Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen m V Co. F. FEU FlT e TOM ÊrnrsfiS UITGAVE: WAALWLJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-Adre»ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. RAAMSuONK. Openbare vergadering van den Raad dezer gemeente op Zaterdag 12 Febru ari 1927. Afwezig waren de leden, D. Lank- huijzen. P. A van Dongen en J. P. van Dongen Torman. De Voorzitter opende om klokke zes de vergadering en sprak daarna in deze eerste zitting van 1927 den gebruikelijken nieuwjaarswensen waar- bij hij de leden en nun gezinn n alle geluk en voorspoed toewenschte. Hierna gaf spreker een overzicht van den loop der bevolking in hei afgeloopen jaar, waaruit bleek dat de gemeente met 43 zielen is vooruitge gaan. In het overzicht van de in 1926 tot stand gekomen openbare werken, wees spreker op den vooruitgang van den particulieren woningbouw, waardoor eenige woningen van „Volksbelang" zijn leeg gekomen. Uit de verslagen over het G. E. B. en het Vleeschkeuringsbedrijf valt op te maken, dat deze bedrijven 2eer be vredigende resultaten opleveren. Dank zij de opleving van de indus trie moest er van gemeentewege geen uitkeering geschieden aan werk- loozen. De fiaancieele toestand van de ge meente was eveneens bevredigend, waardoor in 1926 eenige betastingver laging kon plaats hebben, zooals ver mindering van de stroomprijzen, ver laging van de keurloonen en der plaatselijke belasting. Het iaat zich aanzien dat in 1927 geen belastingverhooging noodzakelijk is. Verschillende werken zullen weer aan de orde komen, om te beginnen met de demping van een gedeelte der haven op het Veer. Ten slotte wenschte de Voorzitter allen nogmaals een voorspoedig jaar, waarbij hij de hoop uiisprak, dat de te nemen besluiten in 1927 alle weer in het belang der gemeente zouden zijn. dat Gods zegen daarop zou rus ten en dat de gemeente weer spoe- dig de bloeiende plaats van voorheen, mocht zijn. Van Woerden bracht den Voorzitter een woord van dank voor zijn geluk- wenschen en uitte daarbij den wensch. dat de Voorzitter onder Gods zegen nog lang voor het algemeen welzijn zou mogen werkzaam zijn. De notulen van de vorige raadszitting werden, zooals deze aan de leden waren toegezonden, onveranderd vast gesteld. Ingekomen stukken Ingekomen waren; Een schrijven van Gedeputeerde Staten, houdende bericht van ontvangst der verorde ningen tot wijziging van Verkeersver- ordening en Marktverordening. Besluit van alsvoor tot goedkeuring van de wijziging der begrooting van 1926 en tot goedkeuring der gemeen- tebegrooting voor het dienstjaar 1927. Verslagen van Commissie tot wering van schoolverzuim, van de Commissie van toezicht op 't correspondentschap der arbeidersbemiddeling en van de Schoolcommissie over het jaar 1926. De Voorzitter vestigde de aandacht op de passage welke voorkomt in het verslag van de schoolcommissie, lui dende ,,Blj de schoolcommissie kwam de mededeeling in. dat het bestuur der bijz. school U L. O. zich verplicht ziet genoemde school op te heffen, daar het aantal leerlingen niet meer voldoende is voor de noodige leer krachten. Bij een gedachtenwisseling hierover meende de commissie dat het voort bestaan der U. L. O. scholen, vooral in kleinere gemeenten zeer moeilijk wordt, door de strenge bepalingen der. wet Toch meende zij dat het zeer te betreuren is dat deze scholen in onze gemeente verdwijnen. De commissie was dan ook van oordeel, dat de gemeente er financieel mee gebaat zou zijn, wanneer de nog bestaande U. L. O. in stand wordt gehouden. Een gevolg van de ophef fing zal toch zijn. dat verschillende leerlingen, buiten de gemeente, verder onderwijs moeten gaan zoeken, wat de gemeente op groote kosten brengt. De commissie meende daarom goed te doen Uw college in overweging te geven of het niet doenlijk zou zijn, dat tusschen gemeente en schoolbe stuur overleg gepleegd werd om ze in stand te houden. Wanneer de ge meente bereid zou zijn het schoolbe stuur te steunen in het bezoldigen van een boventallig onderwijzer zou het bestaan der U. L O. wel verze kerd zijn." De Voorzitter sprak als zijn meening uit, dat dit gedeelte van het verslag wel wat ondoordacht in elkaar is ge zet, daar gebleken is dat het aantal leerlingen uit deze gemeente steeds zeer gering is geweest. De meeste leerlingen toch kwamen van elders, zoodat het niet zoo'n vaart zal ioopen met het getal leerlingen dat verder onderwijs buiten de gemeente zal moeten zoeken, terwijl, wanneer op het verzoek der commissie zou worden ingegaan, ook de andere hier gevestigde school, van gemeentewege zou moeten worden gesteund, hetgeen voor de gemeente vrij groote kosten mee zou brengen. Hierna deelde de Voorzitter mede, dat naar aanleiding van het door den Raad aan Mevrouw de Wed. Mr. Heere gericht verzoek, om het vooruitsprin gend gedeelte van haar tuin, gelegen tegenover de familie A van Laarhoven aan de gemeente af te staan, van haar een schrijven is ingekomen, waaruit blijkr, dat zij eenige meters van dien grund wil afslaan en dien aan de ge meente wil schenken, onder voorwaar de, dal de gemeente de kosten zal dragen vaij hei veranderen en ver plaatsen van het tuinhek, daar in den bocht en van eenige kleine verande ringen in den tuin, die voor het archi tectonisch geheel, na het verplaatsen van het hek, noodig zullen zijn. Besloten werd deze schenking, onder de daaraan verbonden verplichiing, in dank te aanvaarden. Benoeming leden van het hoofdstem- bureau voor de verkiezing van leden van den gemeenteraad. Zooals de heeren weten, zei de Voorzitter, moet dit bureau met het oog op de a s. raadsverkiezing weer worden samengesteld en wel voor den tijd van 4 jaren. De Voorzitter van dit bureau is de burgemeester; de andere leden wor den door den raad benoemd. Benoemd werden tot leden: de hee ren, E. C. de Wit, J.W.F M. de Klijn, D. Lankhuijzen en J. M. Kieboom en tot plaatsvervangende leden, de heeren, J. C. .Schoenmakers, J P van Dongen- Torman en j. van Woerden. Benoeming van leden der schattings commissie, als bedoeld in de wet op de Inkomstenbelasting, wegens perio dieke aftreding van de heeren G. H Simonis, E. C. de Wit, D. Lankhuijzen en j. B. Zfjimans. Alle genoemde heeren werden her benoemd. Voorstel van Burgemeester en Wet- houders tot het in 't openbaar ver pachten der zijbermen van den Lagen weg en van de Achterstraat, voor den tijd van 6 jaren, wegens afloop van den tegenwoordigen pachttijd. Daartoe werd besloten. Schrijven van de Vleeschkeurings commissie in den keuringskring Raams- donk, waarin wordt geadviseerd niet tot den bouw van een openbaar slacht huis over te gaan Door Burgemeester en Wethouders werd voorgesteld aldus te besluiten. De Voorzitter wijst er op, dat de Raad indertijd in principe heeft be sloten om een abattoir op te richten, doch waar de raden der Gemeenten Geertruidenberg, Made c a. en Waspik zich tegen de daarstelling van een openbaar slachthuis in deze Gemeente hebben uitgesproken, wordt geadvi seerd, niet tot den bouw van die in richting over te gaan, wijl het voor deze gemeente afzonderlijk financieele bezwaren zou opleveren. Besloten werd geen slachthuis te bouwen. Aanvrage van het Bestuur der Ned. Herv. Gemeente tot het ontvangen der benoodigde gelden voor de aanschaf fing van eenige schoolbanken met ontwerp besluit om de gevraagde medewerking te verleenen. Welk besluit werd vastgesteld. Hierna deelde de Voorzitter mede, dat dit jaar weer, zooals dit voorheen geschiedde, aan de gemeente Geer truidenberg de vraag is gesteld, wan- neer de a.s. kermis aldaar zal worden gehouden. Blijkens het daarop inge komen schrijven zou indien het oude gebruik werd gehandhaafd, de kermis aldaar worden gehouden in het tijdvak 24 tot en met 31 Juli 1927 doch waar echter de laatste jaren de kermis in deze gemeente in hetzelfde tijdvak plaats had, werd thans overwogen om deze te verzetten, om welke redenen men in Geertruidenberg gaarne zou vernemen, wanneer de kermis in deze gemeente zal worden gehouden Waar nu is gebleken, dat door Geertruidenberg geen prijs meer wordt gesteld om de kermissen van beide plaatsen gelijk te houden, zoo zal, zei üc Vuur^illcr, om aiic moeilijkheden te ontgaan, een vaste datum moeten worden gesteld, terwijl in overleg met den heer Burgemeester van Geertrui denberg, wordt voorgesteld om dan te gelijk de kermis te bepalen op 3 dagen. Wanneer de kermis dan wordt ge houden op den laatsten Zondag van |uni, wordt daardoor de kermis te Geertruidenberg niet geschaad. Schoenmakers zou nu men toch moet veranderen de kermis weer willen houden zooals vroeger in de maand October. De Voorzitter was hier niet erg voor en zag de kermis liever bepaald in een van de zomermaanden, daar het dan langer licht is. Van Woerden vroeg of het niet beter was om gezien de relletjes der laatste jaren de kermis af te schaffen, daar het juist die dagen zijn -die zich bijzonder leenen voor conflicten en handtastelijkheden De Jong was niet voor afschaffing NUMMER 14. WOENSDAG 16 FEBRUARI 1927. 50e JAARGANG. De Ücho van net Zuiden, Waalwykscbe en Langstraatsclie Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG EN ZATERDAG. AbonnementpriJs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, ens. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentlën 20 cent per regelminimam LBO. BtJ contract flink rabat Reclames 40 cent per regel. Ad verten tl Cn moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur Id ons bezit zijn. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN OF 32) Madeleine sprak aanhoudend door eu de heer Verduret, die Ryouls gelaat goed kon gadeslaan, omdat de lamp op den schoor steen hem ten volle verlichtte, meende te bemerken, dat hij h"t gesprek gaarne ge ëindigd zou zien. Nu en dan rilde hy, of pookte driftiger, zonder twijfel trof hem dan een direct verwijt. Wanhopig begon Madeleine te smeeken, zy vouwde de handen en boog zich zoover voorover dat zy by na op de knieën lag. Raoul keerde het "hoofd om en antwoordde slechts met enkele woorden. Twee of drie keer scheen Madeleine te wil len heengaan, maar zy kwam telkens terug, alsof /.y een antwoord of belofte verlangde, waardoor zy niet kon hesluiten te vertrek ken. Eindelyk scheen zy een overtuigende reden gevonden te hebben, want Raoul stond in eens op, opende een klein kistje, dat naast den schoorsteen stond, nam er een bundel papieren uit en reikte die aan haar over. Wat zou dat beteekenen, dacht de heer Verduret, zouden het brieven zyn, die zy komt opeischen. Madeleine, die het pakje aangenomen had,' seheen nog niet bevredigd te zyn en smeekte opnieuw, alsof zy nog iets anders verlangde. 'Daar Raoul weigerde, wierp zy de papieren op de tafel. De heer Verduret was zeer nieuwsgierig, wat dit voor papiertjes waren. Zy lagen nu verstrooid rond, hy kon duideiyk zien, dat /.e allerlei kleuren hadden, gi-ys, groen en rood. Maar, dacht hy, ik vergis my niet, dat zyn Lombardbriefjes. Madeleine zocht er drie uit. die zy op vouwde en in haar zak stak en stootte de an dere verachtelyk opzy. Nu scheen zy vast besloten heen te gaan. want op een woord van haar nam Raoul de lamp op om haar hij te lichten. De heer Verduret had niets meer te zien on voorzichtig afdalend, herhaalde hy Lombardsbriefjes, wat voor schurkeryen schuilen er achter die zaak. Voor alles moest de ladder verwyderd worden. Raoul kon den inval krygen, als hy Madeleine uitliet, den tuin door te gaan, hij zou dan, ondanks de duisternis zien, dat die ladder tegen den muur stond. Haastig legden de heer Verduret en Pros per haar op den grond, onbezorgd over de takken die zy daardoor afbraken en gingen ergens in de schaduw staan, waar zy de deur het huisi en het hek konden zien. Op hetzelfde oogenblik verschenen Made leine en Raoul in het portaal. Raoul had de lamp op een der onderste treden van den trap gezet en bood het jonge meisje zyn arm aan, welke zy echter met heleedigende trots afweerde. Dit gaf Prosper balsem op zyn wond. Die verachting scheen Raoul noch te ver wonderen, noch te ergeren, hy antwoordde slechts met spottenden blik, alsof hy zeg gen wilde, zooals gy verkiest. Hy begeleidde haar tot aan 't hek, opende en sloot het en keerde daarop naar zyn ka mer terug, terwyl het rytuig met Madeleine in draf wegreed. Nu mynheer, zei Prosper, die zyn on geduld niet langer bedwingen kon, zeg nu, wat ge my beloofdet en zeg my alles. Spreek, vrees niets, ik ben sterk. Dan moet gy sterk tegen de vreugde zyn. Voordat Wfl een maand verder zyn, zult ge berouw hebben over de gedachten van zooeven, en zult gy blozen by de her innering, dat gy Madeleine vooq de beminde van een Lagors hield. 1 Mynheer de schyu Ja. schyn bedriegt. Achterdocht berust altyd ergens op. Maar wy kunnen hier niet overnachten, die schurk van een Raoul heeft het hek gesloten, wy moeten er juist zoo uit als wy binnenkwamen. En dé ladder? Laat. die maar staan, wy kunnen even min onze voetstappen uitwisschen, alles zal op rekening van dieven worden geschoven. Weer klommen zy over den muur. Zy hadden nog geen vyftig passen gedaan, of zy hoorden een hek sluiten. Zy onderscheiden voetstappen en zagen' weldra een man, die hun voorby en naar het station ging. Toen hy een eind verder was, zei de heer Verduret Dat is Raoul; onze Joseph zal; ons ze ker straks mededeelen, dat hy alles aan Cla- meran is komen vertellen. Als zy nu maar Fransch spreken. Hy zweeg toen en trachtte den draadi zy- ner gedachten weer op te vatten. Hoe komt liet toch, vervolgde liy plot seling, dat Raoul, die toch steeds de wereld en alle pretjes naloopt, zoo een afgelegen huis in Vesinet kiest? Omdat het zomerverblyf van den heer Fauvel op een kwartier afstand van hhr aan de Seine ligt. Ja, dat verklaart dat hy er des zomers woont, maar in den winter? O. des winters is hy in het hotel du Louvre en bovendien heeft hy ten allen tyde te Parys een kamer tot zyn beschikking. De heer Verduret! werd door dit alles niet veel wyzer; hy begon harder te ioopen. Als onze koetsier nu maar niet weg gereden is, wy kunnen niet met den trein mee, om het gevaar van Raoul te ontmoeten. Hoewel het meer dan een uur geleden was, dat zy het rytuig verlaten hadden, stond dit nog voor de door den heer Verdu ret genoemde herberg. Dé koetsier had zich niet kunnen weer houden, voor de door zyn paarden ver diende honderd francs, zich eens te goed te doen. Hy had zich eens lekker getrak teerd en daar de wyn hem goed smaakte was hy biyven plakken. Gy zyt lang weggebleven, riep hy, toen de twee verschenen. Prosper antwoordde dat zy een vriend hadden willen bezoeken, dat zy verdwaald en in een modderpoel gevallen waren alsof die in de bosschen van Vesinet be stonden. O. zoo, is het dat, zei de koetsier, die deed, alsof hy hem geloofde, maar over tuigd was, dat die twee iets geprobeerd of misschien wel uitgevoerd hadden, wat niet precies in den haak was. Dat moesten eenige andere gasten, die in de herberg zaten, ook wel denken, want deze wisselden zonderlinge blikken. Maar de heer Verduret sneed een verder gesprek af en zei zoo gebiedend mogelyk Laten wy vertrekken. Even afrekenen, mynheer, antwoordde de koetsier, en dan ben ik tot uw dienst. Stapt maar vast. in. Prosper had eerst getracht zyu metgezel aan het spreken te krygen, maar daay deze nauwelyks antwoordde, besloot hy te zwy- gen. Hy ergerde zich over de steeds toene mende macht, welke die man op hem uit oefende. Zyn lichamelyke toestand ver hoogde zyn ontevredenheid. Hy was ys- koud. door en door nat en voelde zich zoo vermoeid, dat. hy nauwelyks nadenken kon, want al kent de macht der verbeelding geen grenzen, onze lichamelyke kracht heeft die wel. Na inspanning volgt reactie. In een hoekje gedoken, zyn voeten op de voorbank steunend, scheen de heer Ver duret te slapen, maar hy was nooit meer wakker geweest dan toen. Hy was zoo on tevreden mogeiyk. Die tocht, die hem zeker heid had moeten verschaffen, had hem nog meer van den weg gebracht. De draden, die hy meende beet te hebben, braken af onder zyn handen. Zeker, de feiten bleven dezelfde, maar de omstandigheden veran derden. Hy kon niet ontdekken, welke ge- zameiyke dryfveer, welke zedeiyke of gel- delyke overeenkomst, welke invloeden de vier tooneelspelers van zyn dramamevr. Fauvel, Madeleine. Raoul en Glameran, zoo eenstemmig lieten handelen. En hy zocht in zyn vruchtbaar brein, dat met lis ten doorweven was, het een en ander, dat hem licht kon bezorgen. Het sloeg twaalf uur. toen het rytuig voor het hotel „den Aartsengel" stil hield. Toen kwam de heer Verduret eerst tot de ontdekking, dat hy nog niet gegeten had. Gelukkig had de vrouw van Fauverlot alles by <le hand en na eenige oogenblikken was een souper gereed, zy bediende haar gast met overdreven respect en gedienstig heid. Terwyi hy at zag Prosper, dat zy zyn metgezel met groote verwondering aan staarde. Toen hy verzadigd was stond hy op en zeide tot Prosper Morgen in den dag, zult gy my niet zien, maar tegen den avond zal ik hier z.yn. Misschien heb iK het geluk, op het bal hij de heeren Jandidier te vinden wat ik zoek. Prosper dacht verkeerd verstaan te heb ben. Wat? De heer Verduret ging op een feest, dat door den grootsten bankier van Parys gegeven werdDaarom dan had hy hem naar een costumier gestuurd. Zyt gy dan geïnviteerd? vroeg hy. De heer Verduret glimlachte en ant woordde Nog niet, maar het zal wel gebeuren. O, welk een tegenstelling in dien men- sclieiyken geest! Prosper, die toch aan zoo veel ernstigs te denken had, zuchtte toen hy alleen in zyn kamer was: Hè, hy is gelukkig, hy zal Madeleine morgen zien, schooner dan ooit in dat mooie kostuum, als eerednme. XI. Ongeveer in het midden van de rue Saint Lazare staan de tweelinghuizen van de heeren Jandidier, twee beroemde ban kiers, die, zelfs als zy van de macht hun ner millioenen zouden beroofd zyn, toch nog veel invloed zouden hebben. Dat kan men van iedereen niet zeggen. Die twee huizen, waarover de pers voor eenige jaren, na hun voltooiing, in bewon dering kwam, zyn van elkaar gescheiden, maar kunnen zoo noodig tot één huis ver- eenigd worden. Als de heeren Jandidier een feest geven, worden de dikke beweegbare muren weggeschoven, en zyn hun salons de mooiste van Parys. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1