DE ECHO VAN HtT ZUIDEN outueo tzssrsx ra r ss DE ftj oe jDyjstabüJ* HEERENBAAI IS No 93 Zaterdag 21 Nov. '25. 18e Jrg. moeten worden gekeurd. Hij vraagt of Leest 't niet aan, dan kan men, zooals voorkomen Hij vraagt zich nu af of er N - I (lat geen moeilijkheden kan veroorza- Van Lier terecht opmerkt later nog een geldelijk bezwaar aan is verbonden ken. Was deze bepaling achterwege ge- zien. bleven, dan zou men als zulks eens te Van der Horst. NN at is het voorstel pas kwam, iemand die niet sterk is voor van de Commissie, zwaren arbeid te verrichten, aan een De heer Van Beurden zegt dat in de baantje kunnen helpen wat bij deze gascommissie is besloten van Leest te bepaling uitgesloten is. vragen bij het ontstaan van een defect De Voorzitter meent zulks te moeten direct te willen ingrijpen, dat wil zeg- ontraden. Gaal men daartoe over, dan gen, hij moet dan aanstonds hier den weet men niet waar het einde is, want Directeur opbellen en die zeggen wat er al omdat het zoo sporadisch, zooals ze een aan de hand is en die zal dan order zeggen, zal gaan voorkomen, en geven, of hij direct met de werkzaam- over 14 dagen kan of drie ziek zijn en TWEEDE BLAD. GEMEENTERAAD. LOONOPZAND—KAATSHEUVEL. Onenhare vergadering van den raad I zegt dat men een T. B. C.-lijder on Zaterdag 14 No- baantje gaf. Vandaag is hij goed Van dezer gemeente op Zaterdag vember des namiddags ten .1 uur. Voorzitter: Edelachtbare heer Besouw. Ongeveer kwart over drie uur opent de Voorzitter de vergadering; afwezig de heeren De Bresser en Snoeren. Aan de orde: 1. Benoeming van een 'vrouwelijke administratieve kracht voor het ge- combineerde gas- en electriciteitsbe-1 beetje voorzichtig voor zijn. drijf. Sollicitanten naar deze betrekking als Van Leest in geval van nood, de zaak in behandeling neemt en het de fect herstelt. Van Lier. Dat is mijn bedoeling ook. Ik kan niet begrijpen waarom de leden van de gascommissie er zich zoo tegen verzetten om in Loon op Zand de de fecten direct te laten herstellen, voor- Van Beurden. Duidelijk genoeg is hij weer een week heden kan beginnen, of wel of hij een gezegd dat er voor alles goede con- o. ...ie c.i voor welke moei-monteur zal laten komen. Deze regeling trole moet zijn. Hel moet met kunnen liikheden kan men dan niet komen te geldt dan van 8 uur 's morgens tot 8 voorkomen dat men maar uren maakt staan. Men moet ook rekening houden uur 's avonds, zoolang de telefoon open zooveel als men wil. De directeui moe dat de werklieden in dienst van de ge meente tegen ziekte zijn verzekerd en wat zou het dan geen geld kunnen gaan kosten. Van Amersfoort. Daar moet men een Van Lier. Ik spreek nu niet uitslui tend voor de gasfabriek, maar meer is. Na 8 uur mag hij het herstellen. Van Lier. Precies heelemaal ben ik het niet met u eens, want er is gezegd defect zelf I alle controle hebben. Van Lier. Dat krijgt hij toch doordat hij eerst telefonisch op de hoogte wordt gesteld. Van Leest moet dan het niet met u eens, wam ei is gcicgu dat hij in spoedeiscliende gevallen wel echter direct kunnen beginnen om de moet onbeUen. maar toch direct met Laak in orde te maken. Men mag we "1UU 4 ppn« in nnnmorkiri» nemen dat er bij zijn in alphabetische volgorde Corry voor het algemeen. van den Assem te Kaatsheuvel, J. A. Voorzitter Voor tijdelijk kan ra li a., r™. K',okhPiivp|. Wilhelmina iemand altijd benoemen, maar -vooi -i H. de Bont, Kaatsheuvel, Wilhelmina Dieltjes .Kaatsheuvel, Cor van Gestel, Kaatsheuvel, Toni Kusten, Kaatsheu vel, Johanna Mols, Loonopzand. Voorzitter. Nadat de tijd voor aan melding was verstreken, is er nog een sollicitatiebrief ingekomen van mej. J. Jacobs, Kaatsheuvel, maar het was reeds te laat om deze nog op tie agenda men in menschen vasten dienst zou ik zulke toch niet aanstellen. Van der Horst. Wat verstaat men onder arbeids-bepalingen. Men heeft zich toch aan de wettelijke arbeidsbe- palingen te onderwerpen. Voorzitter. Aan de gasfabriek heeft men zicli ook aan de 48-urige werk week te houden, maar men heeft toch te zei ten. overgegaan wordt nog een regeling te treffen, omdat men Tot stemming mej. van Gestel benoemd. 2. Vaststelling werkliedenreglement. Het reglement wordt artikelsgewijze voorgelezen. de werkzaamheden moet beginnen, op dat het defect zoo spoedig mogelijk zal zijn hersteld. Van Beurden. Hij moet aanstonds opbellen en dan zal de Directeur zeg- eens in aanmerkirig nemen dat er bij ons heel wat meer aansluitingen zijn dan hier. Snaphaan. Daar zit 'm de kwestie niet in. Op die zaak wil ik echter niet Vanaf 26 cent per ons. gen of hij moet beginnen of wel dat hij verder meer ingaan. den monteur laat komen. Het kan ook Xl IX eerst is met een dag en nachtploeg moet wer ken. Van Lier. Ook hier betreft het een algemeene maatregel want zoo kunnen Bij art. 6 zegt de heer van der Horst b.v. de S™eente-werkliedeh,Ji^o^de zich niet met het concept te kunnen wel eens zijn dat hij zelf komt. Van Lier. Dan zal het dikwijls nog al eens wat in hebben eer zoo'n defect is hersteld. Eerstens staan ze bij de telefoon niet op je te wachten en ten tweede is niet altijd de Directur op de fabriek. Eer dat die dan eens opge zocht is en eer hij dan den monteur weer heeft opgezocht gaat er toch veel tC Velhurer'En dan mag men er ook 1 zal dan beoordeelen of hijgden mon opgebeld, kan hij de zaak toch altijd I het toch nergens op. Men koopt maar nog controleeren. I gewoon een lijst met wat namen er op. De heer Verschuren zegt dat men in I en als iemand dan binnenkomt wordt Loon op Zand over Van Leest altijd hij daarop geschreven en lid is hij van zeer tevreden is geweest. de sociëteit, dan kan hij al zoo lang Voorzitter. Bij een defect geeft Van blijven zitten als hij wil. Leest direct kennis aan den Directeur. Voorzitter. Van Steen is meermalen Hij zal dan tevens opgeven wat er zoo I bij mij aangekomen met de boodschap al aan hapert en dan direct met de dat de kasteleins hem zeiden dat ze werkzaamheden beginnen. De directeur gaarne zouden zien dat het politie-uur op 10 uur werd gesteld gedurende de wegen werkzaam zijn, 's winters geen vereenigen Daar staatDe beambten I 8 uur werken en daarom is vroeger be- en werklieden worden door Burg. en sloten dat d.e menschen zomer- Ie„ met de Commissie langer en 's winters wat korter Weill, in overleg met de Commissie en den Directeur benoemd, geschorst en ontslagen. Die bevoegdheid wenscht hij in handen te zien gelegd van den Raad. Voor de desbetreffende perso- neh acht hij dat beter. De lieer Van Beurden is het hierme de niet eens. Dat n Directeur en houder door den Raad noemd acht hij ook gew menschen zomers wat moe ten werken. De heer v. d. Horst vraagt wat heeft wel op rekenen dat bij ons het post kantoor niet altijd open is. Van Beurden. Buiten telefoonlijd mag Van Leest altijd direct zelf de zaak in orde maken. i r. De heer Snaphaan merkt op dat de ten voor de gaslevering. T niinc Ïinli al VP I Wordt op voorstel \f teur er soms nog heen zal sturen, en 't I wintermaanden. Toen heb ik hem ge- kan soms ook wel gebeuren, dat hij er zegd dat zij zich met een adres tot den zelf ook heen gaat. Wordt besloten aldus te handelen. 5. Vaststelling installatie voorschrif- iii den lieer voorgezeten om in het reglement vast öp Zand zelf toegegeven. Het is I twee leden uit te breiden. d dThre-I bom om aevraagd het te willen te leggen dat de werklieden op hun ver-1 zoo dat hct bijna zeker is dat de mon- e^an'ie^k er nfets buUengewo zoek G vrije dagen kunnen krijgen. teur hel eerste jaar in Loon op Zand Snaphaan. Dat is door de Commissie geregeid zai moeten werken, zeker drie- n hoek-1 heel goed onder het oog gezien en zoo Rwart yan den tjjd. Mocht er dan eens G. Bepaling stroomtarief van licht. Wordt besloten den prijs van 40 op je me eens. a worden be-1 geredigeerd omdat liet kan voorkomen ln st_oring voorkom I'pIh :Z 1 ook 'kewenscht maar dat iemand vrij zou willen hebben als valli ns niet is, di [•komen dat hij er toe-1 3G cl. Ie brengen. dan is er toch gauw 7. Aankoop grond voor Drainage nu defenitief be- orden om de gronden elden aan te koo- drie met Vastenavond. Vragen ze op I gadering niet alles gaan zeggen wat in I pen. dat aan de gasfabriek vrij, dan moet dit zonder (je Q0111injssie ten berde is gebracht. I I)c heei - - - ge en Directeur doen. Het men dat een stoker of plaatswerker zegt over 14 dagen vertrek ik, dan zoui. V tQornis in het bedrijf wordt ver ga de r i ng& moe te n lio u den bracht, kunnen gebeuren en daarom is Vrinte. Buig en Weth. kunnen ^n L^bepalm,^zoo in een tijdelijke kracht om zier I het er een ))eetje vreemd staat. Het is De heei v. °'s weth wel de I echter uitsluitend met het oog op een I dat is in orde. fosïXbeiders benoemen, niet echter ge,«gelden gang in het bedrijf, zoo go- Van Lier. Mijnheer Snaphaan, -de vaste. Hij acht benoeming van de I daan. vaste werklieden èn voor den Raad èn voor de werklieden het meest ge- wensoht, want.wat zou de praktijk ge-|er Dat Burg. en Weth. steeds, althans moet nij Raad moesten richten. Vrinte Het is zoo raar als een veld wachter de kasteleins afgaat met een dergelijk adres. Hij behoeft toch niet in het belang van de kasteleins te wer ken. Voorzitter. Neen, maar ze hebben er doen oons in. Vrinte. Ik denk er heel iets anders van. Van der Horst. Zegt het dan maar. Vrinte. Dat hij zelf graag 's avonds een beetje vroeger naar huis toe gaat. Van der Horst. Geeft hem eens on gelijk. v. Lier. Ik loop ook wel eens heel laat op straat. Niet dat ik dan van een sociëteit af kom, want daar kom ik niet, maar dat ik van commissiever- De heer VanLier merkt op dut door den I gaderingen of wat ook af kom, maar den heer Snaphaan is gezegd dat dc j in de heide aan te dan zie ik hem nog dikwijls surveillee- den van Loon op Zand dat hebber w-. zijn daar al lang> zegt rcn) dus het vroeg naar huis kunnen kend, dat is niet zo.r. - snaphaan. Er is daarop toen gezegd spr^md^Jten gezegd dat we de U I zaak zoo maar laten als ze is De directeur moet hef heft in handen I tenen> want dat is niet zoo gezegd. U |juinnen houden; neemt li.v. eens aan dat /egt dat u jn geheime vergadering ver- stormschade heeft plaats gehad, dan schillende zaken naar voren wil hren- ven kunnen zeggen, welke dagen gen> maar waarom moet dat in ;BstXs "mag wel' woTïcn I het ook zijn vandaag geen vrij wordt in de 0111-1 gaan zal bij hem wel niet hebben voor gezeten. Vrinte. Ik weet toch dat er nu -tfon fn VP1. 1 'Hofeerste plan is mislukt omdat we I kasteleins zijn geweest die hebben ge- moet hier ge en leugey I den grond die we daarvoor noodig teekend omdat de veldwachter er mee nn hadden niet konden krijgen. De eige- j kwam. Was er een ander meegekomen, naar daarvan woont in het buitenland dan hadden ze niet geteckend. Swagemakers. Alleen die sociëteiten heime vergadering gebeuren' zoo goed als steeds mag wei worJ}"1 De heeV v d. Horst stelt voor de maar gerust in publieke vergadering, men. Aanvankelijk werden 00 ei gezegd, no. 1 van de ™ordracht zullen D lmer u sch aan- '"XC He? is beter dat we dat perceeltjes fabelacht.ge sommen Weth, ïïSSt' nan de werkzaamheden niets het is erkend. vraagd «ejnenschen zgn er w, ui ge-1 en die was niet te vinden. 7P«l het I Nu is men tot andere plannen geko- moeten worden toegestaan die van liet Van Beurden. Als Burg. en Weth. doen als den Raad, dan is dat zoo na tuurlijk nog niet. Van der Horst. De benoeming van een hoofd der school is ook iets anders. Van Beurden. Hoe minder verant woordelijkheid als Commissielid, hoe liever dat het me is, maar het is maar dat men nog al eens voor moeilijkhe den zal komen te staan. Van der Horst. Die moeilijkheden zie ik nu zoo niet in bij vaste benoemin gen. Burg. en Weth. zouden, als die de benoeming hebben te doen, toch ook wel eerst eens gaan informeeren en hebben daar dus ook tijd voor noodig. - Wijdemans. Het is toch nog maar gezien afdoet. Iets verder in het reglement staal toch aangegeven, dat de men schen, indien ze van hun vrije dagen Van Lier. Ge liegt het, dat is plat uitgedrukt. Van Beurden. De heer Snaphaan geen gebruik hebben gemaakt, daar-1 vergist zich een beetje. Zoo positief is voor worden uitbetaald. Staat er dat liet njet gezegd, het verlof op hun verzoek geregeld kan Van ider. ik heb gezegd dat ik zoo worden, dan heeft hij daartegen geen iets niet kan erkennen omdat ik zelf bezwaar. Hierna wordt het werklieden regle ment vastgesteld. 3. Vaststelling verordening op de levering van gas De heer van Lier stelt voor om het ledental van de gascommissie uit te breiden met een lid van Loon op Zand. "niet ben aangesloten. Van Beurden. Hij heeft er nog bij gezegd: als het waar is wat jullie ver teld hebben. Snaphaan. Dan moet hij ook zeggen zoover dat het niet waar is wat gisteren is den heeft als het ware. gezegd Aanvankelijk werden voor enkele ge el op gewezen dat, als het niet aan de ge wone waarde wordt afgegeven, het absoluut niet wordt gekocht. Wij zitten nu niet meer voor een gat gevangen, want koopen we den grond geeft kan het krijgen, van den een niet, dan koopen we dien Wijdemans. Heeft n maar van den ander. Spr. deelt mede dat hij Woensdag nog een geheelen dag in de heide is geweest en men dan op allerlei moei- hoofd der politie daarvoor vergunning krijgen. Van der Horst. Dat zou ik niet doen, want dan kan men een kolossale be voorrechting krijgen. Dan zal de een eet wel en de ander niet krijgen. Swagemakers. Die b.v. 100 gulden men daartoe wel het recht. Vim Amelsfoort. Een paar jaar gele-* den met die dansgeschiedenis is door den Voorzitter nog gezegd dat hij wat niets lijkheden stuit. Thans echter is men betreft bij Euphonia en Apollo dat de gemeente alles in han-1 kon doen omdat liet daar <«en sociëteit De heer Van Amelsfoort zegt dat een besloten door hem zullen geschieden eiden met een nu va.. De* heer Van Beurden acht, als daar- alles in goede handen is en daarom Nu heeft hij als afgevaardigde van op ingegaan moet worden, het betei zou hij deze kwes 1 c< Geheime vergadering wordt I hen willen overlaten. el een per-1 Wordt besloten Bu bijkomen-1 machtigen die perceel. T7nn,i nipt vprfpypn- 1 f„„.nn ,nn mpn nn« in een open- koopen die de commissie voor hel doe was. Wijdemans. Met Euphonia is het ook iets anders zou ik zeggen, daar is het een eigen gebouw. Dc Voorzitter zegt een vorige maal sloten hoeft dat deze becoemmfien I ™Xden d? vergadering niet kan b«- Lonenkwestte zal worden. De bijkomen- machtigen die perceelen grond aan te tlJd ss en daa. blijft h« b«. Raad of Burg. en Weth. de benoemin gen doen, maar het komt me zoo on mogelijk, althans zoo moeilijk voor. Moet dan voortaan voor het benoemen van een stoker of wat ook, expies een vergadering worden uitgeschreven. Van der Horst. Dat behoeft niet, fabriek dat dan iemand van hier zal komen om dit defect te herstellen. Van Beurden. In een gisteren gehou den vergadering van de gascommissie is nog gesproken over deze kwestie, maar Burg. en Weth. hebben daarover ..•ant'losse en tijdelijke' werklieden wor- hu£r^Vi^ die als hij bij de P. N. E. M. heeft gedaan n.l. tegen een uurloon. Snaphaan. Dat kan men nu toch niet geheime vergadering alles te bespre- Zandsche kasteleins in te gaan. ken maar wanneer personen getroffen Het adres is geteekend dooi an of achteruitgezet moeten worden acht Dun, Smits en Euphonia en \anmoi- ik het toch beter dat dM niet in open-1 gCn is nog een schrijven ingekomen bare vergadering wordt gedaan. Van Lier. Ik schrik er niet van terug radisch zal voorkomen dat de expressievelijk voor een benoeming bij een moet komen. Na eenige discussie wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het art1- behandelen, kei te wijzigen zoodat gelezen wordt dat of van Lees de benoemingen door den raad zullen geschieden. De heer Van Lier zegt dat staat voor geschreven dat werklieden en beamb- hun werk door een dokter ten voor want men weet niet eens Leest er op zal ingaan. Van Lier. Neemt hij het niet aan, dan kan men het een ander vragen. Voorzitter. Ik geloof dat men daar toe zonder eenig bezwaar in deze ver gadering wel kan overgaan. Neemt van Swagemakers. Laat dan de sociëtei ten om 12 uur sluiten. oorzitter. Daar schiet men njets op, want dat zou het politieuur 12 uur stellen zijn.. Swagemakers. De geleerden zijn hel niet over eens of Euphonia wel een goede sociëteit is. De heer van der Horst zou voor der gelijke zaken de Voorzitter niet alleen zetten, dat is voor hem niet zoo aange- He, "'VS 0?ft^XnJZ0tSr Dc heeren Kennen nrijn lX X-ncien.' ,U uitwassen toch uit kunnen roeien. 12 uur is bij feestelijke gelegenheden ook laat genoeg. Wijdemans. Dat zal ik niet altijd zeg gen. Neemt nu eens met kermis. Dan is het dikwijls pas 10 uur eer men van huis gaat en als men dan om 12 uur uur er al uit moet, is ook alles behalve gezellig. Van Amelsfoort. De' Voorzitter kan in dergelijke gevallen dan nog verlen- voor de zaak zelf beter kan zijn om het daarom zal ik er in geheime vergadering te bespreken Na eerst in geheime vergadering zaak te hebben besproken kan nog de ingaan. De heer Van Beurden zou deze kwes tie in handen van den Burgemeester worden gezien wat men in openbare stellen. vergadering wil behandelen. Ik schrik De Voorzitter zegt dat tegen de int er ook absoluut niet voor terug om in wassen, die het gevolg van al die so- openbare vergadering te zeggen wat cieteiten zijnimoei worden opgekomen, gezegd moet worden, dc kwestie is Van Beurden Als men nu alles aa maar of het altijd in het belang van de den Burgemeester overlaat. Die kan dan als hoofd der politie verlenging gemeente is. Na nog eenige discussie merkt de I van politieuur geven. \t„„' aHnret nn rlnt in Loon od I Wijdemans. De zaak is maar dat men meer doorloopend die permissie van heer Van der Horst op dat in Loon op Zand, als daar de zaak in orde gemaakt is, stoornis zoo goed als uitgesloten zal verlenging aan ging geven. Voorzitter. Neen, dat gaat niet, in de verordening staat dat ik tot 12 uur ver- SnSTe^TporamXm^ Si 1 "s^gema^rs. Zooais het nu is, lijkt leugiug kan geven. ECHTE FRIESCHE o I i---«ni.nin 1 i cj j«oroiintiinö ;n nvvii w

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5