Zaterdag 8 uur. Zondag 6 en 8^2 uur. DIE NIBELUNGEN. VAN OUD TOT JONG Speelgoederen, Luie- en Huishoudelijke Artikelen, Parapluies, enz., enz. Wk HIJ KOMT J.OLEKAN ATTENTIE! Het is de moeite Waard St. Nicolaas-Cbdeaux. N.V. „INDUSTR1A Restanten-Opruiming Voor dea.s. Feestdagen Dina Velthoven, 1 M. L. WEIJL r St. Nicolaas-Etalage OPRUIMING s GESCHENKEN Foto's van K zelf of uwe kinderen. Vergrootingen in artistieke uitvoering I. OIIKËM, Filn-itelier, WAALWIJK P. KOESEN De beste SI. Niculaas-Cndeaui. Tweede deel PRACHTIG BIJPROGRAMMA. Explicatie: de Heer H. van Engelen. Schaatsen in alle prijzen. Bierlaagh-v. d. Heijden, ontvangen een rijke sorteering Markt. W a a 1 w ij k. Opgericht 1880 en speciale etalage binnen. SPECULAAS van 35, 50, 60 cent per pond Prima Candijkoek. Spoorbanket - Boterletters a 85 cent per pond. Prima Taai Taai p. p. 35 et. het beste en voordeeligste verkrijgbaar zijn aan onderstaand adres. -~-n= R. VAN MIL-BOHNEN. WILT U OOK PROFITEEREN VAN DEZE GELEGENHEID??? WAALWIJK. Kerkstraat 33, 's-Hertogenbosch ST. NICOLAAS-ETALAGE Waalwijksche Koloniaalhandel Firma Van Engelen. Stationstraat 96. - tcui. no. 71. CORN. P. VAN ZELST Waalwijk DAMESTASSCHEN- 99 99 Reeds is er veel over dit buitengewoon werk gesproken en een ieder schijnt „NIBELUNGEN" te kennen of van anderen den lof te hebben gehoord. Hoe hoog echter uwe verwachtingen gespannen mogen zijn, het tweede deel getiteld„KR1EM- HILDE'S WRAAK" zal uv/e verwachtingen overtreffen. Plaatsbespreking bij de Fa. WED. TH. C. PULLES, Sigarenmagazijn. Voor de uitvoering van Zondag ojn 8'/a uur kunnen geen plaatsen worden besproken, 35588 ZEGT MEN DAT 35586 Ziet men onze etalages, dan is men overtuigd, dat men hier het meest gesorteerd is en dat er van concurrentie met onze ST. NICOLAAS-CADEAUX geen sprake is. volgende week Zaterdag en O O O Zondag de wereldberoemde r r r filmIn de Witte Biscoop. KAJSTOOK VAJ8 RECHTSKUNDIG ADVISEUR. Havinstbaat 6 {nabij t Statiën) 's-Hbbtogsnbobch. Adviezen en bijstand met be trekking tot processen, straf zaken, faillissementen, nalaten schappen, boedelscheiding, voog dij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract ems. Behandeling van alle voorko mende Rechtszaken, soowel btj Rechtbank als bjj Kantongerecht, innen van Bchnldvorderingen, regeling aaken van debiteuren met hunne achuldeischers, maken van contracten, requesten era. Degelijke en prompte afsoerking. Billijke oonditiën voor onze ruime sorteering en goedkoope p rif zen. ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. de etalage van B1ERLAAGH - van der Heijden te gaan zien. VELE NUTTIGE EN MOOIE (J. NOOITGEDAGT ZONEN.) ftmerik. Sleden, bestuurbaar en gewoon. Gereedschappen voor Amateurs en Vaklieden. petroleumkachels van f 8.50. Voor iederen kooper die één gulden besteed heb ik een aardige verrassing, 35589 Beleefd aanbevelend, - a./d. Markt, - WAALWIJK. - Komt dan vanaf Maandag 23 Nov. eens zien in de MONSTERZALEN van 35591 RIETMEUBEL. EN M A N D E N F A B R I E K 99 Wij houden tot 28 November een van Teenen-, pitrieten- en Rottingstoelen en Tafels. Werkmandjes, Linnenmanden, Papiermanden, Waschkoffers, Fietsmanden Enz. - welke wij tegen ongelooflijk lage prijzen van de hand zullen" doen. PROFITEERT DUS PROFITEERT DUS SIGAREN, SIGARETTEN COMESTIBLES. EN PIJPEN. Zalm, Kreeften, Sardines CHOCOLADE enBONBONS enz. enz. van Suchard, Driessen, Droste en EAU DE COLOGNE Verkade-Bonbons. Boldoot en 4711. Verschillende soorten Koek, Taai-Taai, Vruch Alles van prima ten op jas en in blik. kwaliteit. 35596 BELEEFD AANBEVELEND, Hofleverancier van H.M. de Koningin Int. Telefoon 59. Mijne is door haar verscheidenheid van een keur van artikelen een bezoek meer dan waard. 35595 Overheerlijke BOTERLETTERS, SPECULAAS, MAR- SEPAIN EN BORSTPLAAT steeds versch voorradig, ROOMBORSTPLAAT is een mijner specialiteiten. Marrons glacés. Patés de ioies gras. KOMT ZIEN ONZE 35591 RUIME SORTEERING IN: Fijne luxe doozen Bonbons, Marsepain, Fondant, Prima Chocoladeletters, Chocolade, en Suikeren figuren aan concurreerende prijzen. RUIME SORTEERING Chocolade tabletten en luxe rollen, Borstplaat, fondantjes, Chocolade- en Suikerbeestjes, aan zeer goedkoope prijzen. Wij vestigen Uwe aandacht vooral op onze uit nemende en op onzen grooten voorraad. ZEER GOEDKOOP. Zie verder de prijzen in de Etalages. Wederverkoopers hoog rabat. Aanbevelend, WEGENS OPHEFFING DER ZAAK van alle voorradige HEEREN-MODERRT1KELEN Extra koopjes inDASSEN EN ZELFBINDERS, STRIKJES, OVERHEMDEN, BRETELS Enz. Enz. Alles zeer geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. 35576 Grootestraat 216, bij de Markt. WELKE ALTIJD WELKOM ZIJN. 35593 Telefoon 13 4. Tel. 1083. 1874. Zadelmakerij. Lederfabrikant. Hinthamerslraat 61 's-BOSCH. Prachtvolle sorteering LEDEREN MOTORjEKKERS. AUTO- EN MOTOR HANDSCHOENEN. BEENKAPPEN. PUTTEES. VOETBALLEN. 35562 MOOIE COLLECTIE AUTODEKENS. Voor de Tennissport RACHETS, de beste merken. Voor het a. s ST. N1COLAASFEEST extra aanbieding BOXCALFS HEERENPORTEMONNAIE f2.50 franco p post f2.65 3 jaar garantie. PORTEMONNAIES. PORTEFEUILLES. SIGARENKOKERS. REISNECESS AIRES. ACTENTASSCHEN. SCHOOLTASSCHEN. SCHRIJFMAPPEN. lOSGOOP - ÜIIEMHIUE'S WBÜK." m i ii<a J 'SSfc IW»U ÜIHIIVI)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 3