Installatie nieuwe leden. Verkiezing Wethouder. No 14. WOENSDAG 16 FEBRUARI 1927 50e Jaargang. DERDE BLAD. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 11 Febr. 1927 des nam. 7 uur. Voorzitter de Edelachtb. Heer E. raoonen. Afwezig wegens ongesteldheid de heeren Eibers, van Driul en Oomens. De notulen der vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld. Aan de orde: 1. Btëdiging van de nieuw gekozen leden J. A. Loeff en A. van G-nt. Nadat beide heeren in handen van den voorzitter de bij de wet voorge schreven eeden hebben afgelegd, spreekt deze hen als volgt toe Ik heet de heeren welkom in onzen gemeenteraad en vvensch hun geluk met hunne benoeming. Ik hoop dat Uwe werkzaamheden er mede toe mogen leiden dat de belangen van Waalwijk hier naar vermogen zullen behartigd worden. Mag ik de heeren thans verzoeken hunne zetels in te nemen. Beiden begeven zich naar hunne aangewezen plaatsen waarna de heer van Gent het woord vraagt om alvo rens zitting te nemen een kleine ver klaring af te leggen. Als de voorzitter hem dit verleend heeft, spreekt hij als volgt Ik dank U mijnheer de voorzitter voor Uw hartelijke woorden van welkom. Ik pieen hier even een kleine ver klaring te moeten afleggen omdat de wijze waarop ik als lid van den raad ben gekozen penigszins ongewoon is. Dat was aanvankelijk voor mij één reden om mijn benoeming niet aan te nemen. Een andere reden was deze dat ik heb een jonge zaak en een jong gezin die beiden mijn volle energie vragen. Ik ben echter op mijn oorspronkelijk besluit teruggekomen omdat van verschillende zijden, door menschen van verschillende partijen bij mij werd aangedrongen dat ik toch alsnog mijne benoeming zou aanvaar den. En omdat het toch maar voor enkele maanden is, was dit nog een reden te meer om persoonlijke zaken over het hoofd te zien en voor dat tijdvak alsnog het lidmaatschap te aanvaarden. Maar te zijner tijd zal ik gaarne mijn zetel aan een ander overlaten. Ik hoop dat in deze periode dezelfde aangename geest bij de be sprekingen zal heerschen die altijd het sieraad van dezen raad is geweest. Loeft. Mag ik me aansluiten bij het gezegde van den heer v. Gent. Als eenige landbouwer hier in den raad hoop ik in samenwerking met Uw college die belangen te hartigen. En ik hoop eveneens dat bij de nieuwe verkiezingen zoo ik dan al niet in aanmerking zou komen, er toch in elk geval een andere land bouwer mijn zetel zal innemen. De Voorzitter stelt dan punt 2 aan de orde: Verkiezing van een wet houder. Roxs. Is het mij geoorloofd alvorens U zult overgaan tot het stemmen van een wethouder, nog een enkel woord te zeggen. Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren. We zijn dan zoover dat we aan het punt van de agenda zijn gekomen voor de keuze van een wethouder. Het is misschien wel wat voortvarend of wat bruut van mij, om als jongste raadslid het woord te voeren. Wij staan nu voor het groote vraagstuk, wie zal hedenavond de raadzaal verlaten als wethouder, als opvolger van wijlen den Heer Gragtmans Een ernstige quaestie. Wij weten. U allen nog beter dan ik, wat wijlen de Heer Gragt- mans gedurende bijna een halve eeuw gedaan heeft in het belang der ge meente en gemeentenaren. Wie onzer is in staat om als waardig opvolger van wijlen den Heer Gragtmans zijne voetstappen te drukken in die van hem, die van ons is heengegaan. En toch Mh. hebben wij in ons midden een persoon, waardig die vacature aan ie vullen. Ik hoop dat ik in geen enkel opzicht den persoon zal blesseeren wanneer ik zijn naam noem, zijnde Mijneheeren, Mijnheer Timmermans. Mijnheer Timmermans een geboren Waalwijker, een industrieel waar Waalwijk trots op gaat, een noeste stoere werker, een man van capaciteit, een man van doorzicht, een man van ervaring, een energiek persoon, een man die niet reculeert voor n'import welk obstacle, in één woord een man, waardig om als wethouder te tungeeren. U zijt de man die de belangen van Waalwijk kan voorsiaan, U zijt de persoon die het wethouderschap toe komt en wat geheel Waalwijk zal toejuichen. ik begrijp Mijnheer Timmermans, welke argumenten U naar voren zult brengen om het weihouderschap niet aan te nemen ik begrijp ook dat U overstelpt zijt van werk voor Uw be drijf Maar denkt er ook eens aan wat er voor de gemeente op het spel staat, en dat kan U niet onverschillig laten. Ik vertrouw Mijnheer Timmer mans wanneer Mijnheer de Voorzitter aanstonds zal overgaan tot stemming van een wethouder en alle stemmen, waaraan ik niet twijfel, op U zullen zijn uitgebracht, dat U dan ons niet te leur zult stellen en Uwe benoeming als wethouder zult aanvaarden in het belang der gemeente en der gemeente naren. Mocht deze functie voor de naaste toekomst voor U te bezwaarlijk zijn, aanvaardt haar dan toch voor de korte periode die nog rest voor de nieuwe verkiezingen. Timmermans. De woorden van den heer Roxs hebben mij buitengewoon getroffen, al is het ook een beeije ongewonen vorm om in tegenwoordig heid van den betrokkene een derge lijke aanbeveling te doen. Ik begrijp echter volkomen dat hij denkt hei oelang der gemeente te dienen door dit naar voren te brengen. Of die lof al dan niet verdiend is, wil ik in het midden laten Wat betreft de kwestie waar het om gaat zullen de heeren kunnen begrijpen dat ik vooral met het oog op mijn zaak eene eventueeie benoeming niet kan aannemen. Ik wil dit te voren mededeelen om daardoor eene verdeeling van stemmen te voor komen. Hierop wordt tot stemming overge gaan. Uitgebracht 10 stemmen, waarvan B. Timmermans 3. F. Smolders 3, J. v. d. Geld 2 en A de Graaff 2 stem men op zich vereenigden zoodat her stemming tusschen de heeren Timmer mans en Smolders plaats heeft. Bij de thans uitgebrachte stemming (de heeren Timmermans en Smolders blijven buiten stemming) verkrijgt B Timmermans 5 en F. Smolders 3 stemmen, zoodat de heer Timmermans tot wethouder is gekozen. Timmermans. Het spijt me zeer dat ik het vertrouwen dat de raad, niette genstaande mijne verklaring dat ik een eventueeie benoeming niet zal aanne men, toch in mij, gesteld heeft moet teleurstellen. Ik heb echter tevoren deze kwestie rijp overwogen en kan Ik daarom niet op mijn besluit terug komen, ook ai zou het slechts voor korten tijd zijn. Vanwege dit bedanken wordt een nieuwe vrije stemming gehouden die als resultaat heeft De Graaff 4, Smolders 4 en v. d. Geld 2 stemmen. Zoodat eene herstemming tusschen de heeren de Graaff en Smolders moet plaats vinden De Graaff. Ik dank de heeren wel voor het in mij gestelde vertrouwen, doch ik kan door omstandigheden eene eventueeie benoeming niet aan vaarden. Voorzitter. Komt U in geen geval op dit besluit tocug De Graaff Neen. Voorzitter. Laten we dit dan over wegen bij de herstemming. De herstemming geeft hierna den volgenden uitslag F. Smolders 6 stemmen, De Graaff 2 stemmen, zoodat de heer F. Smolders tot wet houder is gekozen Voorzitter. Het verleden van den heer Smolders waarborgt ons dat hij zijn wethouderschap met de noodige zorg zal uitvoeren. Ik wensch den heer Smolders, maar de niet minder gemeente geluk met zijne benoeming en heet hem van harte welkom in het college van Burgemeester en Wet houders Mag ik hem thans verzoeken zijn wethouderszetel te komen in nemen. Smolders. Ik dank de leden hartelijk ingang van 15 Februari eervol ontslag voor het vertrouwen in mij gesteld door me voor deze verantwoordelijke functie te verkiezen. Ik had deze be noeming niet kunnen vermoeden gezien den uitslag der vorige wet houdersverkiezing Ómdat ze dus zoo onvoorbereid komt wenschte ik ge bruik te maken van den toegestanen termijn om de aanneming in beraad te houden. Voorzitter. Die termijn is 24 uur dus vernemen wij wel binnen dien tijd n w beslissing. x\lvorens dan aan de verdere agen dapunten te beginnen, wenscht de voorzitter nog eenige cijfers te geven over den loop der bevolking in het vorig jaar en over het woningvraag] stuk, waarover wij voor eenigen tijd in ons hlad reeds 'n beknopt overzicht opnamen en dit hier dus niet mee behoeven te herhalen. .Spr. vond hierin echter aanleiding oin uit de cijfers de conclusie te trek ken, dat er aan liet. woningvraagstuk door liet gemeentebestuur bijzondere aandacht moet worden gewijd. Op de eerste plaats, omdat de aanbouw van nieuwe woningen geen gelijken tred scheen te houden met de behoefte en verder met het oog op de voorgestelde wijziging der forenzenbelasting, waar door inkomens van beneden 1200, voortaan buiten de forenzenbelasting zullen vallen. Het blijkt dat er in 1925/1926 365 werkforenzen waren, waarvan 85 aan slagen naar een inkomen van 1200 en hooger en 2S0 van beneden 1200. Over 1926/1927 waren deze cijfers respectievelijk 435, 105 en 330. Als men nagaat dat er dit jaar een op brengst geraamd was van ƒ9000. dan zal liet duidelijk zijn dat een wij ziging van die belasting een ernstige terugslag zal hebben en dat liet noodig is de aandacht op liet woningvraag stuk gevestigd te houden. Uit de cijfers die de voorzitter over de werkloosheid in 1926 verstrekt blijkt, dat bet aantal inschrijvingen bij de arbeidsbemiddeling op hetzelfde peil bleef als in 1925. In 't eerste half jaar 1926 was bet aantal werkloozen 100 meer geweest dan in hetzelfde tijd vak van 1925, dus na 1 Juli was liet weer gunstiger dan in 1925. Het hoogst aantal werkloozen dat op een dag in 1925 voorkwam was 107, in 1926 was dit 85. De gasproductie was vergeleken bij 1925 met 3^ pCt. teruggegaan, wat zijn oorzaak vond in bet groote ver bruik tijdens de tentoonstelling in 1925, liet zuiniger stoken in de ge meentegebouwen en den zacbteren winter. De watcraflevering was met. 4,3 pCt. vermeerderd, terwijl de elcctriciteits- afname 104,341 KWTJ minder was dan in 1925, wat zijn oorzaak hierin vond, dat de maximaal-verbruikers de stroom voortaan rechtstreeks van de PNEM betrokken, hetgeen voor de gemeente een gelukkige uitkomst mag worden genoemd. 3. Ingekomen stukken. Voorlezing wordt gedaan van een ingekomen verzoek van Nic. v. Loon- Peters, om een terrein nabij den Roes- telberg voor eenige jaren in huur af te staan, om daarop een lunchroom te plaatsen. oorzitter. Ik fieb nog geen gelegen heid gehad over dit stuk de wethou ders te raadplegen. Ik heb echter bij mezelf overwogen dat bet toch niet aangaat om, nu wij pas aan v. Eeuwijk .daar 'in de buurt een terreintje heb ben afgestaan, dit verzoek ook in te willigen. Dan had liij maar vroeger moeten komen. Van Eeuwijk heeft nu kosten gemaakt en zouden wij liern weer door een concurrent laten dood drukken. Ik heb ook van Loon persoon lijk reeds gezegd, dat ik er om deze reden tegen ben, maar mocht het vol gend jaar blijken dat er een meer dan normale verdienste aan zit en er nog wel een bij kan komen, dan kon men nog eens zien. Ik stel dus voor om afwijzend op liet verzoek te beschikken. Denkt de raad er misschien anders over? Zonder opmerking wordt dit voor stel aangenomen. Aanvrage om ontslag door den heer Versteeg als leeraar aan de Gemeente. Teekensehool, vanwege zijne benoe ming aan de Avond-A'akteekenschool te Hilversum. Voorzitter. Hij kan nog niet weg al vorens wij een nieuwen leeraar heb ben; daarvoor staat een termijn van 2 maanden. Nu bestaat het plan om met het oog op den gevorderden cur sus slechts een tijdclijken leeraar te be noemen. De directeur kan zich dan ge durende dezen cursus eerst eens een oordeel over hem vormen, alvorens een vaste aanstelling volgt. Reeds heeft zich iemand aangemeld die de ver. eischte bevoegdheid bezit en ook de Inspecteur kan zich daarmee vereeni gen. Besloten wordt zoo in bovengenoem. den geest een en ander kan gere geld worden aan den heer Versteeg met te verleenen. Verder komen nog de volgende inge komen stukken aan de orde: a. Goedkeuring van Ged. Staten op het Raadsbesluit tot verkoop van gem. grond aan de Gebr. Teurlings. b. id. tot liet aangaan van een geld. leening. c. id. tot wijziging der begrooting 1926. d. id. rekening 1925. e. Nota van aanmerkingen op de ge. meentebegrooting 1927. f. Verificatie gem. ontvanger 4e kw. 1926. Een en ander wordt zonder opmer kingen voor kennisgeving aangenomen. Op het bekende verzoek van de Dioc. Feder. Wit Gele Kruis om subsidie wordt op voorstel van B. en W. afwij zend beschikt omdat de gemeente reeds zooveel doet aan het plaatselijk Wit. Gele Kruis. 4. Voorstel tot verkoop van een per ceel grond aan het St. Antoniusplein ter grootte van 11 strekkende meters naast slagerij v. Esch.v. Loon aan de Rauw voor den in de vorige vergade ring vastgestelden prijs van 90 per strekkenden meter dus voor 990. Aangenomen. 5. Voorstel tot verhuring van de voormalige onderwijzerswoning aan de Min. Loeffstraat. De tegenwoordige huurder de heer v. Pinksteren heeft wegens vertrek de huur opgezegd en zijn er.een aantal ge gadigden naar deze woning. De Voorzitter wil deze personen lie ve;* in geheime vergadering even be spreken en stelt voor deze zaak tot zoo lang aan te houden. Allen gaan hiermede accoord. Vervolgens kwam aan de orde punt 6 Benoeming van: a. de leden der Commissie van Bij. stand voor de Gemeente Licht en Wa terleiding bedrijven cn b. de leden der Commissie van Bij stand voor het Woningbedrijf. Smolders. Ik geloof dat ik betreffen de deze benoeming eene opheldering kan geven. Op 17 December 1.1. heeft n.l. de benoeming dezer commissie plaats gehad en ik meende dat deze ook wat betrof de voorbereidingen voor het dienstjaar 1927 zitting hadden, doch nu staan ze weer op de agenda. Voorzitter. U heeft gelijk; het had niet op de agenda behooren te staan. Ie 'leden der Schattingscommissie voor de inkomstenbelasting. De aftredende leden Donkers, van Driel, Verwiel en Timmermans werden herbenoemd. 2e een lid in hel Burgerlijk Armbe stuur van voormalig Besoijen (period, aftreden J. Kuijsten Czn.) De heer Kuijsten werd herkozen. 3e een lid in het Burgerlijk Armbe stuur te Waalwijk (per. aftr. J. G. de Leijer). De Voorzitter deelt mede, dat een bakker hij hem was geweest die 't niet gewenscht vond, dat een collega in 't Armbestuur zitting had, omdat deze dan in de mogelijkheid was om zich hij legaten persoonlijk voordeel te doen. Spr. heeft er met eenige heeren over gesproken; maar de Leijer heeft zich reeds zoo vele jaren met grooten ijver van zijn taak gekweten, dat men hem wederom als lid wenscht aan te bevelen. De heer de Leijer werd met algem. stemmen herkozen. 4e een lid in het Burgerlijk Armbe stuur van voorm. Baardwijk (wegens overlijden van L. van Herpt). De voordracht luidt: A. W. Pullens en N. L. Klerks. De heer Pullens werd benoemd. 5e een lid in het R. K. Burgerlijk Gasthuisbestuur (per. aftredend P. J. van Loon). De heer van Loon werd met algem. stemmen herkozen. 6e een lid in het Oud-Mannenhuis. bestuur te Baardwijk. Het aftredend lid dhr. A. J. M. van Erp werd met algem. stemmen herbe noemd. 7e drie leden der Commissie v. Toe zicht op het Lager Onderwijs (aftre dend W. P. Eibers, A. Froklage en L. P. Louwe Kooijmans). De Voorzitter deelt mede, dat over eenkomstig wettelijke bepaling de hee ren Eibers en Louwe Kooijmans niet meer herkiesbaar kunnen worden ge steld. Vrijblijvend wenscht spr. de heeren J. Tielen en A. v. Gent hiervoor onder de aandacht van den Raad te brengen. Gekozen worden de heeren: J. Tielen, A. Froklage en A. v. Gent. 8e eenjid in de Commissie van Toe zicht voor de Gemeente Teekenschool (per. aftredend E. C. J. Moonen). De heer Moonen werd met algem. stemmen herbenoemd. 9e de leden van de Stemhureaux en het Hoofdstembureau voor de verkie zing van leden van den Gemeenteraad. De Voorzitter deelt mede, dat 't aan tal stemhureaux is uitgebreid en nu vijf bedraagt. No. I: Teekenschool; No. II: Gymnastiekzaal der Openbare School No. III: Antoniusparochie; No. IVBesoijen; No. V: Baardwijk. De samenstelling werd als volgt: Stembureau I. Leden: E. C. J. Moonen (ambtshalve voorzitter), B. Timmermans, P. Ver- wiel. Plaatsvervangende ledenJ. Wies. man en M. van Loon. Stembureau II: Leden: Weth. Eibers (voorzitter), J. van Mierlo, Adr. Jansen. Plaatsvervangende leden: I. van Ha ren en A. J. M. Jansen. Stembureau III: Leden A. de Graaff (voorzitter), v. Nispen, Fr. Smolders. Plaatsvervangende leden: v. d. Geld en v. d. Aa. Stembureau IV: Leden: Both (voorzitter), L. Verwiel, J. Bakkers. Plaatsvervangende leden: Blok en Roks. Stembureau V Leden: H. Donkers (voorzitter), E. van Bijnen, A. H. Loinbarts. Plaatsvervangende leden: J. A. Thijs. sen en J. v. d. Hoven. Hoofdstembureau Leden: E. C. J. Moonen (ambtshalve voorzitter), A. J. M. van Liempt, P. Verwiel, B. Timmermans en A. de Graaff. Plaatsvervangende leden: M. van Loon, J. Wiesman en J. Klijberg. Rondvraag: Roxs. Bij de bespreking van de ver huring van het huis aan de Haven, dat toen aan Br uurmijn gegeven is, heeft U gezegd, dat er slechts een lichte schei ding op zolder behoefde te worden aan gebracht. Maar waarom er dan ook nog een muur uitgebroken, zooals ik gezien heb? Voorzitter. Daar is me niets van be kend; ik zal het eens onderzoeken. v.d. Aa. Heeft U die kwestie van zie. kenuilkeering aan de gemeentearbei ders die ik in de vorige vergadering hesprak, al eens onderzocht? Voorzitter. De raad zal in deze eene beslissing moeten nemen. U moet niet vergeten dat ik den laatsten tijd door de ziekte en het overlijden van de wet houders als 't ware „vleugellam" ben 'geweest. Ik zal het noleeren en in de eerstvolgende vergadering hespreken. In antwoord op de vraag door den heer Roxs in de vorige vergadering ge steld over het schoonhouden van den sloot aan den Winterdijk deelt de Voor zitter mede, dat de polder de helft voor zijne rekening neemt en wat betreft de gemeentepachters voor de andere helft moeten zorgen. Niemand meer het woord verlangend Schorst de Voorzitter de vergadering om in geheime zitting over de verhu ring van de onderwijzerswoning in voorm. Baardwijk te spreken. Na heropening deelt de Voorzitter mede, dal het huis zal worden verhuurd aan den heer du Pont, waarna de ver. gadering wordt gesloten. VERVOLG PROVINCIAAL nieuws. BRILLANTEN BRUILOFT. In onze gemeente zal 26 Februari a.s. een zeer zeldzaam feit worden her. dacht. Op dien dag toch zullen de lieer en mevrouw Jud. Timmermans.Maer. lens hunne 65-jarige echlvereeniging herdenken. Met het oog op den lioogen leeftijd van de jubilarissen, respectievelijk 92 cn 86 jaar en den gezondheidstoestand van mevrouw Timmermans zal dit feit door de familie in alle stille worden herdacht, waarmede natuurlijk een ieder zal willen rekening houden. WETHOUDER SMOLDERS. Zooals blijkt uit het verslag der gemeenteraadsvergadering van Waal dijk is tot Wethouder gekozen de heer Frans Smolders, die naar wij thans kunnen mededeelen deze benoe ming heeft aangenomen. L)e heer Smolders is geboren Waal wijker en is 39 jaar oud Hij is chef- drukker ter Waaiwijksche Stoomdruk kerij Antoon Tielen, waar hij ruim 26 aar werkzaam is. De heer Smolders heeft zich door igen studie en werkkracht bekwaamd hij volgde o.m. na de mobilisatie waarin hij het tot onder-officier bracht) met vier bestuursleden een schrifte lijken cursus aan de K S. A. in de sociale economie, waar hij na afgelegd ex men een diploma verwierf. Hij heeft voor de arbeiderspartij en vooral voor de verschillende ver- eenigingen groote verdiensten. Hij is o.m. bestuurslid der R.K. Werklie- denvereeniging, lid van de Commissie van Lich. Opvoeding, bestuurslid Wit-Gele Kruis, bestuurslid R.K. Kiesvereeniging, lid van de Rijks commissie T.B.C.-bestrijding, plaatse lijk leider Bijz. Vrijw. Landstorm. Als lid van den gemeenteraad (onge veer 8 jaar), had hij o.m. zitting in het Gemeentelijk Woningbedrijf, in de Commissie voor de Licht- en De Echo van het Zuiden. Gemeenteraad Waalwijk.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 7