Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. J BI6CELMR! G. VAN HAARLEM Jr. M i HEERLIJKE FIJNE tiCEDKCCPE I 8 Co. De Vrouw vao Deo Baukisr. AMlanlskanfoor H. VERHOEF. Week-Revue. Accountant Belasting-Adviseur Hotel P. Verwiel - Waalwijk. QQOR EEV&RIWG. P FEUILLETON De Rooij-Bourgonjen HANDELSONDERWIJS. Grootestraat No. 306 - WAALWIJK. NUMMER 5. ZATERDAG 13 JANUARI 1927. 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38. Tele*r.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. Binnenland. Het bekende optreden van een politiebeambte op het Zwolsche voet balveld heeft mede tot veel critïek en zelfs hoon aanleiding gegeven Ons lijkt dat optreden inderdaad niet gelukkig, er had eerst r's een keer gewaarschuwd kunnen zijn. Toch zullen de sportverenigingen goed doen met na te gaan, of er aan haar zijde niet mede veel schuld is. Iemand opzettelijk lichamelijk letsel toebrengen is strafbaar bij de wet en er is geen enkele reden om daarvan de beoefe naren van sport uit te sluiten, integen deel zelfs; zulke handelingen zijn behalve anti-maatschappelijk ook zeer onsportief. In de eerste plaats heeft een scheids rechter tegen de bovenbedoelde over tredingen te waken, maar als hij dat niet doet, of zijn woord geen gezag blijkt te hebben, dan moet de politie ingrijpen. De algemeene sportverruwing is niet te ontkennen. In enkele weken tijds zijn vier menschen gestorven aan de gevolgen van officieel georgani seerde bokswedstrijden. Zulke sport is ontoelaatbaar. En als de voetbalsport verder ontaardt in de richting, die d:n laatsten tijd ontegenzeggelijk valt waar te nemen, indien de overwinning gezocht blijft worden door brute kracht en gevaarlijke trucs, dan heeft de sport de ongewenschte inmenging der politie aan zich zelve te wijten. Onder de geschetste omstandigheden is het niet te verwonderen, dat een groot deel van het publiek zich van de lichamelijke sport afwendt e" meer belangstelling gaat vertoonen voor geestelijke sport, als daar b.v- ishet koninklijke schaakspel. Me* groote voldoening valt te constateeren» dat de ambitie daarvoor niet alleen groeiende is, maar dat ons land matadors herbergt, die als waardige vertegenwoordigers van ons volk met de beste spelers van andere naties in SPAANSCHE TAAL EN HANDELSCORRESPONDENTIE. FRANSCHE TAAL EN HANDELSCORRESPONDENTIE STENOGRAFIE (Systeem „Groote") IN DE NEDERLANDSCHE, FRANSCHE, DUITSCHE EN ENGELSCHE TAAL. TYPEN Opleiding voor alle praktijkexamens als Mercurius, Vereeniging van Leeraren. AANVANG NIEUWE CURSUSSEN FEBRUARI 1927. CLUB- EN PRIVAATLESSEN. Aanmelding op alle werkdagen (behalve Zaterdags) van 12'/2 tot 2 uur (Ingang kantoor in den dam.) J. SMARIUS, Gediplom Leeraar Handelscorrespondentie en Stenografie het strijdperk kunnen treden. In den wedstrijd Euwe—Aljcchin bleef onze landgenoot slechts met een miniem verschil achteren tcch is het Aljechin, die waardig gekeurd wordt om zijn krachten met den wereldkampioen Capablanca te mefcn, een tournooi, dat op veelzeggende wijze door den Cubaan ontloopen wordt. Dat de belangstelling voor de schaaksport groeiende is onder ons, is een reden tot verheugenis. Tegen woordig heeft de maatschappij meer behoefte aan menschen met getrainde hersens, dan aan lieden met gestaalde spieren. Nu we het toch over sport hebben, willen we er nog op wijzen, dat een tweede vliegtocht Indie in voorbe reiding is, waarmee weer heel wat particulier of overheioskapitaal gemoeid zal wezen. Het nut lijkt ons vrij problematiek. Om de eerste tocht zoo gauw mogelijk te ondernemen, daar voor' konden nog gezonde sportieve belangen spreken, maar nu kan het voorloopig welletjes zijn. We weten precies hoe snel een vliegtuig de lucht doorklieven kan en het is dus een klein kunstje om uit te rekenen, in hoeveeel tijd een bepaalde vlucht volbracht kan wordenalleen motor storingen kunne* ze toch ten slotte doen mislukken en die zijn van te voren niet te berek** is IEDEREN VRIJDAG van 10 uur voorm. tot en met 4'/3 uur 's nam. te consulteeren in fff Nuttiger is het om nu maar verder de eigenlijke luchtverbindingen met Ir.dië te gaan opbouwen, waarbij van vele reeds gevestigde lijnen op de route Nederland-Indië gebruik kan worden gemaakt. We vreezen, dat particuliere en publieke fondsen te veel misbruikt fgaan worden om aan de overigens niet te misprijzen persoonlijke eerzucht onzer vliegeniers te voldoen. Buitenland. Een vreeselijke tragedie is de bios- coopbrand te Montreal in Canada geweest, waarbij een 70 tal kinderen omkwamen, niet door het onbe- teekenende brandje, maar tengevolge van de paniek die uitbrak; in de onontwarbare kluwe van dringende kinderen werden de jonge leventjes uitgenepen. Montreal Is ver van huis, maar daarom behoeft onze deernis er niet minder om te zijn en de les, die we er uit trekken kunnen, niet minder leerzaam. Zoo'n gebeurtenis kan elke stad van ons land treffen. Bij brand in een volle zaal is de zelfbeheersching van alle aanwezigen een eerste ver- eischte voor veiligheid; zulke be- heersching kan bij kinderen niet ver wacht worden, 't Is o.i. een roeke- OF Grossier WAALWIJ K. looze zorgeloosheid, wanneer we jonge kinderen zonder geleide van vol wassenen naar een z.g. familievoor stelling laten gaan en even roekeloos is het als .modern" gehuldigde op voedingssysteem om zich er niet mee Telefoon No 156, WAALWIJK. BELAST ZICH MET: HET OPMAKEN VAN BALANSEN HET INRICHTEN EN CONTROLEEREN VAN BOEKHOU DINGEN e. d. 37323 HET BEHANDELEN VAN BELASTINGZAKEN. BILLIJKE CONDITIES. f Waalwpsclif en Las^strailsrhr Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. AbonnementpriJs per 8 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rflk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, en*, franco te zenden aan den Uitgever. gril b der Advertentiön 20 cent per regel; minimum ƒ1.50. Bij contract flink rabat Reclames 40 cent per regel. Ad verten tl moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit efln. m m m DC kwalUeil smaaM U DC qeur behaagt U DC van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN". 23) Zoodra de por tier hein zag, riep hy vol vreugde uit: Zyt ge daar eindeiyk, mynheer? Ik heb het wel voorspeld, dat gy zuiver als de *neeuw daar vandaan zoudt komen. Toen in de couranten las, dat men u van een diefstal beschuldigde, heb ik aan ieder die het liooren wilde gezegdmyn huurder van de derde verdieping een dief, maak dat een ander wy». De gelukwenschen van dien man, wat 1p tnaar toch oprecht gemeend, de- t«fr f™sPer aangenaam aan. Hy wilde ech- ledere opheldering vermyden. 3uffrouw is zeker uit, weet gy ook waar zy heen ™ynheer, op den dag uwer ar- I heeft zy een rytuig laten komen, sedertdien hmis er op geladen en ^ebben wy niets van haar gezien of gehoord. vod'r'iof d" V°?r>, d.8n armeb kassier nog een ^rdriet by al het overige. En de bediende? h ?ok Aftrokken, mynheer. Uw vader heeft hem betaald en weggezonden Hebt gy myn sleutel? Neen mynheer, toen uw vader heden morgen om 8 uur vertrok, heeft hy my g«- zegd, dat hy in uw woning een zyner beste vrienden achterliet, dien ik, tot uw terug- r al» meester njoest beschouwen. Gy zult hem wel kennen, het is een dikke heer, ongeveer van uw grootte, met ropde bakkebaarden. Prosper was ten hoogste verbaasd. Een vriend van zyn vader by hemwat had dat te beteekenen? Ilij liet echter niets van zyn verwondering biyken. Ja, antwoordde hy, ik weet al wie het is, en vlug den-trap oploopend, schelde hy aan. De bewuste vriend van zyn vader deed hem open. Hy zag er uit, zooals de concier ge hem had beschreven, had byzonder le vendige oogen, en er lag een goeden trek op zyn gelaat. De kassier had hem nog nooit gezien. Het is my zeer aangenaam met u kennis te maken, mynheer, zei hy. Hy scheen by Prosper te doen, alsof hy in zyn eigen huis was. Op de tafel in het salon lag een boek, dat hy uit de biblio theek had gehaald. Het scheelde weinig of hy had de honneurs in het huis waarge nomen. Ik moet bekennen, mynheer, begon de kassier Dat gy verwonderd zyt, my hier te vinden, nietwaar? Uw vader was genood zaakt hedenmorgen naar Beaucaire te ver trekken. Ik voeg er gaarne aan toe, dat hy in de overtuiging vertrokken is, dat u den heer Fauvel geen cent ontstolen hebt, even als ik van uw onschuld overtuigd ben. By dit' gelukkig bericht slaakte Prosper een vreugdekreet. Overigens, vervolgde de dikke heer,' hoop ik, dat die brief, dien uw vader my verzocht u te overhandigen, eenverdere voorstelling onnoodig maakt De kassier nam den brief, die hem over handigd werd, en las hem. Onder het lezen helderde zyn gelaat op en keerde het bloed naar zyn wangen terug. Hy bood den dik ken heer zyn hand aan. Mynheer, zei hy, myn vader schryft my, dat u zyn beste vriend zyt en raadt my aan u volkomen te vertrouwen en uwen raad op te volgen. Juist. Vanmorgen zei uw goede vader tot my Verduret zoo heet ik, Verdu- ret, myn zoon is in verlegenheid, wy moe ten hem helpen. En ik heb geantwoord: met alle soorten van genoegen. En hier beu ik. Het ys is nu gebroken. Dus nu ter zake. Wat zyn uw plannen? Die vraag wekte den toorn van den kas sier weer op, zyn oogen waren woest. Wat myn plannen zyn, antwoordde hy met l>evende stem, ik wil den ellendige op sporen, die my in het ongeluk gestort heeft, hem aan de justitie overleveren, kort om my wreken. Natuuriyk, en kent u een middel om dat doel te bereiken? Neen, maar ik zal slagen, want een man, die zyn geheele leven aan een zaak wydt en eiken morgen met hetzelfde plan opstaat, is zeker te slagen. Goed gesproken, mynheer Prosper, en om nu oprecht te zyn, ik wil u helpen uw doel te bereiken. En als bewys daarvan zeg ik u, dat ik reeds een plan gemaakt heb. Om te begin nen moet ge al uw meubelen verkoopen en van hier verdwynen. Verdwynen, riep de kassier veront waardigd uit, verdwynen? Denk wel, myn heer, dat ik daardoor schuld zou bekennen, ik zou iedereen aanleiding geven te ver tellen, dat ik my verberg, oan in vrede van de 350000 francs te genieten? Welnu, zei de man met de roode bakkebaarden droogjes, hebt gy mij niet zooeven bekend, dat ge uw leven aan uw wraak wilt opofferen? De behendige zwemmer, die door boos doeners in het water wordt geworpen, past er wel op, dadeiyk weer boven te komen. Integendeel, hy duikt en zwemt zoolang onder water, als hy het volhouden kan, en komt pas zoo ver mogeiyk weer boven en landt ergens buiten het gezicht en ais men hem verdronken en verloren waant, ver- schynt hy plotseling om zich te wreken. Hebt gy een vyand? Door een enkele on voorzichtigheid, kan hy zich verraden, maar als hy weet, dat ge waakzaam zyt, zal hy bang en voorzichtig zyn. Prosper luisterde verwonderd en onder worpen naar dezen man, die, hoewol een vriend zyns vaders, voor hem toch een on bekende was. Zonder het zelf te^Rten, kwam ay onder den invloed van een krachtiger wil dan de zy'ne. Hy was biy, een steunpilaar te vin den. Ik zal uw raad opvolgen, antwoordde hy, na eenige oogenblikken nagedacht te hebben. Dat dacht ik wel, vriend. Dus van daag zullen wy beginnen. Bedenk wel, dat de opbrengst van den verkoop ons terdege goed te pas zal komen. Hebt gy geld? Neen, niet waar. En het is toch noodig. Ik was zoo zeker, u te overtuigen, dat ik reeds een m,ubelkoopman heb ontbodenhy neemt hier alles, behalve de schilderyen, voor 12.000 francs. Ondanks zichzelf sprong de kassier even op, wat mynheer Verduret niet ontging. Ja, zei hy. het is wel hard, maar het is noodig. Luister eens, vervolgde hy op een toon, die met hun geheele onderhoud in weerspraak was, gy zyt ziek en ik ben de dokter, aan wien opgedragen is, u te genezen. Als ik het te bont maak, bid dan, maar laat my begaan, zoo wordt gy gezond. Ga, uw gang, mynheer, antwoordde Prosper, die zich hoe langer hoe meer be- heerscht gevoelde. Uitstekend. En laten wy ons haasten, want de tyd dringt. Zyt gy de vriend van mynheer de Lagors? Van Raoul? Ja, mynheer, de intieme vriend. Zoo, en wat is dat eigeniyk voor een heerschap? Die betiteling heerschap, scheen Pros per te beleed igen. Mynheer, antwoordde hy op bitsen toon, mynheer de Lagors is een neef van mevrouw Fauvel; het is een jonge," ryke, nette, geestige man en de oprechtste en eerlykste jongen die ik ken. Hm, hm, zei mynheer Verduret, die heeft heel wat goede eigenschappen en ik verheug my in het denkbeeld, hem te leeren kennen; ik heb hem in uw naam een brief je geschreven, om hier te komen en nu heeft hy laten antwoorden, dat hy zal ko men. Wat, riep Prosper verbaasd uit, u kunt veronderstellen O, ik veronderstel niets. Alleen moet ik dien jongen man zien. Ik heb zelfs een plan en ik zal u vooruit zeggen, wat gy met hem spreken moet... Een heftige ruk aan de schel onderbrak mynheer Verduret. Sapperloot, zei hy. nu is het uit met myn plan. Waar kan ik my verbergen, om te zien en te luisteren? Ik ga, ik kom, riep de kassier. Geloof my, Prosper, het geldt uw le ven, zei mynheer Verduret, op een toon, die den weerspannigsten geest zou onder werpen, spreek met dien man geen woord over uwe plannen, noch over my. Toon hem uzelf ontmoedigd, zwak, aarzelend. En hy verdween, terwyi Prosper naar de deur liep, om Raoul binnen te laten. De beschryving, die zyn vriend van myn heer de Lagors gegeven had, was niet over dreven. Men kan zich geen gelukkiger ge zicht voorstellen, waarop zich edeler ka rakter afschilderde. Raoul, die voorgaf 24 jaar te zyn, zag er uit als ware hy nauweiyks 20. Hy was van middelmatige grootte, en prachtig ge bouwd. Om zyn verstandig voorhoofd krul de weelderig licht kastanjebruin haar; uit zyn groote blauwe oogen spraken openhar tigheid en' troits. Zyn eerste beweging was, 'den kassier om den hals te vallen. Arme vriend, zei hy, hem de. hand drukkend, arme Prosper Achter deze teedere ontboezemingen ver borg zich een zekere terughouding, die den kassier ontving, maar die mynheer Ver duret opmerkte. Toen hy in het salon was, vervolgde hy Uw briefje heeft my oneindig veel verdriet aangedaan. Ik vroeg my zelf af, of gy gek waart geworden. Ik heb alles in den steek gelaten en ben naar u toe gevlo gen. Prosper scheen nauweiyks te luisteren en dacht over dien brief na, dien hy niet ge schreven had. Wat had men in zyn naam geschreven? Wie was toch die man, wiens hulp hy aangenomen had? (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1