Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. I Co. Di Vrouw vu du Bankier. FEUILLETON MIJNHARDT'S Hoofdpijn tabletten lii IJ DOOR NUMMER 30. WOENSDAG 13 APRIL 1927. 50e JAABGANflL a A m w W UITGAVE: WAALWIJKSCHE 6TOOMDRUJIKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. BINNENLAND. Bartjes leeft nog. België heeft een socialistischen mi nister van Arbeid. 'n Goeie dus, volgens de socialisten Iemand, die voor de onbemiddelde ouden van dagen een redder in den nood. een soort engelbewaarder is. „Het .Volk" zwijmelt van vreugde over dien man zooals een bakvisch doet over haar eerste bouquet van „hem." Want. zegt het roode orgaan; die socialistische minister gaf eerst aan ouderdomsrente720 francs per jaar. 720 francs is volgens Bartjes f 50.40. Dit bedrag is] nu door hem ver dubbeld. Wordt dus 1440 francs Of te wel in harde Nederlandsche guldens: f 100.80. Leve de roode Belgische minister Geeft hem 'n lintje! Mag niet Steekt de vlag voor hem uit Mag ook al niet Wat dan wel Blijft kalm, want krijgen de oudjes in België f 100 80 de Nederlandsche oudjes ontvangen eon ouderdomsrente f I5ó per jaar Dat is f 55 20 méér 1 Oftewel 50°/o Dat deed bij ons niet een rooie minister. Maar een katholieke. Minister Aalberse. Het Volk moet niet zoo met francs gooien. En de boel niet 'n tikje beduvelen. Bartjes leeft nog D.v.N. De ontwapeningsleus der socialisten. De Geld. schrijft De socialisten laten geen gelegenheid ongebruikt, om hun ontwapeningsijver van de daken te preeken. De Nederlandsche socialisten wel te verstaan. Maar nu de praktijk. De kopstukken uit Frankrijk tappen uit een heel ander vaatje. Te Genève is de Fransche socialist Paul Boncour de man die daar moet meehelpen voorstellen voor de groote ontwape ningsconferentie in elkaar te zetten. Nu zou men zeggen, daar zal hij dan wel een voorbeeld zijn om de ontwapeningsplannen te steunen Maar wat blijkt? Boncourt verzet zich uit alle macht zelfs tegen het voorstel, de zware bewapening aan kanonnen en tanks te helpen verminderen. Ziedaar de socialisten in de practijk. Woorden bij de vleet. Maar de daden.... Geen spoor er van. En in België al precies 't zelfde. Blijkens de definitieve tellingen van het Centraal Bureau zijn er in de provincie Groningen 125 stemmen te veel opgenomen, waardoor het totaal aantal wordt 155.474 inplaata van 155.595. De kiesdeeler wordt dien tengevolge hiervan niet 458 maar 454. De hieruit volgende berekeningen leiden er toe, dat de S.D.A.P. 1 zetel meer verkrijgt en de RK. 1 zetel minder, zoodat niet de heer Stiekema tot Statenlid wordt benoemd maar de heer G. B. van Lienen van Groningen. Ter gelegenheid van de officieele viering van zijn zilveren priesterfeest zal pater Borromaeus de Greeve op den 2en Paaschdag in de kerk van de H.H. Antonius en Lodewijk (Bosch kant) te Den Haag, des morgens om kwart over tien de Hoogmis opdra gen, waaronder pater Van der Geest OP, de feesipredicatie zal houden. Deze plechtigheid zal door den K R.O. radio-telefonisch worden uitgezonden. 's Middags van 3 uur tot half zes zal in „Huize Voorhout", Lange Voor hout 19, een receptie worden gehou den, waarbij de heeren dr. L. N. Deckers en Albert Vogel den jubilaris zullen toespreken. BUITENLAND. Lord Cecil heeft aan Boncour laten weten, dat de Brltsche regeering zich in de onmogelijkheid bevindt om adhaesie te betuigen aan het Fransche voorstel tot een compromis inzake de beperking der bewapening ter zee. Bijgevolg zal Boncour in de ochtend zitting acte van deze beslissing nemen en aan hen, die ze namen, de verant woordelijkheid laten voor de gevolgen, die zij zeker zullen hebben op het lo1 der conferentie. De Italiaansche delegatie heeft aan den volkenbond meegedeeld, dat zij van oordeel is, dat Frankrijk te ver is gegaan op den weg der concessies en dat zij het Fransche compromis-voor stel in den b&staanuen tekst niet kan steunen. Uit Rabat wordt gemeld, dat in een vergadering van de Djebala stam men Hamid el Beggar, die het vorige jaar tot opvolger van Abd el Krim werd gekozen, de plannen voor een campagne in het voorjaar en den zomer heeft uiteengezet. Groote hoeveelheden wapens en munitie zijn uitgereikt. De vijandelijk heden zijn reeds begonnen. Volgens berichten uit Tanger moet de toestand in Marokko zeer ernstig zijn geworden, dat ter onder drukking van den opstand nieuwe versterkingen noodzakelijk zijn. Er werden de noodige militaire toe bereidingen getroffen voor een ep- marsch in het oproerige gebied. De sovjet regeering heeft aan den Chineeschen zaakgelastigde te Moskou een protest doen toekomen ter zake van de huiszoeking bij de sovjets te Peking. De nota bevat een aantal eischen, doch stelt geen sancties in het vooruitzicht. In China schijnt de krijgskans ge keerd. De Zuidelijken hebben niet al leen hun opmarsch moeten staken, doch ook zijn meerdere afdeelingen van hun leger weer over de Yangtse teruggeworpen, terwijl de Noordelijken zelf over een breed front schijnen op te rukken. Heden zijn aan de Chineesche na tionalistische regeering te Hankow en aan de autoriteiten te Shanghai de gelijkluidende nota's der vijf mogend heden, inzake de gebeurtenissen te Nanking, overhandigd. INGEZONDEN STUKKEN Geachte Redactie, Het ingezonden stukje van „Kiezer" voornamelijk aan 't adres van den heer van Gent, zal mogelijk eenige lezers aangenaam aangedaan hebben, anderen niet; maar van eenige be- teekenis en fair is 't niet. Ik behoef de partij van den heer van Gent niet op te nemen, dat zal hij desgewenscht zelf doen, maar ik zou toch willen zeggen, blijft ook in den verkiezings tijd eerlijk De heer van Gent durft eerlijk voor z'n meening uitkomen, doet zulks in openbare vergaderingen enz. wat heeft het dan b.v. voor zin om te schrijven „de lijst van Gent is om zeep gebracht", neen „Kiezer" de Democratische partij, waarvan de heer v. G. hoofdbestuurslid is, is niet om zeep gebracht. Dat de drie „democratische" partijen samengaan, is tactisch zeer verklaarbaar, daarmee zijn ze nog niet om zeep, maar men gaat samen om practisch resultaat te behalen, om zeker te zijn van een zetel, dat is toch niets bijzonders; dat zullen ook de Christelijken doen en dit is een zeer natuurlijk gebaar in een plaats als de onze. Waarom hoort daarbij „zelf ingenomenheid" en wat dies meer zijn. Ot is dat alleen aange grepen om den heer v. G. te treffen welnu dan is dat, zeker volgens ieder weldenkende erg unfair, waar den heer v G niets te verwijten valt in z'n politieke leven en z'n handelingen als zoodanig, ook niet in de kwestie Hartog. Dat mijnheer de Redacteur, wilde ik gaarne vastleggen in uw blad, dat daarvoor zeker wel een plaats zal ver- leenen. Met dank. Ook een kiezer. Ook hierover basta! Nu de candidaten Ingediend zijn, de partijen en lijsten gevormd, nu moeten wij de bespreking aanbeveling of het tegendeel van candidaten enz. naar de advertentie kolommen verwijzen. Drunen, 9 April 1927. Geachte Redactie. Mogen ondergeteekenden een klein plaatsje in uw blad om „Souffleur" even te antwoorden op zijn stukje van Zaterdag. Hoewel het heel geen zin heeft om thans met zoo'n bericht te verschijnen, willen wij al diens gepraat over politiek en trucs in eens uit de wereld helpen, door te verklaren, dat wij ons wel degelijk beschikbaar stellen om onzen zetel in den raad te blijven bekleeden, zoo de kiezers van Drunen dat wenschen. Geven dezen bij de a s. verkiezingen te kennen, dat zij zich liever door andere leden laten vertegenwoordigen dan Is het ons ook goed en willen wij gaarne voor anderen plaats maken. Wij meenen, dat Drunen bestuurd moet worden, zooals de overgroote meerderheid van der. raad dat gedaan heeft de laatste jaren en om dat algemeen belang te dienen daaraan wenschen wij gaarne mede te werken. Geachte redactie onzen dank voor de opname. Raadsleden van Drunen, W. Klerks. A. Th v. Hulten. Na bovenstaande duidelijke ver klaring en nu de candidaat-steiling een feit is geworden, kan hiermee deze aangelegenheid als geëindigd beschouwd worden. Red. Ingezonden Mededeelingen. Echo van het Zuiden, «n hiBfslrutsrkr Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1,50. Bij contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 Uur in ons bezit zijn. van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN' OF 48) Hebt g# hem dan gezegd Dat ge van een ander gehouden hebt? God beware my. en gU zult. hoop ik, ver standig genoeg zijn, ook daarover te zwij gen. Hoezeer Valentines wil onder haar moe ders despotisme stond, kwam haar oprecht heid nu in opstand. Gij zult moeten toestemmen, mama, dat een man te trouwen, zonder hem te beminnen, daar mfln hart een ander bemint, scliandelyk verraad zou zyn. De gravin had groote lust zich boos te maken, maar zij begreep, dat bedreigingen egen een door hel geweten geboden weer stand zouden afstuiten. Inplants van te gebieden, smeekte zij. Arm kind, zei zij, arme Valentine, als ge het vreeselyke van mjjn toestand ken- det. zoudt ge niet zoo spreken. Ge zijt de oorspronkelijke oorzaak van ons verderf geweest Weet ge wel, waartoe wij gekomen fVn? M«n selmldeisehers dreigen mij van hier te verjagen. Wat moet er van ons ge worden? Moet ik op mijn leeftijd van deur tot deur gaau en de hand uitsteken om aalmoezen te ontvangen. Wy zyn verloren en uw liuwelyk is ons eenig redmiddel. Op dit smeeken volgde kalme redeneering. W at zij Valentine vroeger als een groote schuld aangerekend had. noemde zij nu een bagatel. Zou zij er haar echtgenoot minder om beminnen? Neen. Zou zij er minder ge lukkig om zijn? Neen. Waarom dan aar zelen Valentine was verbluft en vroeg zich af, of het haar moeder wel was, die zy zoo hoorde spreken, over een zaak, waarbij eer of plicht op het spel stond, die trotsche en onhandelbare vrouw, die nu op eens alle woorden van haar geheele leven logenstrafte. Helaas ja, zij was het. Valentine wist niet, tot welke hulpmid delen zoo een karakter kan besluitei dat door eigenbelang verblind is. Zij wist niet welken diepen afgrond het ongeluk hem be reidt. die den moed niet heeft het waardig te dragen. De schandelijke drogredenen barer moe der bewogen haar volstrekt niet, maar zy mist© de kracht en den moed, de tranen van de gravin te weerstaan, die, ziende dat haar plan niet lukte, op haar knieën was geval-' len on haar dochter mei gevouwen handen smeekte haar te redden. Meer bewogen dan ooit tevoren, door honderd tegenstrijdige gevoelens overmand, durfde Valentine noch weigeren, noch iets beloven: zy vreesde de gevolgen van een overhaast besluit en smeekte haar moeder haar minstens eenige uren uitstei te geven, om na te denken. Dit dorst mevrouw de la Verberie niet te weigeren; zij gevoelde dat aandringen nu onvoorzichtig zou zijn. Gy wenscht het, zei zy. ik ga nu weg. Beter nog dan uw verstand, zal uw hart u zeggen, dat gy kiezen moet, een wensch te blijven koesteren, die nooit vervuld zal worden, of uwe moeder te redden. Daarop verliet zy het vertrek, veront waardigd. maar vol hoop. En zij had reden te hopen. Tusschen twee plichten geplaatst, beide even gebiedend, even heilig, maar lijnrecht tegenover elkaar staande, wist Valentine niet duidelijk te onderscheiden welke het zwaarste was. Moest zij haar moeder aan de grootste ellende prijsgeven? Moest zij het vertrouwen en de liefde van een achtenswaardig man misbruiken? (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). Wat zij ook besloot, voor haar bleef al tijd een leven vol verwijt en berouw over. Achwaarom had zy geen raadgever naast zich, iemand die haar ter zijde stond. Waarom was die bescheiden, zachtaardige vriend nu niet by haar, die haar reeds eenmaal in dagen van ongeluk gered had. Zij bedoelde den ouden dokter Itaget. Nog altijd beminde zy Gaston de Clame- ran en hoopte zy op zyn terugkeer. In de romans vindt men wel heldinnen, bij wie de deugd onwankelbaar vast staat. In het werkelijke leven vindt men zulke wondermensclien zelden. Valentine stelde zich Gaston nog altijd bloeiend en schitterend, als de held harer droonien voor; de tijd had den stralenkrans van haar afgod langzamerhand slechts wei nig doen verbleeken. Toen zy den volgenden morgen na een slapeloozen nacht bleek en afgemat op stond, stond haar besluit vast, den heer Fauvel alles te bekennen. Maar toen de avond kwam en zij hij liem was, en den dreigenden en smeekenden blik harer moeder zag. ontbrak haar de moed. Zy zei tot zichzelf: Ik zal spreken, maar morgen een andere dag. later. Deze tweestrijd ontging de gravin niet. haar vrees was echter verdwenen. De oude dame wist misschien by onder vinding, dat men verloren is, als men een moeilijke en pijnlijke daad volbrengen wil. en dit niet dadelijk doet. Wellicht had Valentine in het vreeselyke van haar toestand eene verontschuldiging. Misschien kwam er een nieuwe hoop in haar op. Een huwelijk, zelfs een ongelukkig, bood haar een verandering aan. een verlich ting harer ondragelijke smart. Soms dacht zy in hare onwetendheid, dat zy later, als zy intiemer met Fauvel zou zyn, het hem wel zou vertellen en dat hij haar vergeven en toch trouwen zou, omdat hij haar zoo innig beminde. Want hij had haar lief, daaraan viel niet te twijfelen. Het was niet de wilde harts tocht van Gaston, maar een warme liefde die zich op kalmer wijze uitte. En Valentine gewende zich langzamer hand aan zijn tegenwoordigheid, bekoord door dat onverwacht geluk, die tecdere op- lettendlieden, die haar gedachten tegemoet kwamen. Niet dat zij André beminde, maar eene scheiding zou haar toch zwaar gevallen zijn. Terwijl de jonge Ingenieur Valentine het hof maakte, gedroeg de oude gravin zich voorbeeldig; zy had goed nagedacht over liet door haar te volgen gedrag en besloten, niet meer bij haar dochter aan te dringen, niet meer met haar te kibbelen, en beweerde met de grootste onderworpenheid, dat zij geen invloed op liet besluit harer dochter wilde uitoefenen. Daarentegen klaagde zy steeds over ar moede en deed, alsof zij op het punt stond gebrek te lijden. Zy had haar maatregelen zoodanig genomen, dat do deurwaarders haar niet meer met rust lieten. Het regende rekeningen en brandbrieven op la Verberie en al die papieren toonde zy Valentine, er bijvoegende God geve, dat wij voor uw huwelijk niet uit het huis worden gezet, lief kind. Daar zy wist genoeg invloed op haar dochter te hebben, om deze liet stilzwijgen op te leggen, liet zy haar toch geen enkel oogenbllk met André alleen. •Als zij maar eens getrouwd zijn. zal het wel in orde komen, dacht zij. Evenals de ongeduldige André, verhaastte zij de bruiloft. Zy liet Valentine geen tyd tot zichzelf te komen of een oogenblik na te denken. Zij hield haar dochter voortdu rend bezig, nam liaar geheel in beslag en verdoofde haar met duizenderlei kleinighe den. Dan was er een japon te koopen, een voorwerp van haar uitzet te veranderen, dan een visite te maken of weer iets anders te' doen. Zoo brak de avond voor den grooten' dag aan. Zij was angstig en vol hoop, zooal9 een speler op een beslissend oogenblik in het spel. Op dien avond was Valentine voor het eerst met den man alleen, die morgen haar echtgenoot zou zijn. Zy had zich in den salon teruggetrokken, door nog grooter angst beheersc-ht dan an ders, toen hy binnenkwam. Toen hy haar tranen zag en bemerkte, hoe verward zy was, ham hij haar bij de band en vroeg wat- haar deerde. Ben ik uw beste vriend niet? Moet ik In buisjes 6Qen30ct Kiespijntabletten Eveneens in buisjes van 60 en 30 cent BIJ APOTH.EM DROGI STER I dan ook niet in uw verdriet dc°len? Waar om die tranen? Zy stond op het punt hem alles te beken nen. maar opeens kwamen haar de gevolgen voor oogen. De smart van André, de woede van haar moeder, haar verloren toekomst, neen, nu was het te laat, en in snikken uit barstend riep zij uit: Ik ben bang. HU begreep dien angst, den schrik voor het onbekende, en poogde lmar gerust te stellen, te troosten.'en was geheel verbaasd te zien, dat zyn goede woorden, inplaats van te kalmeeren. nog meer opwonden. Juist kwam mevrouw de la Verberie aan. Men moest liet contract teekenen en André zou niet weten, dat Valentine hem zou toe- behooren, mei de liefde voor een ander in het hart. Den volgenden dag werd bij prachtig len teweer In de dorpskerk het liuwelUk van André Fauvel en Valentine de la Verberie voltrokken. Van den vroegen morgen af had het kas teel zich met vriendinnen van de jonge bruid gevuld, die, volgens gewoonte, de laatste hand aan liaar trouwtoilet zouden leggen. Zy deed alle moeite kalm te blijven en zelfs te glimlachen. Maar haar gelaat was even wit als haar sluier. Het .scheen haar toe dat de waarheid op haar gelaat was te lezen en dat haar wit toilet bittere spot was. een diepe vernedering. Zy huiverde toen liaar beste vriendin haar naderde, om liaar den bruidskrans op te zetten; zij verbeeldde zich, dat die haar hoofd zou verbranden. ZU verbrandde het niet. maar en eindje tyzerdrand, dat slecht vastgehecht was, gaf haar een schram over het voorhoofd, zoodat het bloed te voor schijn kwam en zelfs een druppel op haar japon viel. Wat een slecht voorteeken. Valentine was op het punt in zwijm te vallen. Maar voorteekenen bedriegen en de proef hierop is, dat men een jaar na de huwelijks voltrekking beweerde, dat Valentine de ge lukkigste der vrouwen was. Gelukkig! Ja, zU zou het volkomen ge weest zijn, indien zU had kunnen vergeten. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1