KANTONGERECHT. Doet Uw Schoenen Goed Dat de oven met bergplaats over het geheel te licht zijn gebouwd, is niet de schuld van den aannemer Van Luxemburg, evenmin als van den heer De Bruin en zeker niet van on- dergeteekende, doch veeleer van het Gemeentebestuur dat er steeds op ge hamerd heeft zoo min mogelijk kosten te maken. Daar dit alles aan den heer Burge meester bekend was, had deze de kwestie nader kunnen toelichten, toen Snaphaan e. a. allerlei verdachtmakin gen aan het adres van ondergetee- kende lanceerden Dat het den heer Snaphaan te doen was om mijn persoon te treffen blijkt duidelijk uit het volgende; Op 31 October j I. werd er in de Hoofdstraat .tusschen de heeren Van Amelsfoort, Van Luxenburg en Snap haan een gesprek gevoerd omtrent den oven, en toen deze laatste zich ver wijderde riep hij nog tot Van Luxen burg: „Het gaat niet om jou Een zwijntjesjager. A. C. S., sigarenmaker te Raams- donksveer, verscheen in liooger beroep. Beklaagde stond voor de Rechtbank te Breda terecht ter zake dat hij in of omstreeks den nacht van 10 op 17 Augustus jongstleden, .te Oosterhout met het oogmerk van weder rechtelijke toeëigening weggenomen heeft een rijwiel eigendom van C. M. Koenraad. Beklaagde werd te dier zake veroor deeld tot drie maanden gevangenis straf. De eisch luidde in hooger beroep: bevestiging van het vonnis. Beleedigvng. A. v. B., werkman te Kaatsheuvel, een die al vaak veroordeeld is wegens verzet en mishandeling, had het nu weer te kwaad gehad tegen een vrouw en deze scheldwoorden toegevoegd van je welste. 1 Een buurvrouw was er getuige van geweest. Wat de oven zelf betreft is deze - Wegens beleediging werd beklaagde volgens verschillende bakkers goed, veroordeeld tot 25 boete, en kan hierin ook beslist goed brood j Die had z'n icagen vol geladen, gebakken worden. Th. v. d. M., chauffeur te Wijk bij Ook al was het geval juist, zooals Heusden, bestuurt de autobus langs de heer Snaphaan beweerde, n 1. dat het traject Den BoschWoudricliem. in den oven 40 pCt. te veel hout ver- De wagen is bestemd voor slechts 9 stookt moet worden, dan nog moest personen, doch de chauffeur had er 22 het brood goed gaar bakken en dit is ingestopt. Over dit gevaar voor de vei- maar zelden het geval, zoodat m i de ligheid had beklaagde zich te verant- fout niet in den oven gezocht moet worden, doch elders. Dat een oven te veel hout noodig heeft om op temperatuur gestookt te worden, kan trouwens geen een bak ker constateeren, bij een normale kruinhoogte van pl m. 30 C.M., zonder proef gestookt te hebben. Ook is door den heer Snaphaan be weerd. dat Van Luxemburg meerdere ovens heeft gebouwd die zeer goed voldoen en daar hij den bewusten oven, volgens hetzelfde systeem heeft ge bouwd, als dien van de Oöperabe (ook door Van Luxenburg gebouwd) moet men wel tot het besluit komen, dat bij den heer Snaphaan iets anders heeft voorgezeten dan de belangen van den oven te behartigen. Ik zou het Gemeentebestuur in over weging willen geven, alvorens meer dere kosten aan den oven te maken, een niet beinvloede bakker den oven een dag te doen probeeren, wellicht kan op die manier worden achterhaald. hoe in deze moet gehandeld worden ten voordeele der gemeente en tevens in het belang van den bakker. H. J VAN DEN HEUVEL, Architect, Kaatsheuvel. RECHTSZAKEN. UITSPRAKEN BOSSCHE RECHT BANK. Frauduleus geslach t. Bij den veehandelaar I'. C. te Hees been, was door de commiezen te Heus den een frauduleus geslacht kalfje aan getroffen. Beklaagde werd al lang ver dacht handel in niet. gekeurd en zon- woorden. Hij trachtte zich te veront schuldigen door aan te voeren, dat hij die massa mensehen niet vervoerde tij dens een gewonen dienstrit. Dit deed echter niets af van het feit. dat hij zijn wagen te vol geladen had. Het O. M. eischte 25 boete subs. 20 dagen hechtenis. Moge de strafzaak den chauffeur doen besluiten „Nooit* in al m'n levensdagen, „Neem ik er 22 meer in mijnen wagen WAALWIJK. voor slachting zelfs van een (lood stuk vee dè accijns binnen de bepalingen. De eisch luidde 100 boete subs. 1 week hechtenis. De verdediger mr. Schipperijn, Den Bosch, pleitte op juridische gronden, dat beklaagde slechts een minimum boete kan worden opgelegd. Je komé er goed afl H. v. N., landbouwer te Kaatsheuvel, moest zich verantwoorden wegens ont duiking van accijns bij een slachting. Het gold wel geen frauduleuze slach ting, maar het was met de papiertjes toch niet geheel in orde. Beklaagde was van oordeel dat hij geen straf had verdiend en mopperde toen «1e advocaat-fiscaal ƒ20 boete te gen hem eischte. „Klaag maar niet", aldus de advo caat-fiscaal, „je komt er goed af". .In den muil van den leeuw J. E. S., koopman te Den Bosch, be vond zich met tabaksfabrikaten in Heusden, zonder voor den verkoop een geldig document te bezitten. Op* de Botermarkt ontmoette hij een commies, die hem vroeg: „Wat heb je daar?" „Sigarenhad de koopman geant woord en vroeg meteen„Wil je ze koopen?" Natuurlijk liep hij in de val en z'n sigaren werden in beslag genomen. De verklaringen van beklaagde ter zijner verontschuldiging aangevoerd ga ven de rechtbank aanleiding tot een nader onderzoek. De verdere behande ling der zaak werd 'uitgesteld. Mishandeling. C. v. H., schoenmaker te Kaatsheu vel, kreeg op 10 Oct. -met Mathijs van Dongen ruzie over een kip die in den moestuin liep. Beklaagde sloeg den an der met een schop in 't gezicht, zoodat de dokter er aan te pas moest komen om de wonde te verzorgen. De getrof fene had gedurende 25 dagen niet kun nen werken. Beklaagde werd ter terechtzitting ongesteld. BURGERLIJKE STAND. SPORT. VOETBALSPORT. GEMENGD NIEUWS. Gelijk reeds gemeld, is de mas samoordenaar Angersiein, die op 1 December van het vorige jaar in Haiger achi personen, waaronder zijn vrouw en zijn schoonmoeder, om het leven bracht en die door het hof van gezwo renen van (Duitsch) Limburg ter dood veroordeeld werd, op de binnenplaats der Centrale gevangenis Freiendies terecht gesteld. De executie geschiedde door middel van de valbijl. Bijna een jaar na het plegen van de misdaad, die, gelijk men zich herin neren zal, indertijd veel beroering wekte en die aanvankelijk aan een bandieten bende werd toegeschreven, totdat Angerstein zelf door de mand viel, is deze raadselachtige mensch, die echter ten volle toerekenbaar voor zijn daden werd geacht, ter dood gebracht. Hij zelf had verklaard, dat de daad slechts door zijn bloed kon uitgeboet worden en hij wildé geen gratie ont vangen. Zijn verdediger had nog bij het Pruisische staatsministerie op een hernieuwd onderzoek naar Angerstein's geestesvermogens door een Zwitser- schen psycholoog, die in het proces een rapport over hem had uitgebracht aangedrongen, doch de vraag werd afgewezen. Over de laatste levensdagen van Angerstein valt nog het volgende te berichten De moordenaar, die sedert zijn veroordeeling zwaar geboeid onder voortdurende bewaking werd gehouden, had niettemin volop gelegenheid tot schrijven waarvan hij een dankbaar gebruik maakte. Angerstein heeft vele bladzijden vol geschreven over zijn levensloop en andere aangelegenheden uit zijn om geving Over den moord zelf- en de beweegredenen daartoe heeft hij zich echter niet uitgelaten. De moordenaar had een uitstekenden eetlust en genoot een goeden slaap. Toen hem Maandagavond de mede- deeling werd gedaan dat het staats ministerie van het recht tot gratiever- leening geen gebruik wenschté te maken, nam hij dit nieuws met groote kalmte op. Hij bracht den nacht in tegenwoor digheid van twee gevangenisbeambten en van den gevangenisaalmoezenier door, volkomen kalm en vol zelfbe- heersching. Dinsdagmorgen om half acht werd de executie voltrokken in tegenwoor digheid slechts van ambtelijke personen Zij was in twee minuten afgeloopen. Een 12 jarig meisje wonende aan de Willem Heda Kade te Utrecht zat tï dicht bij een gascomfoor waardoor hare kleeren vlam vatten Gillend liep zij het huis uit. Een voorbijkomende man duwde haar in de sloot. Zij had echter zulke hevige bra dwonden be komen dat overbrenging naar de Rijks klinieken noodig was. Zaterdagavond heeft in de Pape laan te Wassenaar een vechtpartij plaats gehad, waaraan tal van personen hebben deelgenomen. Onder hen was ook de 25-jarige J.G. K, bakkersknecht te Leiden. Deze slorg tijdens de vecht partij op de vlucht en kwam daarbij in een sloot terecht, waar hij zich wist uit te werken. Na eenlgen tijd op een weiland te hebben gelegen is hij naar het bureau van politie gegaan, waar hij klaagde over ernstige buik pijn. Een geneesheer achtte overbren ging naar een ziekenhuis noodzakelijk, waarom hij naar het St. Elisabeth Gasthuis te Leiden werd vervoerd. Daar is hij nog denzelfden nacht over leden Op verzoek van den burgemeester van Wassenaar heeft de politie te Leiden op het lijk beslag gelegd. Of de dood het gevolg is van mishande ling of van een gevatte koude, doordat K in de sloot heeft gelegen, zal eerst na een gerechtelijke schouwing kunnen worden uitgemaakt. Er zijn verschillende personen, die aan deze vechtpartij hebben deelgeno men of er bij tegenwoordig zijn geweest, in verhoor genomen. De officier van justitie te's Gravenhage leidt zelf het onderzoek Omtrent middernacht reden de bedrijlsingenieur L. B en de chef bedrijfsleider dr. H.' van de N V, Hollandsche Kunstzijde Industrie per autooverd'n wegtangsderivier de Mark bij Breda in een matige vaart huis waarts, toen ongeveer ter hoogte van de suikerfabriek de chauffeur plotse ling merkte, dat de wagen een neiging vertoonde naar links te lijden. Voordat hij zijn maatregelen kon nemen, was de wagen te water gereden en ver dween in de diepte In de suikerfabriek hoorde het nachtpersoneel den plot en de wielen van dete water geraakte auto en ook van de zijde van de schippers, die er met hun vaartuigen lagen, kwam onmiddelijk hulp opdagen. Aanvan kelijk stond men machteloos, tot op haast onbegrijpelijke wijze dr. H. klaarblijkelijk een goed zwemmer, kans zag zich uit de auto te werken boven te komen en naar een nabij gelegen' roeiboot te zwemmen De heer H. die nog alle tegenwoordigheid van geest had, en zelfs niet verzuimde te zeggen dat men onmiddelijk den directeur zou opbellen, kon in allerijl de noodige inlichtingen geven omtrent de hache lijke situatie, waarin de inzittenden in de auto verkeerden Met alle kracht en macht werd nu het reddingswerk door schippers, toegesneld personeel van de kunstzijde en suikerfabrieken aangepakt. Eindelijk lukte het den chauffeur boven te halen. Toen deze eenmaal voelde, dat hij werd vastge houden was dat spoedig voor elkaar en in dien tusscheniijd was ook de derde verongelukte de heer L. B boven komen drijven, zoodat een der redders in een roeiboot hem bij de kleeren kon pakken en op het droge brengen. In half bewusteloozen toestand werd hij aan wal gelegd, waarna de drie drenkelingen in desuikerfabriek werden opgenomen en verpleegd. Intusschen was de directeur der suikerfabriek met kleeren, dekens en versterkende mid delen gearriveerd erf na eenigen tijd gelukte het. der. heer L. Bdie er het ergst aan toe was, weer bij te brengen. Vannacht om h^lf een zou de koperslager M L. die werkzaam was geweest aan boord van het stoomschip Frigga, liggende in de Waalhaven te Rot terdam voor zijn vertrek van het schip, zijn gereedschap bijeenzoeken. Daarbij is hij door een openstaand luik in een acht meter diep ruim gevallen Meteen schedelbreuk en op twee plaatsen ge broken arm is de man naar het zieken hui* vervoerd, waar hij vannacht aan de bekomen kwetsuren 4s overleden. Te Amerongen is een voor een woonwagen gespannen paard op hol geslagen, ten gevolge waarvan de bestuurder uit den'wagen viel, onder de wielen kwam en zoodanig verwond werd, dat de dood onmiddelijk intrad. De man was vader van vijf kinderen. De werkman A Blaauw. die de #vorige week in de chemische afdeeling van Scholten's aardappelmeelfabrieken te Foxhol in een kuip heet water is gevallen, is in het academisch zieken huis te Groningen aan zijn brandwon den bezweken. Het lijk, dat gisterochtend uit de Loosduinschevaart in den Haag is op gehaald, is herkend als dat van mej. S. S. v. D. uit de Paulus Potterstraat aldaar) De electricien B. Assinkte Hengelo (Overijsel) is gisteravond door den electrischen stroom gedood. Toen Vrijdag de trein van 9 55 te Soest binnenkwam, waren de afsluit- boomen aan de Rijksstraat niet neer gelaten. Een auto, besiuurd door den heer A. uit Amsterdam reed daardoor midden op den binnenkomenden trein en viel door den schok geheel om. Wonder boven wonder gebeurde er geen ongeluk, behalve dat het reser voir der auto werd vernield Vermoede lijk is nagelaten vanuit Baarrn aan de halte af te bellen. Uitspraken (l.d. 12 November 1925. A B te Heusden overt r pol ï'églt op de we gen 2 of 1 w tuchtschool. GAS te Ca pelle. C J K en H IV W K te Waalwijk alsv 3 of 2 d. L v W te Cffpelle alsv 5 of 3 d. J L H K te Waalwfjk ovortr M en R regit 0.50 of 1 w tuchtschool M W en A v B te Capellc, J KK te Waalwijk alsv of 1 w tuchtschool. A v (1 W te Kaatsheu vel alsv 2 of 2 d. -y C H te Sprang alsv of 3 (1. M v L Drunen alsv 5 of 3 (1. A B tc Sprang alsv 3 of 2 d. A B te Waspik overtr visselierijwet 5 of 3 d. T I V te Waalwijk, RCvdB te Nijmegen, A J (1 J, zwervende, M v D te Waalwijk, H d N te Kaatsheuvel, dronkenschap 10 of 10 d. V B te Waalwijk en A J L te Kaats heuvel alsv ƒ15 of 15 (1. F v G te Waal wijk Overtr trekhondenwet 10 of 5 (1. .1 Th v R te Loon-op-Zand overtr arbeidswet 2 x (/3 of 2 (1.) II Th M en J 8 te Waalwijk overtr jachtwet 25 of 25 (1. C M v D te El shout alsv 20 of 10 (1. F v d L en A S te Kaatsheuvel overtr arbeids wet 2 of 2 (1. K Th. zwervende, stroope- i-y 5 of 3 d. C S en J A S te Waspik overtr alg veil.wet 15 of 15 d. A v L te'Baardwijk, G v V te Waalwijk alsv 1 of 1 d. II B te Vlijmen overtr veldpolitie 5 of 3 (1. M A S te Waalwijk en M v R te Drunen alsv 3 of 2 (1. J B M T te 's Bosch overtr pol verord 15 of 10 d. G v B te Kaatsheuvel alsv 1 of 1 (1. d.v. D v d Berg en C van Lieshout.**— Hen- rica Catharina van Wanrooij d.v. P .T van Wanroolj en C van Wanrooij Adriana Maria Zijlmans d.v. P Zyimans en J M Sprangers Jacobus Petrus van Heljst z.v. C M van Heljst en Johanna Broeders Maria de Nys d.v. A de Nys en Johanna van der Linden Gerarda Ida Groenendaal d.v. Groenendaal en Elis Dekkers Petrus Gerardus Marinus Cou wen berg z.v. M J Cou- wenberg en Grada v d Hoek Cornelia Jo hanna Petrouella de Kort d.v. II A de Kort en M C Snoeren Adriana Maria Anna Snoeren d.v. M J Snoeren en Johanna Laros Petrus Akkerman» z.v. P J Akker mans en J Kemmeren Franeiscus Johannes Jo zef Pennings z.v. A Pcnnings en A M J van Best Henrica Theodora de Nys d.v. P de Nys en L J Damen Petronclla Johanna Schoenmakers d.v. P M Schoenmakers en Willielmina van Beers Gertruda Johanna Elisabeth Snaphaan d.v. J L Snaphaan en P A Pynenburg Leonardus Cornelis Maria Sips d.v. .T Ch Sdps en J M Stokkermans Cornelis Antonius Hamers z.v. J Hamers en G Moreval Cornelis Leonardus Hees been z.v. .T Heesbeen en Gerdina Leemans Johanna Gerdina Brekelmans d.v. C Bre- kelmans en Maria van Woensel Maria Ja- coba Johanna de Graaf d.v. W C de Graaf en L A Gilles Lambertus Johannes Petrus Broeders z.v. A Broeders en J E Damen Maria Petronella Rombouts d.v. S Rombouts en A C Kemmeren Petïus Johannes Da men z.v. H Damen en Wilhelmina Dinge- mans Joannes Antonius Maas z.v.'M Maas en M C de Rooy Johanna Cornelia Da men d. v. A Damen en Johanna Cornelia Voogd Maria Waltera Couwenberg d.v. J J Couwenberg en A C de Man. Overleden Johannes van den Broek weduwnaar van Cath. v Laarhoven oud 7G jaar Maria IJpelaar echtgenoote van Johannes v Noye oud 56 jaar Hendrika Kolster weduwe van Adrianus Netten oud 67 jaar Cor nelia Theodora Maria van Mosselveld oud 3 jnav pieter Antonius Schouten oud 66 jaar Allegoiula de Ruyter weduwe van J M Schoenmakers oud 70 jaar Maria Catlie- rina Snoeren echtgenoote van A J v Delft oud 57 jaar Hendrik van Boxtel weduw naar van Helena de Jong oud 77 jaar. Getrouwd II W H van der Avoird 28 j en Maria Wil helmina van Boxtel 26 j Adrianus Damen 25 j en Johanna Cornelia Voogd 24 j Petrus Johannes Meys 32 j en Mariana Cor nelia Kops 28 j Wilhelmus Cornelis Din- gemans 28 j en Maria Henrica Molenschot 25 j Adrianus Hamers 41 j en Antonia Cornelia v (1 Assem 41 j. z">ker, doch dat men er tevens rekening mee lioude. dat precies om twee uur begonnen wordt. Scheidsrechter is de heer Wolterbeek uit Breda. R. W. B. Voor Zondag 22 November zyn vastgesteld R.W.B.W.S.C. terrein WSC. RWB 2IIEC 2, terrein RWB. Aanvang 12 uur. HEC 3RWB 3. terrein IIEC. 2 uur. JULIANA. Zondag a.s. staat er voor de sportliefheb- liers een mooie wedstryd te wachten. Niets minder dan het sterke Devo uit 's Bosch komt naar Waalwflk om een competitie-wed- stryd te spelen tegen Juliana. Dat het voor Juliana een zware wedstryd wordt, is reeds voldoende bekend, gezien hun overwinning op H.E.C. en het geiyk spel tegen WSC. Daarom Jullana-lui, werpt u met geest drift in den stryd en van het begin tot het einde toe flink gewerkt, dan kunt ge Devo wel party geven. Aanvang 2 uur. Om 12 uur ontvangt Juliana 2 HEC 3 op bezoekeveneens voor de reserves van veel belang. GEERTRUIDENBERG. Zondag a.s. speelt Good-Luck I tegen Het Eerste I. Breda. Daar in de vorige com petitie (len stand op 't rangiystje door Good- Luck maar precies van genoemde vereeniging gewonnen werd, zullen de Good-Luck-man- nen er zoo maar geen 130 van maken. Good-Luck II gaat naar SL Willebror- dus II te Breda. De Good-Luck'ers zullen hun beste beentje voor moeten zetten, willen ze de 2 puntjes niet aan de weesjongens moe ten laten. Geertruidenberg I speelt te Breda tegen de H K I I. Daar de HKI zich in de com petitie geducht weert, gelooven we niet dat G'berg zal winnnen, en ze zullen denkeiyk den eersten wedstryd in deze competitie gaan verliezen. Duivensport. De Postduiven-vereeniging „de Postduif" te Loonsoliendük (gem Kaatsheuvel), houdt op 1 Januari a.s. een groote tentoonstelling in 't gebouw der O. L. School in de Heistr. (Oapelle). Er worden zeer vele en mooie pry zen uit geloofd. Nadere inlichtingen geeft de heer P. J. Ryken, Loonscliendyk D 34^, WAALWIJK. Geboren Wilhelmus II z.v. Evd Gouw en I v Zon Job Adr z.v. A W van Spaandonk en A M Kipping. Huweiyken J L Klijn 27 j en H Heyi 22 jaar. Joh L v (1 Asaum 26 jaar en J M Klyn 28 jaar. A v Gelder 25 jaar en .T C M Ley tens 23 jaar MP Kuypers 30 jaar en I J de Wit 24 jaar. OverlijdenGoverdina M A' d Sterren eelitg van A van Iersel 76 jaar. Johannes Muskens ecbtg van Helena A-an Helvoort 73 jaar Elisabeth Joh. Kouters 7 jaar. VertrokkenAmer Doutrépont naar Brug ge. M M van Bentem naar 's Gravenzande. MADE. Geboren Adriana Maria d.v. Dingeman v Rysber- gen en Spa Adr. v Rijsbergen. Henrica Joh d.v. Matheus de Wys en Elisabeth de Bok Cornelia W d.v. Cornelis Prinse en .Tacomina Verhoeve. Gehuwd Jacobus O v Dongen 31 jaar en Ida Sinx 28 jaar Petrus Broeken 41 j en Corn Die- pendaal 32 jaar. RAAMSDONK. Van 115 November 1925. Geboren Cornelis A z.v. Adrianus de Wit en Anto nia A van den Ivieboom. Maria II A d.v. Adrianus C de Bont en Petronella A de Bont. Overleden Antonie Schelleken» echtg. van Anna Fy- neman 50 jaar Allegonda de Wilde, wed. van Arnoklus Verschuren 58 jaar. Getrouwd Adritoius H won Steenoven 32 jaar en Eli sabeth J Langerwerf 26 jaar. Franeiscus Pruystèn 29 jaar en Johanna P Rutters 24 j. Ondertrouwd Petrus Koopmans 50 jaar en Wilhelmina van Turnhout 48 jaar. Ingekomen Antonie van» Seters van Schiedam Jo hanna E M Jacobs van Eindhoven Wil helmina M Sengers van Eindhoven Maria Broeders van Schiedam Adrianus M Schrauwers-van der Pas van Oosterhout Frans van Vugt-Guutlisbergen en gezin van den Bosch Maria F A-an Esch van den Bosch Henricus A C Vrensen van Vught Adriana Huygens van Made Alida A Iliner A-an Ginneken. LOON-OP-ZAND. Van 15 Oct—15 Nov. 1925. Geboren Adriana Nicolasina Maria van den Berg WAALWIJK. W. S. C. Naar we A-ernemen zal de voetbalclub V S.C. (oorspronkelyk W.V.) in Januari a.s. zyn 20-jarig bestaan herdenken. W.S.C.R.W.B. Zou morgen dan eindelyk de eerste thuis wedstrijd op het nieuwe terrein plaats vin den? Wy mogen veronderstellen van Avel, nu het AA-eder zich uitstekend blyft houden. An ders is het geruimen tyd geleden, dat Avy WSC hier hebben zien spelen en waren do zwarthemden door omstandigheden genood zaakt uitwedstrijden te spelen. Evenwel, de resultaten hiervan zyn niet ongunstig ge weest, integendeel, de vijf uitwedstryden le,- verden slechts één verliespunt op. Thans zul len een reeks thuiswedstryden volgen en morgen reeds de eerste en wel de plaatselyke ontmoeting tusschen (le belde oudste Waal- Avyksclie A-ereenigingen WSC en RWB. Teneinde niet telkens in herhaling te A-er- vallen. behoeven wij oA-er deze jaarlyks te- rugkeerende ontmoeting, welke nog maar steeds de noodige belangstelling blyft trek ken. niet veel te gaan uitAvyden en zal een ieder hiervan wel op de hoogte zijn. Al behoort RWB momenteel niet tot (le sterkste vereenigingen, tenminste te oordee- len naar den stand op de ranglyst. zoo geven AA-y (le zwarthemden in ernstige overweging om niet overmoedig te worden en dezen wed stryd vooral iiiet te gemakkelyk op te nemen. Was het niet hetzelfde RWB dat op 16 Maart 1924 WSC op eigen terrein liet struikelen en haar daardoor alle illusies voor een even tueel kampioenschap wist te ontnemen? wy willen de spelers nog eA*en hieraan herinne ren en hen toêroepen„Weest op uw hoede". De spelers en het publiek zullen er wel voiftvzorgdragen, (lat wy morgen op een aan genomen en eerlyken wedstrijd kunnen reke nen, welke precies om twee uur zal aan vangen. De bezoekers willen wy er even op wyzen, dat uitsluitend vhn den Parallelweg, waar ook aan een der loketten de toegangsbewyzen genomen moeten worden, het WSC-terrein bereikt kan en mag Avorden, en wel over het weiland, liggende direct ten Zuiden van het speelterrein. WSC 2—QUICK 2. Voorafgaande aan bovenstaande ontmoe ting. zullen om twaalf uur de reserve-elftal len van WSC en QUICK elkaar voor het eerst in deze competitie ontmoeten op liet WSC-terrein. Ook deze wedstryd zal weder om de noodige belangstelling van beide zy- den trekken. QUICK I—BERGSCHE BOYS. Eindeiyk zullen we Quick Zondag a.s. we derom thuis kunnen zien spelen. De stryd zal gaan tegen de Bergsche Boys, welke met Quick de twee onderste plaatsen van de ranglijst uitmaken. Het zal Zondag een stryd worden, zooals we er misschien nog geen enkele bij Quick hebben kunnen aanscbou- Aven. De Boys weten ook Avel wat er op het spel staat, waarom zy dan ook met hun sterkste ploeg komen oA-ergezet. Reeds de eerste wedstryd a'oh Quick in de 2de klas was tegen de Rergenaren. welke in een 32 overwinning voor de thuisclub eindigde. Quick lieeft thans veel goed te maken, de smadelyke nederlaag van 1.1. Zondag te wre ken en revanche te nemen op de Boys voor de daar geleden nederlaag. En dat kan, doch dan zal er gewerkt moeten worden van de eerste tot de laatste minuut zoo hard als men maar kan en zoo vrouwe Fortuna niet tegen de Quickers is, dan zouden de punten Avel eens in Wnalwyk kunnen biyven. Doch Quickers, nog eens, tot het uiterste je krach ten inspannen. De elftalcommissie meende na de debacle van 1.1. Zondag het elftal te wyzigen, Avat volgens eenieder hard noodig was. We kry- gen daarom Zondag het volgende XI-tal Meeth. v. BladelStippent. CollardVerlielstJ. v. Hilst. v. LierBeerensA. v. Hilstv. d. Griendt v. d. Heuvel. Ons inziens heeft de XI-tal-commissie een gelukkige keuze gedaan, zoodat we Zondag A'ol belangstelling den wedstryd tegemoet zien. Dat elke voetballiefhebber dezen 2den klas wedstryd zal komen bywonen is haast

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7