öTecio VAN HEÏ ZUI1EÜ St Franciscus van Assisië en Kerstmis. Vrijdag 18 Februari a.s. 's avo^1s 8uur FELIX TIMMERMANS uit Lier TWEEDE BLAD. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 15 Februari '27. Huldiging C. v. d. Meijdenberg. Voor wie den bescheiden en sym pathieken Kees v. d. Meijdenberg ken; en wie kent hem nietkan het geen verwondering wekken, dat de herdenking van zijn gouden jubilé als werkend lid der Liedertatel is geworden één-spontane fecsthulde. Niet alleen in eigen Kring, maar ook nog ver daar buiten mocht de heer v. d. Meijden berg 1.1, Zaterdag blijken van groote belangstelling, sympathie en waardee ring ontvangen. De huldiging vond 1.1. Zaterdag avond plaats in „Musis Sacrum". Toen de jubilaris met zijn familie te ongeveer 9 uur de zaal binnenkwam klonk hem vanaf het tooneel een uit- bundlg „Lang zal hij leven" tegen. De gewenschie stemming was er ter stond in. De president van de Liedertafel ae heer v. d. Heijden sprak het huldi gingswoord. Wanneer ik hier thans eenige oogen- blikken spreek aldus de heer v. d. H.f dan is zulks om een feit te herdenken, dat we nog niet in de an nalen der Liedertafel vinden opgetee- kend. Gij weet waarop ik hier zinspetl, n.l. 't 50 jarig jubilé van den heer v. d. Meijdenberg, als werkend lid van ..Oefening en Vermaak". Vijftig jaren, wat een langen tijd wat een levenswegHoe weinigen is het gegeven dien weg geheel ie be schouwen Daarom acht lk mij ge lukkig reeds ö/,0 van dezen weg met den jubilaris ie hebben kunnen af- leggen. Wanneer ik in mijne verbeelding 50 jaar terugzie dan zie ik ons weer in de werkkamer van jac. Pullens Die werkkamer kunnen we beschouwen als de kweekschool van de Liedertafel Daar kwamen we na de Mis en dik wijls na het Lof bij elkaar om van den voedstervader van „Oe enlng en Ver maak" les te ontvangen. En wie was daar altijd bij om te helpen met koorzang en basstem Om te steunen en te begeleiden 't Was Cornelus v. d. Meijdenberg Altijd was hij aanwezig en telkens kon ik constateeren zijn trouw en ambitie waarmee hij de repetities bezocht. Niet zooals thans 1 keer in de week maar soms wel vier maal Dank zij de voortdurende repetites werd v. d. Meij denberg een steunpilaar voor de Lie dertafel, waarop wij allen trotsch kun nen zijn. Hij was een der sterke kolommen waarop de zwakkeren steun vonden en in het goede spoor kwamen, leder van oris kan zich herinneren de vele partijen door hem met vuur en elan gezongen. Hoe dikwijls heeft hij niet met zijn broeder't schoone terzet in „Leidens Ontzet" gezongen. Of op 't concours waar hij zoo mooi wist te vertolken „est ist ein klank so schön undsüsz". U zult vragen heeft een zoo ver füienstelijk man z'n eischen doen gelden Niets minder is waar. Van de Meij denberg trad nimmer op den voor grond, hij was bescheiden en zag overal van af en wilde zelfs geen post jja het Bestuur hebben. .Ik zal wel voor den zang zorgen", zei hij altijd maar. Een figuur als v. d. Meijdenberg kan voor eenieder als voorbeeld ter na volging worden gesteld. Het spreekt van zelf dat, al weigerde hij elk hulde betoon, wij toch destijds zijn 25 jarig jubilé hebben herdacht, waarbij hem het eere-lidmaatschap en een diploma werd geschonken. Van de Meijdenberg is onze veree- niging steeds trouw gebleven, in lijden van bloei maar ook in de dagen dat .„Oefening en Vermaak" een crisis te doorstaan had. Ook toen de Lieder- Safel ten doode scheen opgeschreven bleef hij een trouw lid. Werd 't hem soms te machtig dan bleef hij wel eens thuis, maar dit was een hooge uitzondering. Rees de hoop weer ter kimme dan werkte hij des te harder Nu is het onze plicht om al deze verdiensten op hoogen prijs te stellen Niet alleen in woorden maar ook met daden. Het deed me daarom zoo goed dat allen terstond instemden met het plan om den jubilaris een blijvend ge schenk aan te bieden, niet uit de kas maar uit persoonlijke bijdragen, leder apprecieerde zulks, ja voelde't als een aangename- plicht. En daarom geachte jubilaris is het voor mij een aangename taak U uit de spontane bijdragen der leden een fauteuil te kunnen aanbieden en in gesloten couvert een kleine som. Ik hoop dat gij nog vele jaren In dezen stoel zult kunnen rusten en daarin dikwijls Uw Liedertafel gedenken. Tot slot dankt spr. ook de echtge noote van den jubilaris die haren man in moeilijke dagen zoo trouw ter zijde bleef staan. Spr. uit de hoop, dat het goud eens moge wijken voor het dia mant van de toekomst. „Lang leve de gouden jubilaris v. d. Meijdenberg" Eén spontaan gejuich brak toen los. Met een toepasselijk woord bood mej. de Vries namens de Gemengde Zangvereeniging der Liedertalel den jubilaris een kamerplant aan. Een zoon van den jubilaris dankte namens dezen en familie voor de har telijke toespraken en cadeaux welke ten zeerste werden gewaardeerd. Spr had niet zoo'n hulde verwacht, „want", zeide hij, „ik heb immers geen ver diensten wat ik deed was mijn plicht." Hiermede was het z g. .officieele" gedeelte afgeloopen en begon eerst recht de teestvreugde met muziek, zang en aardige voordrachten. Voor den heer v. d. Meijdenberg en de Liedertafel is 't een avond gewor den waaraan men nog lang in aange name herinnering zal terugdenken Ook wij wenschen den geachten jubilaris van harte geluk en niet min der de Liedertafel, die op een kracht als de heer v. d. Meijdenberg waar lijk trotsch mag zijn. Felix Timmermans. Een enkele bekendmaking dat Felix Timmermans komt vertellen, moest eigenlijk reeds voldoende zijn om Vrij dagavond het zaalije ifi Hotel Verwiel propvol te maken. Dit zal zonder twijfel ook wel geschieden, maar de betrekkelijk lauwe belangstelling welke men voor de door het Comué georganiseerde voordrachten tot nog 10e aan den dag legde, geeft wel aan leiding nog eens bijzonder de aan dacht te vragen voor de a s. lezing Ons dunkt, dat 't voor kunslgenieters toch wel iets zegt, dat 't reeds de derde of vierde maal is, dat Felix Timmermans hier komt. En aliijd nieuw, altijd lente frisch, lijk 'n Pal lieter,blinkend en fel van „koleuren". .als ineens door den morgen uit den grond gestampt,, met den dauw nog in zijn haar, kloek en gezwollen van levensgeluk." Zoo weet Timmer mans te verteilen want dat is 't: vertellen maar ook soms rnet een stille mijmering in z'n stem, zoo'n mijmering die U ineens lijk 'n stillen wijden avond kan omvangen Maar fiij wordt niet sentimenteel, nimmer schemerlamp-achiig week, hij blijti gezond en dauw-frisch. Timmermans zal vertellen over St Franciscus en Kerstmis. Over den Heiligen Frans zal hij ongetwijfeld mei bijzondere voorliefde spreken, want neeft hij in „Pallieter" niet ge- wenscht zoo'n mensch te zijn, dwz. zoo'n „vleeschelijken Franciscus!" Immers ook voor hem was het leven grootsch cn simpel, goed en een voudig. Een levensvraagstuk be stond niet. Er was maar iets te bef- wonderen, niets dan te bewonderen, kinderlijk blij om de grootheid en de goedheid van God, die zich omkleedt met de natuur als met een mantel. Komt, dat moei ge hooren, ge zult rijker worden Vrijdagavond en een hoog geestelijk genot in u mee naar huis dragen Laat Uw materieele be slommeringen voor één avond rusten, gij zult er zelf veel deugd van hebben. Ditzelfde geldt ook voor hen die zich opsluiten in allerlei eigengemaakte fortjes en kazematten van betrekkelijke behaaglijkheid soms weliswaar, maar vol duffe bedomptheid óók, waar men geestelijk vei kwijnt en verkom mert. Komt Vrijdagavond bij Timmer mans Uw levenslied leeren. En dan is er nog een groep tot welke men zóu kunnen roepen was stehst du Mensch. mit düsteren Sinn Die Welt ist doch so schön Ja, we leven te midden van vele onbeschrijfelijk mooie dingen van allerlei aard, maar ons oog en hart ontgaat zooveel. Welnu, Timmermans zal ons met afwisselende levensschoon heid overstelpen, zóó dat ge er een bad in kunt nemen, dat U lang zal heugen: College van B. en W. Wij vernemen dat in verband met de keuze van den heer Fr. Smolders tot wethouder dezer gemeente, de vergaderingen van 't College van B. en W. voortaan gehouden zullen wor den des Zaterdagsnamiddags. Collecte. De collecte die de eerw. pater Franciscaan B. Teunissen uit Heerlen 11 Zondag na eene predicatle hield in de drie H. Missen in de parochie kerk van St. Jan Baptist,, heeft opge bracht f 351,—, bestemd voor den bouw van een rectoraatskerk in een der kolonies van Heerlen. De Stanzerij. Wü vestigen de aandacht op ach terstaande advertentie, waarbij wordt aangekondigd de 2e uitgave van het bekende werk van den heer Aloys S ütz nl „de Stanzerij in de Machinale Schoenfabricage". Dit werk heeft groote VLAftMSCHE KUNSTAVOND. in de zaal van HOTEL VERWIEL een causerie houden over Plaatsbespreking en kaartenverkoop vanaf heden bij de Wed. TH. PULLES, Sigarenmagazijn. GROOTESTRAAT, Telefoon 116 Entrée f 1.50, geen bijkomende kosten. 37849 STRENG VERBODEN TE ROOKEN. belangstelling getrokken, vooral den laatsten tijd en wordt door vakmen- schen zeer geprezen. Het blijkt een onmisbare wegwijzer en vraagbaak voor den fabrikant bij inrichting en werking der Stanzerij en niet minder voor zijn chef in de afdeeling Stanzerij of z'n stanzers. De nieuwe oplaag is aanmerkelijk in p: ijs verlaagd en kust slechts f 4.50 geb. en f 3 50 ingen.voor 1 Maart besteld respectievelijk f4 en f 3, zoo dat het thans onder ieders bereik valt. Men bestelt het rechtstreeks bij den uitgever van dit blad. Waalwijks Belang. Algemeene jaarvergadering der ver- eeniging „Waalwijks Belang" op Maan dag 21 Februari 1927, des avonds 8'/i uur in de achterzaal hotel Verwiel. Aan de orde 1. Opening en notulen. 2. Jaarverslag door den secretaris. 3. Periodieke aftreding der heeren M A. van Liempt, B Timmermans Verschure en Jud. Timmermans Pnzn. 4. Bespreking herdenking 20 jarig bestaan der vereeniging. 5. Bespreking van de mogelijkheid van 't organiseereri van een Winkel week. 6. Mededeelingen (Kiosk-Volkscon certen, Auto verbinding naar de Klei, Opening oudheidkamer, weg Roestcl berg, St Nicolaas, enz 7 Rondvraag en sluiting. Prov. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. .In de Prov. Bossche Courant komt een artikel voor, waarin wortlt be sproken de schenking van eenige dames en heeren nl. de opdracht van een copie naar een werk van Hierony- mus Bosch. De schrijver wijst erop, dat nog zooveel Brabantsche schilders daar ontbreken, hij noemt er verschil lenden, maar aan z'n lijstje ontbreken er nog velen ais we eens rondom ons kijken. Hij spreekt tenslotte over 't werk van den te Breda geboren volbloed Brabanter' beeldhouwer Ingen-Housz, de winner van den „prix de Rome", die tal van schitterende opdrachten uitvoerde. Vergissen wij ons niet zeer dan is Bon lngenhousz niet te Breda maar te Waalwijk geboren en heefi daar met z'n zeer geziene familie z'n jeugd jaren doorgebracht in het huis vroeger bewoond door den heer Aug. van Baal, thans ingang der Mr. v. Coothsiraat. Geestbeschaving. De bekende rederijkerskamer „Geest beschaving" te Oosterhout, zal zooals In ons vorig nummer reeds is aange kondigd,eene uitvoeringgeven mMusis Sacrum op Woensdag 23 Februari a.s. Wij hebben dan hier dan daar zulke uilmunter.derecensies over dit amateur- tooneelgezelschap gelezen, dat het ons werkelijk 'n groot genoegen doet dat d^ Oosterhoutsche tooneelvereenlglng „Geestbeschaving" ook eens naar Waalwijk komt, omdat wij de over tuiging hebben dat ons dezen avond iets goeds zal worden geboden. De roem van goed en beschaafd spel is reeds vooruitgegaan. Opgevoerd zal worden het bekende blijspel in drie bedrijven van Jan Grosveld en Leo Post „Truusje Meijer". De entreéprijzen zijn niet te hoog opgevoerd, zoodat wij een zeer druk bezoek verwachten. Marionde Marketentster. Deoperette-vereei.igingT A.V E N U. heeft sedert enkele weken haar repe tities van bovengenoemde operette weder hervat en zal gedurende de a s. Vastenavonddagen wederom twee uitvoeringen doen geven. Waren de vroegere uitvoeringen reeds tot in de puntjes verzorgd, thans zal wederom extra-zorg besteed worden om het publiek te doen genieten van zang en spel eerslens en ten tweede van prachtige costumeering en be lichting. Ambitieus wordt allerzijds gearbeid om het geheel naar wensch te doen slagen. Volledigheidshalve zullen wij, aanj&ngende in de volgende editie, wederom een verkort verhaal geven van den inhoud der operette, teneinde het publiek een beter begrip bij te brengen. Wij meenen er nu reeds op te moe ten wijzen tijdig zich van plaatskaarten te voorzien, om eventueel teleurstelling te voorkomen. Voorverkoop heeft plaats bij de Wed. J. v. d. Broek, Sigarenmagazijn „Cuba" Grootestraat alhier. Uitvoering Kunst en Kracht." Voor eén stampvolle zaal gaf de R K. Gymnastiekvereniging „Kunst en Kracht" Zondagavond haar tweede Winteiuitvoering, die in alle opzichten schuierend geslaagd mag heeten. Vooral de medewerking van het duo Gebr. de Laat uit Tilburg heeft een groot aandeel in het succes van dezen avond gehad. Dat men hooge ver wachtingen van hun optreden had bewees wel het over—drukkü bezoek, doch ongetwijfeld hebben zij met hun hoogstaand spel, hun subliemen zang en voordracht van hun rnet zorg ge kozen beschaafde, maar niet mindei komische nummers, deze verwachtin gen ver overtroffen. Zij hidden het publiek aanstonds op nun hand. Zij hebben er slag van om er direct een opgewekte stemming in te brengen. Vooral de heer Aug. de Laat, die zich deed kennen als een zeer beschaafde" karakter—humorist beschikkende over een zeer fraaie stem, had enorm succes met zijn coupletten, waarvan hij het refrein door het publiek liet meezingen wat er goed inging. Bij Mej de Laat aan de piano was de begeleiding van den zang in goede handen, terwijl ze ook onder de pauze er goed de stemming wist in te houden. Al noemen we thans de gymnasten op de laatste plaats, dan benoeft men er niet uit op te maken dat ze een minder groot aandeel in het succes der uitvoering hadden. 't Is nu eenmaal een feit dat het publiek ni t te trekken is met een program waarup slechts gymnastische oefeningen voorkomen. Dit is voor deze mooie sport zeer zeker te be treuren, doch voor de finantieele resul taten dient men er toch rekening mede te houden dat men voor de noodige afwisseling zorg draagt. Die afwisseling heeft bovengenoemd ensemble de Laat in ruime mate ge bracht, doch de gymnasten zelf ver dienen met hun optreden ook allen lof. Onder leiding van den heer L. v. Drunen werden verschillende oefenin gen in standen door een aantal leden en aspirantleden op uitnemende wijze uitgevoerd, terwijl bij het brugwerken, vooral bij het keur werken staaltjes van groote behendigheid, durf, kracht en beheersching werden vertoond, waarvoor het publiek telkens een dank baar applaus bracht. Aan het slot van deze welgeslaagde uitvoering sprak de ZeerEerw. Heer pastoor v. Erp een hartelijk dankwoord aan publiek, gymnaslen en vooral aan het duo de Laat, dat zoo uitstekend Hel programma bevatte o.m. eeit ■wedstrijd voor kwartetten en duo's (instrumentaal), en verder voor humo ristische voordrachten en zang. Deze wedstrijd had een zeer geani. meerd verloop en ongetwijfeld is zoo'n onderlinge krachtmeting een zeer goed middel om de ambitie onder de muzi kanten levendig te houden. Men had dan ook flink gestudeerd en er werd zeer goede muziek en samen spel geboden, terwijl met de humoris tische nummers onbedaarlijk gelachen is. De uitslag was als volgt Kwartetten: le pr. met Abendchor aus der Oper Das Nachtlager in Gra. nada, door E. de Vries le piston, H. Pullens, 2e piston, A. Maas trombone en E. Hoevenaars, tuba. 2e pr. met Andante, door A. Verhoe ven, le clarinet, A. Maas 2e .clarinet, F. I hijssen alt en M. Leytens, bariton. Duo's: le pr. Allegro, door de jonge, heeren J. Mol le clarinet en L. v. Crom. voirt 2e clarinet, bovendien verwier ven deze benjamins van de harmonie een extra prijs voor hun nummers op piano (L. v. Cromvoirt) en viool (J. Mol). Zij beloven veel voor de toe komst. 2e pr. duo's met Ave Maria, door A. Verhoeven clarinet en M. de Vries piston. Humoristen: solo: le pr. E. v. Lier' 2e pr. J. v. Lier. Duo's: le pr. E. v. Lier en L. Leytens. 2e pr. J. v. Lier en E. de Vries. 2e pr. B L. Leytens en P. v. d. Hoven. Zang: le pr. F. Lombarts, 2e pr. E. v. Lier. Er heerschte den geheelen avond een uitgelaten vroolijke stemming, terwijl aan den keurig bereiden maaltijd alle eer werd aangedaan. Veel te vroeg kwam zoodoende het sluitingsuur. Uitvoering Harmonie St. Jan. A.s. Zondag geeft dc Harmonie „St. Jan" in het patronaatsgebouw haar 2de winteruitvoering, waarop naast een welverzorgd muzikaal programma ook eenige komische scènes zullen worden uitgevoerd. Het belooft weer een genotvolle avond te worden, die evenals vorig maal een volle zs&l zal trekken. In ons nummer van a.s. Zaterdag komen wij hierop nog nader terug. Biljarten De biljartclub „Volhouden" uit Sprang komt a s. Zaterdag een wed strijd spelen tegen de biljartclub „Ons Genoegen in het café „'t Vosje" alhier. Waar het bekend is dan onder de „Volhouden"—spelers zeer goede krachten schuilen, kan men op een spannenden wedstrijd rekenen en zal er ongetwijfeld veel belangstelling zijn. Biljartmatch. L 1. Maandag speelde de biljart club „Hotel Verwiel" alhier tegen „Onder Ons" uil Tilburg in 't club lokaal van eerstgenoemde. De wed strijd had een zeer prettig verloop. De Tilburgsche spelers vormen een zeer sterk zestal, van daar dat het niet te verwonderen is, dat hier de partijen verloren werden. In de pauze speelde de heer Ade laars, de bekende Tilburgsche speler een partij van 250 caramboles, tegen den heer Vink alhier Zij werd glans rijk gewonnen door den heer Adelaars met 289 in 11 beurten tegen 46 In 10 beurten voor den heer Vink. De uitslag is ais volgt dat hij gaarne het zijn loopbaan toe had voldaan en beste succes in wenschte. De heer Aug de Laat sprajs zijn dank uit voor deze waardeerende woorden, 't Was hem een groot ge noegen geweest hier op te treden en hij riep het publiek een hartelijk „Tot weerziens" toe. Feestavond Harmonie St. Jan. Zooals dat van ouds in onze streek gebruikelijk is, houden zoo goed als alle bestaande gezelschappen op welk gebied van ontspanning, van sport, enz. zij zich ook mogen bewegen, in deze laatste weken vóór de vasten hun z.g. „teeravond". Ook de harmonie „St. Jan" heeft, na tuurlijk kunnen we wel zeggen, deze gewoonte ingevoerd en j.l. Zaterdag haar feestavond gehouden. InJ den namiddag werd eerst eene muzikale wandeling door voormalig Baardwijk gemaakt, welke, begunstigd door fraai weer een groote belangstel. Tilburg. M v. Beurden 100 v. Laarschot 100 Zeegers 100 P v. Beurden 100 de Pont 100 Hollands 100 Waalwijk, v. Mierlo 94 Krieck 76 v. Roessel 28 C. Verwiel 89 Broek 62 Spapens 89 Adelaars Vink 600 289 in 46 in 438 11 10 beurten, beurten. St. Franciscus spel. Al mocht zich deze tweede uitvoe ring van het Franciscusspel der Ter tiarissen uit Tilburg niet in dezelfde belangstelling verheugen als de eerste, toch kan men over het bezoek van j 1. Maandagavond zeer tevreden zijn. Een tweede bespreking van het spel is natuurlijk overbodig. Benoeming. Tot tijdelijk heraar aan de Avond teekenschool alhier is door B. en W. be noemd de heer M. van der Pol te Heusden, thans leeraar aan de Am bachtschool te Oss Jubilea. Dinsdag 15 Febr. vierden de Eerw. Broeders Paulus en Anastatius, resp. hoofden der St Petrusschool A en B hun 12'/2—jarig professlefeest. Wij bieden de eerw jubilarissen onze ling trok. Voor dë woningen van de gelukwenschen met dit koperen feest heeren gemeenteraadsleden en van den beschermheer, alsmede voor de pasto rie werd even halt gehouden, terwijl de bestuursleden aan hunne woning wer den afgehaald. Daarop werd naar het café van Cromvoirt getrokken, waar men een feestviering had georgani seerd. en spreken de hoop uit dat zij hunne krachten nog vele jaren zullen kunnen geven aan de Waalwijksche jeugd en onder hun leiding de uitstekende St. Petrusschool steeds meer moge flo reeren. Bevorderd. Bij kon. besluit is benoemd tot No. 14. Woensdag 16 Febr. 1927. 50e Jrg

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 5