J Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. jonge vrouw. mm iW FEULLETOM DE Pu ne J J/- HEEREN BAAI IS I NUMMER 98 WOENSDAO 9 DECEMBER 19 48e JAARGANG. W AAL WIJKSCHE Telefoon No. S8. UITGAVE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telegr.-Adree: ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN, EERSTE BLAD. BUITENLAND. Gisteren is te Genève de zitting van den Volkenbondsraad geopend. Bij de behandeling van het rapport der commissie van onderzoek naar het Grieksch-Bu'.gaarsch geschil verklaren de Bulgaarsche vertegenwoordigers de conclusies van het rapport te aanvaar- den. Griekenland is daartoe ook be reid, maar wijst de voorgestelde scha deloosstelling aan Bulgarije af en be houdt zich beroep op het Int. Gerechts hof voor. Uit Beiroet wordt aan de „Times" gemeld, dat Hasbaya Zaterdag na hevigen strijd door de Fransche troe pen is heroverd. Aan Fransche zijde hebben in dezen strijd vijf eskadrons Spahi's, drie bataljons. Algerijnen, vijf tanks en eenige batterijen meegewerkt. De betreffende actie ving Vrijdag avond aan en duurde tot Zaterdag in den namiddag. De Drusen die zich met groote taaiheid verdedigden, leden zware verliezen en namen ten slotte naar den berg Hermon de vlucht. Uit goe ie bron verneemt men, dat Chamberlain. Briand en Vander- velde bij de besprekingen, welke te Londen na de onderteekening van het Verdrag van Locarno zijn gevoerd, van gedachten hebben gewisseld over de middelen tot verlichting van de militaire bezetting der nog niet ontruimde ge bieden. Ik meen te mogen mededeelen. dat men is overeengekomen, dat Engeland zijn 8000 man in het bezette gebied zal laten en België 7000 Frankrijk heeft op het oogenblik 40 000 man ln Duitschland. De drie ministers zijn het er over eens geworden, dat dit laatste aantal voor vermindering in aanmer king komt Derhalve zal zeer binnen kort een deel der Fransche troepen naar huis worden gezonden. Volgens betrouwbare berichten uit Constantinopel is er een verrassende zwenking ingetreden ten aanzien van de houding van Turkije in verband met de M soelkwestie. Turkije, dat tot dusver steeds vastbesloten was aan Engeland tegenstand te bieden en bij een eventueelen oorlog in Moskou een flankdekking zou hebben, is thans bereid met Engeland tot een compro mis te komen. De reden voor deze plotselinge zwenking der regeering van Kemal moet in den ernstigen binnenlandschen po- litieken toestand zijn gelegen. Kemal moet namelijk in breede lagen der bevolking door zijn maatregelen groote beroering in het leven hebben geroepen. Deze opwinding is daarom te gevaar lijker, omdat zij geen veiligheidsklep in het parlement bezit, daar de oppositie aan haar ontstemming geen uiting mag geven. De Geneefsche corresp. meldt, dat ofschoon de Nobelprijs voor den Vrede dit jaar niet zal worden toege- I kend, daar het comité de beschikbare som niet groot genoeg vindt om te verdeelen het plan bestaat het volgende jaar één prijs, bestaande uit drie jaar- lijksche toelager, te verleenen aan Sir Austen Chamberlain en Briand, als erkenning van hin voorbereidend werk voor de Locarno-verdragen. De Volkenbondsraad heeft Dins dagochtend een bespreking gehouden over het rapport van het Raadscomiié omtrent de instelling van het werk program van een bijzondere commissie van voorbereiding eener internationale ontwapeningsconferentie. In deze vertrouwelijke bijeenkomst heeft de Raad de lijst vastgesteld van de staten, die buiten de tien Raads leden in deze commissie vertegen woordigd zullen zijn. Naar verluidt zijn het: Duitschland. Sowjet-Rusland, Ver. Staten, Polen, Roemenië, Zuid— Slavië Finland en Nederland. BINNENLAND. Wij vernemen uit zeer goede bron, dat in den loop der volgende week wel mag tegemoet gezien worden de wijziging van het Bezoldigings besluit, waarbij tevens geregeld zal worden de uiikeering over 1925 aan de ambtenaren nog te doen. De Raad van State heeft zijn advies over het ontwerp Koninklijk besluit reeds uitgebracht. Het is nu nog een kwestie van teekenen door Hare Majesteit de Koningin. In den loop van December kunnen de eventueele uitkeeringen dan ook nog plaats vinden. Naar we vernemen, verschijnt heden het Koninklijk besluit, waarbij de datum van inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvorde ring wordt bepaald op 1 Jan. a.s. Belga seint uit Genève, dat in den loop van den maaltijd, dien de vertegenwoordiger van Frankrijk bij den Volkenbond, de heer Paul Boncour, gegeven heeft aan de leden van de commissie uit den Volkenbondsraad en aan mr. Zimmerman, deze het teeken van groot-officier van het legioen van eer ontvangen heeft. Te Genève gaat het gerucht, dat door een groote Nederlandsche maat schappij aan Mr. Zimmerman een belangrijke positie is aangeboden. Hr. Ms. pantserschip Tromp 108) DERDE DEEL. H M, ée Koningin heeft gisteren ten paleize te 's-Gravenhage dr J.Th. de Visser, voorzitter der c.-h fractie in de Tweede Kamer, ontvangen en hem opdracht gegeven tot vorming van een parlementair kabinet. De heer de Visser heeft verzocht die opdracht in beraad te mogen houden. Tabletten, voor zangers wordt omstreeks Kerstmis in Neder land terugverwacht van zijn oefenings- reis naar de Middellandsche Zee. Op 6 januari zullen de Tromp en de Heemskerk gezamenlijk uitvaren voor een oefeningsreis naar de Middel landsche Zee De route en de tijden van aankomst en vertrek zijn voor- loopig als volgt, vastgesteld Valencia, aankomst 14 Jan., vertrek 20 Jan Napels, aankomst 27 Jan., vertrek 3 Febr Venetië, aankomst 9 Febr., vertrek 15 Febr.; Malta, aankomst 20 Febr., vertrek 25 Febr.Cadix, aankomst 3 Maart, vertrek 10 Maart. Terug in Nieuwediep omstreeks 16 Maart. De rijwielplaatjes voor 1926 zullen eerst op 1 Januari a s. op de postkantoren verkiijgbaar zijn. Ten einde aan de behoeften van het publiek tegemoet te komen, zullen de plaatjes op 1 Januari a.s. gedurende den geheelen duur der openstelling van de postkantoren verkrijgbaar zijn. Zooals voor de hand ligt, zijn aan het zoo laat verkrijgbaar stellen van de plaatjes, bezwaren verbonden voor het wielrijdend publiek, dat zich op 1 Januari tot een gang naar de post kantoren verplicht ziet en niet minder voor de postkantoren, alwaar men op dien dag toch al handen te kort komt en waar men nu personeel zal moeten vrij maken voor den verkoop van de plaatjes, die natuurlijk druk zal loopen. Wij vernamen dan ook, dat verschil lende directeuren tegen den verkoop niet vroeger dan 1 |anuari, bezwaren bij de centrale postdirectie indienden. Aangezien reeds eenige weken ge leden een aanvang is gemaakt met de toezending der plaatjes aan de postkantoren, schijnt de maatregel gericht te zijn tegen vervalschers der plaatjes, die nu geen gelegenheid zullen hebben om, op 't oogenblik van de grootste vraag naar rijwiel plaatjes, hun product aan de markt te brengen. Uit Tandjong Priok wordt ge seind, dat daar gisteren Hr. Ms. kruiser „Java" is aangekomen onder de grootst mogelijke belangstelling. Het stoomschip „Real" waarop de leden van het Nederlandsch Verbond en van Indië Weerbaar, Hr Ms. „De Zeven Provinciën, waar zich aan boord de commandant der zeemacht, de vice ryne pijptabak admiraal A. F. Gooszen bevond, be nevens andere vaartuigen, voeren den kruiser tegemoet Er zullen gedurende een week feesten worden georganiseerd voor officieren en bemanning KERKNIEUWS. Een particulier telegram uit Rome meldt d d. 7 December aan de Msb. Het permanente comité der inter nationale Eucharistische congressen is hedenmiddag op het Vaticaan bijeen gekomen. Kardinaal Vannutelli, de doyen van het H. College was mede tegenwoordig Men beraadslaagde over de organi satie van het vervoer van het Eucha ristisch congres, dat in Juni 1926 te Chicago gehouden wordt. Het comité besloot, dat het congres van 1927 te Sidney zal plaats hebben. De H. Vader heeft vervolgens het comiié in audiëntie ontvangen, de leden geluk gewenscht met hun arbeid en de beste wenschen voor het slagen van het congres uitgesproken. H.H. Wijdingen. Z. D. H. Mgr. A F. Diepen heeft op den feestdag van O L. Vr Onb. en Lanptraatsche Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 8 maanden 1.26. Franco per post door bet geheele rflk 1.40. Brieven, Ingezonden stokken, gelden, ena. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentifin 20 cent per regel; minimam 1.60. Reclames 40 cent per regel. BU contract flink rabat Advertent! Bn moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 0 uur ln oma bedt stjn. •o» ,J)M BOBO VAN HBT EÜIDBN' Marina Altanoff schudde het hoofd. Wel toch, dat is zonderling, schoone jongen, sprak zij. Ik heb u nooit gezien, en ik ken nochtans al de houtkooplieden die er gevestigd zijn. De man lachte en merkte op: Goed, moedertje, ik geloof u, maar Ik ben nog maar sinds kort te Revel gevestigd. En te Pestburg heb ik mijne houtwerven. Mariena schudde nogmaals het hoofd, maar zeide Indien gij rechtstreeks van Pestburg komt, moet gij wel zeer vermoeid zijn, beste man. Kom binnen en rust een half uurtje. Ha. goede vrouw, zegde de onbekende binnengaande, gij zult niet weigeren mij een glas brandewijn, gemengd met water, aan te bieden, nietwaar? En de ledige glazen op de tafel bemerkend, voegde hij erbij Is het hier soms herberg, men heeft hier reeds gedronken en gegeten, want ik zie broodkruimels. Ik heb daar aanstonds bezoek gehad van voerlieden die hier hout geladen hebben en naar het kasteel gereden zijn. De zoogenaamde houtkoopmau wierp een onderzoekenden blik in al de hoeken der hut. Goede vrouw, hernam hij na een poos stilzwijgen, hebt gij reeds uw voorraad hout voor den winter? O, indien gij aan mij verkoopen wilt, beste man, dan zijt gij wel aan een verkeerd adres, want ik heb geen geld om te betalen, merkte Marina op. Wel. men zou u dat kunnen geven, in dien gij iets doen wildet om die gift te ver dienen. De kleine oogen van Marina Altanoff fon kelden van begeerlijkheid. Tk heb hont noodig, sprak zij terwijl zij eene zeer nederige houding aannamik heb ook vleescli, brood en brandewijn noo dig. want er is aan alles gebrek in mijne arme woning. Maar ik ben niet bekwaam dat alles te verdienen. Als men maar van goeden wil is. kan men altijd een dienst bewijzen, verzekerde de man. en een lederen gordel dien hij rond het lijf droeg, losmakend, liet hij hem zwaar op tafel vallen. Wel, beste mijnheer, sprak Marina op zeemzoeten toon. indien ik iets voor u doen kan. geloof wel dat ik niet aarzelen zal. De oude Marina Altanof is zeer arm en geloof mij. wanneer het sneeuwt en vriest lijdt zfl in deze slecht gesloten hut veel van de koude. De man opende een der zakjes van den gordel. Luister naar mij. Marina Altanoff. her nam hij dan. Gij ziet deze vijf goudstukken, nietwaar? Welnu, indien gij het wilt. zijn ze binnen eenige oogenblikken uw eigendom. De oude vrouw stak in eene zenuwachtige beweging hare knokkige handen uit als om de goudstukken te grijpen. De man begon te lachen. Neen. neen, raak ze niet aan. Gij zult ze niet bekomen, indien gij niets doet om ze te verdienen. O. alles wat gfj zult willen, goede myn heer. Alles wat u kan believen. Marina Al tanoff kan zich toch niet van honger en van koude laten omkomen. Wel, ik herhaal het dat gy ze op eene gemakkelijke wyze verdienen kunt. En wat moet ik daarvoor doen. Eenvoudig de waarheid zeggen. De kleine, scherpe en hardvochtige oogen der oude vrouw sloten zich om hun glans te verbergen. En wat meent gy dat eene arme hout- raapster geiyk ik ben. wel weten zou? vroeg zy stamelend. De onbekende wierp een koelen blik op de oude vrouw. Gy zyt zeer oud, Marina Altanoff, zeg- <le hy. maar nog te jong om niet met de po litie en het gerecht in aanraking te kunnen komen. Zenuwachtige liewegingen bewezen dat die dreigende woorden een grooten indruk op Marina maakten. Iedereen kan bevestigen dat noch de politie, noch het gerecht, zich ooit met myn persoon bezig te houden gehad heeft, zegde zy. zichtbaar verlegen. Dat oogenblik schynt nochtans gekomen te zyn, oude heks en men zou u zeer goed voor eenige maanden kosteloos verbiyf kun nen bezorgen. Wanneer gy hier zult terug- keeren, zal uwe hut verwoest zyn en zult gy brood en onderkomen moeten gaan afbe delen. indien gp niet van honger wilt om komen. En daar Marina begon te beven, vervolgde de man Welaan, staak die schertsery, oude Ma rina. Gy weet zeer goed hetgeen ik u vragen wilen indien ik u deze schoone goudstuk ken aanbied, is het niet voor uwe schoone oogen. Marina antwoordde niet en scheen niet op haar gemak. Ja, hernam hy, het is u volkomen goed bekend, wat Ik weten wil. Ik ben daar juist het bosch doorgetrokken. Ik heb daar een boschwachter aangesproken en hem onder vraagd. Hy was in het gezelschap van een schoon meisje. Geloof wel dat hy zich zoo niet liet plagen, om mg te zeggen wat ik vroeg. Hg heeft my medegedeeld dat hy in den morgen een armoedig gekleeden landlooper achtervolgd heeft, die bleek was van honger en koude. De oude vrouw bleef met gesloten oogen zitten, en opende den mond niet Dien man, vervolgde de onbekende, zitten wy op de hielen, wfl willen en zullen hem in handen krygen. Daartoe zullen w-y ons noch moeite, noch kosten ontzien. Marina Altanoff scheen diep ontsteld, maar zweeg nog altyd. En gy, oude Marina, gy heb hem gezien, dien man. Ik zou er op zweeren. Gy weet waar hy is. En. indien gy het my niet zeg gen wilt, zal ik, in plaats van u deze goud stukken te geven, een signaal laten weer klinken. men zal u medenemen en dezen nacht zult gy in de gevangenis van Revel op oone plank slapen. En de oude vrouw by den arm grypend, schudde hy haar nogal hevig. Hebt gy my verstaan, oude heks? Marina Altanoff hoestte en antwoordde nu eindelijk Ik heb u begrepen, inderdaad. Ik heb n volkomen goed verstaan, beste, maar zie, indien gy my met de gevangenis bedreigt voor het gevnl tl.it ik niet spreken wil, er zyn anderen die my door hunne vrienden den nek laten omdraaien, indien ik een geheim verraad dat hot myne niet is. Men vraagt u niet geheimen te verra den. Gy kunt u met bedekte woorden doen hegrypen. Altijd nog aarzelend, wachtte Marina nog op verdere uitleggingen. Er gebeuren zonderlinge dingen op Ny- Slott. zegde de onbekende half luid, als tot zichzelven sprekend. En de meester van het kasteel zou wel eens rekenschap te geven hebben, zoowel over de bandieten waaraan hy onderkomen en l?eseherming verleent, als over de ongelukkige, die hy gevangen houdt. De kleine oogen van Marina schoten vlam men, toen zy deze woorden hoorde. Wel toch, wel toch, mompelde zy tns- schen hare tanden, dat zou dus een wraak zyn. het middel eener wraakneming dat my aangeboden wordt. Ha, de vervloekte hond, die zyne moeder geslagen heeft, hy heeft voorzeker niet vermoed dat ik zoo spoedig in staat zou geweest zyn hem te treffen. Ha, Wladimir Altanoff, de naam van Paloutine dien ik voor n gestolen heb, zal n duur te staan komen. Wel. ik wacht, onde Marina, sprak de man, die haar onophondeiyk met koelen blik aankeek. Marina Altanoff stond op en verliet hare hut, op de hielen gevolgd door den onbe kende. Voor hare deur, wees zy met haren stok naar de gebouwen van Ny-Slott, waarvan men dwars door het geboomte de witgekalk te muren zag. Vervolgens zeide zy, met hare scherpe, altyd bittere stem Ik weet niet veel, beste man. Neen, in- derwaarheid, niet veelmaar ik heb noch tans een gedachte, die gy ongetwyfeld zult ECHTE FRItSCHE Vanaf 26 cent per ons. deelen. Ha, sprak de man, zichtbaar voldaan, laat eens hooren. De meester van Ny-Slott heeft de on- geloofiyke zotte gril gehad al de vensters van het kasteel met yzeren traliën te doen af sluiten. Allen, gy verstaat my, nietwaar, de kleine zoowel nis de groote. Ha. En waarom? Dat is myne zaak niet, maar wel van die daar belang in stellen. En dan? Wel zie. ik meen, indien een mensche- iyk wezen de onvoorzichtigheid zou begaan daarin eene schuilplaats te zoeken, en in dien men de deuren bewaakte, dat die onbe hendige daar zou gevangen zitten als in een muizenval. ï?ie. dat is zoo myn gedachte en ik geef het u voor wat het waard is. Goed. zeer goed, ik heb u begrepen, Ma rina. sprak de man lachend. En de goudstukken in de hand stoppend van de oude vrouw, voegde hy erby Ziehier uw geld. Het goud van den onbekende, ging in den diepen zak van Marina. Goeden dag, grynsde de oude vrouw. Haar gelaat nam dan een uitdrukking van wreedheid aan. Ja, 'tls een goede, uitmuntende dag, voor my. herhaalde zy. Ik heb nu geld genoeg om al den voorraad te koopen dien ik noodig hebben kan. Maar wat nog beter is, is dat ik vast geloof dat myn booswicht van een zoon, Wladimir Al tanoff, een onaangenaam bezoek gaat ont vangen. Er was nog geen vol uur verloopen als baron Andrea Cazéres, geheel verschrikt, met eene bevende hand het zwaar deurvoorhang sel oplichtte van eene op Turksche wyze ge meubileerde kamer, waarin Wladimir Palou tine, op een mollige rustbank lag te slapen. Wie is daar? gromde hy, eensklaps uit zyn slaap opschrikkend en bevreesd om zich heen kykend. Wat is er? Kan men my niet niet rust laten, terwyi ik slaap? Dan herkende hy zyn medeplichtige: Dat de duivel u hale, baron, riep hy. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1