Toegewijd san Hands!, industrie en CGmecntGbclangsiii li 1 SfflfffS FEUILLETO GEMEENTERAAD. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. WASPIK, Een steunregeling voor georga niseer den. De kwestie mei het Armbestuur. Een nieuw wegenplan Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Vrijdag 28 jan j I. des namiddags 5 uur ten gemeente huize. Afwezig de heer de Hond. Voorzitter de Edelachtb. heer Dek kers, Burgemeester. Nadat de voorzitter de vergadering met gebed heeft geopend, spreekt hij ongeveer als volgt: Mijne heeren, In deze eerste vergadering van het nieuwe jaar wensch ik U allen een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat 1927 voor U en Uwe gezinnen in alle op zichten een gelukkig en voorspoedig jaar wordt. Mijne heeren, een zakenman heeft de gewoonte aan 't eind van het jaar zijn boeken af te sluiten, winst en verlies na te gaan, kortom hij maakt wat men noemt een balans. Ditzelfde nu doe ik voor de gemeente. En hier bij moet ik helaas constateeren, dat er onze balans zeer droevig uitziet. Eenige industriën uitgezonderd, maken, alle takken van nijverheid een gewel dige malaise mee. Kleinindustrie wordt bijna allemaal stopgezet, de landbouw gaat steeds meer achteruit en ëe arbeiders verdienen, voorzoover ze nog werk hebben, maar een heel klein stukje brood. Dit alles brengt vanzelf een zeer slechte fïnancieele toestand mee. Ik heb meermalen te ken nen gegeven dat de belastingen in Waspik hoog zijn, evenwel rust de druk hiervan loodzwaar op onze in gezetenen. Ik hoop, dat 1927 ook in dit opzicht gunstiger wordt. Dan betuig ik hier mijn hartelijken dank aan den Raad die zooveel mo gelijk aan mijn advies tegemoet is ge komen en alles deed om den geld buidel gesloten te houden. Ook mijn oprechten dank aan 't college van B. en W. Vooral past me hier een woord van dank te brengen aan het Armbestuur. We weten allen dat de taak van het Armbestuur zeer moeilijk en dikwijls ondankbaar is. Toch heeft het Bestuur onder de reeds genoemde toch alleszins ongunstige omstandigheden de rekening nog met een batig saldo weten te sluiten. Nogmaals mijne heeren aan Uw allen mijn dank en ik hoop, dat de goede verstandhouding in onzen Raad zal blijven voortduren en de financiën wederom in evenwicht zullen komen. De eenige uitkomst voor Waspik zou zijn de wettelijke financieele gelijk stelling. Traditie getrouw dankt het jongste Hd van den Raad, de heer Brokx den Burgemeester voor zijn sympathieke woorden en voor alles wat hij in het belang der gemeente heeft gedaan. Spr. dankt ook B. en W. het perso neel ter Secretarie en in het bijzonder den heer van Zwol. Voorts dankt spr. de politie en eveneens de marechaus see van Waalwijk, welke zich ten op zichte van Waspik steeds zoo humaan heeft gedragen. De notulen der vorige vergadering werden na voorlezing onveranderd vastgesteld. Mededeelingen. De Voorzitter sieii den raaa in kennis met de gevoerde correspondentie be treffende de plaatsing eener geldlee ning o a. f 25000. Naar aanleiding van verschillende offerte's werd besloten de leening te doen plaatsen bij de Nat. Bank. Dan deelt de voorzitter mede dat B en W. 30 ton bazaltsteenslag heb ben aangekocht k t 7.70 per ton. Van Gedeputeerde Staten is inge komen een besluit van verdaging tot vaststelling der gemeente-begrooting van 1927. Wordt voor kennisgeving aangeno men. Van het verificatie bureau der ver- eeniging van Ned. Gemeenten is in gekomen een schrijven houdende mededeellng, dat het administratieve onderzoek bij den gem.-ontvanger en de woningbouwver. heeft plaats ge vonden en boeken en financiën in orde bevonden zijn. Wordt voor kennisgeving aangeno men. Nog wordt voor kennisgeving aan- genomen de mededeeling van den Voorzitter, dat de jaarlijksche verpachtingen in totaal f 370.— hebben opgebracht; een schrijven van Gedeputeerde Staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit om het presentiegeld in te trekken; de goedkeurihg van Ged. Staten tot het doen van eenige af- en over schrijvingen; dankzegging van den heer B. de Winter, a.t.s. voor de ontvangen salaris- verhooging. Dan brengt de Voorzitter aan de orde punt 7 der agenda Controle Administratie. De Voorzitter leest voor een schrij- ven van het verificatie-bureau van de vereeniging van Ncderl. Gemeenten, waarin de voorwaarden van een abon nementsovereenkomst nader worden uiteengezet. De Voorzitter deelt een en ander mede. omdat bij de behandeling der begrooting werd gevraagd naar 't juiste cijfer der kosten voor controle. Spr. geeft in overweging dadelijk nog geen besluit te nemen, doch eerst aan het Armbestuur te vragen of men bereid is de kosten ff 80.—te willen geregelde controle van het Burgerlijk <n,TenAtflSrTrzt„.SI;raabt' dragen voor een der administratie Armbestuur. Spr. meent te weten, dat door ge noemd Bestuur een goede controle op prijs wordt gesteld. Brokx. Ik vind dte controle en de kosten hiervan beslist overbodig. De i personen die bij het Armbestuur de i leiding hebben, zijn toch alleszins betrouwbaar. Ik zou 't werkelijk jam mer vinden als er voor controle f 80.— werd uitgegeven. Dit bedrag kan nog voor heel wat nuttiger doeleinden worden aangewend. Voorzitter. U zegt weer 't zelfde als de vorige maal. 't Besluit is nu een maal genomen en dat hebt U toch te eerbiedigen. De gem.-administratie en die van den ontvanger staan ook onder controle; wij kunnen moeilijk een overzicht krijgen van de administratie van den ontvanger, daarvoor is het werk in den loop der jaren te in gewikkeld geworden. Een goede controle is ook in het belang van den gem. ontvanger. Hoe spoedig staat de publieke opinie niet klaar om bij 't minst losse gerucht den ontvanger te veroordeelen. Dit is toch geenszins prettig voor een ontvanger ook dan nog niet als later op duidelijke wijze kan worden aangetoond dat de zaken van den ontvanger in orde zijn. BI een goede controle is zoo iets uitge sloten. Alles gaat nu over de Bank en de kleinste, te goedertrouw gemaakte fout zou onmiddellijk ontdekt worden. Eerlijk gesproken slaat het me met verbazing, dat B. en W. moeten vragen, ja smeeken soms, wilt u toch s.v.p onze administratie eens laten contro- leeren. Brokx. B. en W. kunnen toch ook wel een administratie nagaan. Voorzilter. Ik heb er reeds opgewe- zen, dat hiervoor de administratie te uitgebreid en te ingewikkeld is ge- worden. Zien we maar eens welkeen cijfers er in de begrooting verwerkt worden. Dat is toch geen kleinigheid. We kunnen echter wel trachten een voordeehger accountant te krijgen, om- dat ons gebleken is, dat het verificatie bureau van de ver. van Ned. Gemeen ten niet goedkoop is. v. d. Rijken. Ik vind een goede controle wel nutttig maar 't is jammer dat t allemaal zooveel gekLkosi. Voorzitter. We kunnen nou eigenlijk nog niet zeggen hoeveel 't kost, omdat we niet weten of het Armbestuur in de kosten zal bijdragen. Dat verschilt dan altijd nog een f80.— Iemand zou er misschien wel voor zijn als de totale kosten b.v. f200.— zouden bedragen en niet wanneer dit f 280. bedroeg. Brokx. Ook al draagt 't Armbestuur f80.— bij, voor ons blijft dit hetzelfde ten opzichte van de gemeente. A. Kamp. Maar 't Armbestuur zal dit niet willen betalen. Men is nog niet te spreken over die f60 straat belasting. Dat is ook niet in orde met die belasting en daarom zal het Bestuur wel weigeren om f80.— te geven. Voorzitter. Maar dat kan en mag voor het Armbestuur toch geen argu ment zijn. 't Armbestuur moet even goed volgens de verordening betalen Dat is niet meer dan billijk. Men kan' wel zeggen: „f80.— is ons te veel voor controle", maar ze hebben geen recht om met een argument te komen „we betalen niet omdat we straatbe- lasting moeten betalen*. Dit is geen steekhoudend argument. Doch ik geloof, dat het Armbestuur wel op ons voorstel zal Ingaan. A. Kamp. Vroeger toen er geen controle was, ging toch ook alles goed. Voorzitter. Ja vroeger, maar nu zijn de tijden en de zeden anders dan vroeger. Onze administratie staat ook onder controle. Wij werden dezer dagen nog buiten den Commissaris om gecontroleerd. Van de Rijken. Die straatbelasting waarvan Kamp sprak, da's een kwestie van opvatting. Wanneer 't Armbestnur geen kapitaal had zou het onzin zijn om straatbelasting te heffen, omdat dit tenslotte toch uit de gemeentekas moest worden geput. Maar 't Armbe stuur kan gemakkelijk de straatbe- lasting opbrengen. Ik geloof toch dat tze aan goederen zoo ongeveer 2 on hebben, 't Zou onbillijk zijn, :ndien 't Armbestuur geen straatbe lasting betaalde. Voorzitter. We kunnen er nog lang over spreken, maar dat geeft niets. Een vast cijfer kunnen we toch nog niet noemen. Dan komt aan de orde punt 4 der NUMMER 10. WOENSDAG 2 FEBRUARI 1927. 50e JAARGAN( tVaalw|jksfflM en Lanffsfraatsche Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG BNZATBRDA6. AbonnementprtJs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, en*, franco te zenden aan den Uitgever. Prfls der AdvertentiBn 20 cent per regel; minimum 1.50. BtJ contract flink rabat Reclames 40 cent per regel. Ad verten tl6n moeten Woensdag en Vrfldag des morgens om uiterlijk 9 uur to on* bezit ztJn. van „DE EOHO VAN EET ZTJIDEN MAAT3C HAPPY VAN VERZEKERING OP HET LÉVEN OF 28) De zieke, die weet dat by verloren en op net punt is te sterven, leent toch nog gaar ne liet oor aan beloften van den dokter. De ze zoo besliste verklaring van den heer er du ret gaf Prosper weer eenige hoop. sPrflk hij op een bedaarden toon ais ik kon gelooven T" Geloof my, ik kan my niet vergissen. io»4l ?ebt- het verdriet vau dat edele nse me^e met kunnen voelen, dat meisje tweestryd is, tusseben hare liefde en at /.y voor haar plicht houdt. Heeft uw «ut by haar afscheid niet feller geklopt? zy bemint me, is vry en ontvlucht me... neen-dat is zy niet. Toen zy u uw stSen en'f gehoOTzaaiade zy aan een zich nn e"onweffanbaren wil. zy offert /ach op. Voor wien? Dat zullen wy weldra het ".Pb'!; Seheim barer opoffering zal „eheim der samenzwering onthullen waarvan gy het slachtoffer «Ht mthnUen' JLerwyl de heer Verduret zoo sprak voel- lerugkeeren100P C" he' <nt to.?"fe,Ukk,iP jcmSeling, waarom wilt nu-/ -? ïel)aald de oogeu voor de werke- Madeleine i Be«rflPt dan niet, dat - adeleme den naam van den dief kent? Dnmogeiyk. X«en, het Is zeker, maar geloof my, dat geen menscheiyke macht haar dien naam zal ontrukken. Ja, zy offert u op, maar daar heeft zy bijna het recht toe, daar zy begint mei zichzelf op te offeren. Prosper was overtuigd, maar hy kon de kamer, waar hy Madeleine ontmoet had, niet zonder weemoed verlaten. Helaas, riep hy, de hand van den lieei; Verduret drukkend, uit, ik moet u belache- ïyk voorkomen, maar gy weet niet, gy kunt niet weten, wat ik lyd. De heer Verduret boog treurig het hoofd en opeens veranderde de uidrukking van zyn gelaat, zyn oogen werden dof en zyn stem beefde, toen hy antwoordde: Vat gy nu lydt, heb ik ook eens ge leden. Ook ik heb eens bemind, geen edel en rein jong meisje van goeden huize, maar een meisje uit het volkdrie jaar lang dacht ik, dat zy my beminde, tot ze "my op een goeden dag plotseling verliet, om zich m de armen van een anderen man te wer pen, die haar verachtte. En kent gy dien andere? Ja. En hebt gy u niet gewroken? Neen. antwoordde de heer Verduret en op zonderlingen toon voegde hy er aan toe: Het toeval heeft zich met my'n wraak belast. Gedurende eenige minuten zwegen beiden. Toen zei Prosper: Mynheer, myn besluit staat vast, van my'n eer ben ik myiie familie rekenschap verschuldigd, ik ben bereid u te volgen, waarheen gy wilt; beschik over my. Denzelfden dag kwam Prosper zyn be lofte getrouw na, verkocht zyn meubelen en schreef aan zyn vrienden dat liy weldra naar San-Francisco zon vertrekken, en des avonds nam hij evenals de heer Verduret zyn intrek in het bekende hotel „den Aarts engel". A rouw Fauverlot had hem de mooiste kamer gegeven, die echter in vergeiyking met het salon uit de rue Captal in geen vergelyking kon staan. Op een canepé uitgestrekt, dacht hy over al de gebeurtenissen van dien dag na en genoot van de eenzaamheid. Tegen elf uur, wilde hy, daar hy zich niet friech gevoelde, het raam openen, doch de hevige wind dwong hem het te sluiten. Maar er was toch even een'tochtje dooi de kamer gegaan, de gordynen bewogen en midden in de kamer dwarrelde opeens een snippertje papier. Prosper nam het op en zag dat het met een fyn schrift beschreven was. er viel niet aan te twijfelen het was de hand van Nina Gispy. Het was een stukje van een verscheurden brief en hoe wel de afgebroken zinnen niets duidelijks te lezen gaven, waren zy voldoende, om Prospers verbeelding overal heen te voeren, zelfs tot het onmogelyke. Op liet stukje papier stond van den heer Raoul, hen ik zeer... tegen hem, waarvan ik nooit Prosper waarschuwen en dan besten vriend die boud van juffrouw Madeleine Prosper sliep dien nacht niet. TTTi v In de rue Saint-Honoré, niet ver van het Paleis Royal, staat een klein huis met een uithangbord „de Goede Trouw". Het is half koffiehuis, half herberg en wordt door de kantoorbedienden uit die buurt druk bezocht. In eeu der kamers van dit beschei den koffiehuis wachtte Prosper den dag na zyn invryheidstelling op den heer Verdu ret, die hem daar tegen vier uur rendez vous had gegeven. Hy was nog rooder dan den vorigen dag en zag er even vergenoegd uit. Zoodra de kellner, by wien hy een glas wyn besteld had, zich verwijderde, vroeg bij aan Prosper: Welnu, zyn alle boodschappen gedaan? Ja, mynheer. Zyt ge by den costuumverhuurder ge weest? Ik heb hem uw briefje gegeven. Alles sy gevraagd hebt, zal morgen in den Aartsengel gebracht worden. Dan gaat alles goed, want ik heb myn tyd ook niet verloren laten gaan, ik breng groot nieuws mede. Tegen vier uur is de herberg „de tïoede Trouw" weinig bezocht. De drukte van het koffieuur is voorby, die van het bittertje nog niet aangebroken. De heer Verduret en Prosper konden dus op hun gemak spreken, zonder afgeluisterd te worden. De heer Verduret had z'n zakboekje voor den dag gehaald, dat boekje, dat evenals een tooverboekje op alle vragen een ant woord scheen te hebben. In afwachting van onze afgezanten, ene ik ook hier rendez-vons gegeven heb, zoide hy, zullen we ons eens 'n weinig met den heer de Lagors bezig houden. By het vernemen van dien naam bracht i rosper niets in liet midden, zooals hy den vorigen dag gedaan had. Evenals die onzichtbare insecten, die in de wortel van een boom gekropen, dezen in een nacht vernielen, ontwikkelt zich achterdocht in ons gemoed, zoodra /,y daar wortel heeft gevat en vernielt er de hechtste trouw. Het bezoek van Lagors, het fragment uit den brief van Nina hadden in Pros per vermoedens opgewekt, die om zoo te zeggen, uur op uur vasteren vorm aanna men. Weet gy ook, vervolgde de heer Ver duret, uit welk land die jonge heer eigeu- lyk komt, die zich een zoo trouwen vriend van u noemt? Uit Saint-Remy, de geboorteplaats van mevrouw Fauvel. Zyt gij daar zeker van? Ja. mynheer, heel zeker. Niet alleen heeft hy my het dikwyis verhaald, maar ik heb het den heer Fauvel hooren zeggen herhalen, als zy met hem over haar nicht, de moeder van Raoul sprak, van welke zy veel scheen te houden. Dus is er op dat punt geen twyfel, geen vergissing mogeiyk? Neen mynheer. Zoo, zoo, dat wordt hoe langer hoe vreemder en de heer Verduret floot tus- schen zyn tanden, wat by hem een teeken van inwendige voldoening was. Wat is er vreemd, mynheer? vroeg Prosper, nieuwsgierig. Wel wat er gebeurt, antwoordde hy, wat ik wel gedacht heb. Ja, vervolgde hy, een kwakzalver van de kermis na-apende, een allerliefst stadje, Saint-Remy, zesdui zend inwoners, met prachtige boulevards op de muren van de vestingwerken, schitte rend stadhuis, overvloedige fontynen, veel kolenhandel, zydespinneryen, beroemd ge sticht voor krankzinnigen, enz. Prosper zat op heete kolen. Ja, zelde Verduret, er Is een Romein- fche triomfboog, die nergens zyn geiyken vindt en een Griekscli mausoleum, maar geen Lagors. Saint-Remy is de vaderstad Tan Nostradamus, maar niet van uw Triend Maar, mynheer, ik heb bewflzen... Natuuriyk. maar die bewijzen zyn te aken. Bloedverwantschap is te verzinnen, 'w l>ewyzen zyn verdacht, myn getuige nissen onwrikbaar. Terwijl gy in de gevangenis waart, heb k myn batterijen opgesteld en munitie -erzameld, om bijtyds vuur te kunnen ge- ■en. Ik heb naar Saint-Remy geschreven •n antwoord ontvangen Zult ge my dat laten zien? Wacht even, zei mynheer Verduret, in zyn zakboekje bladerend: hier Is nummer één, het is een officieel stuk. Hy las: Lagors. Zeer oude familie afkom stig uit Maillance, sinds ongeveer een eeuw in Saint Remy Ziet gy wel? riep Prosper uit. Wilt gy my laten eindigen, vroeg de heer Verduret en vervolgde: de laatste der Lagors (Jules René Henri) die, zonder be paald recht daarop tq hebben, den titel van graaf droeg, trouwde in 1829 met mejuf frouw Rosalia Clarisse Fontanet uit Ta- rascon. Iiy stierf in, 1848, geen. manneiyicen erfgenaam achterlatend",, daar hy slechts twee dochters had. De registers van den burgerlyken stand maken van geen enkelen manneiyken persoon In het arrondissement melding, die Lagors heet. Welnu, vroeg den heer Verduret, wat zegt ge van die inlichtingen? Prosper was verslagen. Hoe kan de heer Fauvel Raoul dan als zyn neef behan delen Als de neef van zyn vrouw, wilt ge zeggen? Maar laat ons het tweede nummer lezen. Dat is niet officieel, maar het werpt een schitterend licht op de 20.000 francs rente van uw vriend. Jules René Henri de Lagors, de laatste van dien naam, is den 29 December 1848 te Saint Remy in een tpe- stand, die haast aan ellende grensde, ge storven. IIy had eenig vermogen bezeten, doch de onderneming van een zydowormen- teelt ruineerde hem. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1