I en inwoni TE HUUR OF TE KOOP P. B. HERMANS 's-Hertosenbosch Weilanden HODTVERHOOPING ERFHUIS. Hl Winkeliers. I (Mlche stoomMerij Antoon Timen. Firma P. Odenkirchen J. ELEKAN Wees wijs en vraag prijs I IE STOOMDRUKKERIJ ANTOON MN ION. ALLE DRUKWERKEN, Notaris~JANSEN verhuren f Notaris~JANSEN verkoopen Notaris JANSEN verhuren Notaris JANSEN vetvrij, pergament, ersatz Notaris R.SCH ARP Pakpapier. a.d. Markt 261 van Per S.S. „THOR" naar en van DORDRECHT-ROTTERDAM- WAALWIJK. I t Th ér se. Waalwijk, 14 Februari 1927. HET WOONHUIS Q. J. van Dungen publiek verkoopen Notaris Schaap publiek verpachten: publiek verkoopen Pakpapier, Inwikkelpapier bij - WAALWIJK Het beste adres tevens voor Geen Bazargoed, maar prima qualiteit. INRICHTING VOOR DE VERVAARDIGING VAN e Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig en geduldig lijden, voorzien van de laatste H H. Sacramenten derstervenden, onze innig geliefde Echtge noot en Vader JOHANNES VAN BERKEL, in den ouderdom van 52 jaar. Wed. G P. van Berkel- van Es. Lambertus van Berkel. Sophie van Berkel. Kaatsheuvel, 15 Februari 1927. 37852 De plechtige uitvaart zal plaats hebben op Vrijdag 18 Februari a s ten half tien in de parochiekerk van den H. /ohannes den Dooper. Da Heer en Mevrouw WE1JERS- HOFFMANS geven met genoegen kennis van de geboorte van hun dochter yiT DE HAND TE KOOP: Een Woon-en winkelhuls met grooten tuin, boomgaard en bouwland, bijzonder geschikt voor slachterij of iets dergelijks. Direct te aanvaarden. Hypotheek aan wezig. Te bevragen bij: 37850 J. v. d. Elshout, Schansstraat 34, Raamsdonk(Dorp) HEER In Sprang. 37851 Brieven onder No. der advert aan het Bureau van dit Blad. erf en tuin aan de Besoijensche Steeg, thans bewoond door VAN DEN HEUVEL. 37825 Te bevragen bij ANT. TREFFERS, alhier. ORGEL EN PIANOMAKER, STEMMER. 36023 WAALWIJK. Accountant Hinthamerstraat 90 Billijke tarieven voor regel matige contióle. Belasting-adviezen. Openbare Verhuring van gelegen te EETHEN. VEEN en WAALWIJK. te Waalwijk, zal ten verzoeke van de heeren Timmermans qq aldaar, op Don derdag (Marktdag) 24 Febr. 1927 voorm. 11 uur in het café GOVAERTS te Waalwijk in het openbaar voor den lijd van zes jaren de navolgende in besten staat zijnde perceelen weiland, te weten I. ONDER EETHEN (afkomstig van Bol!) a. perc. no. 10 gr. 1.34.55 hectare b. 11 '1.1695 c. ff 12 2 08 04 II. ONDER VEEN in het Wijksche Pompveld. a. perceel weiland langs de Mid- Graaf nabij het Neusje van den Zalm Sectie B. No. 143, groot 1.75 90 hectare. b. perc. weiland nabij de Eenden kooi, afkomstig van Adr Straver Sectie B. Nos 117 en 117a, groot 2 42 50 H A. 111. ONDER WAALWIJK: Een perc. weiland ten Westen van de Havenkade groot 2 H A. De verhuring geschiedt uit sluitend om te weiden met hoorn vee en 1 paard per perceel en vangt aan seizoen dezes jaars Soliede en bekende borgen vereischt. Inlichtingen geven de heeren H. VERHOEVEN, opzichter en gen. Notaris. 37854 Heden overleed tot onze diepe droefheid, in den ouderdom van 68 jaren, na een kortstondig lijden, tijdig voorzien van de H Sacramenten, onze innigst geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwdmoeder en Grootmoeder Mevrouw MARIA ANTONIA BRESSERS, Echtgenoote van den WelEd. Heer H. WITLOX. Moergestel, 11—2 -1927. Moergestel H. WITLOX Waalwijk C WITLOX. J. W1TLOX-MASTBOOM en Kinderen. St Michielsgestel Dr. J. WITLOX R.K. Pr. Den Bosch Mr. CH. WITLOX. CL. WITLOX-BOGAERS en Kinderen. Qinneken A. BOGAERS WITLOX. ALPH. BOGAERS en Kinderen. Oldenzaal A. ESS1NK-WITLOX ALPH. ESSINK en Kinderen. Golrle H. WITLOX. M.WITLOX-KERSEMAKERSenKinderen St. Michielsgestel A. WITLOX. R.K. Pr. Amsterdam M. BOUWMAN-WITLOX L. BOUWMAN en Kinderen. Moergestel FIEN WITLOX. Alles moet weg!! SPOT GOEDKOOP als GROOTE PARTIJ PLANKEN. AMERIK. VLOERPLANKEN, Kraaldeelen, Deuren, Ramen. Ribben Baddings, IJzeren Roosters enzalles zoo goed als nieuw, alles afkomstig van de Noodkerk te Waalwijk. Aldaar te bevragen. 37753 Groote jaarllfksche op PLANTLOON en ACHTERSTE HOEVEN onder Loonopzand. te Waalwijk, zal namens de heeren Timmer mans qq aldaar op Vasten avond Maandag 28 Febr. 1927 voorm. 10 uur precies Een groote partij zware timmer- sparren, mooie heinsparren, opleggers, hop- en boonstaken. Voorts een partij droge mutserd- knuisten en 40 koopen eiken-, elzen- en berkenschaarhout en 3 koopen schaarhout in de Philipslaan. 37853 Bijeenkomst precies 10 uur op Plantloon bij |AN VAN ALPHEN te Waalwijk, zal ten verzoeke van de Heeren TIMMERMANS q.q. aldaar, in het openbaar Voor den tijd van 6 jaren de navolgende In besten staat zijnde perceelen Welland, gelegen te Bern, gemeente Herpt, te weten Perc. 1. Oude Wimperkamp, groot 3.24 62 hectare Perc. 2. Nieuwe Wimperkamp N ged. groot 2.78.40 hectare. Perc. 3. Idem, Z ged. groot 2,96 60 hectare. Perc. 4. De Vijf Morgen, groot 4.23.00 hectare. Perc. 5. De Nieuwen Hof, groo 2.48 50 hectare. De verhuring geschiedt uit sluitend voor te weiden met hoornvee en hoogstens 2 paarden per perceel en vangt aan seizoen dezes jaars. Soliede en bekende borgen vereischte. De verhuring zal geschieden op Donderdag 17 Februari 1927, des voorm. 11 uur precies in het café van VERHOEVEN te Herpt. Inlichtingen geven de heeren H. Verhoeven, Opzichter en gen Notaris. 37774 te Waalwijk, zal ten verzoeke en ten huize van Mej. de Wed. HERM PULLENS ROBBEN te Waalwijk (voormalig Baardwijk) oo Dinsdag 22 Febrnari 1927, des voorm 10 uur om contant geld Een bruin 4 jarig Merriepaard, 3 melkkoeien, 1 vaars, 6 kalveren, varkens en kippen, hoogkar, laag- kar, ploeg, egge, paardentuig melkwagen, melkbussen, zaaima- chine, bietensnijder, gierkist, gier- pomp, koekuipen, waschtobben, karn met toebehooren, hegschadt, 3 koperen ketels, verdere land bouwgereedschappen en eenlg huisraad. Voorts stroo, mest, mutsaard en knuisten. Te zien één uur voor de ver- kooping. 37823 te Waalwijk, zal op Vrijdag 18 Februari a.s. voorm. 11 uur bij DENIS VAN DER ZAKEN te Besoijen voor Mi j P. van der Hoeven te Sprang in den polder Gansoyen, Sectie A. 245, groot 2.05.90 H.A.voor 4 jaar 1927-1930. 37826 Vraagt bij ons prijs aan van bedrukt of blanco in en alle andere kwaliteiten Al deze papiersoorten ook in losse vellen op elk lor maat verkrijgbaar al of niet met naam bedrukt. Wij staan U met een uitge- breide collectie papiersoorten en gratis cliché's naar keuze ten dienste, terwijl onze prijzen beneden alle concurrentie zijn. te Waalwijk, zal bij inzet op Dinsdag 1 Maart en bij toeslag op Dins dag 15 Maart, telkens om 2 uur des namiddags, ten koffie- huize van J. TREFFE RS te Vrijhoeve-Capelle, Koop 1. Het goed onderhouden, hecht en sterk en zeer gerie felijk Landbouwershuis met schuur, stal, erf en tuin te Vrijhoeve Capelle, Sectie B. Nos. 450 en 307, benedenged, groot ong. 0.30 32 H.A. Het pand bevat diverse ruime kamers, keuken, groote zolder met kamertje, geut met 2 pom pen, groepstal voor 17 stuks vee, paardenstal voor 4 paarden afz. schuur enz. Te aanvaarden in eigen ge bruik op 10 Mei a.s. Koop 2. Een bouwterrein ten Westen van koop 1, zijnde een Z. W. ged groot ong 8.30 aren van Sectie B. No. 307. Koop 3. Het perceel weiland ten Noorden van koop 1 Sectie B No. 148 groot 1.43 80 H.A. alsmede een Noordelijk ged. van Sectie B. 450, groot ong 9 aren, samen groot ongeveer 1 52 80 H.A. Koop 4, Het perceel Hoo land te Capelle binnen de Oude Straat Sectie D. No 171. groot 1.90.40 H A. en .Del" te Vrijh. Capelle, Sectie A. 32 en 33. groot 0 55 60 H. A. samen 2 46 00 H A. Aanv. koopen 2. 3 en 4 in eigen gebruik bij de betaling der koop som. uiterlijk 26 April as. Bij den toeslag komen koopen 1, 2 en 3 In massa. Koop 3 heeft recht van weg over koop 1. 37848 ARSAVON O pticiën, 81829 25 Vuchterstraat 25, VHERTOQENBOSCH. Telefoon Intercommunaal 178. FiBBIlI TAK EUKVnLSDBMATSH, R&reehdag eUe Dtnnéao** DE PRIJZEN VAN HET aan rollen 1,—1.20, 1.40 M) ava, Saeling, enz alsook van zijn aanzienlijk verlaagd. Vraagt monsters en prijs. Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieten. RECHTSKUNDIG ADVISEUR Hatbnvtbaat 5 inabil 't Station) 'h-Hmtoobhboocb. Adviezen es by stand u«i t> trekking tot processen, straf taken, (ailliaseraeuteu, nalat©" «chappen, boedelscheiding, voog dfj, cnrat.eele, echtscheiding ar beidscontract en* Behandeling vam tile voorki mende Rechtszaken, aoowel bfe Rechtbank als b$ Kantongerecht innen t*d Schuldvordering*** regeling taken ran debiteur** met hunne scholdeischers, maker ran contracten, requester* ena O"gelijke en prompte afwerking BilUik* conditiën ZONDAGS NA 1 UUR KANTOOR GESLOTEN. Prikkeldraad. Heiningdraad. Draadnagels. Aspbalt. Kippengaas. Hondengaas. Bij boeveelbeid groot rabat. Neemt biervan goede nota. - Engelsche Mestvorken. Schoppen, Spaden, Schoffels, Harken Snoei- en Hegscharen, Dames- en Heeren Tuin- gereedschap, Kinder Tuinstellen. 37829 OPGERICHT 1872. van de meest gewone tot de fijnste kunst drukwerkenhandelsdrukwerk, couranten, vereenigingsorganen, periodieken, boekwer ken, catalogi enz. Uitgebreid personeel. Nieuwste machines. Mooie lettersorteerlng. Vraagt offerten of Reizigersbezoek. Agent te Kaatsheuvel: A. VAN DER WEE-COOLS, Schoolstraat. Vertrek van Maan dag. Dins- dag. Woens dag. Donder dag. Vrijdag Zater dag Waalwijk vm. 3.— vm. 3. vm. 6. vm 6 6.—v.m. vm 6. Rotterdam nm 12." nm. 1.— nm. 1.— nm. 1. nm. 12.-- nm. 12.-- Qeertruidenberg vm 4. nm. 2. vm, 4. nm. 2.— nm. 2 vm. 7.— nm. 2. - vm. 7.— nm. 2.— vm. 7. nm 2. Rotterdam vm. 7.— nm. 1.— 1 1. c vm. 7.— vm .7.— nm. 1. vm 7.— nm. 1.— vm. 7.— nm. 1. Passagierstarief le Klasse 75 cent., 2e Klasse 50 cent. Woensdag van GEERTRUIDENBERG naar 's-Bosch 3,30 v.m. Woensdag van 's-BOSCH naar Geertruidenberg 12,n.m. De Motorboot „THOR I" haalt goederen af van de pakhuizen te Rotterdam en brengt deze aan den loswal in de haven te Waalwijk- Agenten: Waalwijk-Besoijen: G. MILLENAAR, Grootestr. A. 287. (Tel. 111). Dordrecht: H. BLOMMERS, Palingstraat 18. Rotterdam: (Telef. No. 289), Oosterkade en Oude Hoofdplein. Reederö ARIE SMIT S.S. Thor, Slikkerveer, Telef. 201. Geplaatst Kapitaalf 4.000.000.— Pandbrieven in omloop „17.500.000.— Eigen Hypotheken. „18.000.000.— Gewaarborgde w 4.000.000, - De Bank heeft Kapitaal Beschikbaar voor beleggi ig op hypotheek. Zij neemt zoowel stedellike eigendommen als landerijen en Boerderijen tot onderpand aan. Hare condities zijn tot nadere aankond ging rente 5 pCt. bij verstrekking van hoogstens 60 pCt harer taxatiewaarde, rente 5 'U pCt bij verstrekking van meer dan 60 pCt. tot 2|3 dier waarde. rente 5 pCt. ook bij verstrekking tot 2|3 harer taxatiewaarde. Voor inlichtingen betreffende pandbrieven en hypotheken vervoege men zich tot den Vertegenwoordiger te WAALWIJK den heer ARNOLD A. C. VERWIE L, j Box 30. Grootestraat 252. Telefoon No. 90. Voor Stedelijke eigendommen Voor landelijke posten I I 'J e1 i l I (wiTTiaOnXPOrtlCRD) HAARWASOIMIODEL ttUXJjOOS rtZROrPPBUMAA» 337 »"vw3<mi4Ki*s«aorr*. COHHWY-HAARLEM BkIUK- BK BumAKDXH, Rbcbtboudbbs, Plattobtsolbk «t* KANTOOR VAJN BierM-v. d. Heijden, Is** r-H

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 4