Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. Co. De Trouw tan den lankier. FEUILLETON GEMEENTERAAD. DOOR ERWJJMG >J lÜMik NUMMER ea. WOENSDAG 16 MAART 1927. 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWLJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38, Telegr.-Adre»ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD, ZIJ, die zich met 1 April a.s. abonneeren op dit blad ontvangen de tot dien datnm verschijnende num mers gratis. EETHEN. Onder presidium van den Edel- achtb. lieer Brune, Burgemeester, ver gaderde de Raad dezer gemeente gis terenvoormiddag ten gemeentehuize. Aanwezig alle leden. 1. Ingekomen stukken. Ingekomen is o.m. a. Verzoek van Mej. Lansdaal te Almkerk om beschikbaarstelling van een schoollokaal te Babiloniënbroek, voor bet geven van een knipcursus. B. en W. stellen voor op dit ver zoek gunstig te beschikken. Aldus wordt besloten. b. Een schrijven van Gedeputeerde Staten betreffende bet geschil inzake onderhoud toren te Heesbeen. Gedeputeerde Staten deelen mede, dat bun na onderzoek gebleken is, dat vanaf de oprichting van bet kadaster, kerk, toren en bijbebooren, als eigen dom van bet Kerkbestuur staan aan gegeven. Voornoemd college wil zich verder van een oordeel onthouden. De Voorzitter stelt voor dit schrij ven ter kennis te brengen van bet Kerkbestuur. De heer Van Buren vraagt, of Ged. Staten er zich niet wat al te gemak kelijk mee afmaken. De Voorzitter meent van niet. Zoo als blijkt uit 't Kadaster, is de toren 't eigendom van bet Kerkbestuur. Ook bet Bestuur zal in werkelijkheid toch wel die meening zijn toegedaan, an ders bad men toch ook geen subsidie aangevraagd. Ook op bet gemeente- OF buis berust geen enkel stuk, als zou de gemeente over een en ander bet eigendom hebben. De beer Van Buren kan met deze beslissing wel meegaan, maar vindt de andere motieven toeh ook wel ge grond. Overeenkomstig voorstel Voorzitter wordt besloten. De Voorzitter deelt mede, dat dooi den Ontvanger der Registratie te Werkendam, vrijstelling van belas.» ting was gevraagd voor de huizen aan bet Drongelsche Veer. De Raad beeft hierop destijds afwijzend beschikt, waarop de Ontvanger in booger be roep ging, met het resultaat, dat bet Rijk in deze kwestie in het ongelijk is gesteld. Wordt voor kennisgeving aange nomen. Eenige goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten worden even eens voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek der Federatie van bet Wit-Gele Kruis te 's Bosch om sub sidie, wordt afgewezen. 2. Toetreding tot 'het nyerkloos- heid-sbc stuit. Voorzitter. Over deze kwestie is reeds gesproken in de vorige zitting en meerdere malen bij het Dagel. Be stuur. In de vorige vergadering was ge vraagd, dat, indien men tot toetreding besloot, dit besluit dan een bindend lidmaatschap tengevolge bad. Bij in formatie is gebleken, dat wanneer men eenmaal is toegetreden, men altijd lid moet blijven. Ik heb nu nog enkele mededeelingen te doen in geheime zitting. Hierna ging de Raad in besloten zitting. Na heropening deelt de Voorzitter mede, dat besloten is, dit punt aan te houden tot eene volgende vergadering. 3. Onderbandscbe verkoop van grond aan G. van Everdingen. De Voorzitter deelt mede, dat van de gelegenheid om bezwaren in te brengen tegen dezen verkoop, is ge bruik gemaakt door A. Baks e.a. Adressanten geven den Raad ern stig in overweging om niet tot ver koop over te gaan, aangezien 'tzeer moeilijk is, om in dat gedeelte van de gemeente bouwland te krijgen, speci aal voor de arbeiders, bovendien beeft van Everdingen in de onmiddellijke nabijheid van bedoeld perceel circa 6^ H.A. grond en is bij dus niet op dit eene stukje aangewezen. De Voorzitter stelt voor om op bet verzoek van van Everdingen afwijzend te beschikken. Er was volgens spr. geen bezwaar om aan bet verzoek van Van Everdingen tegemoet te komen, maar waar nu blijkt, dat Van Ever dingen over voldoende grond beschikt, is er geen reden om een aantal inge zetenen van Heesbeen te ontstemmen. Smits. Temeer, waar bet bedoelde perceeltje ook niet veel zou hebben op gebracht. Overeenkomstig voorstel B. en WL. wordt besloten. -1. Aangaan Kasgeldleening. De Voorzitter stelt voor om een kasgeldleening aan te gaan van van ƒ15,000,tegen een rente van ten hoogste 5 pCt. Wordt goedgevondeu. Eveneens wordt goedkeuring •ge hecht aan de volgende voorstellen: 5. Wijziging gem. begrooting 1926. 6. Wijziging gem. begrooting 1927. en 7. Vaststelling verordening ex. art,. 178 der Gemeentewet t 8. Machtiging verhuring weiland te Drongelen. De Voorzitter deelt mede, dat de laatste verhuring voor den tijd van 4 jaar was. Nu stelt spr. voor te verbu ren voor 2 achtereenvolgende jaren. Wordt met algemeene stemmen goedgevonden. 9. Machtiging verhuring van gras- gewas langs de wegen in Meeuwen en Babiloniënbroek. Ook bier wensebt de Voorzitter slechts voor 2 jaar te verburen. Wordt goedgevonden. Het lid van Buren wijst nog op 2 perceelen langs de Dijksteeg te Meeu wen, waar 'tgewensebt is om er één perceel van te maken. De Voorzitter zal biermede rekening houden. 10. Aanwijzing stemlokaal te Meeu wen. De Voorzitter deelt mede, dat het oude stemlokaal niet meer als zooda nig te bezigen is, daar er de brand spuit in onder is gebracht Spr. stelt daarom voor een school lokaal aan te wijzen. De beer Van Buren vraagt of bet nu absoluut verboden is, om het stemlo kaal bij Smits te vestigen, ook dan als er dien dag niet getapt wordt. De Voorzitter antwoordt dat dit is nagelaten in verband met de kosten, welke hieruit zouden voortvloeien. Wethouder van der Beek sluit zich bierbij aan. Besloten wordt met algemeene stem men om bet stemlokaal in de openbare school onder te brengen. 11. Benoeming leden stembureaus. De Voorzitter doet de volgende voordracht Hoofdstembureau Burgemeester, Voorzitter (ambts halve). Leden W.,6. J. Branderhorst, (plaatsver vangend voorzitter). J. van den Heuvel. J., van der SchansB D. van Buren. Stembureau Genderen: Burgemeester, Voorzitter, (ambts halve). Leden W G J Branderhorst, (plaatsver vangend voorzitter). J. van den Heuvel. Plaatsvervangende leden Smits en van der Schans. Stembureau Meeuwen: G. van der Beek, Voorzitter. Leden D. van Buren, (pl.verv,, voorzitter). D. A. van den Schans.. Plaatsvervangende leden Vos en J. van der Schans. Aan de voordracht va nden Burge meester wordt algemeene goedkeuring gehecht. 12. Vaststelling percentage plaat selijke inkomstenbelasting. De Voorzitter deelt mede, dat men het jaar begint met een nadeelig sal do van 10,000,waarom men het percentage op 6 pCt. zal moeten stel len. B. en W,.| hebben nog naar ande re bronnen uitgezien, maar zonder gunstig gevolg. Het tekort komt voor namelijk voort uit de hooge kosten van het Electriciteitsbedryf. Doordat er niet geleend mocht worden, heeft de schuld zich opgestapeld. Daar komt nog bij, dat Gedeputeerde Staten geen gelegenheid geven voor een langeren aflossingstermijn. Van der Beek. Is dat niet een treu rige zaak, dat we hier door hoogere colleges tot dergelijke maatregelen worden gedwongen! Da's treurig. Heb ben die beeren daar wel genoegzaam een practiscben blik op de dingen in een gemeente? Naast een bijna overal te bespeuren inzinking, wordt er door hoogere col leges nog zoo'n zwaren druk op ons uitgeoefend. Ik heb behoefte, dit eens even in een openbare vergadering te zeggen. De heer van der Schans vraagt of het niet mogelijk is, om andere opcen ten te verboogen. Voorzitter. Dat is misschien wel te onderzoeken, maar tenslotte blijft het toch gelijk. Alleen zou het dan een wat mooiere klank hebben. Maar we zou den dit punt kunnen aanhouden. Van Buren. Kunnen we Gedepu teerde Staten niet overtuigen van do gemeentebela ngen Voorzitter. Ja, ik zal u straks hier over, na de vergadering, nog iets me- dodeelen. Rondvraag. Na een opmerking van bet lid Van Buren, betreffende het met grint on derhouden van enkele wegen, buiten het Polderbestuur om, zegt de heer (Woha Tfrvoïaa.) cho van het Zuiden, Wanlw(jksciic en Laiigstraatsclie Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, onz. franco te zenden aan den Uitgever*. Prijs der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1,50. Bij contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. van „DE ECHO VAN EBT ZUIDEN". 40) Twee ztfuer vervolgers waren by den ge wonde neergehurkt, do overige vyf vatten de jacht met vernieuwde woede op. Maar Gaston was vlug en de angst maakte hem nog vlugger. Door den stryd verhit, voelde hy geen zyner wonden. Iiy holde als een paard by de wedrennen. Weldra verwyderde hy zich van zyn ver volgers en onderscheidde hun voetstappen niet meer zoo duideiyk. Eindeiyk hoorde hy niets meer, en toch bleef Gaston nog 'n tyd lang vlug loopen, nu door de velden, sprong over heggen en slooten, en toen hy overtuigd was, dat zy hem niet meer kon den inhalen, liet hy zich onder een boom neervallen. Dit alles was bliksemsnel in zyn werk gegaan. Tusschen het oogenblik, dat Gaston met zyn vriend in het koffie huis was gekomen en nu, was nog geen uur verloopen. Maar wat was er ln dien korten tyd al niet gebeurd? Die avond zou over Gastons leven beslissen. Iiy was het koffiehuis met opgeheven hoofd, als een gelukkig jonge ling binnen getreden en verliet het als een verloren man, want hy was een moorde naar geworden, c In zyn hand had hy nog het met bloed bevlekte nies, vol afkeer slingerde hy het van zich af. Hy poogde aich rekenschap van de omstandigheden te geven. Als hg alleen nog maar verloren wasmaar neen, ook Valentine en haar goeden naam waren verloren. En hy had die hem toever trouwde eer, die hem veel meer waard was dan de zyne, niet beter bewaakt. Maar hy kon daar niet biyven liggen. Ongetwyfeld was de gewapende macht reeds gewaarschuwd. Men zou hem zoeken en, voordat hy vertrok, wilde hy zyn vader nog eens zien en Valentine vaarwel zeggen. Hy stond op, maar niet zonder moeite, want de reactie was ingetreden en zyn overspannen zenuwen en spieren begonnen te verslappen. Het zweet van den stryd en het harde loopen werd op zyn huiverend lichaam koud. Iiy had overal pyn, vooral in de zy'de en aan zyn schouders. De wond aan zyn voorhoofd bloedde haast niet meer, het bloed was aan zyn wenkbrauwen ge stold, zoodat hy slechts met moeite zyne oogen kon openhouden. Toen hy na een uiterst vermoeienden tocht aan het hek van het kasteel schelde, was het over tienen. De oude portier die open deed, week van schrik terug. Groote God, mynheer, wat Is er ge beurd? Stil, zei Gaston, met die ruwe stem, die het gevaar, waarin hy verkeerde, ver raadde, stil, waar is myn vader? Mynheer de markies is met uw broe der op zyn kamer. De markies heeft een paar uur geleden weer jicht gekregen en kan zich moeieiyk bewegen. Maar myn heer Gaston hoorde niet meer. Iiy was de trap opgeloopen en ging de kamer binnen, waar zyn vader en broeder tric-trac zaten te spelen. De oude markies schrok zoo, toen hy hem zag, dat hy den steen liet vallen, dien hy in de hand had. En dat was verklaarbaar. Het gezicht, de handen, de kleederen van Gaston, alles was met bloed bedekt. Wat is er gebeurd? vroeg hy. Vader, ik kom u voor het laatst om helzen en om middelen vragen om naar het buitenland te vluchten Wat, vluchten? Het moet, vader en wel dadeiyk; men achtervolgt my. Elk oogenblik kan de gen darmerie hier agn, Ik heb twee mannen gedoog. De markies was zoo verschrokken, dat hy, zyn jicht vergetende, opsprong, maar de pyn deed hem weer op zyn stoel neder- vallen. Waar, wanneer, vroeg hy op doffen toon. In Tarascon in een koffiehuis een uur geleden zy waren met vyf tienen ik was alleen en nam een mes op! Nog altyd het gevolg van de aardig heden van 93, bromde de mdrkles, hadden zy u beleedigd? Zy beleedigden een edel, jong meisje. En gy hebt hun toen eens gekastyd? Daar hebt gy gelyk in gehad. Welke edel man zal in zyn tegenwoordigheid een meisje laten beleedigen. Maar wie hebt gy dan verdedigd? Mejuffrouw Valentine de la Verberie. O, zei de markies, de dochter van die oude heks. Alle duivels, die menschen bren gen ons altyd ongeluk aan. Ja, hy verachtte de gravin, maar het besef, wat hy aan zyn stand verschuldigd was, zegevierde toch boven zyn haat en hy voegde er by Dat doet er niets toe. Gy hebt uw plicht gedaan. By de bedienden van het kasteel scheen de nieuwsgierigheid grooter te zyn, dan de vrees voor hun heer, want Jean, de oude kamerdienaar, waagde het de deur te openen, binnen te komen en te vragen Heeft mynheer gescheld? Neen, antwoordde de Clamerau, neen, ik heb niet gescheld en dat weet gy heel goed, maar nu gy toch hier zyt, des te beter. Haast u en breng ons wat linnen en kleeren. Breng alles wat noodig is voor myn zoon, om zich te wasschen en te ver- kleeden. In een oogwenk was dit bevel uitgevoerd. Gaston was niet zoo erg toegetakeld als hy dacht. Behalve den steek van dat mes, even onder den linker schouder, beteeken- den zyn overige wonden weinig. Toen hy met de noodige zorg behandeld was, voelde Gaston zich als nieuw geboren, sterk om nieuwe gevaren te trotseeren en er straalde moed uit zyn oogen. De markies gaf den bediende een teeken om zich te verwyderen en vroeg toen aan Gfivtoa En gy wilt dan naar het buitenland vluchten? Myn broeder mag niet aarzelen, zei nu Louis, als hy biyft wordt by gepakt en In de gevangenis geworpen, en... wie weet? Men weet helaas al te veel, bromde de oude markies, by zal veroordeeld wor den. Dat zyn nu de weldaden van de on- sterfeiyke revolutie, zooals ze zeggen. In myne jeugd zouden wy alle drie de wapens opgenomen hebben, ons te paard geworpen i hebben en naar Tarascon gereden maar heden ten dage moet men vluchten. Vader, er is geen minuut te verliezen, merkte Louis op. Ja, dat is waar. antwoordde de mar kies, maar om te vluchten en naar het buitenland te gaan, heeft men geld noodig, en dat kan ik je zoo op staanden voet niet gevén. Vader. Neen, want ik heb het niet. Ach, had ik maar niet zoo weelderig geleefd. Had lk maar honderd duizend francs ter beschik king. Louis opende in de schrijftafel de lade die als brandkast diende; zy bevatte 920 francs in goud. 920 franc9, riep de markies, maar dat is niet genoeg. De oudste uit ons huis kan met dat kleine sommetje niet vluchten, dat kan niet. Zichtbaar wanhopig, bleef de oude mar kies een oogenblik in gedachten verdiept. Eindeiyk een besluit genomen hebbende, beval hy Louis, hem een klein yzereu kistje uit de schryftafel aan te geven. Het sleu teltje daarvan droeg de markies de Cla- meran aan een zwart lintje om den hals. zyn kinderen bemerkten, dat hy hevig be wogen was, toen hy het opende en er lang zaam een halsketting, een kruis, eenige ringen en andere sieraden uit nam. Zyn gelaat zag er ernstig uit, toen hy zeide: Gaston, myn geliefde zoon, uw leven kan er soms van afhangen, of gy iemand die u hulp verleent, beloonen kunt. Vader, ik ben jong, ik heb moed. Luister, dit zyn sieraden van uw moe der. In de dagen myner ellende, toen ik uitgeweken was en ln Londen pianoles gaf om te kunnen leven, bewaarde ik deze aorgvuldlg. Nooit heb ik or aan gedacht vm te verkoopen en om ze te beleenen had mij een heiligschennis geleken. Maar, vandaag myn zoonneem deze sieraden, gy kunt ze verkoopen, zy hebben een waarde van ongeveer 20,000 francs. De ontroering overviel den markies en Gaston; zy vergaten hun toestand. Louis werd echter door zulke tooneelen niet van streek gebracht. De tyd gaat voorbij, onderbrak hy hen. Ja, dat is waar, riep de markies uit; vertrek, myn zoon, God bescherme den oudste der Clamerans. Gaston was langzaam opgestaan en zei: Vader, voor dat ik u verlaat, moet ik nog een heilige plicht vervullen. Ik heb u nog niet alles gezegd, dat jonge meisje, wier eer lk vanavond verdedigd heb, Valentine, bemin ik...... Wel, zei de heer de Clameran ver baasd. wel zoo! En vader, ik smeek u, om bU' mevrouw de la Verberie hare toestemming voor m|J te vragen. Ik weet, Valentine zal niet aar zelen myn verbanning te deelen, zy zal met my vluchten. Gaston zweeg, verschrikt over den uit slag van zyn woorden. De oude markies werd paars van woede en zag er uit, alsof hy een beroerte zou krygen. Dat is schnndeiyk, zeide hy, dat is krankzinnigheid. Vader, ik bemin haar, ik heb gezwo ren nooit een andere vrouw te trouwen, dan haar. Dan trouwt gU nooit. Ik zal haar trouwen, riep Gaston nlt. Ik heb het gezworen, onze eer hangt er van af. Praatjes. Mejuffrouw de la Verberie wordt myn vrouw, zeg ik u, ik kan en wil m|Jn woorden niet terugtrekken, die ik haar ge geven heb. Hoort gy, vader? Wat men van avond in het koffiehuis zei, is de waar heid, ik bemin haar,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1