Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen Nieuwjaars Gedachten. BIC6ELAAR* n Acconntantskantoor H. VERHOEF. Mijn jliMwjaarslielofte aan tnj zelf- G. VAN HAARLEM Jr. IEBT Accountant - Belasting-Adviseur Hotel P. Verwiel - Waalwijk. m DOOR ERVARJMG Ml 3SH& ABAK De Rooij-Bourgonjen GEMEENTERAAD. NUMMER 1. ZATERDAG 1 JANUARI 1927- 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. Nog pinkelen vele sterren met de hooge glanzing van den sclioonen Kerstnacht; nog hangt en in de huizen een flauwe walm van 't kaarsengedans en wachten vele afgelekte kaarsekens 't oogenblik af, waarop zij nog één maal zullen worden ontstoken, om yüch dan geheel op te lossen in de lucht die nog prikkelig riekt van fijnen wierook; met deze zinnelijke waarneming en de vrede afstraling van het hooge Kerstfeest, dat als een begenadiging, zacht zingend nog in ons hart te dei nen hangt, sluiten wij langzaam hel oude jaar. D'r zijn van die oogenblikken in ons leven, dat we een moment, een heel an der mensch lijken; van die oogenblik ken dat de innerlijke mensch zich open- haart en als 't ware buiten het gewone omhulsel treedt. Dan komt de dagelijk- sclie tredmolen even tot stilsCami dalen we af, soms onbewust, tot de diepe diepten onzer menschelijke ziel. De overgang van oud- tot nieuwjaar is zoo'n oogenblik, zoo'n ons klein- en stüinakend oogenblik, waarin God tot ons spreekt- In zulke begenadigde mi- k nuten, waarin we onzen hartslag dui delijker hooren dan ooit en de stilte rond ons zich, verstart tot een compact iets, in zulke meditatieve oogenblikken nu, mogen we niet. voorbijpraten aan rte stilte van onze ziel. En als we stil- lekins luisteren naar die 't klinkt paradoxaal „sprekende stilte" van ons hart, -tan is het of er langzaam een verbinding \ot stand komt, tussclien hemel en aarde. En 't is ook in zulk een oogenblik dat we plots héél rijk kunnen worden, levensrijk door ge voelen en begrijpen; dat we ineens, na jaren van onafgebroken strijd, uitstij gen ver boven het banale, het alle- daagsche, het burgerlijk gedoe, 't Is daarom goed dat we gedwee luisteren naar hetgeen dit afgeloopen jaar aan eenieder van ons te zeggen heeft. Als 'tafgeloopen jaar aan onzen geest voorbij trekt, hebben we niets anders te doen, dan rustig toe te zien, te luisteren en te mediteeren- En als we dit in volle overgave en beheer- sching doen, dan kan ons zoo'n oude jaarsavond tot een stille vreugde wor den dan komen we dichter tot onszelf on ook nader tot onze medemenschen. In onze overwegingen zullen we on getwijfeld ook geruimen tijd stilstaan bij onze tekortkomingen. Dan zien we, niet alles gedaan te hebben, wat we bij de vorige jaarwisseling beloofden te zullen doen. 'tls ook op oudejaars avond dat we voor 't nieuwe jaa« een ongemeene kracht op kunnen doen, door profijt te trekken uit de harde levenslessen, die zich op dezen dag weer aan ons opdringen. Zien we echter nauwkeurig toe, dat we ons hier niet zelf bedriegen, want dat wreekt zich. We moeten het nieuwe jaar tege moet treden met opgericht hoofd, met een edel gebaar en een schoone lei. Niets mogen we ongedaan laten, om geheel ons leven op een hooger niveau te brengen- En dit is alleen dan moge lijk, als we God in ons leven en ons leven gansch in God betrekken. Zal 1927 voor ons een zegenrijk jaar wor den, dan moet geheel ons leven uit vloeien in Hem, die noch aan tijd of wisseling onderhevig is. Ia den geest dezer simpele overwe ging rospen wij al onze lezers een recht hartelijk ,tfeü" toe. V oor onze gemeente en deze streek was de toestand over 't geheel genomen niet slecht te noemen, althans, naar wij meenen zeker heter dan het vorig jaar. De hoofdbronnen van bestaan, de schoen- en lederindustrie, hadden vrij geregeld werk, al was vooral de prij- zen-coneurrentie uiterst groot. Toch gelooyen wij, dat de resultaten over 't geheel genomen, zij 'tniet tot. over matige blijdschap, dan toch redenen tot tovi-orionheid geven. De landbouw, ook een voorname tak van welvaart dezer streek, had een overvloedig gewas, waar tegenover stond dat veehouderij en fokkerij slechte resultaten opleverden^-- Niettemin wijzen jj^-^éeKenen er óveral op, dat men"niet bij de pakken blijft neerzitten, men wil en gaat voor uit. Men ziet dit uit den bouw en uit bouw van zaken, al verdwenen ook, jammer genoeg, oude, gerenomeèrde bedrijven, uit den vooruitgang van het onderwijs op verschillend gebied, uit den groei onzer plaats enz- Mogen die gunstige teekenen voortgang hebben ook in 1927, mogen onze plaats en streek ook eens beslag kunnen leggen op een andere industrie, dit zou mede een groote vooruitgang beteekenen voor 't algemeen welzijn. Wat ons blad en ons bedrijf betreft, mogen ook wij tevreden zijn, door een gestadigen vooruitgang. Ons blad gaat heden zijn jubeljaar in. 1 Januari 1928 toch zal het 50 jaar geleden zijn, dat van onze courant het eerste nummer verscheen. Moge in dit voor ons blad zoo bijzonder jaar, de steun, medewer king en waardeering blijven zooals wij die zoo ruimschoots steeds ondervin den; iets wat wij met dankbaarheid gaarne erkennen. loften te lezen en dan noem ik bier zijn: Mijn Nkuiójaarsbelofte aan mij zelf" X Met mijzelf kom ik hierbij overeen, dat, onverschillig wat er dit jaar met mij moge gebeuren, ik tegenover het le ven de houding eens overwinnaars zal aannemen. Van de kansen die zich zullen voor doen, zal ik partij trekken met alles, wat in mij is, inet een beslistheid, wel- ke nimmer naar het verleden ziet, die geen nederlaag duldt. Alle bruggen zal ik achter mij ver branden, die mij in verzoeking zouden kunnen brengen terug te keeren, zoo dat, welke hinderpalen ik ook moge ontmoeten of wat ook tegen mij moge zijn, geen mogelij kl.' -d zal bestaan te rug te trekken. Voor de vervulling van mijn ambitie zal ik strijden met cv-n hevigheid, welke geen kamp geeft. Het verleden zal mij niet langer be zwaren ik wil het jaar beginnen met een schoone lei; ik t.ti' in mij den nieu wen mensch tot openbaring brengen, den hoogeren mensch met zijn nieuwe gedachten, zijn nieuwe geestkracht, zijn nieuw levensinzicht- Onder de leiding van dezen hooge ren mensch, mijn eigen ik, dat God in mij legde en welks macht en mogelijk heden bijna onbegrensd zijn, wil ik -werken. Telefoon No 156, WAALWIJ K. BELAST ZICH MET: HET OPMAKEN VAN BALANSEN HET INRICHTEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOU DINGEN e. d. 37323 HET BEHANDELEN VAN BELASTINGZAKEN. BILLIJKE CONDITIES. Voor wie ook maar een klein beetje aan wijsbegeerte gedaan beeft, klinkt een naam als Br. Orison Swett Marden, al beelemaal niet vreemd. Deze popu laire Amerikaan, die van koehoeder huisknecht en van huisknecht een dei- belangrijkste figuren in de nieuwe we reld werd, kende voornamelijk één lijfspreuk en deze luidde „helpt u zelf". Door zich onder alle omstandigheden hieraan te houden, bracht deze een voudige jongen 'ttot doctor in de let teren en wijsbegeerte- 't Succes van Dr. Marden schuilt o. m. ook hierin, dat hij stipt zijn eigen beloften na kwam. Zoo is het interes sant en leerzaam een van zijn vele be- Ik verbind mij, dit jaar niets te doen, groot of klein, dat niet de goedkeuring zou hebben van dien innerlijken ver maner, die altijd instemt met bet goede en zich verzet tegen het kwade. Ik weet dat deze mij nooit bedriegt, dat zijn ingeving de hoogste wijsheid is en dat, indien ik mijn ideaal wil bereiken, ik niet mag trachten de stem in mijn bin nenste te verloochenen of baar het stilzwijgen op te leggen- Ik weet, dat de Macht die mij heeft geschapen, mij tot meester en niet tot slaaf der omstandigheden heeft ge maakt. Ik zal niets vreezen, voor niets terug deinzen, wat ik dit jaar zal moeten doen. Ik zal mij niet onder mijn medemen schen bewegen, met een houding, wel ke aanwijst, dat mijn leven een teleur stelling, een mislukking is geweest. is IEDEREN VRIJDAG van 10 uur voorm. tot en met 4'/a 's nam. te consulteeren in Ik zal niets omlaag halen door mijn woorden of daden. Ik zal prijzen, niet afkeuren, verhef fen, niet neerhalen; ik wil een profeet zijn van het goede, niet van het kwade- Ik zal gelooven in het beste, uitzien naar liet beste, het beste denken, wer ken voor het beste. Ik wil zuinig zijn op mijn tijd, zui nig op mijn mooie kansen, zuinig op mijn voornemens. Ik zal schulden vermijden, evenals alle verwikkelingen, welke mijn vrij heid zouden belemmeren, gelijk ik den booze zou vermijden. Ik wil niets te doen hebben met drin kers, met verkwisters, met leugenaars, noch met eenigen vorm van verspilling, gebruiken of gewoonten, welke schade zouden kunnen doen aan mijn gezond heid, die mijn levenskracht zouden kunnen verminderen, mijn geestkracht belemmeren,, of met wat op eenigo wij ze in den weg zou kunnen staan aan de vervulling van de plechtige overeen komst, welke ik nu met mijzelf sluit- Ik zal dit jaar alles doen, wat in mijn vermogen is om zoowel van mijn huis als van mijn arbeid een 100 pCt. succes te maken. Ik zal meer tijd besteden aan mijn gezin, zoodat men niet, zooals verleden jaar kon zeggen, dat ik mijn eigen kin deren niet zoo goed ken als de buren dit doen dat, terwijl ik in mijn za ken opging, ik tekort schoot in mijn huis dat ik een mislukking ben als echtgenoot en vader. Ik zal dit jaar niets doen, wat ver driet of teleurstelling zou kunnen brengen aan mijn moeder, wier vertrou wen in mij nooit heeft gefaald, wat ik ook deed. Ik wil ongerept blijven, vol komen zuiver en rein, en wil mij niet laten tegenwerken door eenige onzui vere begeerte of laagheid in woorden, gedachten of daden- Ik zal trouw zijn aan het beste, dat in mij is. .Ik zal eerlijk en oprecht zijn en recht vaardig tegenover ieder. Ik zal geen grooter voordeel in de toekomst opofferen dan een tijdelijk, hoe aanlokkelijk en aangenaam het ook moge schijnen. Ik zal mijn eer, mijn mannelijkheid en mijn goeden naam, voor geen prijs ten offer brengen, of ik voorspoed dan wel tegenslag, winst of verlies in mijn onderneming heb. Ik zal dit jaar geen kluizenaar zijn of er tegen opzien mensclien te ont moeten- Ik zal er meer tijd en moeite voor over hebben om een breeder, vol ler en rijker leven op te bouwen. Ik zal vriendelijk zijn en hartelijk, gemoedelijk in den omgang en en meer sociabel, dan ik verleden jaar was. Ik weet, dat om vrienden te hebben, men vriendschap moet betoonen. In het vervolg zal ik de vriendschap beter beoefenen. Ik zal het leven tegemoet, gaan met een glimlach, inplaats van met ge- fronsd gelaat- Er zijn pessimisten ge noeg en ik heb besloten niet tot hen te belmoren. Wat mij ook overkomt, ik zal zacht en vriendelijk zijn dit jaar, ik zal mijn weg gaan met een glimlach op de lippen, een glimlach in mijn stem, een glimlach in mijn gesprek ken, een glimlach bij mijn werk. Ik weet, dat om van (1927) over het algemeen een goed jaar te maken, ik eiken dag een succes moet makender halve zal het mijn dagelijksch pogen zijn, steeds beter te slagen en mijn beste resultaat te verbeteren. Welke arbeid, welke offers of moei te het ook moge kosten, ik zal nooit het mindere doen wanneer het bétere mogelijk is. J VADER MOEDER DC M ZIJN OPGETOGEN OVER Grossier WAALWIJ K. Niets zal ik ongedaan laten, om het komende jaar te maken tot het groot ste, het beste, het meest voorspoedige en vruchtbaarste van mijn leven- NIEUWKUIJK. Dinsdagmorgen 11 uur kwam de raad dezer gemeente in openbare ver gadering bijeen. Afwezig de heer A. van Halder. Een vacature. De Voorzitter doet mededeeling van het besluit van Ged. Staten tot goed keuring van het raadbesluit aangaande de overdraging der openbare Lagere School aan het R K. Kerkbestuur alhier en de opheffing der O, L. S. Door den Voorzitter worden de ge maakte aanmerkingen op de begrooting voorgelezen, terwijl de Secretaris de gestelde vragen aangaande de aan merkingen beantwoordt. Een en ander wordt voor kennis geving aangenomen. Verzoek van de Federatie der dioce- sane-vereeniging tot bestrijding der Kindersterfte in Noordbrabant tot het verleenen eener subsidie hieraan van f 10.-, f 25.—. Voorzitter: B. en W. hebben gemeend onze medewerking hieraan niet te mogen onthouden en alzoo aan deze vereeniging een subsidie van f 10,— toe te kennen. Wordt met algemeene stemmen goed gekeurd. Eveneens aan het ingekomen verzoek tot medewerking aan het behoud van natuurschoon. Voorzitter. B. en W. stellen voor den opbrengst van de onderwijzerswoning f 6000,te gebruiken voor de aflos sing der schulden school en dan eene nieuwe leening aan te gaan groot f 2000 tot aanschaffing van school- benoodigheden zooals banken enz Wordt zonder verdere bespreking goedgekeurd. Wijziging der gemeentebegrooting voor 1926 Dit zijn slechts enkele of overschrijvingen en wordt voor kennis geving goedgekeurd. Bij de rondvraag doet Voorzitter mededeeling, dat de jaarlijksche houtkoop van mast ter gemeente zal plaats hebben op 8 Januari a.s. en die van het schaarhout op 4 Januari a s. De heer J. van Son vraagt hoe of het staat met die iepeboomen langs den spoorweg, of ze verkocht zullen worden. Voorzitter zegt hierover in onder handeling te zijn, tenminste met die De Mo van het Zuiden, rn LiiMsSvaatsclie Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. AbonnementpriJs per 3 maanden ƒ1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, ens. franco te zenden aan den Uitgever. l»rt)s der AdvertentiSn 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regel. BQ contract flink rabat. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit si)n. w «nthoaS neb of e» pqpjt ■jop cyn qdnJKooso» toDoK won dt nwigk» Qeur de/ 5T£PTABAf\

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1