Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. V 8 Co. Ce Trouw vas den Bankier. SS li 1 i FEUILLETON DOOR LRVftRIttG UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. WASPIK. Openbare vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 4 Maart 1927 des namiddags hal! zeven. Voorzitter de Edelachtbare Heer P. M. Dekkers. Afwezig de heer Ruytenberg. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd. Aan de orde 1. Beëediging Armmeester (W. Klazen). De heer Klazen legt in handen van den voorzitter den bij de wet voorge schreven eed af, waarna deze hem gelukwenscht, daarbij de hoop uit sprekend dat hij lange jaren in ge noemd college zal zitting hebben. 2. Ingekomen stukken. Schrijven van den heer Klazen, dat hij zijn benoeming tot lid van het Burgerl. Armbestuur aanneemt. Schrijven van Oed. Staten dat de goedkeuring van de aangebrachte wij ziging in de voorschriften betreffende woningbouw, wordt verdaagd tot het onderzoek beëindigd is. Verder doet de voorzitter voorlezing van een schrijven van het centraal bureau voor verificatie en adviezen van de Ned. Vereen: van Gemeenten waarin de kosten worden opgegeven van een geregelde controle, 4 maal per jaar, van de administratie der ge meente, der bouwvereeniging en van het armbestuur. Deze beloopen respec tievelijk f 140,—, f 60,— en f 80,— per jaar. Zoo een der administraties komt te vervallen worden de kosten van controle der andere administraties hooger. Voorzitter. In de vorige vergadering is dit schrijven reeds behandeld, doch werd geen beslissing genomen omdat B. en W. eerst aan het Burg. Armbe stuur wilden vragen of dit in de kosten wilde bijdragen. Het antwoord van hel armbestuur is ingekomen, waarin wordt medegedeeld dat het geen kosten van controle wenscht te dragen. Het komt mij voor dat over deze zaak hier niet meer gesproken behoeft te worden,, de vóór- en tegenstanders hebben hierover hunne meening reeds gezegd, dus kan thans wel tot stem ming worden overgegaan. v. d. Rijken. U hebt zoo juist voor gelezen dat de kosten hooger worden ais er een der administraties uit valt, dat kan tbans op de stemming wel degelijk van invloed zijn. Voorzitter. Ik zou er voor zijn alle drie de administraties te laten contro leeren of geen enkele. Ik had gedacht dat het armbestuur een dergelijke con trole op prijs zou stellen, doch het blijkt van niet. Zij staan daarin na tuurlijk op hun terrein geheel vrij. Besluiten we dus om een geregelde controle te doen plaats hebben dan zijn alle kosten, dus ook die van het armbestuur voor rekening der ge meente. Het voorstel om voor 1 jaar een ge regelde controle te doen instellen wordt hierna aangenomen met 6 tegen 4 stemmen. De heeren v. d. Rijken, Pruyssers, Kamp en Brokx stemden tegen. De Voorzitter stelt thans aan de orde het verzoek van de Teeken- school te Geertruidenberg om subsi die. waarover in de vorige vergade ring de stemmen staakten. In het schrijven der Teekenschool wordt er op gewezen dat een paar jaar geleden op verzoek van belang hebbenden een cursus is opgericht in scheepsbouw-teekenen. Voor het tekort op den cursus 1926/27 ad f 94 wordt van elk der drie betrokken gemeenten (Geertruidenberg, Raamsdonk en Was pik) een derde gedeelte, zijnde f 31.33, als subsidie gevraagd. J. de Hond. Is het U bekend of er uit Waspik nogal liefhebbers voor dezen cursus zijn Voorzitter. Zoover ik weet zijn er twee leerlingen Brokx. Het bevreemdt mij dat er in de raadsvergaderingen van Raams donk en Geertruidenberg niet over gesproken is; ik heb dit nog expres nagezien. Naar ik hoor beantwoordt deze cursus ook niet aan de verwach tingen Ik was er aanvankelijk vóór, doch heb mijn stem thans gewijzigd. Na eenige discussie wordt met op één na algemeene stemmen op het verzoek afwijzend beschikt. Alleen de heer J. Smits stemde vóór. 3. Benoeming hoofdstembureau. Met algemeene stemmen worden gekozen de heeren P. M. Dekkers, Verschure, v, d. Rijken en Vloeimans tot plaatsvervangers de heeren A. Pruljssers, j. Smits en A. Kamp. 4 Benoeming Schattingscommissie. Aftredend zijn de heeren J. de Hond, J. J. Kamp en A. Brokx. De heeren J. de Hond enj. J.Kamp geven te kennen dat zij niet meer voor eene benoeming in aanmerking wenschen te komen. De heer A. Brokx vraagt de heeren wat de reden is dat zij niet meer in aanmerking wenschen te komen. Er heeft toch altijd een goede geest op de vergaderingen van de commissie geheerscht. 't Is wel een zeer ondank baar baantje, maar het moet toch iemand doen. Hij acht het voor de gemeente van belang dat de commissie blijft bestaan. ^De Hond. De reden dat ik niet meer in aanmerking wensch te komen ligt niet in de minder prettige samen werking in de commissie onderling; die was integendeel zeer prettig, De reden is dat ik schijnbaar niet ver trouwd ben als lid van die commissie. Ik ben beëedigd raadslid en beëedigd lid van de Schattingscommissie en toch word ik f600 te hoog aangesla gen in de Inkomstenbelasting. Als ze dus mijn eigen aangifte niet gelooven, dan acht ik me zelf niet vertrouwd in die commissie. De Voorzitter kan deze argumenten volkomen billijken. Hij geeft toe dat het een ondankbaar baanije is. Spr. vraagt eenige andere raadsleden of zij in de commissie benoemd willen wor den, waarvoor deze echter bedanken. De heer Brokx vraagt of het uitslui tend raadsleden moeten zijn, waarop de Voorzitter antwoordt, dat er even goed andere ingezetenen gekozen kunnen worden. Deze geeft in over weging om de zaak aan te houden, dan zal hij intusschen eens uitzien of hij andere personen uit de gemeente bereid kan vinden om zitting in deze commissie te nemen. Aldus wordt besloten. 5. Bespreking steunregeling. Voorzitter. In de vorige vergadering is besloten, dat de steunregeling slechts voor 1 maand zou gelden en ik dan den raad weer bij elkaar zou roepen, om te beoordeelen of zij al of niet weer verlengd zou worden. Met 1 Maart is dus die regeling reeds opge houden, doch ik heb niet voor van daag de vergadering bijeen kunnen roepen omdat ik U graag de cijfers van de afgeloopen 4 weken wilde overleggen en die heb ik pas Maandag in mijn bezit gekregen. Het gemeentebestuur heeft zich ook tot het Armbestuur gewend en gevraagd of het wilde bijdragen in de kosten van deze steunregeling. Uit het ont vangen schrijven biijkt, dat het arm bestuur bereid is de helft bij te dragen in de kosten dezer regeling van 1 Febr. tot 1 Maart 1927. Op de eerste plaats meen ik de tolk te zijn van U allen wanneer ik hier het Armbestuur har telijk dank zeg. Het heeft, ofschoon het daartoe toch in het geheel niet verplicht is, de uitgaven die voor de gemeente uit deze steunregeling voort vloeien aanzienlijk verlicht. Ik zal thans overgaan tot het ver melden van de uitgekeerde bedragen en de namen van de personen, die getrokken hebben, daar in de vorige vergadering was besloten om deze zaak in openbare vergadering te behan delen. v.d. Rijken 't Is in het algemeen te prefereeren de zaken in het openbaar te behandelen, doch in dit geval vind ik het fnuikend voor de betrokken personen als ze hier publiek genoemd worden. Voorzitter. In de vorige vergadering heb ik ook reeds gezegd, dat ik be handeling in geheime vergadering prefereerde, doch als de raad anders wil dan moet ik nu toch personen noemen. De heer v.d. Rijken is tegen behan deling in openbare vergadering, de overige leden niet, zoodat de Voor zitter overgaat tot aflezing van de lijst van personen die de afgeloopen maand steun hebben getrokken met vermelding van de bedragen die ze elke week hebben ontvangen. Het blijken te zijnL. H. Timmers, J. Zwart, J. Schellekens, A. Kuijten, C. Bergmans, L. Schellekens, C. Schel lekens, H. Werther, A. Pols, J. Fijne man, P. Smits, J. Smits, A Kuijten, L. Fitters, C. Timmers en A. Sprangers. In totaal is aan dezen uitgekeerd de eerste week f 36.10. de tweede week f 88.30. de derde week f 109.80. de vierde week f 90 45. Dus totaal f 324.65. Voorzitter. Het Armbestuur zal hierin de helft bijdragen zoodat nog een be drag van f 162.— ten laste van de gemeente komt. De vraag is nu maar of we de steunregeling nog met een maand zuilen verlengen. We zouden dan de volgende maand weer bijeen kunnen komen en dan bespreken of we nog verder zullen gaan. Ik ,wil hier er op wijzen dat het Armbestuur duidelijk heeft te kennen gegeven dat het slechts de halve kos ten draagt tot 1 Maart. Op onze be grooting staat een post van f 1000,— uitgetrokken, waarvan thans nog slechts f 162,— verbruikt is, maar we moeten ook denken aan het najaar, dan zit men gewoonlijk ook met werkloozen, daar dient men dus wat voor over te houden. Pruyssers. Is een steunregeling nog wel zoo hard noodig. In andere na burige gemeenten hoort men niet van steunverleenlng door de gemeente en wij staan er hier met de financiën toch zeker niet beter voor. v. d. Rijken. Wij hebben den vorigen keer een fout gemaakt door te beslui ten datalleen aan georganiseerden steun X'UMMBR 20. WOENSDAG 9 MAART 1927. 50e JAARGANG. Waalwyksche en Lancstraatsrke Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingehouden stukkeu. gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN' OF 38) Eerst had hij moeite gedaan, de een of andere plaats aan het hof te krijgen. Toen hij echter zag, dat dit hem niet gejukte, had hij zich op zjjjn kasteel teruggetrokken, zich luid beklagende, en den koning, die hfj aanbad, zelfs verfoeiende omdat liij hem beschuldigde Jacobijn te zijn geweest. Vanaf dien tijd had hy zich in het luie leventje van een landedelman geschikt. Hij bezat ongéveer 15000 francs rente, maar verteerde jaarlijks 25 A 30.000, zyn kapitaal aansprekend, terwijl hy beweerde altijd genoeg over te houden, om op een restauratie te wachten, die hem zyn do meinen weer zou terugbezorgen. Zijn voor beeld volgend, leefden zyn zonen even ver kwistend. De jongste, Louis, dorstte naar avonturen, was altijd op jacht, hy pretjes in de huurt, dronk en speelde grof; de oudste, Gaston, bracht zijn tyd grootendeels uiet studie door. werkte en las, ontving in het geheim eenige nieuwsbladen, waarvan de naam alleen reeds door zijn vader als godslastering zou beschouwd worden De oude markies was in zijn egoïstische zorgloosheid de gelukkigste der stervet gen. Hy at goed. dronk nog beter, ging dikwijls op de jacht, werd door de boeren graag gezien, maar door de burgers der bij gelegen plaatsen veracht, daar deze door hem dikwijls bespot werden. Alleen in den zomer, by erge warmte, of ais de Noordwesten wind te hard gierde, vond hij de dagen lang, maar dan liad hy toch altijd een afwisseling hij de hand, die altyd nieuw voor hem was, hoewel gewoon lijk hetzelfde, doch amusant Qn onderhou dend. Hy sprak dan kwaad van zijn buur vrouw. de gravin de la Verberie. Deze. het mikpunt van den markies, zoo als hij het zelf weinig galant uitdrukte, was een groote, magere vrouw, hoekig van lichaamsbouw, trotsch van karakter, hoog hartig en koud voor hen die zy als haar gelijken beschouwde, hardvochtig tegen haar minderen. Evenals haar buurman was zy met haar man, die by Lutzen gewond werd, uitge weken en in 1815 in Frankrijk terugge keerd. Maar terwijl de markies de Clameran tamelijk rijk bleef, kon zy van haar l»e- schermers en de koninklijke mildheid niet anders dan het klein domein en het kasteel de la Verberie terugkrijgen en had zy 2500 francs rente, waarvan zij leefde. Het kasteel de la Verberiei had echter aan veler eerzucht voldaan. Het was kleiner en een voudiger dan dat van de Clameran, maar aangenaam ingericht en verdeeld en dus gemakkelijk voor de bediening, als een klein huis van een grooten heer. Het ligt op het Oosten, midden in een grooten tuin. Haar eenige dochter Valentine was toen achttien jaar oud, blond en slank, zy was beeldschoon en wekte elks bewondering, als zy des morgens naar de dorpskerk ging om de mis by te wonen. De faam barer schoonheid, had zich, door den vloed der Rhone meegesleept, snel, wyd en zijd verspreid. De .matrozen en schuitenjagers zagen haar dikwijls in den tuin ouder de hoornen met een boek in de handen zitten lezen. Zy scheen dien ruwen, maar brave men- schen, van verre in haar wit kleedje, met haar loshangende haren, een geheimzin nige verschijning toe en zy beschouwden het als een goexl voorteeken, wanneer zy haar zagen. Tusschen Valence en Arles werd dikwyls over het mooie meisje de la Verberie gesproken. Zoo de lieer de Clameran de gravin ver achtte, zy verfoeide den markies evenzeer. Hy gaf haar den bynaam van heks, zy noemde hem niet anders dan den ouden spreeuw. En toch waren zy geboren om elkander te begrypen, want in hun hart droegen zij dezelfde denkbeelden, al uitten zy ze op verschillende wijze, d.w.z. zy wa ren er toe geschapen, altyd te redetwisten, zonder zich ooit te verzoenen of hoos te worden. Hy als philosoof spotte over alles en kropte niets op; zij sloot den vreeseiyksten haat in haar hart, werd mager van nyd en afgunst. Zy hadden samen heeriyke avonden kunnen doorbrengen, want zy wa ren buren, zelfs naaste buren. Op het kas teel de Clameran kon men den zwarten hazewindhond van Valentine door de la nen van het park de la Verberie zien loopen en daar kon men iederen^avond het licht in de eetzaal van de Clameran zien branden. En hij die zich eiken avond her halende verlichting herhaalde de gravin: Aha, daar beginnen de Bachusfeesten weerEn hoe zeide zy dat? De twee parken waren slechts door de Rliohe gescheiden, die daar zelfs vrij smal was. Maar tusschen die twee families be stond een haat, die dieper was dan de Rhone en moeilijker af te wenden of te dempen. En vanwaar kwam die haat? De gravin zoowel als de markies zouden zeer verlegen geweest zyn, als zy het pre cies hadden moeten uitleggen. Men vertelde dat onder de regeering van Henri XV of Lodewyk XIV een de la Verberie een vrouw uit liet geslacht de Clameran beleedigd had. Hierop was een duel gevolgd en er was bloed gevloeid. Dat was alles. Eu die twee feiten werden uiet eens voor zeker vermeld. Maar'op dit gaas had de tyd een weelde rig borduursel gewerkt en dit eenvoudige verhaal, dat van geslacht tot geslacht van mond tot mond was gegaan, was langza merhand een tragische geschiedenis gewor den. rood van bloed, vol schande en droe fenis. Daardoor kwam er wat er moest komen, wat altyd in het gewone leven en dikwyis Pry s der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1,50. By contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrydag des morgens om uiteriyk 9 uur in ops bezit zyn. in de romans voorkomt, dat. hoc overdre ven ook, toch all yd een weerspiegeling van de waarheid is, waarnaar het geschreven is. Nu gebeurde het dat Gaston Valentine eens op een party< zag, haar schoonheid op merkte en op haar verliefd werd. Het gebeurde ook. dat Valentine Gaston opmerkte, en sedert dien dag altyd aan hem moest denken. Maar hoeveel hinderpalen scheidden hen. Beiden behielden gedurende een jaar dat geheim in het diepst van hun hart, zorg vuldig als een schat verborgen. En dat jaar. dat met zoete droomen werd doorgebracht, moest over hun toe komst beslissen. Op het geluk van den eersten Indruk, volgde een ander gevoel, toen kwam de liefde. Toen Gaston en Valentine elkaar eens gezien hadden, leefden ze reeds geheel voor elkaar. Het noodlot bracht hen daarna nog eens te samen. Zij brachten een dag hij de oude hertogin d'Arlange door, die in het land gekomen was, om haar laatste bezittingen te ver- koopen. Ditmaal spraken zy met elkander en waren' verwonderd als oude vrienden wederkeerig dezelfde gedachten te koeste ren. Toen waren zy weer maanden lang ge scheiden. Maar zonder dat zy het afge sproken hadden, troffen zy elkaar menig maal aan. op den oever der Rhone, elk aan den overkant der rivier. Eindeiyk op een Meiavond, toen mevr. de Ia Verberie naar Beaucaire was. waag de Gaston het in het park door de dringen en Valentine aan te spreken. Zy was noch verwonderd noch veront waardigd. Valentine dacht er zelfs niet aan Gaston te gebieden haar te verlaten. Zij zeiden niet dat zy elkander bemin den, zy wisten het, en de tranen in hun oogen zeiden dat zy zonder hoop waren. Zy wisten, dat zy den haat, die tusschen de twee families heerschte, nooit uit den weg konden ruimen, dat iedere poging (laartoe dwaasheid zou zyn. Zy zwoeren elkaar nooit te vergeten, beloofden elkaar nooit weer te zien, neen nooit; nog maar één enkele maal. HelaasValentine is meer te veront schuldigen dan menig ander meisje. In haar liefderijke bescheiden ziel. waren al le uitingen van liefde altyd onderdrukt en door de hardheid barer moeder verdord. Nooit had er tusschen mevrouw de la Verberie en Valentine een intiem gesprek plaats gehad, waarby een goede moeder in I het hart van haar kind leest als in een i open hoek. Zij zag van haar dochter niets dan haar schoonheid en overlegde by zichzelf: Den volgenden winter leen ik ergens geld en ga dan met dat meisje naar I'arys en dan zal ik wel erg ongelukkig moeten zyn. als er niet een of andere ryke man verliefd op haar zou worden en haar ter- wille van haar mooie oogen dadelyk wil trouwen en my uit myn bekrompenheid helpt Eu dat noemde zy haar dochter bemin nen De tweede byeenkomst werd niet de laat ste en welk een moeite hadden zy om hy elkaar te komen Want daar Gaston geen enkele schipper vertrouwde, moest hy om een brug te vin den, altyd meer dan een myl loopen. Toen bedacht by. dat hy pr veel gauwer zou zy» als hy de rivier overzwom, maar hy was slechts een middelmatig zwemmer en de Rhone op die plaats oversteken, wordt door den knapsten zwemmer als een waagstuk beschouwd. Maar in het geheim oefende hy zich en op een avond zag Valentine hein aan haar voeten uit het water komen. Iiy moest haar beloven dien tocht niet meer te her halen. Iiy beloofde het haar, maar deed het den volgenden dag en alle daarop vol gende dagen weer. Maar ornaat Valentine vreesde dat hy eens door den stroom zou meegesleept worden, spraken zy een teeken af. dat hare vrees verkorten zou. Op het oogenblik dat Gaston vertrok, zette hy een licht voor een der vensters van het kasteel en een kwartier later was hy hy haar. Maar wat hoopten zy tochAch, zy maakten geen plannen, zy hoopten niets. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1