De Cl LM ScHnlÈiGHen eenige Fa. Wed Joli Verhuist S Zonen, jVlachineriën. Drijfwerk. Stofzuig-inrichtingen. Centrale verwarmingen GROOT BAL, sportT" Notaris van Ham Groot BAL. Maandag 14 Dec. a.s. Hoest-Keelpijn Anga-bonbonsA JUFFROUW. gemeubileerde Zit-Slaapkamer vragen Rookt e. 1 publiek veraoopen Spoedig bleek echter, dat het aantal toch nog groot genoeg was, met 11 vermisten. De Breslauer Neueste Nachrich- ten meldt uil Leobschutz de 25 jarige vrouw van een muzikant wierp van morgen haar beide kinderen van 6«n 3 jaar in de Zwinke, een zijriviertje van de Oder en sprong daarop zelf in de rivier. Op het geschreeuw van den 6-jarigen jongen snelden eenige bewo ners uit omliggende huizen toe, die alle drie^aan land brachten. Het meis je was al overleden, demoederen het jongetje stierven in het ziekenhuis. Dinsdagnacht zijn te Zevenber gen in een perceel in de Kuiperstraat door gasvergiftiging een man, de Grauw genaamd, zijn zieke vrouw en nog een inwonende vrouw bijna gestikt. Toen een familielid den man om 6 uur wilde komen wekken, en niet werd opengedaan, verschafte hij zich toe gang door een raam. Doch al spoedig bemerkte hij gaslucht en bij verder onderzoek bleek, dat de drie menschen, die zich in het huis bevonden, bewus teloos waren. Spoedig werd medische hulp ingeroepen. Na veel moeite is men er ingeslaagd. den man en een der vrouwen bij te brengen. De toestand van de huis vrouw is echter nog zorgwekkend. Men meent als oorzaak te moeten aannemen, dat de hoofdleiding stuk gevroren was, terwijl de invallende dooi deze lek deed worden (Mbde.) Nabij Flamborough is eergister, nacht het stoomschip Landport uit New-Castle aangevaren door een Noorsch stoomschip en onmiddelijk gezonken. Er zijn 10 menschen bij de aanvaring verdronken. Men vreest, dat 49 opvarenden van het stoomschip Competitor uit Cardiff, dat in zinkenden toestand aan de Zuid—Oostkust van Zuid—Afrika moest worden verlaten, als verloren moeten worden beschouwd. De 49 jarige C., die Dinsdagavond te Niewenhagen door z'n vrouw, zoon en zwager ernstig mishandeld werd, is, naar de „Tel," meldt, gisternacht in het hospitaal te Heerlen aan de bekomen verwondingen overleden. Het parket van justitie is gewaarschuwd VOETBALSPORT. WAALWIJK. QUICK. Zoo het weer eenigszins meewerkt,! zal er op liet Quick-terrein Zondag a.s.| een zeer belangrijke voetbalwedstrijd plaats hebben. Quick krijgt bezoek van| de vereeniging „Vlissingen" uit Vlis- singen, tot liet spelen van een compe-l ti tie- wedstrijd. Een ieder die maar! Breda op bezoek. Als het G'berg-ter- vriend genoten dezer dagen van de hard rein bespeelbaar is, belooft dit Zondag besneeuwde wegen. Lusfjig werd er ge- a,s. een spannende strijd te zullen ge- ard tot opeens, waarschijnlijk door het ven, waaruit we een gelijk spel het nemen van een te korten draai, de ar waarschijnlijkst achten. omver tuimelde en beide heeren een frisschen buiteling ili dt> sneeuw maak ten., Door een voorbijganger werd het SPRANG-CAPELLE (V.m. Sprang). A.s. Zondag des voorin, half 10 zal in de Xed. Herv Kerk alhier leesdienst om half tien op in de Veersche kerk en om 2 uur in de Dorpsche kerk. De Eerw. Heer v. Det. C. t. d. H. D. te Brussel treedt Zondag om 9'/2 en om 3 uur op in de Ger. Kerk. RAAMSDONK. In de woning van J. S. is gisterenavond, tusschen 7 en spoedig tot staan gebracht. Een en an- worden gehouden, terwijl des nam. 2, der liep, wonder boven wondpr, zonder uur I)s. Schleniper van Waalwijk in ongelukken af. den Dienst des Woords hoopt voor te gaan. paard, dat op den loop was gegaan, 9 Uur, gedurende "welken tijd de be woner afwezig was, ingebroken en uit een trommel die in de kast stond, eenigszins in de voetbalsport ingewijd^V^iieilulJ7 ^iUC is, weet dan ook wat er Zondag op het heereI\.P- ,?Pie,rInf en 'V spel staat. Vlissingen is een van de respectievelijk herbenoemd als o sterkste uit de 2e klas en bracht het 111 '1 en Tot notabel bij de Ned. Herv. Kerk alhier is gekozen de heer M. Vos. Tot diaken'werd gekozen de heer D. Vos Mzn. SPRANG-CAPELLE Vergadering van den Raad der ge meente Sprang-Capelle, te houden op Maandag den 14 December 1925, des namiddags ten half drie uur. Agenda 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 3 November 1925. 2. Ingekomen stukken. 3. Goedkeuring rekening Burgerlijk Armbestuur Sprang over 1924. 4. Goedkeuring begrooting Burgerlijk Armbestuur Sprang over 1926. 5. Benoeming lid Burgerlijk Armbe stuur Capelle (per aftreding). 6. Benoeming lid Burgerlijk Armbe stuur Sprang (per aftreding). 7. Aangaan geldleening 2000. verbouw raadhuis Vrijhoeve-Capelle. 8. Voorstel van Burgemeester- en Wethouders tot den bouw van een school ten behoeve der vereeniging tot stichting en instandhouding van scho len met den Bijbel voor de gemeenten Capelle en Vrijhoeve-Capelle en tot 'be schikbaarstelling ten behoeve dier ver eeniging van gelden voor eerste inrich ting. 9. Beslissing inzake verkoop gemeen te-eigendommen (voormalige raadhui zen) 10. Bespreking verbetering Weste lijke Dwarssteeg onder voormalig Ca pelle. 11. Bespreking invoering werkver schaffing met Rijkssteuu. 12. Vooïloopige vaststelling Gemeen te-rekening 1924 en rekening G.E.B. 1924. 13. Vaststelling gemeentebegrooting 1926 en behandeling adressen en voor stellen bij die begrooting behoorende. 14. Mededeelingen. CAPELLE. J.l. Woensdag werd de heer C. Paans benoemd tot kerkvoogd der Ned. Herv. Gem. a. d. Loonsclien- dijk. A.s. Zondag des voorm. half tien en des nam. half drie uur zal in de Ned. Herv. Kerk alhier optreden Ds. A. Meyers. Bij de j.l. gehouden verkiezing van ouderling en diaken der Ned. Herv. Gem. a. d. Loonschendijk, werden de sman, ouder- tegen vele goede le klassers tot een A.s. Zondag des nam. 2 uur zal iu overwinning. We vimlen het dan ook de Ned. Herv. Kerk a. d Loonschendijk overbodig om over deze vereeniging'optreden D| Lol,we ^mans mt verder uit te wijden, doch we willen de voetbalsupporters uit Waalwijk en om streken aanraden om beslist deze ont-, moeting bij te wonen, daar een derge- mld(laS de eerste ijswedstn,den plaats liike ontmoeting in WaalwHb niet. „5, v00r Jongens 'in me^8 *an 8-16 jaar opt Baardwijk. Bijgewoond door een groot aantal belangstellenden hadden j.l. Dinsdag- lijke ontmoeting in Waalwijk niet gauw meer zal voorkomen. Aanvang 2 uur. en georganiseerd door de Capelsche ijs- Quick 2 speelt tegen R.W.B. 2 om 2|{?ub J*n daar^oe ia ?fereedheid ge- n. I fU,i5o on, 19 brachte baan in den Buitenpolder bij uur aldaar, Quick 3 thuis om 12 uur tegen Baardwijk 2. H.E.C J.l. Maandagavond vierde de meis- jes-vereenigiug U.K.K. in besloten kring haar eerste jaarvergadering. Er werd een reciteerwedstrijd gehouden. Hier mede verkreeg Jo Koenen den eersten, J. Snoek den tweeden en H. Snoek den derden prijs. Aan de afgetreden presi dente, H. Glavimans, werd door den voorzitter een woord van dank gebracht voor hetgeen zij in haar functie had verricht, terwijl haar als blijvend aan denken 'n keurige wandversiering wevd aangeboden. WASPIK. De Raad dezer gemeente hield Vrijdag 11 Dec. des nam. 3 uur eene bijeenkomst met het Burgerlijk Armbestuur. Punt van bespreking was Steunregeling werkeloozen. De leden der Coöp. Stoomzuivel- fabriek „Noot Gedacht" hielden Woens dagavond een druk bezochte algemeene vergadering. De aftredende bestuurs leden, de heeren W. de Wit, D Lank- huijzen en H. Hamers, weiden allen herkozen. Eveneens de commissarissen, de heeren A. Konings, J. Vissers. Ant Pruijssers en W. A. Zijlmans. Het melkvervoer werd aangenomen door de heeren P. van Strien, M. Nieuwen-, huijzen. Jan de Zeeuw, P. van Strien, J. Pruijssers en W. Zijlmans, resp. voor 11, 14, 13'/2. 13 en 12 cent per 100 L. Bij het vieren van het 60 jarig jubilé der H. Familie, zullen 9 leden hun 50 jarig lidmaatschap herdenken, 8 hun 25-jarig. terwijl 21 nieuwe leden hunne opdracht zullen doen. Gouden en zilveren medailles zullen aan de jubilarissen worden uitgereikt. Het bestuur der Chr. School alhier heeft het volgende drietal op gemaakt in de vacature voor hoofd der school 1. W v. d. Vliet, onderwijzer te Doorn. 2. J. Dubbelman, onderwijzer te 's Gravenhage. 3. A. F. Dorgulo, onderwijzer te Rotterdam. Door het ongunstige weer is het aantal werkeloozen onder de grond werkers legio, men kan spreken van eene algemeene werkeloosheid. GEERTRUIDENBERG. Het bouwen van het café met woonhuis en schuur, voor rekening van den heerMouthaan alhier, is gegund aan den laagsten inschrijver, zijnde den heer A. de Grauw uit Waspik. Onze bekende en door het publiek meer en meer gewilde Good- Luck middenvoor C Oudzegel, heeft het ongeluk gehad z'n been op zoo danige wijze te kneuzen, dat naar alle waarschijnlijkheid Good Luck hun „doelpuntenvreter" in de verdere competitie 'voor het grootste gedeelte zal moeten missen Wij hopen echter dat de zoo symphatieke Kees weer spoedig zijn kanjers in de vijandelijke netten zal kunnen deponeeren. De Gemengde Zangvereeniging „Geertruidenberg" vierde Woensdag l.l. haar 5 jarig bestaan. Ter gelegen t 75.— ontvreemd. £en en ander wijst er op dat hier geen onbekende aan 't werk is geweest. De politie doet onderzoek. De collecte, in de kerk van den H Bavo voor de missie van Pater de Groot uit Kaatsheuvel,, heeft f 130 opgebracht Op de Rijkspostspaarbank in het hulppostkantoor alhier, werd In de afgeloopen maand ingelegd f5257 en terugehaald f 1382. Op de gisteren gehouden ver gadering van den Ouden Polder werd de heer J. Knaap benoemd als afge vaardigde, ter uitoefening van het stemrecht, voor de verkiezing van een definitief bestuur van het Waterschap „de Beneden Donge". De gewone dienstplichtigen van de Landmacht, lichting 1910 en van de oudere lichtingen, moeten hun militaire kleeren op 17 December a s. v.m. 103/4 uur, te Waspik in de voor malige O L school inleveren. MADE. Zaterdag 12 December 1925 des voormiddags 10 uur openbare raadsvergadering dezer gemeente. Verslag volgend nummer. Het aantal .calé's in onze ge meente bestond voor eenige jaren inclusief Verloflokalen uit 73 drank gelegenheden, thans is hun aantal teruggebracht op 23. Onze dorpsgenoote H. de Rooij slaagde voor het examen ziekenver pleegster. Op Zondag 13 December a.s zal in de Ned. Herv Kerk, des voorm. 10 uur te Dongen Ds. Vinck zijn vacaturebeurt vervullen en des avonds 6_uur in de Ned. Herv. Kerk ter zijner plaatse (Drimmelen) den dienst leiden Inplaats van Ds. Vink zal Zondag 13 December v m. 10 uur Ds. Buiskool van Schagerbrug optreden. te Kaatsheuvel, zal Dinsdagen 5 en 19 Januari 1926, 's avonds 7 uur, bij Mej. de Wed. SMIT aldaar, HET SCHOON NIEUW Huis met verdieping, ingedeeld in 3 woningen, alsmede erf en tuin, aan de Gasthuis straat te Kaatsheuvel, B 4613, groot 7 aren 40 centiaren. In huur bij C. de Nijs, H. Donders en L. Klessens. resp. tegen f 1 50, f2.— en f2 50 per week. Te aanvaarden in het genot van de huur bij de betaling van den koopprijs. 35726 van- 8 tot 1 uur in de zaal TWEE KOLOMMEN voor Leerlingen, Oud-Leerlingen met hunne familie en introduce's. Toegangsbewijzen ad II.p.p. Dame en Heer 11.50 Sted. bel. inbegrepen. A. LANDMETER, Dansinst., 's BOSCH, 35725 Verwerstraat. Ingezonden Mededeelingen. Doos 60-90ct. SM Bij Apoth.en Drogisten. Labbegat. De animo tot deelname was niet erg groot. Het aantal inschrij- •ingen bedroeg slechts 32. De wedstri.f- heid hiervan werd voor de leden een Nu sneeuw en ijs zijn opgeruimd, isI den bestonden in hardrijden met turf- gezellig avondje gehouden, waarbij i._i enkele aardige voordrachten werden de belangstelling weer op de voetbal-1 rapen en hardrijden met hindernis. De sport geconcentreerd. Hoewel de meeste! uitslag was in de eerste afdeeling, jon- terreinen zeer veel hebben geleden, zal I gens van 810 jaar: le prijs Wout het H.E.C.-terrein zeer waarschijnlijk Rijken, 2e prijs Jaap Blom, 3e prijs wel bespeelbaar zijn en zal dan de wed- Toon van Beek; in de 2e afdeeling, strijd H.E.C.Oisterwijk wel kunnen meisjes van 810 jaar: le prijs Riek doorgaan. Dekkers, 2e prijs Pietje van Rooy; in H.E.C.-mag wel oppassen en vooralI de 3e afdeeling, jongens 1112 jaar: haar tegenstander niet onderschatten.! le prijs Frans Taktor, 2e prijs O. van In Oisterwijk werd wel gewonnen met Dongen, 3e prijs D. le Sage, 4e prijs P. 3—0 maar Oisterwijk Js een ploeg dieI Wagemakersin de 4e afdeeling, jon- tot Verrassingen in staat is. De laatste gens 1316 jaar: le prijs J. Boeser, wedstrijd die zij hebben gespeeld tegen I 2e prijs C. v. Suylekom, 3e prijs P. Kaatsheuvel stonden zij een kwartier Sterrenburg, 4e prijs A. Snijders, 5e voor het einde nog met 2—0. Zij hebben prijs Joh. Roubos; in de 5e afdeeling, een goede keeper en een snelle voor- meisjes 12—16 jaar: le prijs Ida de hoede. Speelt H.E.C. echter haar ge- Roon, 2e prijs Betje van Beek, 3e prijs wonen vorm en werkt iedere speler I Mina Mes, 4e prijs Jaantje Rijken. Des voor wat hij waard is, dan blijft del avonds half zes had in de zaai van den overwinning in Waalwijk. Daar er hier heer H. Mes aan de haven de uitreiking in deze afdeeling geen andere wed strijd gespeeld wordt, verwachten wij een flinke belangstelling. Aanvang 2 uur. van prijzen plaats. Bij de j.l. AVoensdag gehouden verkiezing van drie notabelen der Ned. Herv. Gein. te dezer plaatse werd geko- H.E.C. 4 komt uit tegen Baardwijk 3.1 zen Sneep, terwijl een GEERTRUIDENBERG. herstemming moet. plaats hebben tus- Good-Luck 1 zal bij S.N.A. 1 te Breda schen de heeren J. v. d. Hoeven, J. van op bezoek gaan. Daar S.N.A. 1 met! Pelt, S. Oerlemans Sr. en J. G. Addink. Boeimeer wel de sterkste tegenstanders Tengevolge van de ingevallen dooi zijn en Good-Luck met 3 invallers in 't is de stoompont aan liet Capelsche veer veld zal moeten komen, is het te hopen I weer in de vaart gebracht, zoodat de dat de terreinen in het Bredasche I verkeersstremming met het. Land van Sportpark Zondag a.s. nog maar onbe speelbaar zullen zijn. Altena is opgeheven. Benoemd tot voorlezer in de Ned. Góod-Luck 2 krijgt Internos 3 op Herv. Kerk alhier de heer M. Kommers, bezoek. Met goed aan te pakken geloo- Chr. onderwijzer te dezer plaatse. Voor ven we wel dat Good-Luck de overwin- deze functie hadden zich een 6-tal sol- ning zal kunnen behouden. Geertruidenberg 1 krijgt Internos 2 licitanten aangemeld. De heer A. Millenaar met zijn terf beste gegeven, terwijl onder het toedienen van enkele versnaperingen het kunstige pianospel van Mevrouw Zijlmans en Mej Haverhorst zeer de gezelligheid verhoogden Met een drie werf hoera voor den eminenten voor zitter, den heer v. Rijn. gingen allen zeer voldaan huiswaarts. Voor de Ger Kerk hoopt Zondag a.s. op te treden dhr v. Det uit Zandvoort, met voorbereiding van het H Avondmaal. In de Ned. Herv. Kerk zal Zondag a.s. optreden ds. Mudde uit Made. De schippersknecht v. L. had het ongeluk bij -het lossen van een schuit aan de suikerfabriek „Staten dam", in de Donge te vallen. De man kon echter door ^toegesnelde hulp nog op 't droge gebracht worden en kwam er alzoo met een nat pak af. Woensdagavond 1.1. is het heeren huis aan de markt, vfoeger in gebruik door de Geldersche Credietvereeniging, ingezet voor f6500 door den heer C. Weterings alhier. Door de rolbrug alhier passeerden gedurende de maand November 2412 vaartuigen, met een gezamelijke tonnen inhoud van 244.174 ton. De collecte voor St Nicolaas bracht ruim f 100 op de schoolgaande kinderen werden op eenig suiker- goed onthaald in het gebouw der R. K. Militairevereeniging. RAAMSDONKSVEER. Voor de Herv. Gem. treedt Ds. Ewoldt Zondagmorgen Een zoontje van J. K. liep een ketel kokend water omver, waardoor hij zelf en zijn broertje aan de voeten deerlijk gebrand werden. Op Zondag 13 December, des voorm. 10 uur zal Ds. Mudde in de Ned. Herv. Kerk alhier den morgen dienst vervullen. Door de gladheid van de weg kwam mej. M. Kanters, gezeten op haar fiets, die slipte, zoodanig te vallen, dat zij haar schouder brak. Na alhier voorloopig te zijn verbonden is zij per auto naar het St. Ignalius- Zlekenhuis te Breda overgebracht. Schipper J. S. liggende met zijn vaartuig te Drimmelen kwam bij het verrichten van eenige werkzaamheden op zijn schip te vallen., waardoor hij een sleutelbeen brak. WIJK EN AALBURG. Op depluim- veetentoonstelling te Boxtel kwam op dit gebied een geheel nieuwe bijzon dere inzending voor die zeer de aan dacht trok, nl. een geheel compleet uitneembaar, verplaatsbaar kippenhok uit Van der Maaden's Hoender- en Eendenpark, om hiermede aan de fokkers en liefhebbers te demonstreeren hoe de huisvesting behoort te zijn, wil zij aan de hoogste eischen van hygiene en praktijk voldoen. Daarneven waren nog ingezonden eenige kippen en eenden, die bekroond werdende Wit Indische loopeenden, evenals vroeger reeds te 's Hertogenbosch, weder met de hoogste onderscheiding. De eenden zijn kruislingen niet uit Engeland geïmporteerde woerden en 't merkwaardige is. dat die eenden op 15 Augustus j 1. op een leeftijd van 4V2 maand reeds legden, dit in tegenstelling met de bewering van vele boeren, dat jonge eenden eerst omstreeks Januari met den leg be ginnen. ALMKERK. Dindag j.l. geraakte een auto van den meelhandelaar Van Andel uit Gorinchem door de gladheid in een sloot, met 't gevolg dat de chauffeur zich onder geneeskundige behandeling moest stellen. As. Zondag hoopt Ds. de Jong In de Ger. Kerk des voorm 9 30 en des nam. 2 uur op te treden. Alsdan hoopt Ds. Röth voor de Herv. Gemeente des morgens en des avonds ten 6 uur voor te gaan. Vrijdagmorgen had de heer H. Verhoeven het ongeluk door de glad. heid te vallen waardoor hij zijn pols brak Per auto werd hij naar zijn woning vervoerd. vraagt zonder pension. (Centrum Waalwijk.) Brieven onder letter V, Bureau v. d. Blad. 35713 te HEVEADORPbij Arnhem voor spoedige indienst treding of groove gezinnen, waarin meerdere stik'sters en andere werkkrachten voor de schoen-afdeeling aanwezig zijn. Gezonde nette woningen billijk disponibel. 35714 Aanbiedingen met uit voerige inlichtingen en copie-getuigschriften voor loopig alleen schrijtelijk.'\ Prima ZES-cents sigaar Alleen verkrijgbaar: Grootestraat 112 b./d. Haven WAALWIJK. 35642 Interc. Telefoon No. 40. WAALWIJK. 1 35339 Can de (ofoQne^JofzeÈlG Opwekkend en verfrisschend Parfumerie Joyzelie, Haarlem.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 7