GIST IS LEVDN flOOO,= itscnappii WOLLEN EN GESTIKTE DEINES. L tan Leeuwen-Friida Waalwijk. Zondag 22 November. Maandag 23 November. 11.25,2e 0.75. ContpdenHap Eersle Klasse tan Ie Eed. Dank te Waalwijk. Gevonden C. Klerks H DROPTIID Grootc Straat 198 Uw cassabon geeft recht op 5 pCt. korting. h- M lob Verhuist Zonen, jVlactiincricn. Drijfwerk. Stofznig-inHchtingen, Centrale verwarmingen e. d. r IRVING S GIST-TAMINE TABLETTEN HÜ9Ü MUSIS SACRUM, WAALWIJK. opvoering van door T.A.V.E.N.U. NA AFLOOP BAL. In RIJWIELEN In Kinderwagens CTllf Alle DROPSOORTEN, en andere artikelen tegen uit de Vruchtboomen Slagernota's zeqqen deionqens zeqqen de meisjes li DE GROOTSTE MEDISCHE ONTDEKKING DEZER EEUW. (Bevat geen schadelijke beslanddeelen.) EEN SNELWERKEND MIDDEL Bij niet wèï zijn of vermoeid gevoelen neemt U één of twee Gist-Tamine Tabletten en U gevoelt U frisch en opgewekt na eenige minuten. GETUIGSCHRIFTEN. Prijs f 0.75, f 1.50, 12.50. Eenige Importeurs: H. Vetlaijgbaar bij de voor naamste Apothekers en Drogisten. (Afd. „Yeast VItc"). Denneweg 140, Den Haag. 35597 Zoo juist ontvangen GROO I E KEUZE Prijzen beneden alle concurrenl e. Vraagt prijs alvorens elders te koopen. 35407 Aanbevelend, Opera in 3 bedrijven van Sam Vlesslng, met begeleiding van Waalwijks Symphonie-Orkest. AANVANG HALF ACHT* 35188 KANTOORUREN VAN 9-12 UUR. DES ZATERDAOS VAN 9—11 UUR Wanneer u een VERTROUWD en VOORDEEL1G ADRES zoekt vindt u dit bij ondergeteekende. lever ik u alles wat er op dit gebied in den handel is, van het fijnste fabrikaat tot de meest eenvoudige uitvoering vertegenwoordig ik een eerste klas fabriek, die aan zeer billijke prijzen levert. Prijscourant wordt op aanvrage gaarne verstrekt. Inruilen van Rijwielen ook bij aankoop van Kinderwagens. Af te geven vele tweedehands als nieuw uitziende 34510 RIJWIELEN aan voordeelige prijzen Blue Band verhoogt niet alleen den eetlust, maar maakt het voedsel tevens licht verteerbaar. Door haar ongeëvenaard aroma is Blue Band een blijvend succes. Het Blue Band-tijdschrift is bij jong en oud gewild om zijn boeienden inhoud. wanneer komt. Iedere moeder weet met hoeveel tegenzin de kinderen dikwijls aan tafel gaan en wat een moeite het vaak kost ze hun boterham te doen opeten. Maar met Blue Band besmeerd gaan de boter hammen naar binnen als koek. •- GROOTESTRAAT 45. D R U N E N. Rijwielen, Kinderwagens, alle onderdeelen. Nummers van het Feestnummer van .HET KERKKLOKJE" zijn a f 0 25 verkrijgbaar. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. 35566 In de meest voorkomende soorten en vormen. Aanleg van35503 BOOMGAARDEN en FRUITTU1NEN. Tevens voor opruimingsprijs plm. 5000 Grootv. Zwarte bessenstrutken 2 j. Interc. Telefoon No. 40. WAALWIJK. 3 35339 Men behoeft zijn' niet buiten de gemeente te bestellen. Wij leveren ze zeer billijk Vraagt prijsopgave. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Samengesteld uit zuivere medicinale gist, (Sacchromye eerevlsiae) VITAMINE en andere waardevolle ingre diënten als voorgeschreven door de meest vooraanstaande medische specialiteiten. De geleidelijke wer king van de gist. als deze in contact komt met de gastrische sappen van de maag, veroorzaakt een bui tengewoon opgewekt en aangenaam gevoel. Wetenschappelijk is thans vastgelegd dat het verstand noch het lichaam ztch ontwikkelen kan zonder Vitaminen in het voedsel. Irving's Gist-Tamine tabletten bevatten het maximum aan Vitaminen, in verbinding met zuivere (96%) gist en zijn het meest krachtigste middel bekend in de medische wetenschap. Irving's Gist-Tamine Tabletten genezen U van het volgende: Hoofdpijn. Neuralgie (zenuwstoringen), etc. in 5 minuten. Indigestie, (slechte spijsvertering) gassen, zuren etc. in 5 tot 10 Galaandoeuingen, Depressie (Neerslachtigheid) etc. in 10 tot 15 Maagstoornissen ia 10 tot 15 Influenza, Gevatte koude, Koorts in 24 uren. contant zullen betaald worden aan een ieder, die ,knn bewijzen dat de volgende uittreksels van on- g e v t a a gd e getuigschriften niet echt zijn. Meer dan 22000 brieven kwamen in 12 maanden tijd binnen van gebruikers van ons artikel. Mevr. I.. Sedert eenigen tijd was ik lijdende aan hevige hoofdpijn. Ik probeerde l'w Irving's Gist-Tamine Tabletten en tot mijn voldoening be merkte ik reeds spoedig, dat de pijn minderde en weldra geheel verdwenen was. Ik zal Uwe Tabletten dan ook aan mijn kennissen aanbevelen. .1. A. B. Ik. als verbruiker van bovengenoemde tabletten, erkent* deze als de beste. Ze geven de kracht en eetlust, verwijderen alle zweren en puisten, daar ik er zelf aan onderhevig was, voor bet innemen van Gist-Tamine Ta- A bietten. en er nu totaal geen meer van hel). l)it geeft het bewijs van eerlijk- HKHaxoniR heid en kwaliteit. Zoo zal ik ook niet nalaten dit geneesmiddel bij iedereen ^Hlaan te bieden en betuig hiermede ook mijn dank. g N. v. d. K. Mijn vrouw is sedert geruimen tijd verbruikster Uwer Irving's Hp <;ist Ta mine Tabletten, waarbij zij verbazend veel baat heeft. JF A. \V. Ondergeteekende. Mej. A. W., kan U mededeelen, dat zij sinds MW jaren lijdende was aan algemeene zwakheid, bloedarmoede, pijn in den rug li hevige maagkrampen. Zij had by verscheidene dokters gedokterd, maar hei hielp allemaal niets. Zy las de advertentie in .,De Gelderlander" van de Tamine tabletten en heel't ze dadelijk gehaald, maar zij kan U niet schrijven hoe gelukkig zy is. Na drie weken tijds kan zy haar huiselijk werk weer verrichten, waar zy zeer dank baar voor is. A. Z. Daar ik al lang lijdende ben aan suikerziekte, ben ik begonnen met Uw Irving's Gfst-Tamine Ta bletten en heb al heel wat opfrissehing en verbetering gevoeld toen ik er 4 had gebruikt. BLOEO- AHMOEOE ZCNUWtl) Owl2«L>OH«IO U lTST 4CN0F QEZOiOmeio CïVERZlgtflW luMaAQQ NIEUWE OVERWÉRKY ENERQlf Vt— TtORQEN K«m ALLt] f TEM HERSTELD SCHOONHEIO GEZONDHEID Inoioi.Tii HOOFOPIJN Maaostoo.mi, PUISTJES NEURALGIA HUIDZIEKTEN 9 9

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 8