Groot Bal Notaris L SCHAAP] 8% 10-J ARIGE groot 1200.000 l E. lusters Franciscanessen vau Nonnenwerlb AanbeslediDO. Dienstbode, eeoe Dl DienslWe 5 °|0 le Bvb. Obligatie-leeoiiiü groot 1500.000 tot den koers van 98 °(o INÏElTiRfS, Stoom- en Vergrijzen. ,5e Stralende Zon", jYlettbilairf Goederen, DAMES Vruchtboomen vraagt vraagt Notaris Van Ham Bi) inschrijving TE KOOP: Notaris Van Ham 15 pCt. Gramaphoon e» Cither Sociëteit „T.A.V f 9000.- Notaris A. Schaap le Hyp. Obllgatie-leening aanbesteden publiek verkoopen E.E. P.P. JEZUITEN Notaris Middelkoop publiek verkoopen: KERSTMIS-KLANKEN C. JACOBS S Zn. Werd het voorstel van den heer n der Waerden c.s. wet, dan zou ft beteekenen, dat bij invoering van n Zomertijd in België en Frankrijk, ;t een vervroeging van een uur en gelijkertijd hier te lande met een rvroeging van 40 minuten, niet een de naar en van Duitschland >pende treinen 40 minuten later legd, maar ook die. welke naar en n België en Frankrijk loopen, 20 nuten vervroegd zouden moeten >rden Men zou dan verkrijgen een gelijk lige wijziging, zoowel van de inen, die het verkeer met Duitsch- id, als van die, welke het verkeer :t België en Frankrijk bedienen en :l een verschuiving in verschillende hting, waardoor zeer ten nadeele n het reizend publiek een verstoring n de continuïteit in de dienstrege g zou worden teweeggebracht, joter dan ooit tengevolge van den mertijd is noodig geweest. Het zou voor de Nederlandsche oorwegen ondoenlijk zijn om bij n dergelijke ingrijpende wijziging n den treinenloop tusschen de ver tillende treinen nog een eenigszins hooriijk verband te behouden. Wil men overeenkomstig de be- eling van het voorstel tot een toe- ind geraken, die zooveel mogelijk »emoet komt aan de tegenstanders n den Zomertijd, dan zou dit, zonder t het reizend publiek daarvan de pe behoeft te worden, bereikt nnen worden door het behoud van i tijdsverschil,van een uur en den nvang van den Zomertijd te doen tienvallen met de invoering van de !Hwe jaardienstregeling, zulks in 26 op 15 Mei. Uit den aard der zaak zou de meest vredigende oplossing verkregen zijn, iien in dat geval ook in België en inkrijk tot invoering van den zomer l op dat zelfde tijdstip besloten kon >rden, doch daarop schijnt voorloopig en uitzicht te bestaan. Het voorstel van den heer Braat u, tot wet geworden, het gevolg bben, dat om zich tot 1926 te palen telkens op de na te noemen la een dienstregeling moet worden jevoerd, die afwijkt van de daar- voorafgaande: Dp 4 of 18 April bij invoering van n zomertijd in België en Frankrijk; Dp 15 Mei de nieuwe jaardienst- ;eling; Dp 6 Juni bij invoering van den mertijd in Nederland Dp 29 Augustus na het einde van ,i zomertijd in Nederland Dp 3 October bij het einde van den mertijd in België en Frankrijk. Afgescheiden van het feit, dat zulks Dr den spoorwegdienst onuitvoer- ar zou zijn, zou «en dergelijke ;eling voor het publiek een niet te ivaarden achteiuitgang beteekenen. mtusschen is het van het grootste lang voor den spoorwegdienst, dat d spoedig mogelijk vasi komt te an, we'ke zomertijd «n 1926 in derland zal gelden eri wanneer ze wordt ingevoerd, opdat het tijdig :eed zijn van de dienstregeling niet gevaar wordt gebracht en ook ver den wordt, dat veel dubbel en ardoor overbodig werk wordt ver- ht. Aan het bovenstaande kan worden •gevoegd, dat ook ten behoeve van regeling van de luchtvaart vanwege Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Dr Nederland en Koloniën een Dedige beslissing omtrent een en der zeer wenschelijk is. Ingediend zijn 23 ontwerpen van t, tot wijziging van verschillende ofdstukken der Staatsbegrooting 1925 afzonderlijke begrootingen voordat r. In de memorie van toelichting tot voorgestelde verhooging van hoofd- k VII B, wordt door minister Colijn volgende medegedeeld met be kking tot al de 23 ontwerpen 3elijk reeds bij de behandeling van interpellatie-Ter Laan werd mede ieeld, wenscht de regeering zoodra herziening van het bezoldigings- iluit 1925 haar beslag zal hebben (regen, reeds over 1925 aan de btenaren ten goede te doen komen voordeelen, welke uit die herziening Dr hen zullen voortvlo.eien. Dit kan hel best geschieden in den m van toelagen, welke buiten het loten tractement omgaan en dus t meetellen bij de berekening van pensioengrondslag, waardoor tijd lende berekeningen worden be- iard. Ten einde de uitkeering ook overi- ïs zoo spoedig mogelijk te doen ats vinden, zijn de tot dit doel op ontwerpen tot verhooging van de lerscbeidene hoofdstukken derStaats- jrooting, fondsen en staatsbedrijven igevraagde gelden slechts bij be lering uitgetrokken. Gedurende de landeling van de wetsontwerpen rden de noodige berekeningen ge- akt, ten einde zoo spoedig mogelijk, lat de gelden bij de wet zullen zijn toegestaan, de uitkeering te doen geschieden. Ten allen overvloede wordt aange- teekend, dat ten aanzien van de ambtenaren, wier bezoldiging meer dan f 6000 's jaars bedraagt, intrekking van artikel 30 A van het Bezoldigings besluit 1925, in de bedoeling ligt. Mochten de wetsontwerpen worden verworpen in zake de bezoldiging van de leden van de Rechterlijke Macht, van den Raad van State en van de Algemeene Rekenkamer, welke een tot gelijksoortig resultaat leidende gedrags lijn beoogen, dan zal de regeering niet nalaten de noodige overeenstemming te bevorderen. Het bedrag der toelage voor elk departement of groep van ambtenaren beloopt 1. Hooge Colleges van Staat en kabinet der Koningin f 18.000. 2. Buitenlandsche Zaken f 12.000. 3. Justitie f 470 000. 4. Binnenlandsche Zaken en Land bouw f 150 000. 5. Onderwijs. Kunsten en Weten schappen f 1.000 000. 6 Marine f360 000 7. Financiën f500 000. 8 Oorlog f 405 000. 9 Waterstaat f275.000. 10. Arbeid, Handel en Nijverheid f 130.000. 11. Koloniën f 130.000. 12. Algemeene Landsdrukkerij f3500. 13. Staatsboschbedrijf f5000. 14. Burgerlijk Pensioenfonds f8000. 15. Staatsmuntbedrijt f2000. 16. Artillerie-inrichtingen f 20 000. 17. Staatsvisschershavenbedrijf f 5000. 18. Zuiderzeefonds f4000. 19 Posterijen, telegrafie en telefonie f800 000. In de meest voorkomende soorten en vormen. Aanleg van: 35503 BOOMGAARDEN en FRUITTU1NEN. Tevens voor opruimingsprijs plm. 5000 Grootv. Zwarte bessenstrulken 2 f. te geven door de op te Waalwijk, maakt bekend dat het Woonhuis. Postkantoor, Schuur, Erf en Tuin te Besoijen van den heer N. M VAN DER HAMMEN staat op Toeslag Dinsdag 22 December 1925 des avonds 7 uur bij J. VAN DER MEIJS. 35708 te Waalwijk, maakt bekend dat de Hulzen en Erven te Waalwijk aan de Stationstraat van Mej. Wed. J. DE HAAN zijn ingezet. Koop 1 op f 1100.— Koop 2 f 1150Koop 3 op f 1150 Massa f 4500.— Toeslag Dinsdag 15 Dec. 1925. des avonds 7 uur bij MaX GOVAERTS. 35677 ten laste der 35705 gesloten met goedkeuring van Z. D. H. Mgr. F. R. Bornewasser, Bisschop van Trier. Zaterdag 26 December (2e- K«stdag NOtariS COOL JASZ-BAND-MUZIEK v. d. Akker. 35715 Naar aanleiding van de gisteren avond gehouden vergadering van de fractie van christelijk-historische leden der Tweede Kamer, welke tot omstreeks middernacht geduurd heeft, was Dr. de Visser, die door H. M. de Koningin is belast met de vorming van een parlementair kabinet, voornemens heden besprekingen te houden eerst met Mgr. Nolens, voorzitter van de R. K Kamerfractie en daarna met Mr. Th Heemskerk, voorzitter van de fractie van Anti-Revolutionaire Tweede Kamer leden. ADVERTENTIëN. Mevrouw 3. VAN SCHIJNDEL-Van Dijk, Grootestraat 308 - WAALWIJK, tegen Februari een bekwame tegen flink loon en waschgeld, mits goed en zelfstandigkunnende werken en koken, v. g. g. v Wasch buitenshuis. 35712 Namens zijn principaal den WelEd. Geb. Heer. H MINKE, Tandarts te Waalwijk, zal onder geteekende, op Woensdag 23 December te 2 uur in Hotel P. VERW1EL fe Waalwijk 2)en bouw van een vrij staand woonhuis met terreinafscheidingen etc. aan de Mr- van Goothstr. te Waalwijk Bestek met teekeningen te be komen vanaf Maandag 14 Dec. ten kantore van den Architect a 115.- per stel, restitutie 110.- mits volledig en ongeschonden binnen 7 dagen na besteding teruggezonden. Inlichtingen vanaf Woensdag 16 December ten kantore van den Architect te Breda, Veemarkt 8, (2e etage.) JOH. H. HERBEN, 35704 Architect. te Andel, 35708 bericht dat de vaste goederen te Biesheuvel van den heer J DEN BESTEN ten Andel zijn ingezet KOOP I. Café Het Neusje van den Zalm" op slechts 12100— KOOP II. Woonhuis met Erf op slechts I 500.- KOOP III. Best Bouwland en Boomgaard groot 85.20 are op slechtsf 1100— Toeslag Vrijdag 18 December 1925 in Café ROZA te Andel. Dagelijks kan verhoogd worden, boveng?ntX?eening beriCh,■ inschriivi"gen «""«mt op tot den koers van 100 °/0. fcnn StUklieinnoin verkurjjgbaar va"af 15 December in coupures van f500 en f 1000 met bijbetaling van rente vanaf 1 November Coupons 1 Mei en 1 November, betaalbaar in Hollandsch geld te Amsterdam en te Rotterdam, zonder allrek van eenlae tegenwoordige of toekomstige Duitscbe belasting. Deze Orde waarvan de Generaal Overste te Heijthuyzen bij Roermond, gevestigd is, mag In Holland voldoende bekend geacht worden. De Duitsche Provincie, die deze leening aangaat, beschikt behalve over het wereldbekende klooster te Nonnenwerth over 40 dochterhuizen verspreid in de bisdommen Trier, Keulen. Münster, Paderborn, Breslau, etc. Als zekerheid voor deze leening wordt een eerste hypotheek gevestigd op het H. Hart van lezus-zieken- huis te Trier, hetwelk een waarde heeft van f810 000. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij naar het prospectus, dat evenals de inschrijvingsbiljetten op aanvraag wordt toege zonden door 6 10 December 1925. Damrak 80-81, Amsterdam. Zuidblaak 40, Rotterdam. Mevrouw Kaatsheuvel VAN HAM te tegen 1 Mei a.s. 35641 GEVRAAGD tegen 1 Januari NET MEISJE G. G. of Ned. H., met alle werk zaamheden bekend. Adres: Mevr. M. RAVENS BERGEN. Waldeck Pyrmontkade 111, Den Haag. 35709 te Kaatsheuvel, zal voor den Heer Mr. P G VAN TIENHOVEN c. s., Donderdag 10 December 1925, voorm. 11 uur precies, bij L. v. D. KAA, op Eftellng aldaar, 35684 Circa 80 koopen afgezaagde en uitgekapte mast in de Loonsche Duinen, gelegen in de bosschen nabij L. v. d. Kaa aan den Ouden weg van Loon naar den Roestelberg, bij de Oude Huisplaatsweg Molen straatRoestelberg aan het Drunensch pad en verder den Duin in. Koop 1 aan hardenwegop Eftellng. Zeer geschikt voor opleggers, palen, sparren, boonstaken, brand hout enz. Aanwijzing door J. Pijnenburg en P. Verhoeven daags voor en in den morgen van de verkooping KAVELI. Drie Iepeboomen, wit gemerkt, bij de brug van het Oude Maasje onder Capelle, voor de woning van Adr. van Suijlekom. KAVEL II. Dertien Canada populieren, wit gemerkt, aan den Winterdijk onder Baardwijk bij den over- hoek van het kanaal Den Bosch Drongelen. Biljetten op zegel van 10.50 in te leveren vóór Vrijdag 18 December a.s v m. 11 uur bij ONTVANGER REGISTRATIE WAALWIJK, waar de voorwaar den ter inzage liggen. 35706 te Kaatsheuvel, zal namens de liquidateuren van de N.V. VAN DORTMOND- PENNOCK 17 Dcc. 1925, 's avonds 7 uur in „EUPHONIA" aldaar 25693 de 3 Dec- j.l. ingezette on roerende goederen tegenover het raadhuis te Kaatsheuvel, staande Koop 1 aan f 5700 2 aan f 500 3 aan f 1250.— 4 Massa van 2 en 3 aan f 1750. en 5 Massa van 1, 2 en 3 aan f 7350. len laste der (Collegium Cantsiannm) te Exaten (Limburg), (waarvan thans ntt te geven 1 250.000) gesloten met goedkeuring der Kerkelijke Autoriteiten. Ondergeteekende stelt de inschrijving open op bovengenoemde obligaties groot f 1000 en f 500 met coupons 2 januari en 1 juli, met bijberekening van rente vanaf 2 Januari 1926 tot den dag der storting. Het zeer ruime hypothecaire onderpand (met een getaxeerde waarde van f 1.282.291.—) stempelen deze obligaties tot een zeer aantrekkelijke belegging. JE jK F U ÏJ S r ePros(J)ect^ssen en tHSChrijvingsbiljetten worden op aanvraag te CAPELLE, zal op Donderdag 17 Dec. 1925, des voormiddags om 10 uur, ten verzoeke en ten huize van den Heer W. H. KIEVIT te Vrijhoeve-Capelle, om contant geld 10 December 1925. Damrak 80-81, Amsterdam. Zuidblaak 40, Rotterdam. 35719 Onder verwijzing naar bovenstaande uitgiften deelen wij mede, dat bij inschrijving op bedoelde leeningen, per begin Januari losbare Kerkelijke obligaties a pari door ons in betaling genomen worden. Tuinstraat 46, TILBURG. Telefoon 226. INCASSO VAN; Handelsvorderingen, Huurschuld en Leen- sommen. 35717 Adviezen, Contracten. Werkt vlug en rekent terstond af. Directeuren G. R. BUDDEMEIJER. LOUIS DONDERS Czn. Kantoor d a g e 1 ij k s geopend. Gedurende December geven wij voor RECLAME EXTRA KORTING op al onze 35643 Nergens beter. Nergens goedkooper Depöt Waalwijk TH. v. d SANDE, Grootestraat. Kaatsheuvel Fa. N. STRAVERS, Hoofdstraat. omvattendeeen mak getuigd twee-jarige bruine merrie, vier pas gekalfde koeien, twee vaar zen, twee vette varkens, een hond, 30 kippen, een vierwielige wagen op veeren met bijbehooren, een kar. twee hondekarren, twee krui wagens, ploeg, een groote en een kleine bascule melkbussen, spek- kuip, karn, tuigen, touwen, ladder, varkenskooi, tobben,tonnen, slijp steen, hekken, klein landbouw gereedschap, broeiramen, riet matten, brandhout, boonstaken, musterd, drie koopen hakhout staande achter de hakkenfabriek aan de Oude Straat en een aan den Loonschendijkongeveer: 10 000 pond hooi, 12 vim onge dorschte rogge, 8000 Kilo mangels en knolrapen, 60 M. mest. 35720 Damrak 80 81, Amsterdam. Zuidblaak 40, Rotterdam, Voorts 35697 alseikenhouten buffet, dito cylin der-bureau, dito kapstok, tafels, stoelen, ledekanten, spiegels, schilderijen, glas en aardewerk, fornuiskachel, vloerkleeden, wieg, kindertafel en -stoel en wat meer ten verkoop zal worden aange boden. Alle aangeboden voorwerpen zijn zoo goed ats nieuw. Het te verkoopene is te bezich tigen Woensdag 16 December a.s. van 1—4 uur en voorts een uur voor den aanvang der verkooping. z as t! h e voor koopen *wij dit jaar wederom bij WAALWIJK, Crootestraat. Groote en schit terende voorraad. 35682 Zendt in den Schoonmaak uwe GORDIJNEN» DEKENS enz. ter behandeling naar de 34312 Oudste en meest moderne Inrichting TILBURGTelefoon No 146. ADVEBTEEREN DOET VERKOOPEN. i UJ -J B IÜ its CS O H 3- C/3 CO "T C/3 m Z 2 "O m m 2!

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 2