Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. KERSTMIS DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. „Een licht zal heden over óns op gaan, want geboren is Ons cle Heer, eh genoemd zal Hij worden Wonder bare God, Vorst des Vredes." Aldus jubelt de juichtoon der Ka tholieke kerk uit de introïtus der Da geraadsmis, als de blijde boodschap van Hem, Die het aanschijn der aarde kwam te vernieuwen. Zoo staat zij thans aan de Kribbe van den nieuwgeboren Koning, geden kend dien stillen heiligen December- nacht van wondervol geheim, waal hoven de velden van Betlehem Gods engelen hun vredelied hebben gezon gen. Uit de diepe ravijn van materialis tische ik-vergoding schuwt de moderne wereldwijze en staart zich blind op de realiteit van wat hij noemt een fantas- tisch-naïviteits product gegroeid in het brein van den Middeleeuwer. En juist doordat de realiteit van de Christusgeboorte door het overbe schaafde „Uebergeslacht" niet is be grepen, kon ook de Goddelijke belofte van het „pax hominibus" hun deel niet zijn. Moeten wij helaas niet constateeren hoe voor een groot deel van het huidige menschdom Kerstmis niet is het feest van vrede, maar de dag dei- zuchten, waarop de weeklacht klinkt om den vrede, die voor hen is heenge gaan en hun thans onbereikbaar schijnt geworden. Getuigen niet de ontstellende zelf moordstatistieken deze wanhoop aan individueele vrede. Dringt,"met de jongste overzichten der gerechtelijk-vervolgden niet tot ons door hoe weinig de onderlinge vredesgedachte den mensch bezielt. En hoeveel meer innerlijk en uiterlijk vredes-gemis ligt er niet ver buitpn alle statistische gegevens om. Weten we niet bovendien hoe tot groot nadeel der gansche volksgemeen schap de sociale groepen uit ons volk vaak als vijanden wantrouwend tegen over elkander staan; hun rampzalig egoïsme niet willen afleggen, el kan- Er waren tal vdn bezwaren tegen het nieuwe Duitsclie tarief; dat is uit de, onder de leden der Vereeniging ge houden enquête, voldoende gebleken. Vergelijken wij de enkele voor onze in dustrie bij dit verslag bereikte resul taten met het groote aantal klachten over Duitschland's douanepolitiek, dan hebben wij weinig reden over deze overeenkomst te juichen, zegt het blad. Zien wij daarnaast, wat Italië, niet al leen voor zijn land- en tuinbouw-, maar vooral voor zijn industrieproducten van Duitschland bij het verdrag van 31 Oct. j.l. heeft bedongen, dan vraagt men zich af, of Nederland's politiek op dit punt geen aanvulling behoeft, zoodat meer met de speciale wenschen onzer industrie rekening wordt gehouden. Wat tenslotte van Duitschland is ver kregen, is gekocht voor de verlenging van het bekende bijna schreven wij beruchte crediet, waartegen destijds, toen het tot stand kwam, juist van in- dustrieele zijde in ons land zoo ernstige bezwaren zijn geopperd. Waren onze onderhandelaars dan niet voor hun taak berekend? We mo gen daaromtrent op dit oogenblik geen definitief oordeel vellen, zegt het blad, omdat de bijzonderheden der regeling nog niet te onzer kennis zijn gebracht. I Maar met het oog op een en ander mee- ^Tabletfen, voor rookers DERDE DEEL NUMMER 102 VRIJDAG 25 DECEMBER 1925 4$e JAARGANG. WAALWIJKSCHE Telefoon No. 38. UITGAVE: STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Tele*r.-Adres: ECHO- Gij, sprak Sophie, laat ons niet gerust. I Gij hebt hier maar eene zaak te doen, n.l. uj niet te bemoeien met. iets dat u niet aangaat I en bij mij geen vriendschap te veinzen, welke 1 die groote lummel al te lichtzinnig als goede 1 munt aanneemt. Wel toch. het schijnt mij nochtans dat I gij u nooit over mijne tusschenkomst te bel klagen hebt gehad, wel integendeel, en datl ik u met raad en daad bijgestaan heb. Gij kunt wachten tot wij uw raad vra-l gen. mijnheer, snauwde Sophie hem toe. Gij I kent al onze zaken op verre na niet. Noch-I tans, als de graaf er in toestemt, voegde zij I er spottend bij, zal ik u op de hoogte stellen. I Verschrikt richtte Wladimir zich naar del deur. Wel, ik herhaal het. u nog eens, zegde I Cazéres. die volkomen goed begreep dat del graaf de vlucht nemen wilde, ik herhaal hetl nog eens, dat gij zonder vrijbrief zult aan gehouden worden. Sophie Mosser stond op en luisterde. Bovendien, riep zij. Wladimir met den I vinger bedreigend, het is te laat. De galop van een paard werd gehoord. Bij het licht der toortsen en der lampen, I die de plaats verlichten, bemerkten Wladi mir, Cazéres en Sophie Mosser. die het open venster genaderd waren, een dragonder te paard. Hij reikte een verzegelden brief aan Ru-I riek Hertzen, die in allerhaast toegeloopen was om hem te ontvangen. Rurick vroeg aan den ruiter of hij iets eten of drinken wilde. Met een gebaar betuigde de dragonder dat het hem volstrekt onmogelijk was iets te aanvaarde® En op zijn dampend paard, wit van schuim 1 vertrok hij in galop, zooals hij gekomen was. De rentmeester kwam aanstonds naar zijn meester en bood hem óp een zilveren bord den ontvangen brief aan. De handen van Wladimir beefden zoo., dat hij niet in staat was hem te openen. De tusschenkomst van Sophie Mosser was noodig om hem dien dienst te bewijzen. Wat is dat nu alweer, stamelde hij. Lees gij het Sophie, lees gij het. Mij is dat geheel onmogelijk. Uit de en.velloppe kwam een lang en breed papier te voorschijn, inuar het behelsde ,DB BOHO VAN HET ZUIDEN En uwe vrouw, gravin Paloutine, ver volgde de huishoudster. Ha, waarlijk, gij vergeet alles. Kunnen de wijn en de brande wijn een man zoo verstemmen. Ja, inderdaad, dat alles had hij vergeten. Hij wist niet. of liever hij dacht niet, dat hij tusschen Rurick en Sophie Mosser als 't ware gevangen zat en geheel en al van hunnen goeden wil' afhing. Ha, nu begint: gij na te denken. Gij be grijpt nu reeds, dat ik niet zoozeer uwe sla vin'ben als gij het wel dacht en gij zelfs met mij af te rekenen hebt. Wladimir wilde nog weerstaan, nog wor stelen. De bewijzen, de bewijzen, riep hij in zijnen zinneloozen angst; gelooft gij dan dat Maar Sophie Mosser onderbrak hem op koelen toon: Wat ik geloof,'dat is, indien ik op dit oogenblik zelf mij naar Revel begeven wil de naar den commissaris van politie die pas van hier vertrokken is, en indien ik hem alles vertellen zou wat ik van u weet, gij niet lang meer op vrije voeten loopen zoudt. 't Is mogelijk dat gij er in gelukken zoudt, mij in het verderf te storten, maar gij zoudt er met denzelfden slag in gedom peld zijn. Ha, wat kan mij dat verschillen, we dervoer zij in eene geweldige losbarsting; wat ik u daar zeg, Wladimir Paloutine (Wordt vervolgd) De Echo van het Zniden, Waalwijksclir en Langstraatsehe Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementsprijs per 8 maanden 1.26. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiên 20 cent per regel; minimum 1.60. Reclames 40 cent per regeL Bij contract flink rabat Advertentiên moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om aiterlük 9 amr in ons bezit agn.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1925 | | pagina 1