1//////M soo versehille^da moderne DasnesJaponnen |nijplanken, tanzblokken. choenrekken HET ZUIDEN Waalwijksche Vischhandel Telcto°-170 KindermanteSs se© verschillende moderne longedaütesittanfeü Marktberichten. Damesmantels Damesmantels damesmantels bontmantels 1 440e Staatsloterij, fl. Bonis, Besoijen M SOO verschillende moderne A. P C. Roothaert JOS. VAN DER LEE, Grootcstr» t.o. de nieuwe R.K. Kerk. menschwaardig bestaan zouden ver schaffen. Uit het feit dat van de 24 patroons er slechts 16 het nieuwe ontwerp-coa- tract onderteekenden, concludeerde spr. dat verschillende patroons het met die nieuwe voorwaarden niet eens wa ren. Voorlezing werd gedaan'van de ge voerde briefwisseling en mededeeliug van de gehouden besprekingen tusschen' de patroons en de organisatie. Met een opwekkend woord en liet ver zoek om over liet verhandelde buiten de vergadering niet te spreken, wat aan de zaak slechts schaden zou, werd de vergadering gesloten. ELSHOUT. In de goed bezette zaal van het Jongenspatror^aat hield de Wel. Eerw. Heer van Berkel. kapelaan te Baardwijk, Dinsdagavond eene lezing over „Het Geheim der Geboorte Onzes Heeren", opgeluisterd door lichtbeel den, met medewerking van fanfare en liedertafel. Na de inleiding, waarin de gebeur- tenis van Jezus' menschwordlng, door Jehovah beloofd, door aartsvaders en profeten aangekondigd, werd bespro ken en waarin een niet te evenaren beeld werd geschetst der Onbevlekte Moedermaagd, gaf de gewijde spreker, in schitterende bewoordingen, eene zóó frappante en duidelijke voorstelling van het H. Land, dat men ook zónder de lichtbeelden, daarheen averd verplaatst en aan ons geestesoog zich ontvouwde al de pracht van het Oosten. De tekst van een Marialied, dat eveneens op het doek verscheen, werd door allen gezongen en door de fanfare begeleid. In de pauze deed Elshout's Liedertafel een kerstlied hooren voor mannen en jongenskoor, met harmonium accom pagnement, welks fraaie vertolking niet weinig tot de gewenschte stemming bijdroeg. Hierop werd weder in woord en beeld de grootsche gebeurtenis op Betlehem's velden voortgezet. Aan het slot uitte Z.W Eerw. den wensch dat deze avond er toe zou mogen bijdra gen, dat de heilige adventtijd door Elshout's ingezetenen zou worden door gebracht als een voorbereiding tot het hoogste feest der Christenheid en sjoot hiermede zijne, met de* grootste aan dacht gevolgde, lezing. De WelEerw. Heer Willemse, kape laan alhier, dankte Spreker voor het genot, hedenavond zijnen parochianen bereid en sloot met den Christelijken groet deze stichtende bijeenkomst. HERPT. Als bijzonderheid kan ver meld worden, dat in de maand Nov. geen enkele geboorte, sterfte of huwe lijk heeft plaats gehad. Het bestuur der IJsclub alhier had 45 prachtige prijzen aangekocht voor een te houden wedstrijd, doch door den spoedig invallenden -dooi blijven zij met de prijzen zitten en wachten op een volgende ge'egenheid. Het Musschengilde alhier heeft de premie voor ingeleverde musschen- vleugels verhoogd van 3 op 4 cent. DUSSEN Openbare vergadering van den raad der gemeente Dussen op Dinsdag 15 Dec 1925 des voorm. ten 10 uur Agenda 1. Ingekomen stukken en mededee- lingen. 2. Geldleening. 3. Belegging waarborgsommen. 4. Overgave G E B. 5. Vaststelling Kohier hondenbelas ting. Hoofd der Openb. School te Baarn- drecht. Met ingang van 1 Jan. wordt Mej. C. van der Aa, onderwijzeres aan de R K jongensschool, als zijnde boven het gestelde getal, op wachtgeld gesteld. De Heusdensche IJsclub, die zich gehaast had, tegen Woensdagmiddag een feest te organiseeren, zag zich voor den plotselingen dooi gedupeerd Alloh. uitgesteld is misschien niet verloren Dank zij den krachtig ingevallen dooi is de vaart door het gedeelte der Maas tusschen Heusden en Woudrichem weer mogelijk, zöodat de schepen en booten weer normaal kunnen varen. SPORT. BILJARTEN. Om den Coupe d'Elite De resultaten van' de Woensdag te Brussel gespeelden wedstrijden zijn Pnt. brt h.s. gem. Z/////A Roudil Dommering Roudil Faroux 400 385 400 89 25 24 73 122 15 230 26 26 14 30 6.35 400 237 Van Belle Dommering De stand luidt: Gesp. G. Pnt. 122 44 44 78 29 62 verschillende moderne die gekost hebben van 4.50 tot 20 gld. worden ja nu opgeruimd voor 7.», 5.-, 2.», U gld. Moons Roudil v. Belle Dommering Faroux Robijns Luypaeris brt. h.s. gem. 4 1814 81 92 22 39 4 1893 90 253 21.03 3 1497 56 122 26 73 3 2150 104 139 20 67 die gekost hebben van 9.50 tot 25 gld. worden nu opgeruimd voor 1IÏ.», 7.», d&o .V fifo 2 1266 75 131 16 88 2 1989 113 115 17 60 0 1453 91 161 15.96 COUPE D'ELITE. De resultaten van gisteren luiden: pnt. brt. h.s. gem. 400 20 127 20,— 145 19 82 7,63 40(/ 18 90 22,22 263 18 82 14,61 400 16 17 25- 298 15 55 19.86 6 par is dat NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. Kaatsheuvel, 11 Dec. 1925. Zondag a.s. geeft de Kon. Erk. Harmonie Apollo haar jaarlijks armen- concert. De humorist Kuys uit Herpt zal liet komische gedeelte van 't pro gramma verzorgen. Als naar gewoonte verwachten we druk bezoek ju de Apol- lo-zaal. Ieder burger van Kaatsheuvel steunt gaarne deze concerten, waar naast 't genot van een mooi nummer muziek en een humoristische scène te vens de voldoening kan gehaald wor den een goed werk verricht te hebben. De heeren der St. Vincentius-Vereeni- ging zullen voor de inning der gelden zorg dragen. Het vraagprogramma voor het door de Kon. Erk. Harmonie Apollo te houden concours voor kwartetten, dü- ettcn en solo's is nog niet verschenen en reeds komen van alle zijden aanvra gen voor deelname binnen. Wanneer de ze belangstelling door de vraagpro gramma's nog verhoogd wordt, zal Apollo een reuzenconcours te organi seeren krijgen. Bij verschillende fabrieken heerscht hier momenteel groote drukte. Zelfs nieuwe werkkrachten worden aangezet. Het getal werkloozen wordt alzoo niet grooter. Vooral voor de l>etere vak- menschen is er geen gevaar dat ze ge durende denv winter zonder werk zul len rakei. NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 11 Dec. 1925. De 2e Winteruitvoering van de R.K. Fanfare zal, naar we vernemen, plaats hebben in 't eerst van Januari. Tevens zullen ter afwisseling wederom eenige komische voordrachten ten beste ge geven worden. De Heer J. M. Rexs, tot voor zeer kort hier woonachtig, is benoemd tot Roudil Luypaerts Van Belle Faroux Moons Faroux Alle deelnemers hebben nu tijen gespeeld. Het resultaat Moons en Roudil elk 5 partijen hebben gewonnen, zoodal zij een beslissende partij zullen spelen om de 1ste plaats. Derde is van Belle met 4 gew. partijen, vierde Dommering niet 3; verder heb ben'Robijns en Faroux elk 2 partijen gewonnen en Luypaerts 0. AGENDA'S. WAALWIJK. Zaterdag 12 Dec. 9 uur Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", Mannenkoor. Zaterdag 12 Dec. Witte Bioscoop, „Nero", 8 uur. Zondag 13 Dec. 12 uur. Repetitie Liedertatel „Tot Bloei der Toonkunst". Zondag 13 Dec. 12 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak", mannenkoor. Musis Sacrum. Zondag 13 Dec. Flora Bioscoop, „De Groene Bliksem", „De Huwelijks loterij", 6 en 8'/a uur. Zondag 13 Dec. Witte Bioscoop,. „Nero", 6 en 8uur. Maandag 14 Dec. 7 uur. Lezing voor de leden van den Boerenbond en jongen Boerenstand in het Patro naatsgebouw St. Clemensparochie. Spreker den WelEd. heer A. Th. Ariëns, Rijksveeteeltconsulent te Gin- neken, met het onderwerp „Opfok van kalveren. Dinsdag 15 Dec. 6'/a uur. Algem. vergadering van de afd. Waalwijk e a. van den N. C. Boerenbond in het Patronaatsgebouw Min. Loeffstraat. Dinsdag 15 Dec. 8'/2 uur Repetitie WaalWijks Gemengde Zangvereeniging. Dames en Heeren. Hotel Verwiel Woensdag 16 De:. 7 uur. Lezing met liphtbeelden voor de leden van den R.K. Vrouwenbond in de groote zaal van de R.K. Werkliedenvereeni ging. Spreker chen WelEerw. heer- Var. Berkel, kapelaan St. Clemens parochie, met het onderwerp: „Het Geheim der Geboorte onzes Heeren." Woensdag 16 Dec. 8 uur. Eerste Winterconcert van het Waalwijks Symphonie-Gezelschap. Musis Sacrum. Woensdag 16 Dec. 8uur. Athle- tiek-oefeningen Quick-leden Openbare school. Waalwijk, 11 Dec '25. Eieren 15—16 ct. Varkens f 12—I 16 's Hertogenbosch, 9 Dec. 1925. Op de markt van heden waren aangevoerd 1235 stuks: 677 stuks hoornvee. 74 kalveren. 421 biggen. 7 zeugen. 56 schapenlammeren. De prijzen waren als volgt Kalfkoeien van f 280—f 450 p. st. Kalfvaarzen van f 270—f 420 p. st.' Magere ossen en koeien van f 170—f 260 Vette ossen en koeien van f 0.60 pd lekw Vette ossen en koeien van f 0.50 pd 2e kw Pinken van f 150—f 220 per stuk. Zeugen van f 100—f 140 per stuk. Biggen van f 2.50—f2 75 per week. Schapen van f 20—f 45 per stuk. Lammeren van f 20—f 30 p. stuk. Aanvoer kort. Handel redelijk. Eierveiling Amsterdam. Gehouden op 7 Dec en 10 Dec KipeierenHoogste prijs f 15.50. Middel prijs f 13—14. Laagste prijs f 10. Eendeierenf 9—10. Koelhuiseieren f Kalkeieren f 6.75—7 25. Buitenlandsche eieren f 8.25—8 50. Totaal aanvoer 100.000 stuks. Handel stug. die gekost hebben van 5 tot 25 gld. worden nu opgeruimd voor 7.-, 3.-, cA gld.' verschillende moderne die gekost hebben van 8.5, Sot 25 gld. worden nu opgeruimd voor6.», 4.-, 3. W!li 4@© verschillende moderne die gekost hebben van 20 tpt 49 gld. worden nu opgeruimd voor 14-, 12.-, It.. ®r*. die gekost hebben van 30 tot 60 gld. worden opgeruimd voor£0.-, 25.-, 20.-, I M verschillende moderne die gekost hebben van 75 tot 300 gld. worden opgeruimd voor 12C.-, 85.-, 65,-, rr 2e Klasse. Trekking van 9 December Getrokken prijzen. Prijs van f 5000 No. 14273 2000 10592 1000 13490 19016 20356 400 16921 20567 200 4651 100 8988 17^56 2e klasse. Trekking van 10 December. Getrokken prijzen. Prijs van f 100 No. 1733 2091 4728 BURGERLIJKE STAND. WAALWIJK. Geboren: Pieter z. v. P. J. Schouten en A. Capitain. Petronella J. d. v. L. Verdijk en C. Boelaars. Clasina A. M. d. v. P. P. Maas en S. A. P. v. d. Pen nen. Petrus G. z. v. H. P. Lommers en P. Verhoeven. Petronella J. d. v. J. J. Eijkens en J. M. Massuger., Ingekomen personen: Cornelia J. Heijster van Tilburg. Adolf Gadella van Drunen. Waldeniar Kaiser van Berlin. Vertrokken personen: Chermaine Th. M. Mastboom naar Roosendaal. Johanna van Gerwen naar Drunen! - Hendrik W. van Giersbergen naar Drunen. Antonius A. Coppens naar Vucht. Joseph M. IJpelaar naar Loonopzand. Johanna L. Klerks Voorhout. Josina M. de Bakker naar Oisterwijk. Jacobus A. de Bakker naar Oisterwijk. Gerardus .1. de Bakker naar Oisterwijk. LAATSTE BERICHTEN. I Bij de Tweede Kamer is een wets- ontwerp ingediend tot wijziging van art. 20 der Invaliditeitswet en tot uit voering van art. 4 eerste lid der Ouderdomswet 1919 en nadere vast stelling van de middelen voor de dek king van de uit te keeren renten, be doeld bij de artt. 28 en 37 der Ouder domswet 1919. Het wetsontwerp tot wijziging van de L. O. wet 1920 is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. Door 't Amsterdainsch Gerechts- j hof is gisteren behandeld «de zaak van den moord in de Wormerveerstr. te j Amsterdam. De advocaat-gen. vroeg bevestiging van het vonnis der Recht bank, doch verandering van de straf in 20 jaar gevangenisstraf. ADVERTENTIëN. ONDERTROUWD J. W. Roubos en 35731 M. M. Rosenbrand 's Capelle Haven 65.' Vrijhoeve-Capelle Hoogevaart 234. 10 Dec. '25 1925. StoombiljartfabrieK T!|,RIJRG 1 1 Handel in Visch. Kaas, Fruit, Comestibles, Delicatessen. Winter artikelen Speciaal Prima blanke geweekte Stokvisch per pond 0.40. Prima blanke Zoutevisch per pond 0.50. Eiken Donderdag Versche Zeevisch. Schol, Kabeljauw, Sch.elvisch, Tarbot en Tong. Uitsluitend eerste soorten. Bokking, Spekbokking en Sprot. VERSCH GEPELDE GARNALEN. Gemarioneerde Haring en Rolmops. Speciaal ingelegd in kruidenazijn in flacons varf 3, 6 en 20 stuks. Lievegoed's Zuurwaren. Groote en kleine flacons. Picalilli Mosterd Uitjes Slaolie Augurken Azijnen. Prima tafel- en inlegazijn, 20 cent per liter. Onze bekende prachtig blanke Mainzer Zuurkool 8 cent per pond. Geldersche Rookworst van Anton Hunink per pond 1. Verder alle soorten vleeschwaren uitgesneden verkrijgbaar. Ontbijtspek, gek. ham, leverworst, boterhamworst, enz. enz. Aan scherp concureerende prijzen, neemt hier mee proef. Ook onze kaassoorten worden machinaal gesnedem Goudsche kaas Limburger kaasjes Edammer kaas Cainmenbert Leidsche kaas Gruyère kaas, Bestelt intijds hij ons voor de aanstaande Kerstdagen en Nieuwjaar/ OESTERS Imperialen. Worden ook aan huis opengemaakt. Zoo juist ontvangen nieuwe dadels. Nieuwe vijgen Walnoten Pakjes vijgen Hazelnoten Sinaasappelen Paranoten Bananen Cocosnoten Citroenen Amandelen Onze bekende droge Kastanjes Olienootjes Studentenhaver. HERO-BUSGROENTEN EN CONFITUREN. (Nieuwe Oogst.) ONTVANGEN PRIMA HALVE BUSSEN ZALM a 40 cent. (Overtreft verre in kwalitei| nog de bekende KILT1E-ZALM.) CONFECTIE v I j

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 10