Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. fecjilTetom Cfl, Oil Vrouw (3D den Bankier. I DOOR, EKVARJNG NUMMER 26. WOENSDAG 30 MAART 1927. 50« JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN, Telefoon No, 38, Telegr.-AdregECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. MADE. Vergadering van den raad dezer gemeente op Zaterdag 26 Maart des voorm. 9'/a uur. Voorzitter Edelachtb. heer A. van Gils. Afwezig de heer Antonissen. De notulen der vorige veigadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 1. Ingekomen stukken. a De goedkeuring op de gemeente rekening over het dienstjaar 1925. b. Procesverbaal van kasopname bij den Gemeente-ontvanger, waaruit blijkt dat er f380.58'/2 in kas was. c. Eenige goedkeuringsbesluiten van Ged. Staten. Al deze stukken worden voor ken nisgeving aangenomen. d. Schrijven van Ged. Staten waarbij ter voldoening aan de voorschriften in de art. 73 tot 104 der Gemeente wet wordt gezonden een ontwerp— wijziging der regeling van de jaar wedden van burgemeesters, secreta rissen en ontvangers in deze provincie Met dit ontwerp besluit kan de raad zich vereenigen. 2. Aangaan geldleening voor bij bouw schoollokalen Bijz. Meisjes school. Voorzitter. De stand van zaken is zoo dat er twee lokalen gebouwd zullen moeten worden. In het begin van de week heeft de aanbesteding plaats gehad. Dit bedrag moet de gemeente aan het bestuur verstrekken en nu zit er niets anders op, dan dat we een leening aangaan. De totale kosten bedragen ongeveer f 13.000. Hierbij inbegrepen de kosten voor den architect en heel het meubilair. We kunnen er niets aan doen. 't Is een wettelijk voorschrift. A. Segeren. Wie is eigenlijk de aannemer? De een zegt iemand uit Den Berg en van een ander hoorde ik dat 't een uit de gemeente was. Weth. v. d. Veeken. Iemand uit Den Berg was de laagste inschrijver, maar op advies van den architect werd het werk gegund aan op een na den laagsten inschrijver uit Made. Norbart. Is er geen begrooting ge maakt Voorzitter. Die heeft 't School bestuur. v. d. Veeken. De architect wou nog vandaag alles opgeven. v. d. Reijt. Voor de meubileering van ieder lokaal kan men rekenen op f700.-. Voorzitter. Laten we besluiten een leening aan te gaan tot een maximum van f 13.000. De zaak is door omstan digheden al zoo lang hangende. Door dat B. en W. de plannen lieten wijzi gen hebben we reeds eenige duizen den guldens kunnen besparen. Norbart. Geldt de gunning volgens 't bedrag van den laagsten inschrijver De Voorzitter antwoordt bevesti gend en vraagt goedkeuring om tegen 47a pCt. een geldleening aan te gaan. W. Segeren. Dat zal wel gaan. De Boerenleenbank leent ook wel tegen 47a pCt. Norbart. De afschrijving zal toch ook wel van invloed zijn op het percentage. Voorzitter. Wil de raad 't verder aan ons overlaien Dan zullen wij probeeren zoo goedkoop mogelijk geld te krijgen. Wordt goedgevonden. 3. Overdracht gemeentegrond aan het R K. Schoolbestuur inzake school- bouw. Voorzitter. De grond waarop de school gebouwd wordt is van de gemeente. Voor een goed verloop van zaken is het wenschelijk dat wij dien grond aan het Schoolbestuur overdragen. Volgens de wet zullen er drie schatters moeten worden aan gewezen, die de waarde van den grond zullen moeten taxeeren. Wij stellen u voor om het strookje volgens schatting der Commissie over te dragen. Wordt goedgevonden. 4. Vaststelling vergoeding ingevolge art. 101 der L. O. wet 1920 voor de Bijzondere Scholen over 1925. De Voorzitter zegt dat over 1924 de vergoeding per leerling bedroeg f5.15. Over 1925 zal dit echter f6.01 bedragen, waaruit dus blijkt dat de onderwijskosten zijn gestegen. 5. Vaststelling voorschot ingevolge art. 101 der L.O.wet 1920 voor de Bij zondere scholen voor 1927. Wordt vastgesteld als volgt R.K. Jongensschool te Made f 1597.45. R K. Meisjesschool te Made f 1539.76. Chr. Jongensschool Drimmelen f 165.87. De Voorzitter stelt voor om met het oog op een te kort aan kasgeld, de voorschotten in twee keer uit te betalen. Wordt goedgevonden. 6. Benoeming wegens periodieke aftreding der schatters voor de Rijks inkomstenbelasting. De aftredende ledenA. van Gils J. Vermeulen, Diepstraten en C. Stal werden herbenoemd. 7. Aanvulling installatie voorschriften van de N.V. P.N.E.M. De heer van Beek vindt het een goede verbetering die hoogst noodzakelijk is, Aan u juffrouw, dan is het goed. Wij zullen gaan en hij veroorloofde zich Gaston te doen opmerken, dat zijn kleeren met modder hespat waren en hij hloothoofds was. Ik zal u de kleeren van mijn over leden zoon leenen, dat is tenminste een vermomming. Volg mij even in dit kamertje. Weldra verscheen de oude Menoul en Gaston weer, de laatste hij na onher kenbaar en Valentine volgde hen tot aan den oever, waar de hoot vast lag en terwijl de schipper deze losmaakte, omhelsden de geliefden elkaar voor het laatst. Binnen drie jaar, riep Gaston nog, binnen drie jaar. Goeden dag, juffrouw, zei de oude schipper, en gij, mijnheer pas goed op. En met een krachtigen stoot was de boot midden in den stroom. Drie dagen later was Gaston, dank zij de zorg van den ouden Menoul, in het ruim van den AmerLkaanschen drie master Tom-Sones onder kapitein Warth verborgen, de boot vertrok den volgenden dag naar Valparaiso. XIV. Valentine stond onbeweeglijk aan den oever, zoo wit als een standbeeld en zag bet lichte vaartuig verdwijnen, dat het liefste, dat zij op aarde bezat, meevoerde. Het gleed over den stroom vlug als een vogel, die met den storm mee opvliegt en na eenige seconden zag zij niets meer, dan een klein zwart puntje, dat door den damp, die boven de rivier hing, nauwelijks te onder scheiden was. Gaston was vertrokken en gered, Va lentine kon zich nu onbevreesd aan haar droefheid overgeven. Het was nu onnoodig, de tranen, die haar bijna deden stikken, langer in te houden. Op dien edelen moed van zooeven volgde een doodelijke afmatting. Zij had een gevoel, alsof er iets in haar ge broken was, alsof dat scheepje, dat nu verdwenen was, 't beste deel van haar zelf had meegenomen, haar ziel en haar denkvermogen. Gaston had in den grond van zijn hart nog hoop behouden, doch zij niet; zij begreep, dat alles verloren was. Zij moest echter naar huis terug- keeren. Langzaam ging zij naar het kasteel terug, door dat kleine deurtje gaande, waar Gaston zoo dikwijls was binnengekomen, en toen zij het nu sloot, leek het haar alsof zij een on- overkomelijken scheidspaal tusschen zichzelf en het geluk zette. Voor dat zij naar haar kamer ging, liep zij rondom het kasteel, om naar de ramen van haar moeders kamer te gaan zien. Als gewoonlijk waren deze verlicht, want mevrouw de la Verberie bracht de nachten gedeeltelijk met lezen door en stond dientengevolge altijd zeer laat op. In het genot van een goed leven, vooral met het oog op gevaar. Norbart. Zullen de kosten voor in stallatie dan niet hooger worden van Beek. Heel weinig. Een aanslui ting die nu f 100.kost zal dan mis schien een f 8 meer kosten. Wordt goedgevonden. 8. Vaststelling kohier hondenbelas ting dienst 1927. Wordt vastgesteld tot een aangege ven bedrag van f 1055.—. 9. Vaststelling heifingspercentage. De Voorzitter deelt mede, dat aan Gedeputeerde Staten moet worden medegedeeld, hoe hoog het heffiings- percentage zal worden vastgesteld. In de gisteren gehouden vergadering van B. en W. heeft men een en ander be sproken. En waar 't afgeloopen jaar zooveel is gedaan voor openbare wer ken en onderwijs zien B. en W. zich genoodzaakt om 't hetfingspercentage van 27a te brengen op 3. Na een kleine discussie wordt al gemeen besloten het heffingspercentage vast te stellen op 3. 10. Aangehouden zaak eventueele wijziging haven- en kadeverordening. De Voorzitter zegt dat van den heer Norbart is ingekomen een schrijven betreffende redactie-wijziging van Art 5 der verordening. De wijziging be treft, dat schepen die in de haven komen voor eenige reparatie, vrijge steld moeten worden van kadegeld. De heer Norbart zegt, dat het de bedoeling is om Art. 5 weer levend te maken. Spr. heeft de redactie zoo uitgebreid, in het belang der industrie, dat ook een gemeente-belang is. Voorzitter. Wat verstaat U eigenlijk onder beschoeiing? v. d. Sluis, ik vind die heele redac tie omschrijving groote onzin, 't Gaat hier om de bevoorrechting van een enkele fabriek, namen zal ik maar niet noemen. Dan hebben wij er rekening mede te houden, dat de haven volgens con tract verpacht is en de havenmeester er zeker geen genoegen mee zal nemen als wij aan dit contract gaan tornen. De havenmeester is trouwens ook in zijn recht. Als de havenmeester ons een proces zou aandoen om schade vergoeding dan verliezen wij 't; onze dat op het platteland niet kostbaar is, bekommerde de egoistische gravin zich weinig om haar dochter. In haar eenzaamheid geen enkel ge vaar voor haar vreezend, liet zij haar volkomen vrijheid en Valentine kon bij dag en nacht doen wat zij verkoos, zonder dat haar moeder er eenigszins notitie van nam. Maar dieïi nacht vreesde Valentine gezien te worden. Men zou haar vra gen, waardoor zij er zoo uit zag, hoe bad zij haar vochtig kleed en de mod dervlekken moeten verklaren? Gelukkig kon zij zonder belemmering haar kamer bereiken. Zij had behoefte aan eenzaamheid, zij wilde nadenken en zich op de haar wachtende stormen voorbereiden. Voor haar werktafeltje gezeten, opende zij de beurs, die Gaston haar ter hand gesteld had en bekeek de sie raden die er in waren. Zij had gemakkelijk het kleinste, eenvoudigste ringetje aan haar vinger kunnen steken, maar zou haar moeder niet vragen waar dat vandaan kwam? Nog eens kuste zij de beurs in herin nering aan den afwezige en achter in een barer laden verborg zij den kost baren schat. Toen dacht zij, dat ze naar het kasteel de Clameran moest, om den ouden markies gerust te stellen en hem te zeggen, dat zijn zoon door een wonder gered was en nog leefde. Toen Gaston haar om dien dienst verzocht, had hij, door hartstocht ver blind, niet aan de hinderpalen gedacht, die zij zou ontmoeten, aan het gevaar, dat zij trotseeren moest. Valentine be greep dat alles, maar zij had gezworen het te doen en de gedachte kwam zelfs niet bij haar op, om haar belofte niet na te komen. De dag brak aan zij kleedde zich. Spoedig daarna, toen de dorpsklok het morgengebed luidde, zei zij tot zich zelf dat het tijd was, om te gaan en ging de trap af. De bedienden van het kasteel waren reeds lang op. Een harer, Mihonne, het meest voor den dienst van Valen- tine bestemd, was bezig, de vloer in den gang te schrobben. Als mama naar mij vraagt, zei Va lentine lot dc dienstbode, zeg haar dan, dal ik naar de vroegmis ben. Daar zij dikwijls op dal uur naar de kerk ging, bad zij van dien kant niets te Meezeil. Mihonne maakte dus ook geen aanmerking. De grootste moeilijk heid was op tijd voor bet ontbijt terug te zijn. Zij moest meer dan een mijl gaan, eer zij aan de brug kwam en evenveel om vandaar naar Clameran te komen. Dus in het geheel moest zij meer dan vijl' mijlen afleggen. Dade- j lijk begon zij zoo vlug mogelijk te gaan. De gedachte dat zij een buitenge wone daad ging verrichten, de onrust voor het gevaar gaven haar vleugels Zij vergat hare vermoeienis en dacht cr niet aan dat zij den nacht slapeloos had doorgebracht. Toch was het over achten, toen zij in de lange baan van mi spel hoornen kwam, die naar het groote hek van het kasteel Clameran leidt. Zij wilde er door gaan, toen zij even voor zich uit Saint-Jean, den ka merdienaar van den markies zag nade ren, dien zij kende. Zij bleef staan om hem op" te wachten en toen hij haar zag, verhaastte hij zijn schreden. Hij zag er ontroerd uit, zijn oogen waren rood, men kon zien, dat hij geweend had. Tot Valentine's groote verwondering nam hij zijn pet niet af, toen hij haar naderde en op onbeschoften toon vroeg: Gaat u naar het kasteel juf kans is dan verkeken en de gemeente wordt het kind van de rekening. Norbart. 't Komt me voor dat de heer v. d. Sluis zich met hart en ziel aan den havenpachter verkocht heeft. Als wij over de gemeentebelangen van Made spreken, dan staan vak- en havenbelangen stil, bij mij ten- minste. Als wij de industrie van Made niet in bescherming nemen, dan zijn we inkonsekwent. Ik bedoel met de redactiewijziging van art. 5 de geheele industrie van Made voor te staan. Er wordt hier geen naam genoemd. U zult zeggen, de havenpachter zal er schade door lijden Maar omdat v. d. Sluis met hart en ziel voor den haven pachter strijdt, streeft hij elk gezond oordeel voorbij. Hierdoor mag de raad zich niet laten leiden. We moeten alle belangen dienen met over het hoofd zien van persoonlijke kwesties. Als de havenpachter moreel kan bewijzen dat hij er schade door zou hebben, dan geloof ik niet, dat de raad onwil lig zou zijn om hem tegemoet te komen. De heer v. d. Sluis sprak over het verliezen van een proces, maar daar ben ik nog niet zoo zeker van. Want de verordening zegt, dat de raad, indien hij zulks noodig acht, van het contract kan afwijken. Voorzitter. Wij hebben er in de vorige vergadering al genoeg over gesproken. Thans hebben wij Uw voorstel (Norbart) bekeken, maar ons oordeel is nog ongewijzigd. Wij kun- nen er niet toe komen een art. zóó uit te leggen, dat wij aan een contract zouden kunnen tornen. Laat ons wach ten tot het contract is afgeloopen, dan zijn wij eerlijk gebleven, 't Zal nog een vraag zijn of we een eventueel proces zouden winnen, maar mij komt een proces niet wenschelijk voor. Dat kost altijd geld. Norbart. B. en W. hebben een raadsbesluit te eerbiedigen. Voorzitter. Dat doen wij ook. Het gaat nu over de wijziging der ver ordening en hieromtrent is onze mee ning nog ongewijzigd. v. d Sluis. De heer Norbart zegt, dat hij de algemeene belangen van den Middenstandsbond voorstaat, maar waarom dan alleen vrijstelling gegeven frouw? Ja. Als het terwille van mijnheer Gas-, ton is, vervolgde hij brutaal, dan doet u vergeefsche moeite. Hij is, gestorven juffrouw, terwille van een meisje, dat hij beminde. Valentine verbleekte bij die beleedi- ging, maar ging er niet verder op in. Saint-Jean, die gedacht had haar daar mee ten hoogste te beleedigen, was niet weinig verbaasd, toen zij kalm bleef. Ik ga naar het kasteel, hernam Valentine, om mijnheer de markies te spreken. Dan behoeft u niet verder te gaan. Waarom? Omdat de markies de Clameran heden morgen om vijf uur gestorven is, juffrouw. Valentine moest, om niet te vallen, tegen een boom leunen, waarbij zij stond. Dood, stamelde zij. Ja, antwoordde Saint-Jean met woedende blikken, ja, dood. Als een echte ouderwetsche bedien de deelde Saint-Jean de hartstochten zijns meesters, zijn zwakheden, vriend schap en haat. Zoo haatte hij dan ook de la Verberies en bovendien zag hij in Valentine de oorzaak van den dood van den markies, die hij sedert veertig jaafr bediend had en dien van Gaston, welken, hij hoogschatte. Wordt vervolgd. De Echo van net Zuiden, WaalwUksche en Laisgslraatsclie Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. van „DE ECHO VAN EET ZUIDEN". Prtjs der Advertentlön 20 cent per regel; minimum 1,50. Bfl contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrfldag des morgens om uiterlflk 9 uur in ons btzit zijn. OF 44)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1