Kantoor-, Schooi en SMiehoeken itiscno stoom Antoon lieten. SKA Waterbedrijven, en heeft hij zich steeds doen kennen als een ambi tieus, actief, eerlijk raadslid, aan wien de belangen niet alleen van de arbei derspartij, maar van 't algemeen goed zijn toevertrouwd. Wij wenschen hem geluk met deze onderscheidende be noeming en hopen dat hij veel za kunnen doen in 't belang onzer ge meente. DE JALOERSCHE MINNAAR OF DE VERMOMDE MAN. Sherlock Holmes.redivivus. Wij lezen in het Rott. Nieuwsblad Gistermiddag omstreeks vijf uur be vond zich in Restaurant Tivoli aan den Coolsingel te Rotterdam een als hee gekleed persoon, die door zijn zenuw achtig optreden de aandacht van het personeel en van den gérant trok. Daar ook de haar. en baarddracht van den man den opmerkzamen beschouwer zeer vreemd voorkwam en de onbekende ook gesminkt bleek te zijn, belde de gérant voor alle zekerheid het politie bureau aan de Groote Pauwensteeg op vanwaar met bekwamen spoed een rechercheur werd gezonden. Deze sprak den steeds zenuwachtiger doenden vreemdeling aan, waarbij bleek, dat hij een inwoner van Waal wijk was en zich in „Tivoli" bevond om te constateeren of zijn verloofde gedurende zijn afwezigheid soms met andere heeren uitging. Om niet direct te worden herkend, had hij zich een pruik en een valschen baard laten ma ken en zich laten grimeeren Waarmede dus de raadselachtige zaak was opgelost! Ra, ra, wie is dat PALJAS. Bij het woord „Paljas" denkt ge on willekeurig a au een stuk mislukt rnen- söhenleven. En nu is het opmerkelijk, hoe de „Paljasopzet" in „Musis Sacrum" gisteravond werkelijk iets van een mislukking heeft gekregen, dus met een tragisch tintje. De belangstelling voor het tooneel- gezelschap van Willy Veltman was zeer gering. Maar laat ons er aan toe voegen dat de vele thuisblijvers er dit maal niet veel spijt van behoeven te hebben, dat ze de hand op de beurs hielden. Want, werkelijk, de prestaties van het Veltman-gezelschap zijn nu niet zoo bijzonder groot. We zouden ons haast afvragen, hebben we hier werkelijk met beroepsspelers te doen? Nu, dan is Waalwijk tochi iets heel an ders gewend, 'n Dilettantengezelschap als de „Dommelkring" uit Eindhoven, z'n eigen tooneelvereeniging, staan dan op heel wat hooger peil. Aannemelijk is, dat een klein aantal aanwezigen in eén groote zaal, de geestdrift der spelers kan doen ver-., slappen, maar, dat dit van zoo'n ster ken. invloed is, dat er met nonchalance wordt gespeeld, gelooven we toch niet. De bijrollen in Paljas werden zeer onverschillig (of gebrek aan talent?) gespeeld. Paljas, Madeleine en Henri, (resp. Willy Veltman, Mevr. Alid. Meijer-Wettig en Mej. Gouda Gijswijt) waren zeker de beste figuren, hoewel de stemmen over het algemeen niet bijzonder waren, en de voordracht het gewenschte rytlune en... bescha ving miste. Daar valt voor Willy Veltman in zijn gezelschap nog heel wat te berei ken, op verschillend gebied. Madeleine was een van de beste speelsters. „Paljas" gaf goede mo menten, maar deze kwamen door de slappe aanvulling van z'n collega's niet voldoende tot hun recht. Dan kwam het ons voor, dat de spelers een enkele uitzondering daargelaten alles behalve vast in hun rol waren. De souffleur deed 't wat hl te best. Met waardeering voor de goede crea tieve momenten van Paljas e.a., kun nen wij toch niet anders zeggen, dan dat deze uitvoering slechts matig was. Aanbesteding. Uitslag der gehouden aanbesteding eener uitbreiding aan de Stoom.Leder. fabrieken der Firma C. F. Verschuren, te Loon.op.Zand. Architect: Jos Don. ders, Tilburg. J. v. Riel.Huybrechts, Tilburg 17.500 Jac. Schuurkes, Tilburg 17.100 C. Michael, Vrijhoeve.Capelle 16.867 N. L. van Herk, Tilburg 16.800 Gebr. Coolen, Tilburg 16.734 Joh. Appels, Tilburg 16.100 E. Torremans, Tilburg 15.995 J. v. d. Meys Zn., Tilburg 15.945 C. van Hest, Loon.op.Zand 14.895 Het werk werd aan den laagsten in schrijver opgedragen terwijl de gewa. pend betonwerken werden opgedragen aan de N.V. Bredasche Beton Maat. schappij v/h. H. Vriens te Breda. Vervolg rede v. d. Voorzitter der K. v. K. en V. te Waalwijk. De vrij plotselinge koersdaling van den frank en de daarmede gepaard gaande stijging van den import had tot onvermijdelijk gevolg, dat de bij de gunstige vooruitzichten opgevoerde productie spoedig leidde tot een over productie. De aan de lederindustrie eigen productiewijze, die, ten aanzien van de te produceeren hoeveelheden, aan de bedrijfsregeling de noodige elasticiteit ontneemt, om onmiddellijk op verminderden afzet te kunnen rea- geeren, werkte dit euvel in de hand. Een min of meer afbrokkelen der prijzen van het Nederlandsche artikel was niet te voorkomen. En toen in het najaar de prijzen van de grond stoffen vaster werden en opliepen, werd' de verhouding in de prijzen van grondstoffen en product voor dit laatste uitermate ongunstig. In Nov. werd door een groot aantal fabrikan ten' een gedwongen prijsverhooging van 10°/0 aangekondigd. Het productie vermogen der Nederlandsche leder industrie is na de oorlogsjaren door uitbreiding der bedrijven en door geleidelijke verbetering en mechani satie van de productiemethoden aan merkelijk uitgebreid. Deze productie is op export berekend. Door gemis aan statistische gegevens omtrent productie en binnenlannsche con sumptie wordt een juiste beoordeeling van afzetmogelijkheid bemoeilijkt. Vele exportlanden van vroeger zijn zelf producent geworden. Het is de vraag of het wereldproductiecijfer niet te groot is. Het is een verblijdend ver schijnsel, dat men het productie- vraagstuk en meerdere moeilijke pro blemen betreffende de lederindustrie tot vraagstukken heeft gemaakt van internationale congressen, zooals die in het afgeloopen jaar te Londen en Brussel werden gehouden en waar ook de Nederlandsche ledernijverheid was vertegenwoordigd. Ook op deze congressen is scherp het gemis ge voeld van een behoorlijke productie en consumptie statistieken en zal het daarom zeker op den weg onzer Kamer liggen bij de Regeering aan te dringen op het verzamelen en publiceeren dezer gegevens door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De opbrengst van het statistiekrecht overtreft verre de kosten van de statistiek en het is naar ons oordeel niet te verantwoorden, dat die op brengst niet op de allereerste plaats wordt aangewend tot een zoo volledig mogelijke handelsstatistiek. Óver het algemeen heeft de leder- ndustrie vrij regelmatig kunnen door werken, dank zij de betere conjunc tuur voor de schoenindustrie. De finantieele resultaten gaven echter over het algemeen weinig bevredi ging; sommige ondernemingen kon den ons evenwel rapporteeren, dat de resultaten niet ongunstig waren. Op de binnenlandsche markt bleef de scherpe concurrentie van het vorig jaar zich onverminderd doen gevoelen en het is de vraag, of de in het najaar aangekondigde alleszins gemo tiveerde prijsverhooging steeds zal kunnen worden doorgevoerd. De telkens optredende, soms hevige fluctuaties in de prijzen der grond stoffen blijven voor den fabrikant onberekenbare tactoren, die aan zijn calculaties telkens het fundament weg nemen en die maar al te vaak het onreëele speculatieve element aan den ondernemer opdringen. Het is ook voor het afgeloopen aar kenmerkend, dat de vraag naar een goedkoop product bleef domi- neeren, een verschijnsel, dat trouwens ook in de schoenindustrie was waar te nemen. Dit behoeft inderdaad geen verwondering te wekken, wanneer men bedenkt, hoe eenerzijds door den wereldoorlog de koopkracht van de groote massa is verminderd, ander- ijds de behoefte der menschen der mate is gegroeid, dat alleen door aan biedingen van goedkoopere artikelen ie behoeften zijn te bevredigen. De looge belastingen spelen in het druk ken der koopkracht daarenboven een rol van beteekenis. De internationale samenwerking tot beperking van de nadeelige invloeden op de lederproductie is een gelukkig verschijnsel, dat, moge het al niet direct resultaten afwerpen, gunstiger perspectieven opent. Op het ruïneuse van de sinds den oorlog in nagenoeg alle landen toegepaste tolpolitiek, waaronder de Nederlandsche leder- ndustrie, zelf, geheel onbeschermd, al bijzonder te lijden heeft, werd in tiet afgeloopen jaar meer en meer de aandacht gevestigd. De aan deze tol politiek vastgekoppelde finantieele pro- jlemen zullen evenwel, naar te vree zen is, spoedige en ingrijpende ver andering ernstig bemoeilijken. Met dat al bleef de positie van de Nederlandsche lederindustrie ook in tet afgeloopen jaar, al was die iets beter dan in 1925, een zeer moeilijke. Ook op de overlederindustrie is veel van toepassing, wat reeds van e zoollederindustrie is gezegd. Ook zij is voor eer. groot deel aangewezen op export, hoewel ook deze tak meer en meer haar product binnenlands kan plaatsen. De drukte indeschoen- ndustrie in het voorjaar had haar junstigen invloed op den afzet in het linnenland, terwijl vooral de tweede elft van het jaar zich kenmerkte door een levendigen exporthandel. Het- heele jaar door bleef de productie op peil, zelfs kon die bij den toe- nemenden export worden opgevoerd. Vooral Engeland en Amerika waren goede afnemers. De onzekerheid, dat ook de nieuw gevonden afzetgebieden buitenslands niet zuilen overgaan tot heffing of verhooging van invoer tarieven op voorbeeld van zooveel anaère landen, blijft een ernstige bedreiging. Over hei algemeen waren de finantieele resultaten bemoedigend. Hoewel voor de schoen- en leder industrie het jaar 1926 groote moeilijk heden heeft medegebracht, mag in het algemeen worden gezegd, dat dit jaar iets beter was dan het vooraf gaande, terwijl de vooruitzichten voor de komende tijden hoopvolier zijn. Van de overige ondernemingen in ons district valt te vermelden, dat in de metaalindustrie, wat de scheeps werven betreft, over het algemeen regelmatig is doorgewerkt en de pro ductie zelfs eenigszins kon worden opgevoerd. Het verloop van zaken ging echter nog al uiteen. Over het algemeen was 't resultaat zeker niet evenredig aan de productie. De concur rentie deed zich zoowel binnenslands als buitenslands buitengewoon scherp gevoelen. Het buitenland blijft nog steed3 goedkooper produceeren, terwijl vooral voor Duitschland in den aan vang van het jaar credietmoeiiijkheden het afsluiten van leveringscontracten belemmerde. In concurrentie met het buitenland blijven de lasten voor de sociale wetgeving een ernstige hinder paal. De Engelsche mijnwerkersstaking heeft een tijdlang een zeer gunstigen invloed gehad op de Rijnvaart met toenemende kooplust voor schippers en reeders. Het effect van dezen gunstigen invloed werd voor de werven voor een deel te niet gedaan door stijgende kolen- en ijzerprijzen. Üe- klaagd wordt, dat het Nederlandsche syndicaat van ijzerhandelaren een stimulans vormt voor de opdrijving der ijzerprijzen. Ook in dezen tak van nijverheid wordt ervaren, dat de outillage van de buitenlandsche indu strie niet achterblijft. Ook voor onze Indische Bezittingen werd daardoor de afzetmogelijkheid beperkter. De fabriek voor Naadlooze Vaten had voortdurend vrij flinke orders, ook voor het buitenland, zoodat regel matig kon worden doorgewerkt, terwijl nog voldoende orders in portefeuille of in uitzicht zijn. In de mandenindustrie kwam een staking voor, die 21 weken heeft ge duurd en die onvermijdelijk offers heeft gevorderd. Door de depreciatie van den frank was de levering voor Belgische en Fransche rekening ge ringer, terwijl levering naar Engeland en door ongunstigen oogst en door de mijnwerkersstaking ongunstig werd beïnvloed. Voor den landbouw was het afge- loopen jaar verre vari gunstig. Hooge pachtprijzen tegenover uiterst lage veepiijzen en gedrukte prijzen voor zuivelproducten. De belemmering van den vleeschexport naar Engeland had een zeer ongunstigen invloed op de veeprijzen, nog versterkt door de koersdaling van den frank. Ook de tuinbouw gaf minder gunstig resultaat dan het vorig jaar. Aari de Drunensche veiling beliep de omzet rond f350.000 en bleef beneden het cijfer van het vorig jaar, ofschoon de aanvoer grooter was. De prijzen van de groenten, vooral van boonen, waren te laag, hetgeen werd veroorzaakt eensdeels door het Duitsche invoer tarief, anderdeels door een overvloedig gewas, waardoor ook de Duitsche markt werd overvoerd. De teelt van zacht fruit leverde slechts matige resultaten op, omdat de aardbeien en vooral de frambozen een matig tot slecht beschot gaven Wat den middenstand betreft moet in het algemeen van een niet roos- kleurigen tijd worden gesproken. De kleine confectie schoenmakerijen, die er nog zijn, kunnen slechts met de grootste moeite het hoofd boven water houden, tenzij een speciaal artikel wordt vervaardigd. Het aantal kleinbedrijven is sedert jaren sterk afnemende. Pij de ontwikkeling van het machinale grootbedrijf met zijn massaproductie is voor het kleinbedrijf geen plaats meer gelaten. Ook de maatschoenmakerijen verminderen in aantal en omvang. Van de klompen makerijen vermindert de productie van jaar tot jaar. Voor een deel is dit toe te schrijven aan Belgische concurrentie, voor een ander deel aan het toenemend gebruik van schoenen, vooral ook door kinderen. Voor de winkelzaken op het platte land brengt de tegenwoordige tijd groote moeilijkheden. Door het toe nemend autobusverkeer verplaatst zich de bevolking veel gemakkelijker dan vroeger. Voor het doen van inkoopen is de trek naar grootere plaatsen sterk toegenomen, omdat het publiek nu eenmaal liever in groote, ruim gesorteerde zaken koopt dan in kleinere. Het spieekt van zelf, dat dit voor vele winkeliers, die hun debiet zien verloopen, met leede oogen wordt aangezien. Klagen over deze feiten kan geen baat geven, omdat dit nu eenmaal het natuurlijk verloop der dingen is. Door het tijdig verzetten der bakens alleen kan het debiet worden behouden. Voor de bouwvakken was er in de grootere gemeenten voldoende werk op het platteland was het door den slechteren gang van zaken in deland- bouwbedrijven doorgaans slap. In het algemeen wordt er geklaagd over de concurrentie, die door vakarbeiders in hun vrijen tijd aan de gevestigde ambachtsbazen, die gebonden zijn aan allerlei wettelijke voorschriften, wordt aangedaan. Over het algemeen is er weinig eensgezindheid onder de midden standers, ofschoon, in de voor velen zoo moeilijke tijdsomstandigheden, in een hechte organisatie steun zou zijn te vinden. Met voldoening maken wij melding van meer middenstandsactie te Dongen, waar een uitstekend geslaagde winkel week werd gehouden en van de stich ting van een middenstandsvereeniging te Waalwijk. Hiermede heb ik U een beknopt overzicht gegeven van den econo- mischen toestand in het district onzer Kamer over het afgeloopen jaar en kom ik thans tot de werkzaamheden onzer Kamer over 1926: De Kamer hield eene bespreking met afgevaardigden van het Hoofd bestuur der Posterijen in zake de reorganisatie van den Postdienst, waartoe ook de besturen der betrok ken gemeenten in het district werden uitgenoodigd. Zij steunde een actie in zake de vereenvoudiging van de procedure voor het kantongerecht betreffende het innen van kleine vorderingen. Een rapport werd uitgebraeht inzake het handelsverdrag met België. Het gevoelen der Kamer werd ken baar gemaakt in zake een eventueel onderzoek door Fransche douane beambten naar goederen van Neder- landschen oorsprang. Pogingen werden aangewend om trein No. 183 te Gilzerijen te doen stoppen. Aan het Hoofdbestuur der Posterijen werd de meening der Kamer kenbaar gemaakt omtrent de voorgenomen wijziging in zake wijziging voorschrif ten telegramcodes. De Kamer deelde aan den Minister van Arbeid, Handel -en Nijverheid mede, dat naar haar oordeel de tijd nog niet gekomen is voor het ver bindend verklaren van het collectief arbeidscontract. Zij bracht aan den Minister van Onderwijs advies uit omtrent de vraag of eenige handelsscholen in het gebied der Kamer noodig zijn, dan wel of enkele daarvan zonder overwegend nadeel gemist of ingekrompen zouden kunnen worden. De Kamer steunde de actie in zake de bestrijding van oneerlijke concur rentie (cadeaustelsel, enz.) Zij nam in studie het voorontwerp van de herziening der Waardewet 1906. Een enquete werd ingesteld inzake een meer doelmatige verdeeling van den arbeidstijd in de schoenindustrie. Pogingen werden aangewend om in samenwerking met de vereeniging Nederlandsch Fabrikaat" een film te doen samenstellen van de voornaamste industrieën in het district der Kamer. Opnieuw werd aan de Directie der Spoorwegen verzocht de stations aan de lijn 's Bosch—Zwaluwe electrisch te doen verlichten. De actie tot behoud van den spoor weg Lage Zwaluwe—Moerdijk werd gesteund. Aan de Directie der Spoorwegen werd verzocht het buurtverkeer op de lijn 's Bosch—Zwaluwe weder in te voeren. Aan de Regeering werd verzocht het wederinstellen der Commissie van Advies voor de Rijksvakschool voor Leerlooiers en Schoenmakers. Aan de Directie der Spoorwegen werden enkele wijzigingen voorgesteld in de Dienstregelingen. De Kamer trad toe als lid de Ver eeniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland De Kamer werd vertegenwoordigd bij het Middenstandscongres te Bus- sum. Aan de Tweede Kamer werd een adres gericht in zake de Wegenbelas ting. De Kamer verzocht aan den ,1 Post cheque en girodienst om op de hulp kantoren een lijst van postrekening houders beschikbaar te stellen. De medewerking der Kamer werd verleend voor het instellen van een autobusdienst Dongen—Reyen en wer den besprekingen gehouden met de Directie de spoorwegen in zake het instellen van verdere autobusdiensten in het gebied der Kamer. Opnieuw werd door de Kamer aan gedrongen op een vluggere recht spraak in handelszaken. Besloten werd tot het samenstellen van een economisch-geografische kaart van het district onzer Kamer, Pogingen werden aangewend om wijziging te verkrijgen in het Duitsche invoerrecht op looiextracten. De Kamer nam in studie het ont werp van wet betreffende handels agenten en handelsreizigers. Verzocht werd om verbetering van den weg HerptHaarsteeg en opnieuw werd aangedrongen op voortzetting van de verbetering van den weg TilburgWaalwijk. Aan de Directie der Posterijen en Telegrafie werd verzocht wijziging te brengen in de openstellingsuren van het telefoonkantoor te Loonopzand. Aan het Centraal Bureau voor de Statistiek werd verzocht in de Statistiek van Voortbrenging en Verbruik ook de lederindustrie op te nemen en in de Statistiek voor Schoenen eenige wijzigingen te brengen. Deze opsomming is natuurlijk niet volledig; het voornaamste heb ik aangehaald. Voor tal van andere zaken verleende de Kamer hare bemiddeling. Van de diensten van het Bureau wordt meer en meer gebruik gemaakt voor het verkrijgen van handeisadressen, gegevens omtrent handelsvertegen- woordiging, handelsrelaties, douane formaliteiten, invoeHarieven, e.d. In het Handelregister werden 153 nieuwe ondernemingen ingeschreven, 231 inschrijvingen werden gewijzigd; het aantal inzagen in het handels register klom tot 575. dat der uitge reikte afschriften tot 136. Moge ik tot slot den wensch uit spreken, dat de gestadige, zij het ook uiterst langzaam voortschrijdende ver betering van den economischen toe stand ook dit jaar aanhouden en de door handel en nijverheid zoo hoog gespannen krachten een daaraan even redig resultaat mogen opleveren. BESTELT UWE BIJ ONS. U is dan verzekerd van directe en juiste bediening. ADVERTENTIEN. GESOREN; Rina Petronella Theresia, Dochter van P1ETER J. C. LOEFF en JOHANNA M. LOEFF-LEIJTEN. Sterksel8 Febr. 1927. MOTOREN TYPE ZIJN DE EENVOUDIGSTE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 8