OE ECHO M HIT ZUIDEN Backin Waarom een Nieuwjaars-advertentie „DE ECHO VAK HET ZUIDEN" Waarom in „He Eclio tan tel Men"? Bakpoeder Het Witte Nuthoen" Deensch Wit Leghorn, fokhanen Wit Wyand.-fokhanen J. TUERLINGS, V Omdat het practisch is: Omdat het nuttig is: Kloosterbalsem In den hoenderhof. PLUMCAKE Dr Oetker's Omdat het wenschelijk is de overmatige drukteaan Springende handen worden gaaf en zacht No. 99 Zaterdag 12 Dec. 48e Jrg. veroorzaken. TWEEDE BLAD. Vraagbord. Andere kleuren Leghorns. Naast de genoemde witte en pa- trijskleurslagen komen nog verschil lende andere soorten leghorns voor waarvan we hier willen noemen de zwarte, de Buff, de Koekoek en de zilver Duckwing Leghorns. De zwarte Leghorn is een vogel die hoe langer hoe meer belangstelling geniet. In Engeland wordt deze kleurslag reeds zeer algemeen gefokt. En men treft er ook reeds verschillende stam men in aan die buitengewoon goede legcijfers geven. De geaardheid en het karakter der dieren komt overeen met dat der witte en patrijskleui ige. Het vederkleed behoort geheel zwart te zijn met kever-groene weerschijn. Een violet kleurige glans is niet geoorloofd, 't ls echter zeer moeilijk zwarte Leghorns te fokken, die in alles aan den stan daard voldoen. Zeer vaak komt in pennen en sikkels wit voor. wat na tuurlijk een groote schoonheidsfout is. Ook het dons dient tot op de huid zwart te zijn. Een weinig grijs diep in 't dons wordt echter toegelaten. Een prachtig contrast maken de hoog gele pooten bij de zwarte veerkleur. Ook dit geel levert bij den fok vele moeilijkheden. Vaak zijn de ppoten zwart, blauwachiig of gevlekt, wat evenwel met de tentoonstellings-eischen in strijd is. Naast zwart vindt de Buff-kleur yele aanbidders. Door kruising van wit met partrijskleur is de buffkleur in de 2e generatie ontstaan. Als ernstige fout moeten wij hier wijzen op het niet éénkleurig zijn der dieren. Noch het hals- of zadelbehang, noch de vleugel of andere veerpartjjen, mogen donker der of lichter zijn. Vooral ook lichte dons of onderkleur wordt als groote tentoonstellingsfout aangerekend. De pooten behooren als bij andere leg -* horns hooggeel te zijn. Is de zwarte en buffkleurige leghorn in doorsneé vooral niet grooter dan de witte of patrijskleurige variëteit, de koekoekleghorn is in doorsnee iets zwaarder van bouw. De koekoekteeke- ning dient over 't geheele vederkleed i tot in het dons en aan de dijen zuiver te zijn. Het wit van de veer scherp van 't zwart afgescheiden. Hoe zuiver der de afscheiding, hoe beter de veer. De veeren moeten zoo gelegen zijn I dat over het geheele lichaam, zoowe over vleugel en staart als over borst en rug, regelmatige dwarsstrepen ont staan. Zijn deze dwarsstrepen niet duidelijk zichtbaar, dan gelijkt de veer- streping in zijn geheel op vlekken, 't ls wederom niet gemakkelijk zuivere koekoeken te fokken. De meeste dieren vertoonen in staart- of vleugelpennen witte vakken. Wil men mèer zekerheid hebben op goede lok, dan fokke men uitsluitend met overjarige dieren die ook in hun tweede jaar zuiver koekoek kleurig gebleven zijn. Drie- en vier jarige dieren geven hoe langer hoe meer wit. De zilver duckwing of eendvleugelige leghorn vertoonen een meer kleurenrijk kleed dan de bovengenoemde De haan is roomkleurig wit met overlangsche zwarte strepen in de halsveeren. De vleugeldekveeren zijn geelbruin, de slagpendekveeren groenachtig zwart, groote en kleine slagpennen wit met zwartgezoomde buitenvlag. De vleuge komt in kleur overeen met .die van een wilde eend (woerd) Rugveeren wit," borst en dijen zwart Zadelveeren wit met overlangsche zwarte streep Staart zwart met groenen glans. Bi de hen zijn de halsveeren wit met breede zwarte streep in de lengte. Vleugels: ondergrond zilvergrijs,rege- matig met donkergrijze puntjes bezet, de schacht der veeren lichtgrijs Rug zilvergrijs gestippeld, borst zalmkleurig, in aschkleur naar de dijen overgaand. Dijen en achterlijf grijs. WENKEN VOOR DEZE WEEK. I. Öe dooi is ingevallen. Laat Uwe dieren niet te spoedig buiten, daar ze na het langdurig opgesloten zijn zeer gevoelig zijn geworden en direct een kou te pakken hebben. Ii. Zoo ge nog verplicht bent Uwe dieren vast te houden of daaraan de voorkeur geeft, plaatst dan de drink en ochtendvoederbakken op een ver- hooging in Uw hokken anders is eiken dag 't drinkwater en 't voeder bevuild. III. Wilt ge iets leeren van de kippenhouderij wat betreft kennis van rassen en van datgene wat met de pluimveehouderij in verband staat, bezoekt dan elk seizoen een of meer tentoonstellingen, die U blies in wer kelijkheid kunnen toonen. IV. We herhalen het vandaag nog maals: ventileeren is bij de strengste kou zelfs mogelijk Er kan echter goed geventileerd worden zonder tocht te R te Spr. C. Uw W Wyand. lijdt beslist aan overvetheid. 't ls de alge. meene kwaal van de zwaardere rassen, vooral in den tijd dat ze opgesloten zitten. Uw dieren streng rantsoeneeien, veel groenvoer verstrekken, vooral niet te veel maïs voeren zijn eenige regelen die we in 't oog moeten houden om overvetheid tegen te gaan. Haver is vooral voor zwaardere rassen een prima hardvoer O- te Spr.-C. Dat Uw R. 1. R. na 't leggen van een paar eitjes er radi caal mede opgehouden hebben moet natuurlijk een oorzaak hebben. De dieren kunnen evenals die van R te vet zijn. Waar U echter beweert, dat dit zoo goed als onmogelijk is, zal er wel iets anders haperen. Ik meen te weten dat U uw dieren huisvest in een steenen hok. Absoluut is dit verkeert. Steenen hokken zijn 's winters veel te koud, ook al zijn ze dik genoeg gemetseld Steen laat ge makkelijk de koude en de warmte door Ga zelf maar eens dicht met uw hand bij de muur staan. U kunt de koude dan duidelijk voelen, 't Is jammer waar U overigens alle zorg aan uw dieren besteedt. Is 't U niet mogelijk een spouw te maken door b.v. in de muur een paar 2x3 vast te maken en daarna aan den binnen- cant '/a duims plankjes te spijkeren )e ruimte er tusschen kan U opvullen met fijn los turfstrooisel, zaagsel, stroo- haksel of niets. Tien tegen een dat Jw hok veel warmer geworden is. Hoe is 't met de ventilatie J. TUERLINGS, Kaatsheuvel. Een GOEDE FOKHAAN is minstens 50 °/0 van de FOKTOOMWAARDE geeft U nog een keus uit prachtig geïmporteerde van de hoogste productie en van edel bloed. KAATSHEUVEL. in Men vergeet niemand. Omdat hCt gOedkOOp iS: Men bespaart postzegels, tijd, moeite en dure visitekaartjes. Men vestigt meteen de aandacht op naam en zaak. - de posterijen eenigermate te beperken. Omdat „DE ECHO VAN HET ZUIDEN" de meest gelezen courant is in de Langstraat en 't Land van Altena en Omgeving. De prijs is slechts 50 cent bij vooruitbetaling. RECHTSZAKEN. DicfftAal ran ver wit de weide. Voor de rechtbank verscheen IT. B., landbouwer te Vlijmen, gedetineerd, beklaagd ter zake, dat hij tusschen 14 en 18 October 11)25 te Vlijmen uit een weide een koe heeft ontvreemd, eigen dom van N. Kok. Er waren getuigen gedagvaard. Blijkbaar niet om de gestolen koe, doch om den persoon van den dief was de belangstelling van de zijde van bét publiek enorm groot. Beklaagde immers is dezelfde, die wegens doodslag op den boschwachter te Helvoirt door de rechtbank veroor deeld werd tot vier jaar gevangenis straf, doch in liooger beroep werd vrij gesproken wegens tekort aan wettig en overtuigend bewijs. Reeds lang voor den aanvang der zit ting stond een groote menigte in nat en koude voor bet paleis van justitie te Muacbten. En de politie hield er de orde onder want bet wachten duurde zeer lang. Beklaagde ondervraagd ontkende de koe gestolen te hebbenhij had het rund gekocht. (De tribune propte zich overvol van nieuwsgierigen. Beklaagde keek er naar om, doch werd door den president geboden voor zich te zien). Beklaagde beweerde voor 275.de koe gekocht en betaald te hebben. De verkooper was een hem onbekende, die zeide uit Holland te komen. Het dek op de koe was gewoon vastgemaakt, als te doen gebruikelijk was. Beklaagde bekende eerder reeds twee maal touW te hebben gekocht voor al lerlei doeleinden. Getuige N Kok, landbouwer te Vlij men, eigenaar der koe in kwestie, ver klaarde dat hij om de 2 a 3 dagen naai de wei ging, waar de koeien liepen. Dt weide was behoorlijk afgemaakt'. De dochter van getuige had de koe gemist. Het rund droeg verschillende kentee- kenen en had een waarde van 340. De koe liep zonder dek op, in de weide. Bij onderzoek zag getuige de koe, doch toen met een dek op, injde weide van beklaagde. Blijkbaar om de koe niet terug te doen kennen was er wat aan de boeven geschaafd die de letters droe gen. N. K. Getuige Elisabeth Kok, dochter van vorige getuige, verklaarde onder de 9 stuks vee van baar vader de eene koe gemist te hebben, die des Woensdags, 14 Oct.. nog door baar gezien was. Het rund was 3 jaar oud, ze kende bet dier dus zeer goed. Alle runderen waren gc- teekend met de letters X. K. De gesto len koe werd onmiddelijk bij de ontdek king door getuige berkend. Getuige X. Bruisten; landbouwer te Vlijmen heeft ook op Woensdag 14 Oc tober alle koeien van Kok nog bij elkaar gezien in de weide. Getuige Martinus Kok heeft mede op Vrijdag na 14 October, geconsta teerd. dat de koe weg was. Hij zag bij bet zoeken wel een koe in de weide van beklaagde, doch omdat deze een dek op bad, kreeg getuige geen argwaan, dat bet de gestolen koe was. Een week later keek jtij nauwkeuriger en herkende toen zeer spoedig dezelfde koe. als eigendom van zijn vader. De koe is weer in den eigen stal te- rug. Getuige van Engelen, winkelier te Vlijmen, verklaarde dat beklaagde tweemaal touw bij hem beeft gekocht, gelijkend op bet Touw dat hem door den president werd te zien gegeven. Het waren twee soorten. Aan beklaagde waren ook twee soorten touw verkocht. Beklaagde werd liet dek vertoond, dat in beslag genomen is. „Ja, dat lijkt er op", aldus beklaagde, die voorts be weerde niets aan het riek veranderd tr hebben, nadat hij de'koe van den Hol lander bad gekocht. Getuige de rijksveldwachter gaf ver klaringen in verband met de inbeslag name der koe, die in de wei liep van be klaagde, die met den veldwachter naar de wei was gegaan. Beklaagde bad ge zegd die koe op de Bossche Veemarkt te hebben gekocht van een Hollander. Het O. M. .hield zich overtuigd dat beklaagde de koe ontvreemd beeft. Spr. ging bet getuigenverhoor na en wees er mede op, dat de weide van beklaagde 20 minuten ver is afgelegen van- de weide van X. Kok. Het rund kan daar niet bij toeval gekomen zijn. Beklaag de beeft alles wel slim overlegd om dr justitie te misleiden, doch bet is over duidelijk dat beklaagde de dief is. Een sterk bewijs is niet in bet minst gelegen in bet. £eit, dat beklaagde beweert op den bewusten "Woensdag, 's morgens om tien uur de koe op de Bossche vee markt te hebben gekocht, terwijl ze door twee getuigen dienzelfden Woens dag in den namiddag om drie uur nog in de weide van den eigenaar Kok ge zien werd. We kennen beklaagde al dus het O. M. en we weten rlat hij een meester is in 't liegen, een rlie be- hebt schijnt met een zucht tot stelen. Spr. acht een zware straf hier noodig en eischte wegens diefstal van de kot uit de weide twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De verdediger Mr. Van der Kun, voerde aan, dat alles berustte op ver moerlens en liet wettig en overtuigend bewijs ontbrak. Pleiter vroeg vrij spraak en de onmiddellijke in vrijheid stelling van beklaagde. Getuige X. Kok werd nogmaals, dooi den president ondervraagd over de ken- teekenen aan de koe. Getuige lichtte bet gevraagde uitvoerig toe en besloot: „Ik ken rle koe.zoo goed als m'n eigen vrouwke". (Groote vroólijkheid). De rechtbank ging over het verzoek van den verdeoiger in raadkamer. De rechtbank vond geen termen tot - n vrij beid stelling van beklaagde. De president vroeg aan beklaagde of bij nog iets te zeggen bad. Beklaagde trachtte te schreien en zeide op bedrukten toon: ,,Ik ben on schuldig. M'ri vrouw en kinderen zit ten te versmachten en ik zit bier on schuldig in rle gevangenis, 't Is toch wel verschrikkelijk." De uitspraak werd bepaald op 24 Dec. a.s. Verduistering ran f 180.000. Twee jaar gevangenisstraf geëiseht.. Gisteren beeft voor de Haagsche rechtbank terecht gestaan de 47-jarige A. C. M., zonder beroep té 'sGravenha- ge, gedetineerd," vroeger directeur van de X. V. Obligatie-Maatschappij Het Witte Kuis. wegens verduistering, van verschillende bedragen ten narleele van genoemde maatschappij, welke bedra gen bekl. in zijn kwaliteit van directeur onder zich bad gekregen. Bekl. bekende. In den zomer van dit jaar beeft bij 15 verschillende bedra gen. tot een totaal van ruim ƒ107.000 welke de onderdirecteur hem ter band bad gesteld om in de kas te storten, ten eigen bate aangevoerd. Bovendien heeft bekl. ongeveer 73.0Q0 van bet saldo der Maatschappij bij de Amster- dainsche Bank opgenomen om dat be drag eveneens voor zich zelf te gebrui ken. Het geld van do Bank werd afge geven op kwitantie, geteekend door bekl. en den mede-directeur, den inmid dels overleden beer Beek. Deze laatste was in den afgeloopen zomer ziek en bad voor bet gemak een aantal blanco- kwitanties geteekend. zoodat bekl. zeil bet bedrag kon invullen. De onderdirecteur van 't Witte Kruis en de directeur van het bijkantoor Den Haag van de Amsterrlamsche Bank be vestigden rle feiten. Een vrouwelijke getuige deelde mede, rlat zij en baar man aan bekl. en diens vrouw gelden hebben geleend, ten slot te tot een bedrag van 200.000. Dit geld kon bekl. niet meer terugbetalen. Een zwager wan bekl., als getuige décharge geboord, verklaarde, dat als bekl. bij hem was gekomen om te vra gen, hem (bekl.) uit de moeilijkheden te helpen, bij dit wel gedaan zou hebben. Het O. M., bet wettig en overtuigend bewijs geleverd achtende, wees er op, dat bekl. reeds jaren in finantieele moeilijkbeden verkeerde; bij leefde als bet ware op een vulkaan. Bekl. moest wel weten, dat aan bet loterijbedrijf, waarvan bij'directeur was, eenmaal een eind zou komen; de een na de andere loterij moest tengevolge van rle juris prudentie van den Hoogen Raad ver dwijnen. Daarnaast was bovendien be klaagde* levensstandaard zeer boog. Spr. gaf toe, dat bekl. niet erg geluk kig is geweest in de keuze van zijn geld schieters. Het gevolg is nu, rlat bij to taal aan rlen grond zit. Zijn straf is dus reeds zwaar. Niettemin meende spr., dat in verband met rle ernst der feiten toch nog een zware straf zal moeten worden opgelegd. Eiscli 2 jaar gevangenisstraf met af trek van de preventieve hechtenis. Vervolgens hield bekl.'s raadsman, mr. .T. F. E. Belinfante, zijn pleidooi. PI. zette uiteen, boe dezen zomer, toen bekl.'s mede directeur ziek was, de ca- thastrophe bekl. feitelijk is overvallen, tengevolge van bet feit, rlat op den eersten dag der trekking voor de Ingezonden Mededeelingen. Inwrijven met bijt niet, doch verzacht Staatsloterij nagenoeg alle hooge prij zen reeds vielen, zoodat plotseling meer dan 100.000 moest worden uitbetaald. Toen is bekl. bet hoofd kwijt geraakt en is zich gaan aangeven bij de politie. Van de ten laste gelegde verduister de bedragen, zijn er, naar pl. verdei betoogde, verschillende nog ten goede gekomen aan de Maatschappij. Het aan zienlijke bedrag, dat bekl. ten slotte voor zich zelf beeft gebruikt en dus zou hebben verduisterd, beloopt dan 103.000. Is nu, vroeg pl., de opzet om* rlat bedrag te verduisteren aanwezig geweest? De jurisprudentie leert, dat de opzet op de toeëigening moet zijn ge richt. Xa een uitvoerig juridisch betoog over bet begrip verduistering, stelde pl. vervolgens de vraag of bekl. redelijker wijze rle verwachting kan hebben, in staat te zullen zijn bet geld, wanneer rlat noodig zou zijn, tenm te kunnen geven. Pl. beantwoordde deze vraag be vestigend, er daarbij op wijzende, dat beklaagde rle beschikking kon krijgen over twee hypothecaire vorderingen van zijn stiefdochter, ten bedrage van ruim 90.000, terwijl ook zijn zwager en waarschijnlijk nog anderen hem wel zourlrn helpen. In het licht van deze feiten meende pl., dat bet opzet van be klaagde om wederrechtelijke toeëige ning te plegen, niet aanwezig is ge weest. Het O. M. zal er niet in kjinnen slagen bel bewijs voor dit opzet te le veren. De verduistering is derhalve dan ook niet bewezen. Voor bet geval de rechtbank bet niet met pl. eens zou zijn, wilrle deze er nog op wijzen, dat naar zijn meening rle ge- ëischte straf veel te boog is. Pl. stelde in bet licht, dat bekl.'s financieele moei lijkbeden voor een groot deel te wijten zijn aan zijn vrijgevigheid. Hij kon nie mand iets weigeren, wanneer men bij hem kwam niet een bede om hulp. Veel wat arm en ongelukkig was, werd ge stennd door bekl. en zijn vrouw. Dat bekl. ook buitendien groote uit gaven deed vond zijn oorzaak in rle om standigheid-, dat bij zich financieel sterk moest doen schijnen, in de eerste plaats tegenover zijn schuldeischers, die anders wellicht zijn faillissement zou- ''9 9«dtp° met rozijnen naar Oetker s»Reccpt, gebakk. m. een door Dr Oetker op wetenschappelijkei. grondslag vervaardigd Bakpoeder. Backin vervangt de Gist. Men gaat onmiddellijk tot hakken over, hei deeg rijst ondct het bakken. Backin is zuinig in het gcbruil en niet, zooals gist. aan bederl onderhevig 80 gr. boterca. f 0.25 2 eieren,,0.12 150 gr suiker ca. 0.07 250 gr. tarwebloem0.0S pakje Dr. Oetker's Backin 0.04 liter room ca. 0.20 gram rozijnen 0.18 150 gr. krenten>,0-12 'i3 citroen 0.03 f 1.09 Bereiding: Men roere de boter tot room. voege suiker, eieren, geraspte citroenschil, het gezeefde en met Backin vermengde meel en de room toe dan rozijnen en krenten. Vul een in» gevetten vorm met dit deeg en bak de cake bij middelmatige hitti ruim 1 uui Men lette vooral op Backin van Dr. Oetker, en dat op elk pakje als Eenige Importeurs E. Ostermann Cs Co., A'dam, vermeld zijn. Waar niet verkrijgbaar wende men zich direct tot deze Importeurs, die op aanvrage ook een vxat's»r'"ceptcnboekjc toezenden. tn één nacht door het gebruik van Akker'» Kloosterbalsem, de wondere balsem die U als 't ware een nieuwe huid zal gevea. Beroemd huismiddel bij sehr&le en ge sprongen huid, winterhanden, wintervoe ten, kloven, wonden, open plekken, uitslag Per groote pot v»n 20 gram 50 cent. Alom verkri|gi>««r Potten v. 50 gram f 1.en 100 gram f 1.75 nog voorcJ-elto'-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 5