OE ECHO VAN HET ZUIDEN mcjr zij die zich met ingang van 1 Januari abonneeren, ont vangen den tot dien datum ver schijnende nummers GR A flS No. 99, Zaterdag 12 Dec. 1925. 48e Jrg. DERDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk. 8 December 1925. R. K. HUISVESTINGS-COMITé. WAALWIJK. Weldadigheids-postzegels. Evenals verleden jaar zullen ook de zen winter omstreeks Kerstmis weder om weldadigheidszegels worden uitge geven. ditmaal ten behoeve van Neder- landsche kinderen, die geestelijk en lichamelijk hulpbehoevend zijn. dus ook van de kinderen, "waarover onze Stichting hare zorgqn uitstrekt. De Ne- dérlandsche Bond tot Kinder-bescher- ming is door den Minister van Justitie belast met de leiding der propaganda. Deze bond heelt met verschillende organisaties, ook de onze, vergaderd en bet resultaat is geweest dat eene Centrale Commissie is gevormd, waar in zitting hebben: De Nederlandsche Bond tot Kinder bescherming; De Hoofdraad der St. Vincentiusver- eeniging; De Centrale Commissie voor Kin deruitzending; De Centrale Raad voor Kinderuit zending Het Nederlandsch R. K. Huisves- tings-comité. Deze Centrale Commissie nu heeft aan het Nederlandsch R. K.,Huisves tingscomité opgedragen om in geheel Noord-Brabant en Limburg comité's op te richten, die den verkoop der wel dadigheidszegels moeten bevorderen. ingevolge dit verzoek zal het plaat selijk Comité van het Ned. R. K. Huis- vestings-Comité gevormd door de da mes: Mevr. Moonen-Sassen, Presi dente; Mevr. Donkers-v. Huiten,Baard wijk; Mej. A. Verwiel, Besoijen; Mevr. Mombers-Smélt; Mej. G. v. d. Noord; Mej. Coehorst-Horsten; Mej. M. Smol ders; Mej. W. Klerks, Baardwijk; Mej. M. Rubbens, Secretaresse, zich met de propaganda ter verspreiding dezer wel dadigheidszegels belasten. De tijd van verkoop der zegels is be- paald van 17 Dec. a.s. tot 16 Januari *1920. De prijs'der zegels bedraagt: frankeerwdarde verkoopsprijs 2 cent 4 cent Vh cent 11 cent 10 cent 12 cent. Behalve aan het Postkantoor, waar deze zegels te koop zijn zullen ook de leden van het plaatselijk Comité gaar ne behulpzaam zijn om dezen verkoop zoo groot mogelijk te doen worden. Wij vertrouwen, dat de ingezetenen van Waalwijk door het koopen dezer weldadigheidszegels gaarne zullen me dewerken, om het schoone doel: „hulp aan het arme Nederlandsche kind" meer en meer te bevorderen. Waalwijks Symphonie Orkest. Na-de uitstekend geslaagde begelei ding van de opera „Rose Marie" doet het ons genoegen „Waalwijks Sympho- nie-Gezelschap" in haar eigen reper toire as. Woensdag weer te kunnen ge nieten. Op dien dag wordt 't eerste winterconcert gegeven, zooals bereids in onze advertentie-kolommen is aan gekondigd. Het programma is alleszins goed verzorgd. Stukken als „Lucia di Lam- mermoor" en „Kalif von Bagdad" wor den bij voorbaat reeds als succesnum mers begroet. Genoten we een vorig maal van de verrassende effecten in de „Abschied- Symphonie" van Haydn, straks krij gen we o.ni. een karakterstuk in „die Schmiede", waprin verschillende nieu we instrumenten medewerken. Hierin zien we zoo gaarne den ge- stadigen groei van het plm. 40 leden tellende orkest, dat men telke'ns nieu we instrumenten hoort. Blgas- en slag werk wordt meer en meer volledig en bereikt straks de hoogte, waarop zel den een dilettanten-orkest staat. Eerste en tweede viool, alt, bas, cello's zijn volledig bezet. Een en ander is dan ook aanleiding dat het orkest a.s. Woensdag geheel uit eigen leden zal bestaan zonder aanvulling van ontbre kende partijen door vreemde krachten. Dan last not least, verdient bovenal vermelding de soliste Mej. T. Kleikx >uit Breda, die met uitstekende begelei ding door Mej. Anna Gragtmans de kroon zal zetten op een schitterenden avond. Men verzuime dus niet en heette 10 dezer het orkest met een volle eaal op nieuw welkom bij -den aanvang van het speelseizoen 1925/1926. Blijkens de in dit blad voorko mende advertentie houdt a.s. Maan dagavond de heer A. Th. Ariëns, rijks veeteelt consulent, eene lezing voor de leden van den Boerenbond en Jongen Boerenstand, over het onderwerp: Op fok van kalveren. De lezing wordt ge houden in het Patronaatsgebouw te v.m. Baardwijk en zalj^ni de bekende persoonlijkheid van -fltTi spreker,, als om zijn zeer nuttig en leerzaam onder werp ongetwijfeld door onze landbou wers zeer druk bezocht worden. Dank zij den invallen dooi wordt de dienst aan Drongelen, Capelle en Keizersveer weer als gewoon gehand haafd en is de communicatie dus weer hersteld. Aan de R. Kk Universiteit te Nij megen slaagde heden voor het docto raal examen in de Rechtsgeleerdheid de heer R. J. Th. van der Heyden, geb. te Waalwijk. Op de heden gehouden, alom be kende internationale tentoonstelling van Ornithophilia te Utrecht, waar dc bekendste fokkers bet besto van. het beste exposeeren, behaalde het „Hok de Luchtbode" te Waalwijk met zes inzendingen: drie eerste, een tweede en een eereprijs in de afdeeling Post duiven. Naar wij vernemen zal Maandag -21 December a.s. eene buitengewone, spoedeischende algcQieene vergadering van den Ned. R. K. Bond van Schoen fabrikanten worden gehouden in de zaal van den heer Devenijns te Tilburg. Alsdan zullen o.m. aan de orde ko men de voorstellen der reorganisatie commissie, in zake statuten, huishou delijk reglement, collectief contract, arbitrage reglement, kindertoeslag, be grooting, contributie, keuze van Voor zitter, algemeenen Secretaris, leden van 't Dagelijksch Bestuur enz. Blijkens achterstaande adverten tie, staat den leden van den R. K. Vrouwenbond te Waalwijk wederom een mooie avond te wachten. A.s. Woensdag 16 December des avorfds ten 7 uur zal door den W*1 Eerw. Heer Kapelaan van Berkel in de groote zaal der R. K. Werkliedenver- eeniging eene lezing met Lichtbeelden "gehouden worden over „Het Geheim der Geboorte des Heeren Toepasselijke zang zal deze interes sante voordracht opluisteren. Mej. T. S. had Dinsdag 1.1. op de ijsbaan te Labbegat het ongeluk te vallen en daarbij haar arm op twee plaatsen te breken, welke Woensdag morgen door Dr. Langemeijer werd gezet. Het 20-jarig bestaan der voetbal club W. S. C. vroeger Waalwijk Vooruit zal een waardige herden king krijgen. Groote plannen zijn in voorbereiding. Wij vernemen van een gecostumeerden wedstrijd, van een bal voor de leden en genoodigden, voorts zal mogelijlVeen gedenkboekje met fo to's worden uitgegeven enz. enz Op het groote nationale humoris ten-concours uitgeschreven doof de biljartclub H. B. E. te Raamsdonks- veer behaalden: lsten prijs met lof der Jury, H. van Engelen, 2en prijs C. Didden en 4en prijs P. Brokken allen 'alhier. Door een gelijk aantal stemmen werd de publieksprijs na loting tus- schen H. van Engelen en C. Didden be haald door C. Didden. De le en 2e prijs-winnaars zijn nu aangewezen om in den eerewedstrijd uit te komen op 27 Dec. a.s. De Raad dezer gemeente zal Vrij dag 18 dezer des- avonds te 7 uur in openbare vergadering bijeenkomen. De postduivenvereniging Be- soyen heeft besloten op Zondag 17 Ja nuari in de zaal van den heer Holtzer- Passier eene onderlinge club-tentoon stelling te houden. Als keurmeester zal optreden de beer A. van Wanrooy te Oosterhout. Naar wij verder nog vernemen zal de tentoonstelling voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Naar we vernomen hebben, vierde Dinsdag 8 Dec. de ZeerEerw. Provin ciale Overste der Dochters van O. L. Vrouw v. h. H. Hart in het Provinciale huis te Tilburg onder zeer vele blijken van belangstelling haar Zilveren Pro fp^siefpest Wijl Haar Eerw. hier vele jaren Overste is geweest, zal zij a s. Zaterdag bij de Zusters in de St. Antonius parochie terugkeeren, om a.s. Zondag ook hier haar feest te vieren. Moge het de Eerw. Jubilaresse gegeven zijn nog tal van jaren haar ijvervol werken voor het heil van den naaste voort te zetten. Wij willen gaarne nog eens de aandacht vestigen op de Groote Ver loting ten bate van de kliniek van 't Wit-Gele—Kruis, die a.s. Woens dag 16 September alhier plaats heeft. Zeer zeker om de prachtige prijzen die worden beschikbaar gesteld, o.a. 'zes koeien, piano, enz. 900 in't geheel, maar op de eerste plaats om hel goede doel dat hieraan ten grondslag ligt. De kliniek van 't Wit-Gele-Kruis evenals deze vereening zelf, hebben reeds zooveel goeds bewerkt, dat het eigenlijk overbodig is hierop nog te wijzen, maar zeker is dat nog steeds meer kan worden gedaan, als men ruimer in de financiën zit. Dit is het hoofddoel waarvoor deze loterij is georganiseerd en waarop de Kon. goedkeuring werd verkregen. We hooren dat heel weinig loten onverkocht zullen blijven en sporen allen aan zich tijdig een of meer van die gelukspapiertjes aan te schaffen. Ze zijn alom verkrijgbaar. Volgens een ingediend wetsont werp behooren de kantongerechten Waalwijk, Heusden en Oosterhout tot de derde klasse. De salarissen worden voorgesteld als volgt: Kantonrechter f 5500, grif fier 2300, ambtenaar van 't O. M. f 3200. - De toren van de nieuwe kerk van St. Jan is thans voorzien van een nieuw uurwerk. Van zes zijden kan men nu duidelijk in de verte den juisten tijd lezen. De klok slaat bij 't uur, half uur en kwartier. Algemeene vergadering van de afdeeling Waalwijk c.a.'van den N. C. Boerenbond, in het Patronaatsgebouw Minister Loeifstraat, op Dinsdag 15 Dec. 1925, des n.m. ten 6'/i ure. Agenda 1. Opening der vergadering, 2. Lezen der Notulen van de laatste Algemeene Vergadering. 3. Aanwijzing van stemopnemers. 4 Verkiezing van een Bestuurslid bij vacature 5 Alsvoren van twee Bestuursleden bij periodieke aftreding van ée heeren H. Klijn en P. IJpelaar, die herkiesbaar zijn. 6. Plaatsing van het ledenkapitaal en uitreiking der aar.deelen, vol te storten met f 35 7. Rondvraag en sluiting. Doofstommen en Doofstommen onderwijs. Donderdagavond werd in de zaal van den K. K, Gildenbond alh er de vierde ontwikkellngsavond gegeven. De groote zaal was ditmaal geheel gevuld met belangstellenden. De WelEerw. heer Bijnen heette de aanwezigen welkom en zei dat heden professor Lathouwers, die voor drie jaar geleden hier is geweest ander maal zou optreden. Dat daardoor in den geest van allen is gehandeld, blijkt wel uit de groote opkomst Uit den aard der zaak zal de spr spreken over het werk dat hij ver richt en waai in hij zoo geheel opgaat. Het belooft dus niet alleen een aan- genartie maar bovenal een leerzame avond te worden, vooral nu professor Lathouwers vier leerlingen heeft mee gebracht en men dus kennis zal krij gen van het moeizame werk dat daar in St. Michiels Gestel wordt verricht. Men zal nu ook zien welke groote gave het. is te kunnen hooren en spreken. Alvorens met de lezing een aanvang werd genomen werd door den heer vangen en er zijn er ook die de vezels missen om de lage geluiden op te vangen. Hoe het instrument in elkaar zit waar mede een menscta zijn evenwicht kan en moet bewaren, wil spr. slechts in het kort uiteenzetten. Er bevinden zich bij het gehoor ongeveer 2 zakjes. Die zakjes zijn zoo groot ongeveer als een speldenknop en in die zakjes bevindt zich weer een dunne vloeistof Op die vloeistof staan weer heele fijne haartjes en op die haartjes staat een steentje dat balanceert Dat steentje werkt steeds van zei', alleen kan fiet wel eens een oogenblik in de war worden gebracht b.v. in een mallemolen, of* op zee Bij 60 */0 van de dooven werkt dat evenwichtsorgaan ook niet en daarom behoudt een doove het evenwicht altijd door zijn oogen en spieren Plaatst men een doofstom mensch plotseling in het duister, dan loopt hij als een drosken man. Legt men een smalle pl^nk over een slooi, dan kan een nor maal mensch die niet al te bang is uitgevallen daar gemakkelijk overheen loopen, met een doofstomme is zulks niet het geval. Een doofstom mensch wordt'tengevolge daarvan nooit zeeziek, ook kan men hem gerust ronddraaien. Tengevolge van het missen van dat evenwichtsorgaan kan hij ook moeilijk leeren zwemmen en nog moeilijker duiken ligt hij in het water, dan weet hij niet of hij naar boven of naar be neden gaat. Zijn de doofstommen dom Neen, zegt spr. over het algemeen genomen niet Er zijn wel doofstommen, die dit geworden zijn tengevolge van een hersenziekte en het spreekt van zelf, dat die dan wat achterlijk zijn, maar de doofstom-geborenen zijn over het algemeen genomen niet dom en zelfs weetgierig. Is een doofstom mensch, omdat hem dit ongeluk is overkomen,droefgeestig? Ook niet. Men moet de jongens zien spelen, men moet dikwijls die blijde gezichten zien als ze aan het werk of aan het spelen zijn. Er wordt ook wel eens beweerd, dat ze jaloersch zijn, doch ook dat is niet het geval. Evenmin dat ze nieuwsgierig zijn. Spr. geeft gaarre toe, dat het er de Bont op verdienstelijke wijze een wel op lijkt alsof een doofstom mensch Kerstlied van Halle gezongen. erg nieuwsgierig is. maar als men De WelEerw. Z.Gel heer Professorhet goed nagaat, komt men tot een ander Lathouwers hierna het woord verkrij gende. zegt eenige jongens van het instituut te hebben medegebracht om de resultaten te kunnen laten zien die men bereikt heeft, en voorts dat de stom heid een gevolg is van de doofheid. Velen toch verkeeren in de meening dat het stom-zijn een gevolg is van een gebrek aan tong. keel of longen. Dat is niet zoo, de stomheid is alleen het gevolg van de doofheid. Spreekt men tot een kind, dan dringt de klank langs de gehoorzenuwen naar de hersenen en zoo leert het kind langzaam de Nederlandsche taal. Bij een doof kind zijn deze klanken nooit doorgedrongen met het gevolg dat het ook niet heeft leeren spreken. Dat het niet-spreken een gevolg is van de doofheid bewijst wel het feit dat ze het spreken, zij het kunstmatig, kunnen leeren. Wat is nu oorzaak dat ze niet kun nen hooren? Dat volledig uiteen te zetten zou een breed opgezet betoog vorderen maar spr. wil het den aanwezigen in korte woorden toch duidelijk maken. Het gehoororgaan bestaat uit drie deelen. Achter het uitwendige bevindt zich het trommelvlies en achter dat minden oor bevinden zich drie kleine deeltjes genaamd het aambeeld, de hamer en stijgbeugel. Daar achter is nog iets inwendigs dat weer uit twee deelen bestaat n.l een deel om te hooren en een deel om het evenwicht te bewaren. Dat deel om te hooren gelijkt veel op een slakkenhuisje. Daarin is een gang die omhoog en een die omlaag looptaan het achtereind is nog een vlies en achter die vlies is weer een dunne vloeistof en op die vloeistof bevinden zich aan iederen kant van het gehoor orgaan 13400 vezels. Verwekt men een klank door het spreken of door het laten gaan van een bel, dan verspreidt die klank krin gen. Dat gebeurt juist als met een steen die men in 't wafer werpt, dan verkrijgt men ook kringen die zich hoe langer hoe verder uitbreiden. Zoo gaat het ook met de klank. Bereikt de kring het trommelvlies, dan wordt dit in be- .weging gezet en beginnen de beentjes te werken alsook de dunne vloeistof en de vezels. De vezels zijn het die de klank tot in de hersenen brengen. Is de klank in de. hersens, dan ver staat men het pas Niet alle doofstommen zijn in de zelfde mate doof. Men heeft er die nog geen kanon kunnen hooren af schieten, maar men heeft er ook die b.v. het piepen van een krekel of een deur wel hooren en niet de gewone klanken kunnen opvangen Spr. laat eenige stemvorken hooren en zegt dan dat om de menschelijke stem te hooren, het noodig is dat men van de 50.000 tot de 64.000 trillingen moet kunnen opvangen. Nu zijn er onder de doofstommen, die wel van de 30 000 tot de 40.000 trillingen kunnen opvangen maar ver der niet meer en dus de menschelijke stem niet kunnen hooren. Er zijn dooven die van die vezels missen om de hooge geluiden op te conclusie Hooren wij, aldus spr., eenige menschen praten, dan zullen wij als vanzelf daarnaar luisteren, maar omdat zij dat niet kunnen kijken ze meer en dat is het alleen wat de schijn geeft dat ze erg nieuwsgierig zijn. Hoe doofstomheid ontstaat? Dat kan een gevolg van verschillende oorzaken zijn. Men heeft eerst het er mee geboren zijn. Het kan ook ont staan door de Mazelen of Roodvonk, zelfs ook door een gewone verkoud heid, door een verzwering of wat ook. Gelukkig komt het niet veel voor want op de 100 000 menschen komen er 39 voor. In ons land zijn er 2350 In Zwitserland zijn de meesten Waar aan zulks is toe te schrijven, heeft men lang onderzocht, totdat men het er nu algemeen over eens is geworden dat zulks moet worden toegeschreven aan hel feit., dat zich in den bodem niet genoeg jodium bevindt. Om dit euvel te bestrijden wordt de schoolkinderen chocolade gegeven waarin jodium is vermengd. Vroeger was men de meening toe gedaan dat een doofstom kind niet kan leeren met het gevolg dat het bijria aliijd aan zijn lot werd overgelaten. In 1760 werd door een priester te Parijs het eerste doofstommen Instituut opgericht en eenige jaren later richtte een Israëliet te Leipzig ook een der- gelijke inrichting op. De priester was beelden geeft. Dat de doofstommen sterk in het aflezen van den mond worden heeft spr. al meermalen ondervonden. Als hij dacht iets te zeggen tegen een jongen en zijn hand voor zijn mond hield opdat de anderen het dan niet zouden kunnen aflezen, dan bleek dat ze dit toch al hadden kunnen doen alleen door de bewegingen van den halS' Na de pauze liet spr. eenige doof stomme jongens, onder wie een Waal- wijker,. sommen maken. Vervolgens gaf hij les in aardrijkskunde en Bij- belsche geschiedenis en allen hebben perplex gestaan, hoe men de jongens dat alles zoo heeft kunnen leeren. Aan het slot van zijne lezing wees spr er op, dat iedereen de doofstom me kinderen naar het instituut te St Michiels Gestel moet zenden omdat, zooals men, naar hij hoopte,-thans gezien heeft, men daar van hen maakt nuttige menschen voor Kerken Maatschappij, menschen die voor zich zelf de kost kunnen verdienen Is voor een normaal kind katholiek onderwijs noodzakelijk, in nog meerdere mate is dit 't geval met den doof stomme, want die zweert bij hetgeen de onderwijzer hem heeft geleerd en zonder nu de inrichting waaraan hij verbonden is te willen verheffen, durft hij zeggen dat het onderwijs daar op een zeer hoog peil staat. Als een voorbeeld mag dienen het feit dat, toen men voor Amsterdam ook een school, een doofstommen school ging oprich ten. oprichters waren andersden kenden en ongeloovigen men overal in het binnen- en buitenland is gaan kijken en men toen aan de onderwijzers de keus heeft gelaten zich te doen onderrichten in Berlijn of in St. Michiels-Gestel. Een Engelschman die ook een bezoek heeft gebracht, schreef later aan de Directie van de Groninger school dat hij nog nooit en nergens zulk een goed ingericht Instituut heeft gezien. Nog kort geleden hebben verschil lende doktoren uit diverse landen, waaronder ook een dokter uit Moskou, een bolsjewiek, het instituut bezocht en gaarne verklaarde deze laatste dat het instituut te St Michiels-Gestel dat van Edinburg nog ver overtreft zoowel wat het uitwendige als het inwendige aan gaat. Met gerustheid kan men de doof stomme kinderen dus daarheen zenden. De geleerde spr. had een langdurig applaus als dank voor zijne hoogst interessante en leerzame lezing in ontvangst te nemen. De Eerw. heer Bijnen dankte den WelEerw heer Lathouwers en sprak de hoop uit dat hij later nog eens bereid zal worden gevonden om hier een spreekbeurt te Komen vervullen. Vervolgens bracht hij dank aan den heer De Bont, die zoo bereidwillig is geweest om eenige liederen ter afwis seling te zingen en aan den jongen heer Knepfle voor diens verdienstelijk accompagnement. Het glanspunt van een feest in liui- selijken kring is bijna steeds dan, wan neer de smakelijk uitziende taart ol' koek binnengebracht wordt. Wanneer dan nog geur en smaak den algemee nen bijval vinden, zal de huisvrouw, indien zy zich als de vervaardigster van het feestgebak bekend maakt, niet nalaten in haar vreugde over den lof, welken men haar kunst Iaat wederva ren, de trouwe helpers te gedenken, die haar het welslagen hebben gewaar borgd. Dr. Oetker's Bakpoeder „Backin" en de overige artikelen van deze bekende firma, verzekeren haar steeds de prachtigste resultaten. Een uitgelezen serie van Oetker-recepten zal thans in de meening toegestaan, dat de ktnde- Qns b]ad verschijnen, Cn onze lezeres- ren zich door gebarentaal verstaanbaar scn on„etwijfeld aansporen, tot het moesten maken, terwijl de Israëliet ze ze|f bakken OÏCr te wilde leeren spreken. Wellicht omdat dit laatste zoo moeilijk is te bereiken, werd over het algemeen de gebaren taal geleerd* In Nederland is het eerst te Gro ningen een doofstommen school op gericht en in 1840 werd door een kapelaan het doofstommen instituut te St. Michiels Gestel opgericht. Op dat Instituut heeft men lang de gebarentaal geleeraard maar omdat men is gaan inzien dat de doofstom men dan alleen zich onder elkaar maar verstaanbaar kunnen maken, is men er toe over gegaan om het spreken te gaan leeten en het aflezen van den mond Dat leeren praten is zeer moeilijk en kost veel lijd tn vergt van den leeraar bovenal geduld en veel liefde voor het kind. DRUNEN. Prijzen van 10 December 1925. Goudreinetten 1016 ct.; Bellefleu ren 10—151/» ct.; Campagne zoet II 5-9 ct.; Stoofperen 20—23 ct.; Spruitjes 15—22 ct.; Juiun 7—10 ct.; Sjalotten 9—11 ct.; Knolraap 1—2 ct.; Kroten 46 ct., alles per K.G. Noten ƒ0.35—ƒ0.40 p. 100 stuks. Roode Kool 4—8 ct.; Witte wool 1-3 ct.; Savoie kool 1—5 ct.; Boerenkool 12Vj ct., alles per stuk. Selderie 5I6V2 ct. per bos. Preij 820.'/» ct. per bos. NIEUWKU1K. Ter behandeling der aangezegde uitsluiting op a.s. Zaterdag hield Donderdagavond te half 8 uur, in het café van de Wed. F. Brok alhier, de afdeeling Nieuwkuijk van den R.K. Bond van Houtbewerkers, een algemee- Komt een doofstom-kind op het «c leden- en propaganda-vergadering, instituut, dan kan het nog geen kaars met als spreker de heer van Leeuwen, uitblazen, om de eenvoudige reden opening door den heer A. de de dat het nooit geleerd heeft en ook nooit getracht heeft om zijn adem in bedwang te houden Daarom wordt begonnen met het te leeren ademhalen alsook om dezen in bedwang te weten te houden. Is men zoover gekomen, dan wordt begonnen met ze de letter p te laten uitspreken. Dat dit niet zoo eenvoudig gaat Het spr zeer duidelijk zien. Zijn ze eenmaal zoo ver dat ze het alphabet zeggen en lezen kunnen, dan wordtiederen dag begonnen met eenhalf uur of soms een uur de courant te lezen. Als men ze dan laat vertellen wat ze in de courant hebben gelezen, blijkt altijd dat ze vele woorden anders uitdrukken, waarvan spr. eenige voor- Na opening Gouw, Voorzitter der plaatselijke af deeling, niet den Chr. groet, werd door deze mededeeling gedaan, dat door den WelEerw. heer Kapelaan, adviseur der vereen iging, bericht was ingezonden van verhindering, wegens verkoudheid. Door den heer vgn Leeuwen werd de hangende kwestie breedvoerig bespro ken. In de door de patroons voorgestel de loonsverlaging mochten de arbeiders in geen geval berusten. Spr. wekte de georganiseerde mandemakers op om te vertrouwen op hun sterke organisatie en met volle vertrouwen de komende dingen af te wachten. Spr. was over-, tuigd dat de organisatie er in zou sla gen de patroons tot andere inzichten te brengen en hunne arbeiders een N

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 9