M HEERENBAAI BUITENLAND. In beginsel is, naar uit Berlijn wordt gemeld, overeenstemming bereikt tusschen de eigenaars van het in de Vereenigde Staten in beslag genomen Duitsche eigendommen en de Ameri kaansche onderdanen, die voidegngtn hebben op Duitschland Volgens deze regeling zal een bediag van 50 millioen dollars in obligaties en 100 millioen dollars in contanten ter beschikking van de Duitsche eig» naar>, en een bedrag'-van 100 millioen dnllarg in obligaties en 50 millioen dollars in contanten ter beschikking van de Amerikaansche schuldeischers worden gesteld. De begrooting der- Vereenigde Staten voor het as. fiscale jaar raamt de uitgaven op 3 896.208 000 dollar. Men heeft hier dus een vermeerdering der uitgaven met 160 millioen dollar, welke vermeerdering in hoofdzaak een gevolg is van de toename der kosten van den dienst der posterijen en de grootere uitgaven van het bureau voor oud-strijders. De begrooting voor leger en vloot zal ongeveer op de' huidige cijfers van respectievelijk 335.642.000 en 322 869.000 dollar blijven gehandhaafd, terwijl voor de luchtvaart, wat ruimer bedragen beschikbaar zullen worden gesteld. De uitgaven voor de Shipping board toonen een groote vermindering, ten gevolge van den verkoop van het materiaal. De uitgav n voor de kustwacht zijn verhoogd met 3 653.000 dollar, teneinde te voorzien in een krachtiger handha ving van het drankverbod door scherper controle op de smokkelarij In zijn begrootingsboodschap aan het Congres zegt president Coolidge, dat in deze begrooting tot uiting komen de voortgezette pogingen tot bezuini ging. Voor het loopende jaar wordt een surplus van 272 042 000 dollar en voor 1926/27 een over schot van 330 307 000 dollar verwaóht. Ten aanzien der luchtstrijdkrachten gaf de president uiting aan zijn op vatting. dat het bedrag van 42 447.000 dollar, dat voor de gecombineerde luchtdiensten beschikbaar is gesteld, de luchtvaart industrie in staat zal stellen zich staande te houden ten behoeve der nationale macht In geval van nood. De Belgische minister van buiten- landeche zaken Vandervelde, heeft het grootkruis van het Legioen van Eer gekregen. De Raad van den Volkenbond heeft zich gisteren bezig gehouden met de financieele saneering van Honga rije. De minist-er-presiident, graaf Bethlen, dankte den Volkenbond voor de hulp, verleend aan het Hongaar- sche volk. Daarna besprak de Raad de financieele en economische sanee ring van Oostenrijk, waarbij de minis ter van Buitenlandsche Zaken van zijn instemming met het verslag van Chamberlain blijk gaf. Het verslag werd daarna aangenomen. Mr. Zimmerman verklaarde, dat na 1 Januari a.s. de controle beperkt zou zijn tot het beheer der leeningspanden en het restant der internationale lee ning. Oostenrijk herwint zijn begroo- tingsvrijheid en hij voorziet, dat in Ju li 1926 ook zijn laatste functies on- noodig zullen zijn. De heer Zimmer man wenschte Oostenrijk hierftiede ge luk en hoopte na 1 Januari reeds zijn werkzaamheid in Weenen te vermin deren. Ingezonden Mededeelingen Akket'i Abdijsiroop zal U van Uw hoest afhelpen, de slym op lossen en daarmede Uw beklemd heid op de borst en Uw kort ademigheid doen verdwenen. iivcSssëM v. i' hem geschoten had en zijn vrouw hem had vastgehouden, zeide de vrouw: ,,Neen, dat lieg je, ik Jieb je kapot willen maken". Volgens de vrouw had C. haar familie ongelukkig gemaakt. De vrouw, de zóón en de-zwager zijn daarop door de marechaussee gevan gen genomen. De zwager zeide uit nood weer gehandeld te hebben. Ook de zoon geeft te kennen, dat hij de steken heeft toegebracht, omdat zijn vader zijn stiefmoeder bedreigde. Gisternacht is ingebroken in een perceel aan de Laan Copes van Catten- burch, in Den Haag, bewoond door de familie De inbrekers wisten zich toegang te verschaffen door een brand gang. waarna zij een keukenraam for ceerden. Er is eenig tafelzilver gesto len. Blijkbaar zijn de daders in hun be drijf gestoord; verschillende goederen, welke gereed stonden om te worden meegenomen, zijn achtergelaten, Maandagmorgen vervoegden zich bij een sigarenwinkelierster aan den Utrechtschen Straatweg te Oosterbeek twee als heeren gekleede personen, die ieder een kistje sigaren kochten. Zij be taalden beiden met een bankbiljet van 300. Xadat de winkelierster hun geld teruggegeven had, gaf een van hen haar met de vuist een klap op het achter hoofd, zoodat de vrouw bewusteloos neerviel, waarna de mannen zich mees ter maakten van de beide bankbiljetten van ƒ300 en de twee kistjes sigaren, vermoedelijk zijn zij daarna met een luxe auto in de richting Arnhem gere den. kenbaar maakte om zelfmoord te plegen. Hij zou zijn misdaad bekend hebben. Uit Thonon-les-Bains (Frankrijk) wordt een smokkelgeschiedenis gemeld, die zelfs de ernstige ambtenaren der douane heeft doen schudden van het lachen. •Een deftig koopman uit Qenève, die voor zaken naar Lyon moest, besloot bij deze gelegenheid zich van kop tot teen in nieuwe boven- en onderkleefen te steken, daar de lage koers van den Franschen franc hem hiertoe als het ware uitlokte. Een bezwaar vormde echter nog de te betalen douanerechten, doch de koopman vertrouwde op zijn handig heid, die hem zeker ook deze moeilijk heid zou weten te doen ontzeilen. De terugreis naar Zwitserland aan vaardend, stapte hij den coupé binnen met een doos onder den arm, waarin in de doos wel te verstaan zijn nieuwe spullen zaten. Nauwelijks was de trein aan het rollen, of hij zonderde zich op de plaats, waar zelfs keizers en koningen te voet heen gaan, af, ontdeed zich van zijn oude kleedingstukken en wierp deze door- het raampje van het appar tement langs den spoordijk. Daarna maakte hij aanstalten om zijn nieuwe uitrusting .aan te gorden", maar o schrik, o afschuwelijke ver schrikking de pantalon ontbrak En in zijn zeer licht en zeer ontoe reikend equipement moest de deftige koopman het 'bezoek der douane-be ambten afwachten. Zijn onvolledig nieuw costuum viel veel duurder uit dan het hem in Zwitserland zou gekost hebben. Maandag 26 October heeft te Bindjel (Ned. Indië) een groote ramp plaats gehad. Daar is nl. de lichte hangbrug over de Soegel .Bindjei lei dend naar Kampong Kebon Lada en de onderneming Tandjong Djatta on- d-r het gewicht van een groot aantal lieden ingestort, waarbij 11 personen verdronken zijn. De zaak heeft zich aldus toegedra- gen, lezen we nader, in de „Deli Ct." van 27 October: Er was een Chineesche wajang in Bindjei aan 't spelen en liet volgens de traditie een papieren pop in de rivier afdrijven. Wie die pop kan krij gen verzekert zich daarmee van veel oentoeng (voorspoed) Dat spel werd door honderden menschen, voorname lijk Chineezen, gadegeslagen en velen hadden zich daarvoor opgesteld op de kabelbrug. De brug bestond uit een smal hou ten dek, bestemd voor voetgangers. Dit dek was aan beide zijden opge hangen aan een drietal bundels ijzer- draad, geen staaldraad. Die bundels draden waren aan beide oevers veran kerd in zware betonblokken, ongewa pend en liepen vervolgens over twee steenen poorten heen, die aan den oever in de rivier stonden. Een dier betonblokken heeft.zich nu begeven, 't Deel, waarin de ijzerdra- den waren bevestigd, is door het ge volg van de overladen brug van de rest van het blok afgescheurd, waaraan het slechts met een dunne laag vast- gecementeerd zat. Daartusschen zaten bovendien drie houten balken, welke balken echter den samenhang van het beton verzwakten. Door het doorschieten van de kabels aan dien eenen kant zakte de brug door en sleepte den kabel over de steenen poort, die daardoor van bo ven afknapte, zoodat de heele brug moet zijn omgekanteld en met haar last in de hooggaande rivier terecht kwam. Het moet een vreeselijke consterna tie geweest zijn, toen daar die meer dan honderd menschen onder ontzet tend angstgehuil in het water terecht kwamen. Vooral waar er zooveel vrou wen en kinderen onder waren. Velen lukte het zich aan de brug en de ka bels vast te klemmen en zich op den vasten wal te werken. -Omstanders boden hulp en vrij spoedig waren de meesten gered. Doch een aantal dreef af, ,kwam door den stroom lager aan wal, of werd door het water meege voerd. Het was moeilijk uit te maken hoevelen er vermist werden, zoodat in den beginne overdreven' geruchten, sprekende van 60 vermisten, de ronde deden. Vanaf 26 cent ABONNEERT U OP EN ADVERTEERT IN DIT BLAD. ECHTE FRIESCHE ledereen die Akker'* Abdijsiroop ge bruikt. reedt bet enderen een., Aerzel du* niet het eveneen* te probeeren met Overel verkrijgbeer k #1.50, #2.75 en f4.50 per fleacb.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 6