Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. PASCHEN. Co. Do Trouw (oo deo Bankier. BIGGELAAR'5 *BIKO* FRÏS0-BAAI odor, vmuum mis*.ra De oogen open. FEÜILLETO KOFFIE a cl lmet overleg NUMMER 31. ZATERDAG 16 APRIL 1927. 50c JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38, Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. Voor velen, en niet het minst onder de moderne heidenen, is Paschen wat natuur-poëzie voor 't oogenblik. Men is recht blij om het nieuwe leven dat overal openbreekt, men is blij in een absoluut stoffelijk genieten en spreekt dan van een natuurfeest, waarbij ech ter elk hooger sentiment vreemd is. Voor den Katholiek, voor den Chris ten heeft Paschen echter een hoogere beteekenis en is de Verrijzenis van Christus iets meer dan wat loos natuur-gemijmer. Zeker, men hoefl geen geestelijke verstarring, ook door de natuur kan men tot God komen (echter niet zonder geestelijk verband) maar voor ons wil het Paas'chfeest vóór alles zijn„de redding uit den dood tier zonde en onze aanneming tot het leven in en met Christus; maar ook: de belofte van eeuwig leven. De Verrijzenis van Christus is het machtigste getuigenis van ons Chris telijk geloofsleven, is een der heer lijkst* vruchten van Christus' lijden en sterven en de grootste overwin ning der liefde. Overal hooren we een rauw roepen om vernieuwing, maar zonder geloof aan de Verrijzenis, zonder de Opstan ding, welke immers is het begin van een nieuw leven met God, kan ervan vernieuwing sin den waren zin geen sprake zijn. Dood en leven streden in den Zaligmaker een feilen tweekamp, waarin het kwaad moet worden over wonnen. Zoo is het ook in 't geheele leven van den mensch. Wil de massa zich vernieuwen, dan zal eerst het individu moeten herrijzen tot een beter leven. Zoolang de persoonlijke mensch zich niet heeft uitgediept, niet den vuurdoop heeft ondergaan, zal ook de massa zich niet kunnen vernieuwen. De wereld heeft nog steeds het Verlossingswerk, oorzaak en doel van Verlossing en Verrijzenis, te onder gaan. Is men hiervan ernstig door- Goedkooper dan elke andere en toch goed Cebn. v. cIJTdióóelaap minnen, het is herrijzen en leven' leven den langen blijden dag van zielejubel der kinderen Gods. Paschen, vreugdig Zonnefeest, dat kleur geeft in ons leven, kom als een eeuwig lied in ons zingen 1 Paschen, ons Zegefeest. Onze harten zijn opengegaan en het licht en de warmte zijn binnengevallen, licht van geloof en gloed van de Liefde, die Christus is. Dwaas wie norscli de stralen weert over hem gaat ongeroerd heen de zon en het licht en de schaduwen die achterblijven zijn de schaduwen des doods. Zie, in deze overweging is ons pad zonbeschenen volgen wij zoo anzen Verlosser, stil dragend ons kruis, en dankbaar volgend Zijn hand, die ons de glorie wijst. Zoo zij het een Zalig Paaschfeest 1 drongen, en wordt door ieder mensch het Christendom naar waarheid be leefd, dan zal er in onze harten een wijde en blijvende Paaschvreugde dalen, die zich stil vastzet tot een vrede met God en de menschen. De moderne-tijdgeest in onze eeuw van vervlakking geeft weliswaar .vreugde', maar een die is en wordt tot een bestiale pret, een duivels- genot. Want grijpt men in onze dagen niet wederom naar een stelregel der ouden: „Laat ons eten en drinken, morgen immers zullen we sterven". Er is slechts één redmiddel om ons leven, dat immers gericht moet zijn op de eeuwige verrijzenis, op een hooger plan te brengen, n.l.Alles hernieuwen in Christus/ Ja, slachten we het beestmensch in ons, maken we ons.rein en nieuw van binnen, wit als d$ blanke morgen waarin Christus verrees. Dan zullen we jubelen, want d&t is Paschenjubelen, gelooven, hopen, i De uitslag van den Statensfembus- strijd gaf reeds aanleiding tot velerlei beschouwingen. Aan belangstelling heeft het bij de verkiezingen der vorige week zeker niet ontbroken en wij mo gen gelukkig vaststellen, dat de over- groote meerderheid van onze katholieke kiezers het bewijs heeft geleverd de groote beteekenis der verkiezingen voor de Provinciale Staten te beseffen. Het is heelemaal uit met de oude rede neering, dat het er bij de Statenver kiezingen weinig op aankomt of men al dan niet ter st.mbus gaat. Niet langer beschouwt men de Staten der Provincie als een lichaam, dat slechts voor wegen en dijken heeft te zorgen en zich met de eigenlijke politiek niet heeft in te laten. Meer en meer is men gaan inzien, dat het Statenlidmaatschap veel kennis en toewijding vordert van hem, die het bekleedt en, laat het dan een eereambt zijn, een eereambt is, dat zware verplichtingen en een groote ver antwoordelijkheid medebrengt. Sinds de wet voorschrijft, dat de leden Mer eerste Kamer door de Provinciale Staten gekozen worden naar het stelsel der evenredige vertegenwoordiging is daarenboven de politieke beteekenis der Statenverkiezingen nog grooter jeworden dan zij vroeger al was. Thans is het mogelijk, dat het van één enkele stem, al of niet uitgebracht b.v. op de Katholieke lijst voor de Staten van Noordbrabant, afhangt of één Katholiek meer of minder tot lid der Provinciale Staten en straks één Katholiek meer of minder tot lid van de Eerste Kamer gekozen zal worden Uit de deelneming aan de stemming bij de laatste ver kiezingen mag worden afgeleid, dat de meeste kiezers hebben begrepen welk een gewichtige opdracht hun werd gegeven toen zij ter stembus werden opgeroepen. En de uitslag Wij kun nen het er over eens zijn, dat zij voor de Katholieken geen reden geeft tot ontevredenheid en nog minder tot ontmoediging. Door de Statenverkie zingen van 1923 werden 185 Katho lieken naar de Provinciale Staten af gevaardigd de Statenverkiezingen van 1927 brachten er 180. Een verminde ring dus met 5. Ondanks deze ver mindering blijft de Katholieke Staats partij nog altijd verreweg het sterkst verregenwoordigd in de gezamenlijke Statencolleges. De S.D.A P., die in getalsterkte op de Katholieke Staats partij volgt, blijft deze nog met 61 Statenleden achter. Maarde achteruitgang is er en voor dit feit mogen wij de oogen niet sluiten. De sociaal-democraten gingen sinds 1923 met 12 Statenleden vooruit, wij gingen 50-40-35-30 cU i per/4 pond Best en niet duur^iijï met 5 Statenleden achteruit. Deze achteruitgang is te erger, omdat in onze Katholieke gezinnen de meeste kinderen worden geboren. Bekijken wij den uitslag der stem- ming in Noordbrabant wat nader, dan zien wij, dat in 1923 bij de Staten verkiezingen 79, l6°/o der uitgebrachte geldige stemmen, gegeven werden aan de Katholieke lijst. Bij de verkiezingen der vorige week bedroeg dit percen tage 77.91. Een achteruitgang dus van 1.25°/o- Het stemmental der sociaal democratische lijst steeg van 4 88°/0 tot 5.40°/o van het totaal, Al moge deze uitslag aan het socialistisch dag blad „Het Volk" al geen reden tot juichen geven, ons moet hij toch stem men tot ernstig nadenken. Alle vrien den van het Noordbrabantsche volk moeten hun krachten inspannen om afzakking naar het socialisme te voor komen. Allereerst worde de eenheid onder de Katholieken bewaard. Zij, die leiding geven aan de politieke en sociale organisaties mogen zich angst vallig onthouden van alles wat eigen belang is niet alleen, maar zelfs van alles wat naar eigenbelang zweemt. Niets staat de ontwikkeling van een gezond katholiek openbaar leven meer in den weg, dan dat de onbaatzuchtig heid der leiders ophoudt boven elke verdenking verheven te zijn. Voorts schenke men bij voortduring zijn aandacht aan de sociale behoeften des volks. Men houde het oog geopend óók voor de behoeften van hen, die tot een andere klasse behooren, men beoefene oprecht en eerlijk de christe lijke solidariteit. En eindelijk: men bevordere met nimmer rustende toewijding het gods dienstig leven, vooral dat van het jonge volk. Wij kunnen er zeker van zijn, dat de stemmen, die in Noordbrabant werden uitgebracht op de lijst der S.D.A.P., voor het meerendeel afkom- De Echo van het Zuiden, Waalwylisclie en lianptrantsclie Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door bet gebeele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1,50. Bij contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. van „DE ECHO VAN EET ZUIDEN". OF 49) André aanbad haar. Hij liad zaken onder nomen en het geluk gehad te slagen. Maar hy wenschte zeer ryk te worden niet voor zichzelf, maar voor zijn geliefde vrouw, die hy met alle genot der weelde omringen wilde. Daar hy haar de schoonste aller vrouwen vond, wenschte hy haar ook het meest opgetooid te zien. Toen zy achttien maanden getrouwd wa ren, bracht zij een zoon ter wereld en een jaar later een tweede. Zij beminde deze hartelijk en voedde hen op volgens haren stand. Toch dacht zy nog veel aan Gaston en bezichtigde nu en dan met weemoed de sieraden der markiezin de Clameran, die zy alt yd zorgvuldig verborgen hield. Tusschenbeide dacht zyHet ongeluk heeft mij vergeten. Arme vrouw! Het ongeluk is een bezoe ker, die zich soms laat wachten, maar toch eens komt. XV. Louis de Clameran, de ttfeede zoon van den markies, behoorde tot die naturen, die onder een koud en onverschillig masker een vurig karakter verbergen, hevige hartstoch ten en woedende begeerten. Lang voor dat de gebeurtenissen aan- braken, <lie voor het huis (le Clameran zoo beslissend waren, sluimerden in zyn zieke hersenen overspannen ideeën en verbitterde gedachten. Oogenschijnlijk slechts op pretjes bedacht, wensohte die huichelaar een uitgebreider veld voor zyn hartstochten en verafschuw de de noodzakelykheid. die hem aan dat land kluisterde, aan dat oude kasteel, dat hem triestiger dan een gevangenis, kouder dan een graf geleek. Hy verveelde zich. Dat plattelandsleven, de kleine steden der huurt, alles was hem te eentonig. De ouderlyke band, die toch zeer zwak was, knelde hem en hinderde hem evenals een harnas, dat te nauw is. Hy dorstte naar onafhankelykheid, uit spattingen, geld, pleizier .kortom naar het onbekende. Hy hield niet van zyn vader en baatte zijn broeder Gaston. De oude markies was zelf schuld aan die hartstochten zyns zoons. Hy hechtte aan oude overleveringen en had wel honderd keer verklaard, dat de eerstgeborene uit een adeliyk huis alle goederen moet erven en dat Gaston by zyn dood. zyn geheele vermogen toekwam. Die onrechtvaardigheid bracht het ka rakter van Louis tot wanhoop. Gaston had hem echter lierhaaldeiyk ver zekerd. dat hy nooit van die voorkeur ge bruik zou maken en alles broederlyk met hem deelen zou. Louis was daar nooit door bewogeneen ander naar zichzelf beoordeelende, noemde hy het een belachelyke tentoonstelling van valsche edelmoedigheid. Die haat, welke zyn vader noch Gaston ooit bemerkt hadden, had zich door allerlei onbeduidende kleinigheden verraden, zoo dat het den bedienden reeds lang bekend was. Zy kenden hem zelfs zooi goed, dat zy op den noodlottigen avond, toen zyn val van het paard Gaston aan zijn vervolgers over leverde, aan geen toeval geloofden, maar onder elkaar het woord „broedermoord" herhaalden. Tusschen Louis en Saint Jean had zelfs een hevig tooneel plaats gevondende knecht had door zyn vyftigjarigen-trouwen dienst een vrijpostigheid verkregen, waar van hy wel eens misbruik maakte, door ruw en scherp te zyn. Het is ongelukkig, had hy gezegd, dat een zoo knap ruiter als gij, juist op liet oogenblik moest vallen, toen de redding van uw broer er van afhing, en La Verdure is niet gevallen. Louis had de zinspeling zoo goed 'begre pen, dat hy verbleekte en woedend had uit geroepen Ellendeling, wat wilt ge daarmee zeg gen? Dat weet gy wel, mynheer, had Saint •Tean geantwoord. Neen, spreek, verklaar u. De bediende had slechts met een blik geantwoord, maar deze was zoo vol betee kenis, dat Louis zich op hem wierp en er zeker een moord zou gebeurd zyn, als de overige bedienden niet tusschenbeide wa ren gekomen. Dat tooneel had plaats, terwyi Gaston door de velden vluchtte, om zy» vervolgers te ontkomen. Weldra verschenen dan ook de gendarmes en verhaalden dat Gaston zich in de Rhone geworpen had en zonder twyfel verdronken was. Met groote droefheid werd deze mededee- ling door allen ontvangen. Louis alleen bleef kalm, geen spier in zyn gelaat vertrok. zyn oogen straalden zelfs triomfantelyk en een geheime stem fluisterde hom toe: Nu zyt ge zeker van het vnderlyke erfdeel en den markiestitel. Nu was hy niet meer de arme jongste zoon, die terwille van den oudsten van alles beroofd zou zyn, hy was nu de eenige erf genaam van Clameran. De brigadier der gendarmes liad gezegdIk zal liet niet zyn, die dien armen gi-ysaard den dood van zyn zoon melden zal. Louis had noch de kieschheid, noch het gevoel van dien ouden soldaat. Zonder een oogenblik te aarzelen, ging hy by zyn vader en zei met vaste stem Myn broeder heeft tusschen liet leven en de eer gekozen Hy is dood. By die Woorden was de markies als door den bliksem getroffen, ter aarde gestort. De dokter, die men had laten halen, ver klaarde, dat zyn kunst hier niet by machte was te helpen. Tegen den morgen ving Louis nTet droge oogen den laatsten ademtocht zyns vaders op. Nu was hy heer en meester. De onrechtvaardige maatregelen, die den markies had genomen, om zyn oudsten zoon alles na te laten, keerden zicli nu na zyn dood tegen hem. IIy had het door regeling van het vrucht gebruik zoo weten te plooien, dat Gaston den da^ na zyn dood de erfenis kon ont vangen, nu ontving Louis die, zonder zelfs een bewys van zjjns broeders dood noodig te hebben. Hy was markies de Clameran, vry en ryk bovendien, tenminste betrekkeiyk ï-yk. Hy die nog nooit vyf-en-twintig francs in zyn bezit had gehad, kon nu beschikken over ongeveer 200.000 francs. Die onverwachte rykdom bracht hem het hoofd zoodanig op hol, dat hy zyn here kende luiichelary vergat. Men zag hem hl de begrafenis van den markies met gebogen hoofd en den zakdoek voor den mond, de door twaalf boeren gedragen doodkist vol gen. maar zyn blikken logenstraften zy houding. Men bemerkte den glimlach, dien hy onder die voorgewende smart verborg. Het graf was nauwelijks gesloten of Louis verkocht op het kasteel al het mogelyke paarden, rijtuigen en wapens. Den volgen den dag zond hy alle bedienden weg, de armen, die gedroomd hadden hun dagen onder het gast vry e dak van Clameran te eindigen. Eenige smeekten hem met tranen in de oogen, hen in zyn dienst te houden, al was het zonder loon. Maar hy ontsloeg allen. Hy berekende alles. I)e notaris van zyn vader, dien hy ontboden had, verscheen. Hy teekende een volmacht tot den verkoop van alle gronden en ontving als eerste voorschot 20.000 francs. Vervolgens sloot hy op een avond in het eind der week alle deuren van het kasteel, waar hij dacht nooit te komen en over handigde de sleutels aan Saint Jean, die een klein huisje dicht by Clameran bezat en daar bleef wonen. Arme Saint Jean, hy vermoedde niet, dat toen hy Valentine verhinderde naar Louis te gaan, hy zyn beminden Gaston ten twee- den male verloor. Toen hij de sleutels in ontvangst nam, waagde hij de vraag Zullen wy het. iyk van uw broeder niet laten opzoeken? En als men het vindt, wat moet er dan mede gebeuren? Ik zal hy myn notaris alle bevelen achterlaten, antwoordde Louis en hy ver- wyderde zich. alsof de grond van Clameran hein onder de voeten brandde. Hy begaf zich naar Tarascon, waarheen hy zyn ba gage reeds verzonden had en ging daar in den postwagen, die van Marseille naar Pa- i-ys reed. De spoorweg was daar toen nog niet aangelegd. Rindelyk vertrok hy. de zware wagen zette zich in beweging, en reed, door zes paarden getrokken, weldra flink van door, hy iederen bocht van den weg een teeken tusschen liet verleden en de toekomst over- schrydende. In een hoekje van het rytuig gedoken, genoot Louis de Clameran reeds vooruit van 't pleizier dat hem wachtte. Als einddoel van zyn reis zag hy liet groote, schitte rende Pai-ys voor zich. Ja, hy ging naar Parijs. Is dat niet het land van belofte, de wonderstad, waar ieder Aladin een lamfr vindt? Daar worden immers alle plannen ver vuld, alle droomen verwezeniykt, daar sla gen alle pogingen, daar worden alle harts tochten, nlle begeerten bevredigd Daar gaan de dagen om als uren en worden de nachten in genot doorgebracht. In twintig schouwburgen weent het drama of lacht 't biyspel, terwyl in de opera de mooiste vrouwen der wereld, schitterend van dia manten, zich in de muziek verlustigeu. Overal vrooiykheid en genoegen. Wat een droom. Het hart van Loui9 zwol van ver langen en hy vond dat de paarden te lang zaam liepen. Hy dacht geen oogenblik met smart aan het verleden. Wat konden liem nu zyn va der en broeder schelen? Iiy spande alle veerkracht van zyn geest in, om in het ge heimzinnige zyner toekomst, die hem te Parys wachtte, te dringen. (Wordt vsrvolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1