ïTmTiEI ZUlüth ST. NICOLAAS. 3 vragen op te lossen. Gedenkboek Voor St. Nicolaas! Jtoeden- en peUetittiagazijti 1 Koendervangtrs ZATERDAG 21 NOVEMBER ZATERDAG 28 NOVEMBER Hoeden, Petten, Mutsen met bont en Barets. No. 93. Zaterdag 21 November 1925. DERDE BLAD. ROS E-M A R I E. Tekst en Muziek van Sam. Vlessing. Opera in 3 bedrijven. Weer is het de dag van het oogst feest en weer een jaar later. Het dorps plein geeft een gezellige aanblik. Voor de herberg van Pottard zitten de dorpers aan tafeltjes buiten en lachen en maken plezier, dat het een lust is Allen zijn voorzien van bekers en Trinette is Pottard behulpzaam in het bedienen van zijn vroolijk gezelschap. De wijn verhit hunne zinnen. Van daag moet Rose de woning van Vader Martin verlaten en onder schaterend gelach, stelt een der jongelingen spot tenderwijs voor, zich in het vertrek van Rose te gaan verheugen. Trinette tracht dat gesar en geplaag te verhin deren. „Ware liefde zal toch zege vieren", zegt zij, en als voorbeeld daarvan zingt zij een lied, waarvan het refrein door het volk wordt mede gezongen en waarin zij zegt, dat Adam en Eva, nadat zij eens vaneen waren gegaan ook weder bij elkander werden gebracht door God Amor. Steeds blij - der en uitgelatener wordt het gezel schap. Men w 1 de ronde gaan ver- volgen. „Eerst nog een dansje", stelt Trinette voor en op de maat van den zang der feestvierende menigte, zweven de paren lustig op het dorpsplein rond Nog is men niet tevreden. Enkele luiden, de kunstenaars onder de dor pelingen, zullen de gavotte dansen. Een groote kring vormt zich om de danseressen en dansers, die hunne sierlijke bewegingen dan uitvoeren. Een genot voor het oog is deze dans Als hij teneinde is, gaat de ronde verder het dorp in. Pottard en Trinette ruimen de ledige glazen en dergelijke op en terwijl zij beiden zoo bezig zijn, begintTrinette, die het vertrek van Rose tracht tegen te houden, haar vader te bewegen, het arme meisje in zijn huis op te nemen. Met een arm vol bekers en kannen blijft hij in de deurpost staan, denkt na en overweegt of hij zulks wel kan doen. Doet hij het wel, dan zal hij spoedig zijn zaken wel aan kant kun nen doen. Men zal zijn herberg niet meer bezoeken, als men weet, dat Rose bij hem woont. En tot droefenis van Trinette weigert hij haar verzoek. Inmiddels is Rose genaderd. Haar kleeren heeft zij in een bundeltje bij eengegaard. Zij komt afscheid nemen van haar eenigste vriendin, Trinette, ijlt haar tegemoet en omhelst haar. Een roerend oogenblik, dat afscheid van die meisjes. Snikkend zegt Rose, Dit is een zware tocht, Trinette". Pottard is weer buitengekomen Met ontroering ziet hij die vriendinnen en hoort hoe Rose Trinette haar af scheid toezingt: „Vaarwel 1 Ik heb hier veel geleden „VaarwelOntvang een laatsten groet „Ik richt tot God m'n vurige bede „Hij U op 't levenspad behoed. De tranen van aandoening ontwellen aan de oogen van Pottard en als Rose ook van hem afscheid komt nemen kan hij het niet aanzien, dat zij ver trekt, de verstootene, en hij beslu t haar toch in huis te nemen. Zijn doch ter Trinette maakt dit blijde en uitge laten; van dankbaarheid vliegt zij Pottard om den hals. Deze, nog steeds bewo gen weert haar zacht van zich af. Rose moet echter voorloopig voor het oog der dorpelingen verborgen blijven. Zoo meent hij. Vlug gaat Trinette eerst het nieuws aan vader Martin vertellen, terwijl Rose vast binnenshuis de zaken zal regelen. Pottard blijft in gedachten verzon ken. Frans komt hem echter in zijn overpeinzingen storen en informeert of de ronde reeds weg is. Pottard ant woordt hem en vraagt plagend of hij nog steeds verliefd is op Rose. Frans hindert deze vraag en bestelt kregelig wijn. Hij zet zich aan een tafeltje neder, de hand onder het hoofd. Steeds komt hem weer dat beeld van Rose voor den geest. Dwaas, die hij was te ge- looven, dat zij hem hare liefde zou schenken en dan die diefstal en de omstandigheden, waaronder hij ge pleegd was. Gewetenswroeging kwelt hem. Hij wil de juweelen, welke hij de Gravin, met behulp van een be diende ontstolen had, teruggeven Maar wat zou dan het gevolg zijn? Jean op vrije voeten en misschien Rose met hem huwen en heftig roept hij „Neen, dat zal niet gebeuren bij God, dat zou ik niet kunnen uit staan". En hij besluit de juweelen in het bosch te verbergen. Pottard is in- tusschen genaderd met den bestelden wijn en schenkt dien in. In de verte hoort men het koor der ronde weer Een vorige maai is onze St Nicolaaswedstrijd uitstekend geslaagd, er was groote deelname en ons doel dat de speciale aandacht aan de advertenties moest worden besteed, is volkomen geslaagd. In elk opzicht bleek dat er belangstelling bestond en daarom gaan wij dit jaar weer zoo'n wedstrijd organiseeren. a. Men moet raden hoelang de oplage van ons blad van dien datum is. Men legt de bladen aan de kortste zijde aan elkaar, b v. drie bladen zijn langM. de oplaag isdus Meter is de lengte der geheele oplaag. Indien men den afstand weet uit te drukkenbijv. van Waalwijk totis natuurlijk zeer aardig. b. Hoeveel meter hoog is de geheele oplaag van dit nummer, de couranten geheel gevouwen, zooals men ze thuis ontvangt, dus gevouwen en wel. Het blad is dikmM., de geheele oplaag isdusmM.' isMeter hoog. Heel eenvoudig als men maar juist onze oplaag weet te schatten. c. Hoeveel advertenties, reclames, groot en klein in het geheele nummer van dien dag voorkomen, alles meegerekend (als 14 November) maar natuurlijk een andere zin. Er zijn dus in totaal 5 vragen te beantwoorden. Voor dezen wedstrijd loven wij een 20-tal prijzen uit, bestaande uit mooie St. Nicolaas-Cadeaux, gekocht naar den aard en leeftijd van prijswinster of winner. Degene die de vragen 't be^t beantwoordt krijgt natuurlijk de meest waardevolle prijs en zoo vervolgens. De beoordeeling van een en ander wordt geheel overgelaten aan onze administratie. ledereen kan en moet deelnemen, men schrijft z n antwoorden duidelijk met naam en juist adres op een stuk papier en stoppe dat in de bus, die Maandag 30 November volgende op den laatsten datum in de vestibule van ons bureau is geplaatst, of be- zorge het op ons kantoor per gelegenheid, per post of anderszins. De uitslag wordt bekend gemaakt in de advertentie-rubriek van het nummer van Woensdag 2 December, welk nummer de atlentie dus zeer verdient en voor den winkelier van groot belang is. De cadeaux worden tijdig voor St. Nicolaas thuis bezorgd. DE ADMINISTRATIE. dat nu reeds de gen, dat ook de uitgeloofd door daar, wederom name bij een der leden van de Com missie kunnen opgeven. In vervolg op ons bericht van 1.1. Zaterdag omtrent de oprichting eener concours-hypiquevereeniging verne men wij nog, dat het de bedoeldingis dit concours te geven op het terrein der voetbalclub. W.S.C. aan den Pa rallelweg en voor dit doel eventueel een tribune te doen daarstellen. Wij kunnen voorts mededeelen, toezegging is ontvan- „Beker van Tilburg" den heer Rutgers al- op 't concours te Waalwijk zal worden verreden. A.s. Woensdag wordt de 3e Ont- wikkelings avond gegeven in de R.K, Werkliedenvereeniging Alsdan zal de lf c i WelEerw, Adviseur, kapelaan L. Bijnen, Jo Mulders Sars (in de eene verhandeling met Lichtbeelden houden over: „Het Offer in de Gods diensten"^ Wij twijfelen er niet aan of de lezing van den Eerw. Adviseur, die zich voor deze avonden zooveel moeite getroost en zulk een belangrijk onder werp behandelt, zal ook thans weer een zeer druk bezoek trekken. Een kwartet zal deze vergadering met ge zang opluisteren. Ten belastingkantore alhier werd op 18 Nov. 11. ontvangen van een onbekende, een brief met poststempel Loonopzand, waarin een bankbiljet van f Frans tracht het volk ie ontloopen, doch de herbergier weet hem daarvan terug te houden Steeds dichter nadert de joelende menigte Martin en Trinette bevinden zich onder de dorpelingen, die allen ten zeerste op gewonden zijn. Frans ziet angstig om. Het is alsof hij voelt, dat men weet dat hij de schuldige is. Vader Martin vertelt dan het volk, dat Marcel, de bediende van de Gravin, op de jacht van zijn paard is gevallen en doode lijk gewond werd. Nog grooter wordt de angst van Frans. Marcel was immers zijn medeplichtige. Dit ontgaat ook de dorpelingen niet. Zij zien hem van angst en vrees schier ineenkrimpen. En wanneer Vader Martin hen ten over vloede zegt, dat de diefstal door Frans begaan is, wekt dit groote ontroering bij het volk en voelt Frans dat hij een verloren spel speelt. Men wil Jean gaan ontzetten uit zijn gevangenschap, maar.;.... „Reeds is de kerkerboei verbro ken", zingt Martin. „Hij komt dra hier reeds is hij vrij „God is rechtvaardig, hij heeft gesproken, „Ik voer Jean Rose aan zijn zij". Plechtig neemt hij dan Rose en Jean tot zich, om hen, waar alle dorpers eetuigen van zijn, tot elkander te voe ren en hun huwelijk verder te bewer ken. En Rosezij voelt thans pas haar groote geluk en heeft haar doel bereikt. Allen vragen dan vergiffenis voor den smaad en hoon de gelukkige bruid en bruidegom aangedaan. Frans wordt gearresteerd en geboeid wegge leid en ziet met verwoeden blik naar dit voor hem niet aangename too- neeltje. Liefde overwint alles. En hiermede eindigt dit werk, dat grootsch van opzet is en grootsch van uitvoe- "ng Za' 2iin' E. VERDURMEN. U koopt toch zeker een DER WAALWIJKSCHE 11. FAMILIE, (1865-1925), dat in de a.s. week verschijnt. Het Bureau Militaire Zaken meldt ons, dat het tijdvak van inlijving voor de dienstplichtigen der lichting 1926 die tot den vrij willigen landstorm be- hooren, misschien verandering zal ondergaan, indien zij het bewijs van voorgeoefendheid vóór 1 Mei 1926 zouden kunnen verwerven, maar het niet vóór dien datum behalen. Wij verwijzen onze lezers naar de Waterleiding. kunst, door de keurige begeleiding van Waalwijks Symphonie Orkest, welke jonge vereeniging ongetwijfeld groot succes zal behalen met deze kranige prestatie. „Rose Marie" is een pakkende schets, een boeiend stuk dat een keurige vertolking krijgt, een genot voor oog en oor. Wat zullen we hieraan nog toevoe gen? Een beschrijving van den inhoud kwam reeds in een drietal artikelen in ons blad voor, zoodat wij onze lezers daar nogmaals naar verwijzen, zij zullen na lezing hiervan met des te meer genoegen het stuk kunnen volgen. Wij willen thans niet verder op de zaak vooruitloopen alleen nog ver melden, dat de rollen als volgt zijn verdeeld Rose Marie 2e uitvoering Anta. Verdurmen-Boter mans). Trinette Da. Slaats (in de 2e uit voering Aa. Fransen). Vrouw Trincard: Marie Martens (in de 2e uitvoering Louise Kooien). Vader MartinA. Kooien (in de 2e uitvoering Jos Knepfle). Frans Th Burmanje (in beide uit voeringen). Jean Jos. de Bont (in beide uit voeringen). Pottard: G. Duivelaar (in beide uit voeringen). Solo danseresDa. Slaats. Men verzoekt ons mede te deelen, aangaande de opvoeringen van Rose Marie zich niet te storen aan praatjes, als zou de zaal reeds uitverkocht zijn. Daar zijn voor beide avonden en op beide rangen nog plaatsen genoeg verkrijgbaar tot op den dag der uit voering bij Wed. v. d. Öroek-v. Ree tot 5 uur. Nadien aan het loket. Het bestuur van de afd. Waalwijk van den Ned. R K Bond van Handels- Kantoor Winkelbedienden heeft voor hare leden ontwikkelingsvergaderingen georganiseerd. Achtereenvolgens zullen behandeld worden: 1. De Coöperatieve Beweging, door H. Terra, Blerik. 2. Overcompleet van Kantoorbe dienden, door A. van Hamersveld. Amsterdam 3. Internationale verbindingen, door H. B. Haver, Amsterdam. 4. De arbeidsverhouding in den loop der tijden, door B. Hinterding, Amster dam. 5. Sociale verzekeringswetten, door A. Moonen, Maastricht Naar wij vernemen worden door ingelanden van den Buitenpolder van Besoijen pogingen in het werk gesteld om de kade van de Oude Sprangsche sloot verhoogd te krijgen, waardoor de polder niet zoo gemakkelijk meer onder water zal loopen. Indien het bestuur aan het verzoek van de ingelanden voldoet en daar wordt niet aan getwijfeld, zal een werkelijk groote verbetering worden verkregen. —Woensdagmiddag werden de mare- chaussée'sertelephonisch van in kennis de advertentie van waarin door den Directeur de aangeslo cnaus5ec a CI lcltHllulllov„ tenen er op worden gewezen's avonds este|d) dat ujt het magazijn van den PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 20 Nov. 1925 De Directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier deelt mede, dat ingaande 23 November a.s. het aantal postbestellingen in Waalwijk van vier wordt teruggebracht op drie. Deze bestellingen vangen dan aan te 8.35 m. 2.50 a. en 8.05 a. na aan- komst van de treinen 8 04 m. uit richting Lage Zwaluwe. 2.11 a. n 718 4 Door deze regeling komt de post bestelling die thans aanvangt te 11.20 m. te vervallen. De pakketpostbestelling heeft plaats te pl.m. 9.30 m. en 2.50 a. In de overige diensten (verzending en ontvangst der posten, buslichtingen) enz.) worden voorshands geene wij zigingen gebracht. de waterleiding af te sluiten. Men sluit eerst de hoofdafsluitkraan. welke zich bij den Meter bevindt, af en laat dan het aftapkraantje geheel ledig loopen. Ook dient men de kraan en de closets open te draaien, opdat zich geen water meer in de leiding blijft bevinde. Rose Marie. Wij waren in de gelegenheid de slot-repetitie bij te wonen van boven staand stuk waarvan morgenavond de eerste opvoering in „Musis" zal plaats hebben. De opvoering van dergelijke werken doorT.A V.E N U. begint steeds meer en terecht, een feit van beteekenis te worden, een gebeurtenis waarnaar ieder liefhebber zoowel van tooneel- kunst als van vocale- of instrumentale muziek met verlangen uitziet. En zou er wel een plaats of streek zijn waar ieder dezer schoone kunsten meer beoefenaars en bewonderaars telt dan hier Is het dan wonder, dat de hier be staande gezelschappen op dit gebied steeds meer durven ondernemen, over tuigd als ze zijn dat ze de noodige belangstelling in ruime mate,onder vinden zullen om hun opzet te doen slagen Ook nu, na de welgeslaagde slot- repetitie van Rose Marie gezien te hebben, durven we gerust voorspellen, dat T. A.V.E.N U. veel succes zal oogsten. De bewonderaars van het tooneel zullen kunnen genieten van keurig spel, prachtige décors, kleeding en be lichting en van de fraaie tafreeltjes die men er te zien krijgt, waarbij niet te vergeten het bekoorlijke ballet uit het begin van het derde bedrijf. Voor zangliefhebbers zullen de vele machtige koren, de zeer schoone duet ten, solo's, enz. die zich den geheelen avond afwisselen, een bijzondere be kooring zijn. Maar niet het minst zullen zij ge nieten die voelen voor de instrumentale ontvreemd. De marechaussée, die aan stonds op onderzoek uittoog, wist den dader zekere T. uit Drongelen spoedig te arresteeren en tot beken tenis te brengen. Bij een huiszoeking werd in een bedstede nog een halve baal suiker gevonden. EXTRA MOOIE KEUZE ZIE ONZE ETALAGE'S. 35594 voorheen L. STR1KKERS, Groolestraat 155, Waalwijk. De reclame-week welke te Waal- wijk gehouden zal worden van 28 No vember tot en met 5 December, be looft zoowel wat de etalage's als de wedstrijd betreft, schitterend te worden. Voor den wedstrijd worden zooveel en zulke prachtige en practische prij zen beschikbaar gesteld, dat niemand uit de geheele wijde omgeving niet eens een reisje naar Waalwijk zal wil len maken. Wij schatten van omstreeks 100. Elke winkelier schenkt een mooie prijs. In een volgend no. zullen wij de beschikbaar gestelde prijzen publi ceeren. Men verzoekt ons mede te deelen, dat winkeliers die niet in de gelegen heid zijn geweest om de vergadering bij te wonen zich alsnog voor deel- 40.— in een velletje postpapier, waarop met potlood geschreven stond voor te weinig betaalde successie rechten". De ontvanger der successierechten vertrouwt, dat dit het eenige geval betreft, dat het Rijk is te kort gekomen. Mocht dit onverhoopt niet zoo zijn, dan wekt hij vriendelijk op tot navol ging van dit goede voorbeeld 1 Morgen (Zondagavond) geeft de R.K. Gymnastlekvereeniging „Kunst en Kracht" in 't patronaatsgebouw der St. Clemensparochie haar eerste Winter- uitvoering, waaraan ook het operette gezelschap „Entre Nous" uit Drunen zijne medewerking verleent, Het met zorg samengestelde afwisselende pro gramma belooft een zeer genotvolle avond, er zal te genieten zijn op elk gebiedfraaie gymnastische oefeningen, oer-komische voordrachten, mooie zang met pianobegeleiding, enz. De gymnastiekvereniging die sinds eenige weken onder de nieuwe, zeer bekwame leiding staat van den heer L. v. Drunen zal toonen, dat zij in korten tijd veel verbeterd is. Ook de aspiranten-afdeeling zal eenige aardige oefeningen uitvoeren, terwijl de leden van „Entre Nous" wel zuilen zorgen, dat de lachsavo's geen oogenblik van de lucht zijn zij zullen hun best doen den goeden naam van hun gezelschap ook hier evenals elders te bevestigen. Alles bijeen staat ons dus een zeer genotvolle avond te wachten, die zeer veel belangstelling zal trekken, 't Is nu eenmaal spreekwoordelijk, als „Kunst en Kracht" een uitvoering geeft dan is het Patronaatsgebouw nog te klein. Dat mag dus Zondag met zulk een programma zeker verwacht worden. Aan het einde van October wer den door de Ford Motor Company twee records gevestigd voor het fabri- ceeren van automobielen in de Ver- eenigde Staten. Zaterdag 31 October werden er door de fabrieken van de Ford Motor Company in totaal 9,109 Ford wagons en trucks geproduceerd, waardoor het cijfer, dat op Vrijdag 30 October be reikt werd, n 1. 9,017 wordt over schreden en het hoogste cijfer in de geschiedenis werd behaald. De totale productie voor October bedroeg 204,827 wagons en trucks welk cijfer de productie van iedere vorige maand overtreft. Met de productie van de verbe terde Ford wagons werden er dagelijks gedurende de geheele maand record cijfers bereikt. Ofschoon Maandag de eigenlijke dag was, werd Dinsdag het 25 jarig jubileum gevierd van mej. A. Kipping in dienst als stikster bij de N.V. Stoom- schoenfabriek .Hollandia". Ontving de jubilaresse van de patroons naast stof felijke blijken van waardeering. harte lijke gelukwenschen, ook het personeel liet zich niet onbetuigd en op ondub belzinnige wijze bewees het zijn sympathie en genegenheid jegens de jubileerende collega. Des avonds werd door het personeel ter eere van den zilveren jubilaresse een intiem feestje gevierd dat in de meest prettige stemming verliep. St. Elisabethsvereeniging in de parochie van O. L. Vrouw. L.l. Donderdag, feestdag van de H. Elisabeth werd in de parochie O. L. V. Onbevlekt Ontvangen een H. Mis op gedragen tot intentie van het bestuur, werkende leden en weldoeners dei St. Elisabethvereeniging, waarin alle leden tot de H. Tafel naderden, 's Avonds na het lof werd volgens de statuten door den'ZeerEerw. Heer Pastoor, Di recteur, een keurig jaarverslag uitge bracht. Wij kunnen hieruit de volgende «„oiorUiHinnr af tp cluitPn 1 y' H een baa| met SUjker WaS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9