ffuhvi ymmsl In den hoenderhof. ,,Het Witte Nuthoen" Deensch Wit Leghorn- fokhanen Wit Wyand.-fokhanen J. TUERLINGS, Vrinte. Nou 12 uur is volop laat" ge noeg. Voorzitter. Bij vaststelling van een nieuwe verordening kan een en ander nog eens onder het oog worden gezien. Voorzitter. Dan nog stel ik voor Burg. en Weth. machtiging te verlee- nen om een onderhandsche geldleening aan te gaan van 100.000 tegen een rente van ten hoogste 5 De heer van Amelsfoort dringt aan dat de geldleening van de Bouwver ordening bij de Boerenleenbank afge sloten, zal worden afgelost. In verband met de reglementen van de Boerenleen bank is dat noodig. Op de gemeente overschrijven is ook goed. De heer van Lier voelt daar zoo spoedig niets voor. Het is met die bouwvereeniging reeds eenmaal iets geweest en toen is er 20.000 op toege geven. De heer van Lier wijst op de werk verschaffing in Loon op Zand. Het aanleggen van den sintehveg heeft op een manier plaats dat het daar goed duur zal worden. Het zand wordt eerst van den weg een heel eind verder ge reden. Later wordt er dat weer eens terug ingebracht. Het is gewoon niet om aan te zien. De Voorzitter geeft toe dat dit alles behalve practisch is gebeurd, doch dit betreft alleen maar het gedeelte voor de woningen, omdat dit voorschrift was. Op de voorwaarden waarvoor bijdrage is verleend, was dat zoo omschreven. Het verdere gedeelte van den weg is en wordt heel anders bewerkt. De Heer Van Lier merkt verder nog op dat was besloten het werk in drie jaar te doen plaats hebben, telkens bij gedeelten als er werkloozen waren. Voorzitter. De kwestie is dat al het materiaal er voor is en de sintels zijn gecontracteerd. De heer van Lier meent dat het aan beveling zou verdienen om de sintels met teer te vermengen. De heer van Amelsfoort dringt nog maals aan dat de gemeente de geld leening van de Bouwverordening zal overnemen. Hij meent dat het een be drag van 1400 is. De Voorzitter zou liever zien dat dit uit de gewone middelen kon worden bestreden. Bij de-behandeling van de begrooting kan het onder de oogen worden gezien. De Voorzitter deelt vervolgens nog mede dat door den opzichter een on derzoek is ingesteld naar den oven bij Wilke in den Berkdijk. De oven blykt zeer slecht te zijn. De opzichter geeft een opsomming van prijzen van diverse systemen ovens. De heer van der Horst blijft het prul werk noemen een dergelijke oven bou wen voor 1000. Laat het dan zijn dat volgens het bestek een en ander is uit gevoerd. Wie de oorzaak van een en ander is geweest wil hij hier builen laten, maar dat neemt niet weg dat het een groole geldverbrassing is geweest. Er is pas weer besloten tot het aan gaan van een geldleening groot 100.000 gulden en steeds nemen <je uitgaven toe. Er mag wel eens gedacht worden om wat minder uit te geven. De heer Snaphaan is het daar in hoofdzaak wel mee eens, maar hier in dit geval moet aanstonds geholpen worden. De oven bij de coöperatie, die heel goed is, is in oorlogstijd gebouwd en goed en heeft toen maar 750 gekost. Van der Horst. En deze, lang na oorlogstijd gebouwd, kost 1000 en is veel slechter. Het is daar toch een ware martelpartij. Voorzitter. Het best is dat de heeren Snaphaan en Wijdemans vergezeld van den gemeenteopzichter ter plaatse nog eens een onderzoek in stellen en dan kijken wat het beste kan worden gedaan. De heer Vrinte vraagt of aan de uit getrokken werkloozen geen goedkoope cokes kan worden verstrekt. De Voorzitter merkt op dat men dan precedenten gaat scheppen en men niet meer weet waar men aan de grens zal komen. Van Amelsfoort. Laat men dat in de gascommissie eens onder het oog zien. Aldus wordt besloten. Daarna wordt de vergadering ge sloten. een uittreksel moeten beperken. In deze vergadering kwam aan de orde: aankoop motor-brandspuit. Er waren verschillende aanbiedingen in gekomen, na een demonstratie die B. en W. hadden bijgewoond: een spuit van 1784 voldeed niet, maar een van de firma Bikkers Co. die 7 a 800 Li ter per minuut gaf en 3200 kost, vol deed zeer goed. Nog kwam er een motor-spuit van de firma van Reijen uit Midwolde. Een voudig saamgesteld, kost deze 2500. B. en W. stellen voor deze laatste op proef te laten komen. Volgens den heer Walraven kan men van een firma te Heiligerlee een auto-brandspuit krij gen voor 2000. Een offerte dezer fir ma zal ook worden afgewacht, hoewel allen in princiep voor aanschaffing van een auto-brandspuit zijn. Het pad bij C. de Boer Jr. wordt aan den openba ren dienst onttrokken. Aan mej. van Kuyk wordt eervol ontslag gegeven als onderwijzeres aan cle O. L. School, waar een leerkracht over-compleet wordt, maar B. en W. zullen met haar onderhandelen over het geven van nut tige handwerken. Uitkeering aan de Bijz. Scholen wordt bepaald Nieuwen- dijk 1022,32'/*, Almkerk 585,68; Waardhuizen 204,87. Tot 3e Ambt. van den Burg. Stand wordt benoemd de heer A. W. Donker. De kas bij den Gemeente-ontvanger be draagt 39.614,19. De heer Koekoek zou graag den lichlprijs verminderd hebben, waarop de Voorzitter voorstelde dit in handen te stellen der lichtcommissie, maar daaraan de eerste 10 jaar niet te den ken. Het kost ieder jaar 10.000 en het verbruik wordt niet grooter. De heer Koekoek wijst op Sleewijk dat ook veel schuld heeft en waar de prijs lager is. De Voorzitter repliceert dat degenen die in schuld zitten, zich wel meer permitteeren. De heer v. d. Stelt stelt voor de café's des Zondags geheel te sluiten. Een vol gende maal zal dit op de agenda wor den geplaatst en naar de Voorzitter vertrouwt de goedkeuring van den ge- heelen raad erlangen. De Voorzitter maakt van de gelegen heid gebruik afscheid te nemen van den Raad wegens zijn benoeming tot burgemeester van Huizen. Hij zeide dat het hem speet zijn in 1922 opgenomen taak niet te kunnen volbrengen, hij ge voelde zich thuis in Almkerk, er zijn banden ontstaan, die het onprettig ma ken te scheiden. Het gemis van een be hoorlijke woning voor z'n huishouden is de oorzaak. Hij wees op de drink watervoorziening, die dringend verbe tering vereischt en hoopt dat zijn op volger hierin zal slagen; hij bracht dank aan allen en beval zich in hun vriendschap aan; speciaal bracht hij een woord van dank en hulde aan den secretaris. Daarna huldigde de heer de Jong, wethouder, den Burgemeester, als de man met eigen kijk en eigen oordeel, waaraan de gemeente veel had te danken en sprak het oudste raadslid de heer v. d. Meijden hem de zegenbede toe uit Psalm 121 4., terwijl tenslotte de gemeente-secretaris de heer C. J. v. de Wiel den Burgemeester dank bracht voor de aangename samenwerking en de hartelijke woorden aan zijn adres gesproken. woorden van gelukwenschen. De be langen der gemeente hielden niet op bij de historisch groeiende grenzen. Het streekbelang werd in hel Gooi zeer sterk gevoeld. Spr. heette den heer Eg berts welkom in de Gooische belangen- commissie. Hbl. LAND- EN TUINBOUW^ Boerenjaarboek. Wij ontvingen van Nijgh Van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij een exemplaar van het door haar uigegeven eerste „Boerenjaarboek". Zooals alles wat van deze firma komt, ziet het er zoowel in- als uitwendig keuiig ver zorgd uit. Hoewel de titel doetvermoeden.dat het Boerenjaarboek uitsluitend voor landbouwers bestemd werd, is dit niet zoo, daar er voor iederen bewoner van het platte land iets wetenswaardigs in dit nieuwe werk, het „Boerenjaarboek", is te vinden. Het „Boerenjaarboek 1926" is name lijk een eerste poging om onder de boeren en tuinders van ons vaderland kennis te verbreiden over vele onder werpen, die niet rechtstreeks met hun bedrijf iets te maken hebben doch waarvan ieder wel eens heeft gehoord en waarover men graag wat meer zou willen weten. Om nu een zoo groot mogelijken kring van jongen en ouden uit den boerenstand te bereiken, is het „Boeren jaarboek" ingesteld Dit zal it der jaar verschijnen en een zoo juist mogelijk gekozen verscheidenheid van artikelen bevatten, geschreven door bekwame mannen en vrouwen. De groote boeren bonden van iedere richting werkten aan deze eerste uitgave mede en lieten ieder een hunner voormannen in de Redactie zitting nemen, zoodat hier door het „Boerenjaarboek" door aan hangers van iedere godsdienstige rich ting gelezen kan worden. De inhoud van het „Boerenjaarboek 1926" is zeer rijk. Ruim 250 bladzijden telt het. verlucht met talrijke fraaie foto's, terwijl het geheel op uitstekend papier is gedrukt. De prijs is zeer gering (f 1,25), zoodat deze wel voor niemand een beletsel zal vormen om zich het werk aan te schaffen. Hoewel wij niet den ganschen inhoud kunnen afdrukken, zal toch het onder staande uittreksel den lezer interes seeren Kalender, Feestdagen. Poste rijen, Draagtijden van het Vee. Olficieele Personen en instellingen op Landbouw gebied. Recht en Wet, Technieken, j Coöperatie. Besteden van vrije uren, Landverhuizing. Dorpsverhalen, Boeren humor. enz. Hieruit zal men kunnen zien, dat het „Boerenjaarboek" zich op velerlei terrein beweegt, hetgeen de aantrekke lijkheid ervan zeer verhoogt, waardoor het zich o.i. op een ruime verspreiding zal mogen verheugen, wat wij om tal van redenen gaarne wenschen. Italiëner. Van Italië zijn deze hoenders reeds een 75 jaren terug naar Amerika getransporteerd en daar veel verbeterd Omstreeks 1872 kwamen ze naar Enge land en een vijftal jaren later ver schenen ze ook in ons land. Toen waren ook hier reeds Itaiiaansche hoenders, doch dit waren bij langena geen dieren zooals de Leghorns Lang- zamerhand zijn dan ook die Italtaansche hoenders om hun minder goede eigen schappen we kunnen gerust zeggen omdat ze niet oordeelkundig gefokt waren, door de Anerikaansche en Engelsche leghorns verdrongen De nog voorkomende z.g. boerenpatrijs geeft een beeld van de Iialiaansche kippen zooals ze reeds voor 50 jaren en ook thans nog worden ingevoerd. Wacht U vooral voor den aankoop van dit veelal minderwaardig over de Zuidergrenzen gtïmporteerd goedje. j De leghorns, zooals wij ze hebben moeten, kenmerken zich door een groote levendigheid. Zij hebben witte of ciême-kleurige ooren een gele bek en gele pooten en een oranje oog De huid is geel evenals het vleesch. Zij onze landgenoot, prof. dr. J A. v. Hamel, zal worden benoemd tot Hoogen Commissaris te Danzig Qed. Staten van Noord-Brabant hebben in een circulaire, tot de ge meentelijke- en belastingautoriteiten gericht, gewezen op het veelvuldige misbruik, dat gemaakt wordt van de kostelooze 15 daagsche weggeldkaarten afgegeven aan met-ingezetenen der provincie. Dit misbruik betreft zoowel het gebruik van kostelooze rijkaarten op eigen naam, terwijl het vervoermiddel aan een ander toebehoort als het vervoer met een eigen voertuig, terwijl de kostelooze kaart van een ander wordt geleend. Het schijnt voor te komen, dat niet-ingezetenen der pro vincie, houders van vrachtauto's na eerst 15 dagen met een kaart op eigen naam van den weg gebruik gemaakt te hebben achtereenvolgens nog verschillende kaarten op naam van anderen afgegeven, ten gebruike ontvangen en dusdoende weken, ja zelfs maanden over de provinciale wegen rijden zonder daarvoor een leggen groote witte eieren, die ze ce„, belasting te betalen. slechts bij uitzondering zelf bebroeden. Volgerden keer .iets meer over de witte en de pat-ijs Leghorn. WENKEN VOOR DEZE WEEK. I. Zoo de vorst aanhoudt heelt het geen zin om de dieren te laten los- loopen. In een goed geventileerd hok op een drogen bodem waarop wat kaf of turfstrcoisel, is het voor de dieren het 1 wat gezelliger dan opeen barden besneeuwden bodem buiten. II. Ochtendvoer aanmaken met warm water is goed, doch met heet water is 't glad verkeerd. Het eiwit stolt en en is in dien toestand moeilijker ver teerbaar dan niet gestold. III. Zoo de dieren vastgehouden worden, doet een opgehangen mangel in 't hok wonderen, het bezorgt de dieren afwisseling en meteen het noodige groenvoer. M. v. d H K. De dikte rond het oog van uw kip kan evengoed 't ge volg zijn van diphtherie als van snot. Ook is 't mogelijk dat 'teen gewoon abcesje is. Pokken zijn het in geen geval. Die vertoonen zich anders De gele kaasachtige massa in 't oog kunt U met een zacht doekje wel verwijderen, waarna indruppelen van een weinig boorwater of 't smeren vaneen weinig boorzalf nieuwe ettervorming vaak voorkomt M. te Spr.-C. Zoo de dieren op een leeftijd van drie maanden gekomen zijn. is roesten beter dan 't laten s'apen op den bodem; Behalve dat de bodem in dezen tijd van 't jaar veel te kil en vochtig is. bevuilen zich de hennen aan de borstveeren bij 't ritten ook veel. J. TUERLINGS, Pluimveeteelt-leeraar. Ingezonden Mededeelingen. tüinhhJiariden - WvniehVoeéeti ALMKERK. Plaatsruimte was oorzaak, dat wij tot dusverre het raadsverslag van Alm kerk, dat in hoofdzaak is gewijd aan 't afscheid van Burgemeester Egberts, nog niet konden opnemen. Waar Z. Edelachtb reeds in Huizen is geinstal- leerd zullen wij ons voor ditmaal tol Gistermorgen is de nieuwbenoemde burgemeester van Huizen, de heer J. W. Egberts, feestelijk ingehaald. Bij de installatiezitting waren o.m. aanwezig de burgemeesters van Hilversum, Bus- sum, Laren en Blaricum. De loco-burgemeester Vos wees in zijn installatie-rede op de moeilijkhe den, die den nieuwen burgemeester in deze zotf sterk groeiende gemeente te wachten stonden. Naast de nieuwe we genplannen, waarbij rekening moest gehouden worden met het Gooische natuurschoon, vereischte de financieele toestand der gemeente zorg. Spr. her innerde ook aan de fusie-plannen met andere gemeenten en aan den ten on rechte minder gunstigen naam op cri mineel gebied welke onder het bestuur van den nieuwen burgemeester geheel moge verdwijnen. De heer Egberts zei in zijn antwoord, dat een aangename werkkring in Alm kerk door zijn benoeming was afgebro ken. Ook hier zou de verhouding goed zijn als allen samenwerkten op Chris tel ij ken grondslag. Tot zijn aanwezige ambtgenoten zeide spr. van zijn kant samenwerking toe om de Gooische be langen, met behoud van eigen zelfstan digheid, te bevorderen. Verder spraken nog wethouder Schaap namens de anti-revolutionnaire raadsfractie. De heer Niermeyer zei namens de S. D. A. P. fractie te betreu ren, dat een deel der bevolking de be noeming van den heer Egberts niet met instemming had begroet wegens zijn kerkgenootschap, dat de meerder heid der bevolking niet toebehoorde. De heer Westlajid sprak namens de Chr. Democr. Raadsfractie. Burgemeester Reymer sprak, mede namens zijn Gooische ambtgenooten, Onze Hoenderrassen. De voornaamste lichte rassen die met eenig recht in aanmerking kunnen komen voor de Bedrijfspluimvee- houderij zijn de Leghorns, de Braekels of Chaamsche Hoenders, de Ancona's, de Minorca's en de Holl. Hoenders. Op de allereerste plaais moeten we dan noemen de. Leghorns. Niet dat alle Leghorns goede legkippen zijn. De naam Leghorn heeft hier niets mee te maken. Leghorn is het Engelsche woord voor Livorno, een stad in It lië. van waaruit de verspreiding dezer dieren is uitgegaan. Evenmin als van leghorns kunnen we van één ander ras zeggen, dat het goed legt. De leg productie is geen eigenschap van een ras doch is een eigenschap van het dier zelf. Meerdere dieren mei dezelfde goede eigenschappen door één fokker in dien geest verbeterd, vormen samen een stam. Zoo spreekt men in de Witte Leghorns van Stam Welleman, Stam Karthaus, Stam Horst, in de Patrijs Leghorns van Stam Schimmel, Stam v. Ommen; dit wil dus zeggen, dat de heeren Gebrs. Welleman de menschen zijn die de wit leghorns in hun bezit door teeltkeus en invoering van vreemd bloed, dus door fokkunst gemaakt hebben tot een afzonderlijke groep wit leghorns, die allen of grootendeels allen dezelfde eigen schappen en kenmerken vertoonen. Zoo'n eigen stam kweeken kost tijd, kost geld. kost studie en op< ffering, dus is niet 't werk van iedereen. De gewone kippenhouder behoeft dit niet te doen of niet te kunnen hij kan zijn materiaal bij erkende goede fokkers betrekken en kan dan't zelfde resultaat bereiken dat bovengenoemde heeren bereiken. Het ras Leghorn komt nog in ver schillende kleurslagen voor. De meest voorkomende zijn de witte, de patrijs, de zwarte, de buff de zilver duckwing. De witte spant in verspreidheid verre weg de kroon. Zooals boven gemeld komen de Leghorns oorspronkelijk uit Italië. De Duitschers noemen ze nog GOEDE FOKHAAN is minstens van de FOKTOOMWAARDE Een 50°/0 geeft U nog een keus uit prachtig geïmporteerde van de hoogste productie en van edel bloed KAATSHEUVEL BUITENLAND. Chamberlain de Britsche minister van buitenlandsche zaken en leider der Britsche delegatie te Londen, heeft in het Lagerhuis over die onderhande lingen een txposé gegeven en daarbij woorden gesproken, waar de aandacht op gevestigd dient te worden. „Al spoedig, zoo zeide hij. had hij er zich van kunnem overtuigen, dat de Duifsche afgevaardigden bezield waren door denzelfden wensch naar vrede en verzoening, die geheel West- Europa bezielde. Voorts, dat ze met hem samenwerkten in denzelfden har- telijken geest tot de verzekering van een goed resultaat, van zoo essentieel belang voor de welvaart van Europa. Chamberlain meende niet te veel te zeggen als hij verklaarde dat het succes der conferentie te Locarno voorname lijk te danken was aan de karakter eigenschappen der Duitsche vertegen woordigers. alsmede aan de afgevaar digden van Frankrijk op deze bijeen komst." Het verdrag is met bijna algemeene stemmen aangenomen BINNENLAND^ Het Volkenbondssecretariaat te Genève deelt mede, dat binnenkort Een streng optreden van politie en justitie tegen misbruik maken van kostelooze weggeldkaarten is te wachten. Zopals men weet zal het Oranje- Comiié 1926 gevestigd te Utrecht, bij gelegenheid van het zilveren huwelijks feest van de Koningin en den Prins aan het Koninklijk Echtpaar een hulde blijk aanbieden en wel een schilderij van de Koninklijke Familie, dat ver vaardigd wordt door Piet van der Hem. De lijst om dit schilderij wordt ontworpen door den heraldicus jhr. L Storm van 's Gravesande en den architect S. de Cle>q te 's Gravenhage. Het album vermeldend de namen van het eere comité bestaande uit de commissarissen der Koningin in de verschillende provincies van het hoofd comité en van de provinciale en plaatselijke comhé's, zal worden ver vaardigd door de calligrafen gebr. Grevenstuk te Amsterdam. De provinciale comité's hebben overal plaatselijke comhé's in het leven geroepen, die zich belast hebben met de inzameling van de gelden. In enkele provincies is de inzameling reeds afgeloopen, in andere is zij nog in vollen gang. Van het schilderij zullen reproduc ties tegen zeer lagen prijs, wellicht ook kosteloos voor schoolkinderen beschikbaar worden gesteld en afbeel dingen in kleurendruk zullen vermoe delijk in deh handel worden gebracht. INGEZONDEN STUKKEN. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Kaatsheuvel 18 November '25 Mijnheer de Redacteur. Verzoeke beleefd opname van het volgende, waarvoor bij voorbaat mijn dank In het Raadsverslag dezer gemeente van 5 November 1.1. beireffende aan vrage tot huurverlaging der woning van den heer J. H. C. Wilke. bakker te Berkdijk, komt een zinsnede voor van den heer Snaphaan als zou onder- geteekende het plan met beschrijving hebben gemaakt van een oven met bergplaats welke thans in huur is bij bakker Wilke. Daar dit geheel bezijden de waar heid is zoo wenschte ik langs dezen weg, eenige nadere ophelderingen te $even. Nu ter zake. In November 1924 i6 door de Bouwvereeniging „St Leo- nardus" te Berkdijk bij monde van den heer De Bruin aan L. van Luxenburg, aannemer alhier, opdracht gegeven tot het maken van een plan met om schrijving en kostenberekening voor een bergplaats en oven, waarbij uit drukkelijk door het Gemeentebestuur was bepaald, dat het geheel zoo goed koop mogelijk moest uitgevoerd wor den, daar anders het werk niet tot stand mocht komen. Aan de hand van deze gegevens, heeft Van Luxenburg de opdracht uitgevoerd, waarna het werk, n.l. de bergplaats met oven door B. en W. is goedgekeurd en de kosten van deze f 950.— hebben bedragen. Door den heer Burgemeester was echter de bepaling gemaakt, dat Van Luxenburg het werk onder toezicht zou uitvoeren opdat gemaakt zou worden, hetgeen beschreven stond. Voor het te houden toezicht heeft de heer De Bruin, mijn persoon aan gezocht en heb ik alstoer de op merking gemaakt dat het geheel wel solider kon zijn, doch daar alsdan de kosten hooger zouden worden, en het niet te verwachten was, dat het Ge meentebestuur een hooger bedrag zou willen besteden moest het werk vol gens de gemaakte omschrijving uitge voerd worden, hetgeen dan ook ten volle is geschied. Dit alles moest den heer van Amelsfoort, als lid der Bouwvereeniging, toch zeker bekend zijn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6