Kees Koenen. Speciaal adres voor Z U I D-H OLLANDSCHE ZAADTEELERIJ vraagt in alle plaatsen, waar geen agent van mij vertegenwoordigd is. voor den verkoop van tuin-, land en bloemzaden, tegen zeer hooge provisie. 35572 Adres: M MANK, Langeraar (Zuid Holland). Opticiën, 81822 25 Vuchterstraat 25, '«-HERTOGENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 176, Fabhiik tan kunstledematen, Breuk- en Buikbandrn, Rbchthoudbrs, Plattobtzolbn etc Spreekdag alle Dinsdagen. te Kaatsheuvel, zal namens de Iiquidateuren van de N.V. VAN DORTMOND- Pennock, 3 en 17 December 1925, 's avonds 7 uur, resp. bij den Heer A. SNOEREN en in „EU- PHONIA" aldaar De volronde aaneengelegen onroerende goederen tegen over het Raadhuis te Kaats heuvel, in sectie B, als KOOP 1. Een huis, waarin coif feurszaak met woning, en waarin nog apparte woning, voorts ruim fabrieksgebouw, en erf, no. 4527 gedeeltelijk als is afgepaald, groot 7 aren 3 centiaren. In huur bij den heer J. M. Schrauwers voor onbepaalden tijd met het recht tot opzegging met het jaar, voor f 650 per jaar, te kwijten in 4 3/maandclijksche termijnen elk van f 162 50, en wel te voldoen bij vooruitbetaling op 15 April, 15 juli, 15 October en 15 Jarfhari. En in huur bij den hr. F.J.de Waal, van jaar tot jaar, met recht van opzegging met 3 maanden, voor, f364 per jaar, jaarlijks bij voor uitbetaling te voldoen in 12gelijke termijnen op den eersten van ie dere maand KOOP 2 Ruim fabrieksgebouw met motorkamer en erf, nrs. 4l26 en 4527 beide gedeelte lijk als is afgepaald, groot 3 aren 23 centiaren. KOOP 3 Een bouwterrein, nr. 4126 gedeeltelijk, ter breedte van ongeveer 8.50 M. als is afgepaald groot 5 aren 70 centiaren. KOOP 4. Massa van de koopen 2 en 3. KOOP 5. Massa van de koopen 1, 2 en 3. 35583 Een weg van 3 meter breedte niet onder de aangegeven breedte van koop 3, noch onder de oppervlakten begrepen, is gemeen voor al de koopen en het naast gelegen pand bewoond door den heer A. Reijnen. Te aanvaarden dadelijk in eigen gebruik en in genot huur na de betaling van den koopprijs te voldoen uiterlijk 28 Januari 1926. Lasten vanaf 1 Januari 1926. te ANDEL, zal op Vrijdagen 4 en 18 December 1925, resp. in Café's BOUMAN en ROZA te Andeltelkens 11 uur v.m. bij inzet en toeslag, ten verzoeke van de*n heer J. DEN BESTEN te Andel, wegens steifgeval, KOOP I. Het goed beklante, van ouds bekende Café „Het Neusje van de Zalm",aan den verkeersweg W a a I w ij k Gorinchem, met tuin, priëel, erf en boomgaard te Biesheuvel gemeente Veen, Sectie B nos. 227 en 230, samen groot 29 are 10 centiare, vrij van huur. KOOP II. Het stevige Woon huis met tuin, erf, bouwland en boomgaard te Biesheuvel, nabij koop I, gemeente Wijk, Sectie B no. 532 en gemeente Meeuwen, Sectie B no. 345, samen groot 8.90 are verhuurd voor f 2.per en bij de week. KOOP Hl. Best Bouwland en Boomgaard te Biesheuvel, gemeente Wijk. Sectie B no. 666, groot 85.20 are, vrij van huur. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij Notaris COOL. Breeder bij biljetten. 35585 SCHUIN OVER DE MR. VAN COOTHSTRAAT. 35604 Wij hebben een prachtsorteering alles van EERSTE KLASSE FABRIKATEN Van 100, 50; 25 en 10 stuks, voor eenieder zijn gading. Prijzen uiterst concurreerend. SIGARETTEN IN LUXE VERPAKKING. Enorme keuze HOUTEN TABAKSPIJPEN, SIGAREN- EN SIGARETTENPIJPJES. Mooiste en zeer gewilde St. Nicolaas-Cadeaux. Ze zijn goedkooper en tevens duurzamer. Laat bij ons Uwe kousen AANBREIEN, U kunt ze dan drie- maal zoo Jang dragen. 35531 Aanbreien van een paar vrouwenvoeten met prima wol w Ijzerhandel WAALWIJK. 35600 Wij zijn thans gereed Voor het a.s. groote feest DE SINT gezeten op zijn beest Is zooeven bij JACOB'S Muziekhandel 1 - geweest. wegens de reuzen-sorteering en de ongekende lage p r ij z e n van alle soorten 35536 MUZIEK-INSTRUMENTEN. Onze afdeeling ROOK-ARTIKELEN is aangevuld met alle merken SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK, PIJPEN, Enz. Enz. C. JACOBS <S Zn. Muziekhandel, WAALWIJK. Door ons keurig, vlug en GOED KOOP werk breidt zich onze Cliëntèle steeds uit, TILBURG. 34622 dat men bij 35577 DE GROOTSTE VERSCHEI DENHEID PRACHTIGE EN PRACT1SCHE CADEAUX VINDT. VULPENHOUDERS, alle merken, alle prijzen. ALBUMS voor ansichten, post zegels, foto's, Poesië. enz. Groote keuze SPEELGOEDEREN Komt zien om u te overtuigen. Die voor f 5,— koopt ont vangt een VULPENHOUDER cadeauzelfvuller met gouden pen. Bruine Boonen. Uitgezochte parelerwten. Spliterwten. GEKLOPTE STOKVISCH EN GEMALEN LENG. Beleefd aanbevelend, 65 VESTIGINGEN. KAPITAAL EN RESERVE 16.000.000. 34490 Depot NUTRICI A. 35603 WAALWIJK. GROOTESTRAAT. Depsts Th. v. d. Sanden, Grootastr. Kaatsheuvel: Firma N. Stravers, Hdst f! ïl Alle Bankzaken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2