Toegewijd aan Handel, Industrie en Cemeentebelangen. IS Co. r. G. VAN HAARLEM Jr. QÜOR ervaring; WT Accountant Belasting-Adviseur Hotel P. Verwlel - Waalwijk. FEUILLETON HANPELSOMDERWtJS. Grootestraat No. 306 WAALWIJK. 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN, Telefoon No. 38. Telegr.-AdreeECHO, DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. BINNENLAND. De positie der Neder landsche industrie. De Nijverheidsraad heeft eenigen tijd geleden den Minister van Arbeid, H. en N. in zeventien rapporten en een daaruit opgemaakt overzicht op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek, door een uit zijn midden benoemde commissie ingesteld naar den toestand van verschillende takken van nijverheid, tengevolge van valuta-concurrentie en andere oorzaken. Dit onderzoek heeft omvat verschil lende onderdeelen der metaal-industrie, de steenbakkerijen, de dakpannenfa- brieken, de gresbuizen-industrie, de aardewerk en porselein-industrie, de glas- en kristalfabrieken, de groenten- conserven-industrie, de borstel-indu strie, de chemische industrie, de verf waren-industrie, verscheidene onder deelen der textiel industrie, de leer industrie, de schoenfabrieken, de meu bel- en houtwaren-industrie, de schelp kalk-industrie, de papierfabrieken en de hoeden industrie. Het heeft den Raad getroffen, dat er in alle rapporten op is gewezen, dat deNederlanasche nijverheid vergeleken bij de buitenlandsche industrie in een nadeelige positie is gekomen, niet alleen omdat in Nederland door een reeks van omstandigheden de levens standaard veel hooger is dan die in de aangrenzende staten, doch ook omdat alhier de sociale wetgeving op menig punt veel meer is uitgewerkt en vooral ook veel nauwkeuriger wordt toegepast dan in die landen. Over het algemeen zijn de loonen in Nederland hooger dan die in het buitenland. Voor vele takken van nijverheid bedragen de in Nederland uitgekeerde loonen zelfs het dubbele en meer dan die, welke voor gelijksoortig werk in België worden betaald. De verhouding der salarissen van den staf en van het kantoorpersoneel en andere algemeene onkosten zijn voor een Nederlandsche fabriek, vergeleken bij een Belgische, nog ongunstiger dan de verhouding der loonen. Sommige belanghebbenden hebben de aandacht gevestigd op den lageren levensstan daard, minder drukkende belastingen enz. in het buitenland, met name in België en in Duitschland. Met positieve gegevens is voorver- schillende industrieën aangetoond, dat in België langer wordt gewerkt dan in Nederland. In enkele industrietakken wordt op verlenging van werktijd aan gedrongen. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat verschillende takken van nijverheid nadeel ondervinden van de valutacon- currentie, zoowel op de binnenlandsche ais op de buitenlandsche markt. De moeilijkheden, die de Nederland sche industrie in het buitenland onder vindt zijn, behalve aan valutaconcur- rentie toe te schrijven aan protectio nistische maatregelen van andere landen, welke maatregelen vooral na SPAANSCHE TAAL EN HANDELSCORRESPONDENTIE. FRANSCHE TAAL EN HANDELSCORRESPONDENTIE STENOGRAFIE - (Systeem .Groote") IN DE NEDERLANDSCHE, FRANSCHE, DU1TSCHE EN ENGELSCHE TAAL. TYPEN. Opleiding voor alle praktijkexamens als Mercurius, Vereeniging van Leeraren. AANVANG NIEUWE CURSUSSEN FEBRUARI 1927. CLUB EN PRIVAATLESSEN. Aanmelding op alle werkdagen (behalve Zaterdags) van 12'/2 tot 2 uur; (Ingang kantoor in den dam,) J. SMARIUS, Gediplom. Leeraar Handelscorrespondentie en Stenografie den oorlog zeer zijn toegenomen en verzwaard. Een andere oo zaak, waaraan ver schillende indust/ieelen den slechten toestand van hun bedrijf wijten, is de toepassing van de z g. .dumping me thode". Vastgesteld wordt, dat producten van verschillende Nederlandsche indu strieën welke vroeger zoowel in het binnenland als in het buitenland met goed gevolg konden concurreeren thans niet meer met winst kunnen worden verkocht. Een gevolg van de ondervonden moeilijkheden is, dat verschillende be drijven genoodzaakt zijn hun productie in te krimpen, waardoor de werkgele genheid wordt verminderd. Over de maatregelen, die genomen kunnen worden, om in den toestand van de verschillende industrietakken verbetering te brengen, loopen de meeningen van de belanghebbenden, zelfs van die, welke behooren tot een zelfden industrietak, in het algemeen nog al uiteen. Belanghebbenden hebben verschil lende middelen daartoe aanbevolen. De voornaamste daarvan zijn het instellen van invoerverboden met invoer- consenten in den geest van deSchoe- nenwet, verhooging van het tarief van is IEDEREN VRIJDAG van 10 uur voorm. tot en met 472 uur 's nam. te consulteeren in invoerrechten voor sommige artikelen, omzetting van het geldende recht ad valorem in een recht op het gewicht voor enkele producten, vrijstelling van invoerrecht voor bepaalde grondstoffen en bevordering van het gebruik van goederen van Nederlandsch fabrikaat door de Overheid. Ook is gebleken, dat enkele takken van nijverheid zelf reeds maatregelen ter verbetering hebben getroffen. Een industrie heeft de moeilijkheden opge lost door tot een internationaal kartel toe te treden, andere hebben getracht door onderling overleg het daarvoor noodige te doen, b.v. door gemeen schappelijk grondstoffen in te koopen. Enkele fabrikanten zijn van meening dat de moeilijkheden, voortspruitende uit buitenlandsche verhoudingen, moe ten uitzieken en dat daartegen van overheidswege geen maatregelen moe ten worden genomen. Het Nederl. Correspondentiebur. In Den Haag meldt: Naar aanleiding van berichten om trent samenvoeging van de departemen ten van oorlog en Marine, kan van zeer betrouwbare zijde worden mee gedeeld, dat op het oogenblik noch omtrent die samenvoeging zelf, noch nopens de wijze, waarop deze tot stand zou worden gebracht, eenigerlei beslissing genomen. De commissie tot huldiging van de nagedachtenis van generaal J. B. van Heutsz deelt ons mee, dat het grafmonument op de nieuwe Ooster begraafplaats te Amsterdam is opgesteld en men thans bezig is, de beelden te hakken, het monument in zijn geheel zal over vier maanden worden opge leverd. Zooals bekend, zal de begrafenis in Amsterdam op 's rijks kosten en met militaire eer plaats vinden. Naar aan leiding van de besprekingen met de legerautoriteiten is thans vastgesteld, dat het stoffelijk overschot op Donder dag 9 Juni zal worden bijgezet. Het monument is ontworpen door den beeldhouwer B. Ingenhousz, in samenwerking met den architect ir. D. Rosenberg, beiden te 's Qravenhage. Het zal ongeveer 3'/a meter hoog zijn bij een breedte van 2'/2 meter. De grafkelder, waarin het stoffelijk overschot zal worden bijgezet, is 9 meter diep. Ter weerszijden van de bronzen deur zullen soldatenfiguren als doodenwachters geplaatst worden. De bijzetting zal een grootsche militaire plechtigheid worden. Alle wa penen, alle militaire eenheden zullen een vertegenwoordiging zenden. Op een affuit zal het stoffelijk overschot van den landvoogd naar de Ooster begraafplaats worden gereden en van het ingangshek af langs de rijen van de belangstellenden, die uitsluitend op vertoon van een kaart toegang zullen hebben, naar het graf worden gedragen. Als slippendragers zullen daarbij fun- geeren hoogwaardigheidsbekleeders van gelijken of ongeveer gelijken rang als de overledene bekleedde. Aneta meldt uit Padang d.d. 10 Januari Het Binnenlandsche Bestuur belegde in de Ommelanden een groote volks vergadering, waarin het nuttelooze van het verzet onder het oog werd ge bracht. Honderden communistische lidmaatschapskaarten werden ingele verd. De treinenloop Sawahloento-Padang is normaal. Uit persoonlijke wraakneming is plotseling geschoten op drie in de voorgalerij van een inlandsche woning zittende personen. Eén werd gedood en één zwaar gewond. De zwaar ge wonde is een oud-kamponghoofd uit Alai. Oeconstateerd is, dat twee per sonen schoten doch verschillende andere waren er bij aanwezig. Drie NUMMER 4. WOENSDAG 12 JANUARI 1927. e Echo van net Zuiden, Waalwuksche en Laifstraatsrkr Courant Dit blad verschfjnt WOENSDAG EN ZATERDAG. Abonnementprfls per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, en*, franco te zenden aan den Uitgever. grijs der AdvertantUSn 20 cent per regel; minimum 1.50. Reclames 40 cent per regeL By contract flink rabat. AdvertentlSn moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit syn. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN". OF 22) Ik roken er op. Om te beginnen, gaat gy met die photografie van de brandkast naar den rechter van instructie. Ik weet, dat hij zeer verlegen met die zaak is. Ge moet hem dan uitleggen, wat ik je zopeven liet zien en juist doen of gij het zelf ge vonden hebt. Herhaal hem mijn aanwijzin gen en ik ben overtuigd, 'dat hij er toe be sluiten zal, den kassier in vrijheid te stel len. Om mijn plan uit te kunnen voeren is het noodig dat Prosper vrij is. Afgesproken, patroon. Maar moet ik laten merken, dat ik behalve den kassier en den bankier, nog 'n derden persoon verdenk? Zeer zeker. De Justitie moet weten dat gij die zaak zult vervolgen. De rechter zal u opdragen Prosper ln het oog te houden, en beloof hem dat te doen. Ik verzeker u, dat liij in goede handen zal zijn. En als hy inlichtingen omtrent Gispy vraagt? De heer Lecoq aarzelde. Zeg dan, zei hij na eenig nadenken, dat gü haar in Prospers naam er toe gekregen hebt, ergens ln dienst te gaan, waar zij een verdacht persoon moet bewaken. Fauverlot had vol vreugde de fotografie opgerold, zijn lioed genomen en wilde weg gaan, toen de heer Lecoq hem wenkte te hl y ven. Ik ben nog niet klaar, zei hy. kunt ge een paard en rijtuig besturen? Wat patroon, dat vraagt gij mij, een vroegeren stalknecht uit den circus» Bouthor. Ja, dat is waar ook, Daarom moet gij u dadelijk, als de rechter u ontslagen heeft, als een knecht van goeden huize verkleeden en u met dien brief naar den besteder bege ven, die op den hoek van de passage Delome woont. Maar patroon... Geen maren, mannetje. Die besteder zal u naar den lieer De Glameran brengen, die een huisknecht zoekt, daar hij den zijne gis teravond heeft weggestuurd. Neem mij niet kwalijk, dat ik u doe op merken, dat gij u vergist, maar die Clameran is geen vriend van den kassier. Valt ge me nu weer in de rede, zei de lieer Lecoq op gestrengen toon, doe wat ik u zeg en' bekommer u niet over de rest. De Clameran is geen, vriend van Prosper, dat is waar, maar hij is de vriend en beschermer van Raoul de Lagors. Waarom? Vanwaar komt die vriendschap tusschen twee mannen van zoo verschillenden leeftijd? Wij moeten er achter komen, wie die fabrieksbezitter is, die ln Parys woont, en zich niet om zijn hoogovens bekommert. Een losbol, die het ln zijn hoofd krijgt ln liet hotel du Louvre te gaan logeeren, te midden van die steeds af wisselende menigte, is moeilijk te bewaken. Door u moet ik een blik in zijn leven slaan. Hy houdt een equipage, gij zult hem rijden, en in minder dan geen tijd, zult gij zijn vrienden kennen en gij kunt mij van al zijn bewegingen op de hoogte houden. Ik zal gehoorzamen, patroon. Nog een enkel woord. De heer De Cla meran is een verdacht sujet, maar is zelf achterdochtig. Ge zult hem voorgesteld wor den als een zekere Joseph Dubois. Hy zal naar uw getuigschriften vragen. Hier zyn er drie, die zeggen, dat gq bq den markies de Sairmente in dienst zqt geweest, hy den graaf de Commarrin en dat ge zooeven uit het huls van den barron Wortschau komt, die naar Duitschland is vertrokken. Open uwe oogen, zorg voor uwe kleeding en houd een waakzaam oog op alles. Dien hem goed, maar niet overdreven. En wees vooral niet te beleefd, dat zou argwaan wekken. Wees gerust, patroon, maar waar moet ik u rapport brengen? Ik zal iedereu dag by u koiuen. Tot dat ik hot u zeg, moet gq niet hier komen, want men kan u volgen. Als er iets onverwachts gebeurt, stuur dan een telegram aan uw vrouw, die my wel zal waarschuwen. Ga nu en wees voorzichtig. Toen de deur achter Fauverlot toegevallen was, begaf de heer Lecoq zich naar zyn slaapkamer. En daar, voor een toilettafel gezeten, waar meer potjes zalf, fleschjes met kleurmiddel- tjes en kwastjes cup lagen, dan bq de co- quetste jonge dame, begon hij weer, zich ge heel te veranderen. Iiy werkte langzaam, met byzondere zorg; na verloop van een' uur had hy zyn meesterstuk op dit gebied vol tooid. Toen hy klaar was, geleek hy niet meer den heer Lecoq, maar de dikke heer met de roode bakkebaarden, dien Fauverlot niet herkend had. i Zie zoo, zei liq, een laatsten blik in' den spiegel werpend, ik laat niets aan het toe val over. Al myn netten zqn uitgezet. Ik kan my nu bewegen. Als Fauverlot nu maar geen tyd verliest. Doch Fauverlot was te zeer verheugd, om een minuut verloren te laten gaan. Hy liep niet, maar vloog naar het Paleis van Justitie. Eindeiyk kon hy nu een bewys van zyn buitengewone schranderheid geven. Dat liq met geleende veeren pronkte, kwam niet L>y hem op. Maar dat gaat gewooniyk zoo. De uitslag stelde zyn verwachtingen niet te leur. Al werd de rechter niet dadelqk vol komen overtuigd, bewonderde hy toch de be hendigheid van den agent. Ik zal aan het gerechtshof die gunstige bewyzen overleggen en waarschyniyk zal de kassier morgen ontslagen worden. En werkelqk begon hy een dier hevel schriften op te maken, dat wel de vryheid, maar niet de eer teruggeeft, dat wil zeggen, dat hy niet schuldig, maar ook niet onschul dig verklaard wordt. „Aangezien er tegen den voorloopige ge vangene Prosper Bertomy, geen voldoende bewezen gevonden zyn, gezien artikel 128 van het strafwetboek, verklaren wy, dat er op het oogenblik geen redenen zyn, den ge noemden te vervolgen en geven wy bevel, hem uit zyn gevangenschap te ontslaan, enz." Toen hy klaar was, zei hy tegen den grif fier; Hier is weer een misdaad, die fle justin tie niet ontdekken kan. Weer een dossier, om in de archieven te bewaren, VII. Prosper had negen dagen in de gevangenis doorgebracht, toen op een Donderdagmorgen de cipier hem, het bevelschrift kwam bren gen, dat hem zyn vryheid/ terug gaf. Men bracht hem naar den griffier en bracht hem verschillende kleinigheden terug, die men hem op den dag van zqne komst, had ontnomenzyn horloge, een zakmes en eenige sieraden; men liet hem een papier teekenen en leidde hem door de gang, waar na een deur werd geopend, die met een dof fen slag achter hem toeviel. Hq stond op de kade, alleen, hy was vry. Vrq dat wil zeggen dat het gerecht niet bq machte was de schuld, waarvan men hem verdacht, te bewyzen. Vry hy kon loopen, zuivere lucht inade men, maar alle deuren zouden voortaan voor hem gesloten zyn Een volledige vryspraak herstelt de eer, maar een bevel van invryheidstelling laat op hem, die eens verdacht was, 'n eeuwige smet kleven. Op het oogenblik dat Prosper op vrye voe ten werd gesteld, was hy zoo van zqn onge lukkige positie overtuigd, dat hy een kreet van woede en haat niet onderdrukken kon. Ik ben onschuldig, riep hy, ik ben on schuldig. Maar wat had hy daaraan. Twee voorbq- gangers stonden stil om hem na te kyken zq meenden een zinnelooze te zien. De Seine was daar aan zyn voeten; de gedachte aan zelfmoord doorkruiste zqn hoofd. Neen. zei hy, neen, ik mis zelfs het recht my te dooden. Neen, ik wil niet sterven, zonder in myn eer hersteld te zyn. Tydens zqn verbiyf in de gevangenis had Prosper dat dikwyis herhaald. Toen had hy, door een koel overdachten haat in zyn hart gedreven, die kracht en geduld geeft alle hinderpalen te overwinnen of uit den weg te ruimen, herhaaldciyk geroepenO, was ik maar vry. Nu was hy vry en gaf hy zich voor het eerst rekenschap van de groote moeiiykheid zynér opgevatte taak. Voor iedere misdaad moet de justitie een schuldige aanwyzenzyn onschuld kon dus niet bewezen worden, zonder dat de schul dige gevonden was. Hoe die te vinden en uit te leveren? Wanhopig, maar niet ontmoedigd, sloeg hy den weg naar zqn woning in. Duizend ang sten O/vervielen hem. Wat zou er in die negen dagen, die hy in de gevangenis had doorge bracht, gebeurd zyn? Iiy had van niets ge hoord. De stilte der geheimzinnigheid is even erg als die van het graf. Hy liep langzaam, met gebogen hoofd, den blik der mensehen, die hy ontmoette, vermy- dend. Iiy, die trotsch was, zou nu leeren ken nen wat minachting is. Hq zou, oiveral waar hy naderde, zien, hoe de gezichten zouden verbleeken, de ge sprekken verstommenalle handen zouden teruggetrokken worden, als hy de> zqne aan bood. En indien hq maar op één vriend had kunnen rekenen! Maar, welke vriend zoiu hem gelooven als zelfs zyn vader, die laatste vriend in het ongeluk, geweigerd had, hem te vertrouwen? Te midden dier gedachten, de vreeseiykste, die men zich kan denken, kwam hem de naam van Nina Gispy op de lippen. Hy had haar nooit bemind, soms een af keer voor haar gevoeld, maar in dat oogen blik was de herinnering aan haar balsem voor zyne smart. Daar hq wist, dat zy hem beminde, was hq zeker, dat zy niet aan zyne onschuld zou twyfelen. indien hy haar ge sproken had, en hq wist dat de vrouw in liet ongeluk getrouw blqft, wat in voorspoed niet all yd het geval is. Toen liq in de rue Captal voor zyn huis stond, aarzelde hq even, alvorens den drem pel te ovcrschryden. Ilij leed aan de verle genheid van ietier verdacht man, liq wensch- te nooit meer een bekend wezen te aanschou wen. Maar daar hy niet op het trottoir kon biy- V£n staan ging hy naar binnen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1