Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. F IS Co. Do Vrouw ion ia Bankier. N FEUILLETON NUMMER 34. WOENSDAG 27 APRIL 1927. 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJK8CHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdresEOHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. BINNENLAND. R. K. Handelshoogeschool. De blijken van sympathie, waar deering en steun voor de R. K. Han- delshoogeschool te Tilburg, blijven inkomen, zelfs van de verste grenzen der wereld. Zoo mocht de Rector, Dr. Th. Qoossens. een hoogst waardeerend schrijven ontvangen van Mgr. Arthur ürossaerts, uit Den Bosch afkomstig en thans Aartsbisschop van de onlangs gestichte Kerkprovincie San Antonio in Texas. Z D. H. schrijft daarin.dat hij trotsch is op zijn Neerlandsch bloed, nu in zijn vaderland van jaar tot jaar het Roomsch leven zich krachtiger ontwikkelt, zoodat het steeds meer en meer een „object-lesson" wordt voor andere landen En onder afbid ding van Gods rijksten zegen over dit groote werk betreurt Z. D. H. het zelf geen fïnantiëelen steun te kunnen schenken, omdat de zorgen voor de honderden priesters en zusters, die uit het nabije Mexico naar zijn diocees zijn gevlucht, alle beschik bare middelen opeischen. Doch voor dien finantiëelen steun zal Nederland zt'K wiilen en ook kunnen zorgen. Via de girorekening no 124965 der R. K. Handelshoogeschool of den penningmeester denhoogedelgestr. heer H. Blomjous. zijn reeds vele bijdra gen binnengekomen, dikwijls verge zeld van een schriftelijke sym pathiebetuiging voor de mooie en groote onderneming Zoo schreef dezer dagen een zeer bekend katholiek ac countant bij zijn gift van vijf honderd gulden: .lk heb dit bedrag hooger gesteld, dan oorspronkelijk in mijn bedoeling lag, als waardeering voor den economischen opzet der school". Dat geeft aan het Curatorium nieuwen moed, om op den ingeslagen weg voort te gaan. Maar moge tevens zoo'n sprekend voorbeeld nog velen tot navolging opwekken 1 De jongste mail uit Ned.-Indië vertrok op 2 April met de „Slamat", die 12 April te Marseille arriveerde. Dienzelfden dag bracht de K. L. M. de post reeds in ons land dus in 10 dagen. Zondagmorgen te ongeveer half 12 heeft boven Zuid-Limburg een vliegtuig gecirkeld waaruit strooibiljetten en Bel gische vlaggetjes werden geworpen. De strooibiljetten behelsden een oproep tot aansluiting van Limburg bij België in het belang van den voorspoed van Maastricht en de broederschap tusschen beide volken. Enkele Franskiljons of annexionisten hebben onlangs op een donkeren nacht in het dorpje Roosteren en omgeving plakkaten opgeplakt om te trachten de Limburgers warm te maken voor een eventueele verbinding met België. 't Is stil en in den donker gebeurd. Men heeft in onze Hollandsche pers en in de Belgische pers het geval besproken en het over 't algemeen 'n kwajongensstreek genoemd. Zooals kwajongens het in den regel niet bij één streek laten, zoo hebben ook de Belgische jongens het bij die eene streek niet gelaten. En dit stelt ons voor de vraag of 't nu nóg wel een kwajongensstreek is. Zondagmorgen kwart voor 12 komt uit Oostelijke richting op geringe hoogte een vliegmachine. Niets bijzondersoverkomt ons bijna iederen dag. Maar. vlak boven de stad regent 't plotseling duizenden circulairetjes van den volgenden inhoud: Limburgers, de Belgen hebben u niet vergeten. Laat ons, in alle vrijheid, als broeders onder elkander, eene vereeniging tus schen België en Limburg afspreken. De toekomst en de voorspoed van Maastricht en zijne provincie hangen van deze vereeniging af. In alle kleuren. Bovendien Belgische vlaggetjes. 't Schijnt een zaak waar geld achter zit. We vernamen, dat de Regeering direct was ingelicht. Eerst Roosteren, thans een vlieg machine met circulaires; wat zal nu volgen Het geval werd hier natuurlijk druk besproken en men was 't wel met elkaar eens dat 't zoo niet onbeperkt kon door gaan. Men vond het een schandaal. De Limburgers hopen dat ze den derden keer overdag komen en liefst te voet, dan kunnen ze met die heeren eens afwerken Naar wij vernemen is in de Maan dag gehouden commissarissenvergade- ring van deN.V. PhiLps Gloeilampen fabrieken besloten aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeel houders voor te stellen over het boek jaar 1926 na ruime aischrijvingen op gebouwen, op inrichtingen en op deel name in bevriende ondernemingen, uit te keeren op de gewone aandeelen een dividend van 16 pCt. en op de prefe rente aandeelen een dividend van 8 pCt. Men meldt aan de N. R. Crt. Nog steeds schijnen er personen te zijn, die, nadat zij in vroegere jaren vermogens- en inkomstenbelasting hebben ontdoken, blijven voortgaan met jaar in jaar uit onjuiste aangiften in te leveren, hoewel zij gaarne hun betrekking tot den fiscus zouden willen zuiveren. De vrees voor straf vervolging of wel de onzekerheid nopens de te betalen ontdoken be lasting weerhoudt hen, hun belasting zaken In het reine te brengen en voor het vervolg juiste aangiften te doen. Naar wij echter van bevoegde zijde hebben vernomen, wordt in gevallen, waarin de belastingschuldige geheel uit eigen beweging den inspecteur OF met de ontduikingen in kennis stelt, volstaan met vordering van de te weinig betaalde belasting over de aren, waarvoor de termijn van na vordering nog niet is verstreken, dus over ten hoogste drie jaren, zonder eenige verhooging. Strafvervolging zal tegen zulk een belastingschuldigeniet worden ingesteld. Bovendien kan aan hem, die de te weinig betaalde be lasting niet dadelijk en in eens kan voldoen, gelegenheid worden gegeven, t verschuldigde op eenlgszins langen termijn aan te zuiveren. Huldiging Mgr. Nolens. Het Gedenkboek voor den Jubilaris, Handteekeningen van vele be wonderaars uit tal van landen en ook van vele hoofdper sonen van den Volkenbond, Bij de groote huldiging gistermor gen in „Pulchri Studio" te 's Graven- hage van Mgr. Nolens ter gelegen heid van diens 40 jarig priesterjubi- eum werd na een rede van mr. Berger, burgemeester van Venlo't gedenkboek aangeboden. Naar wij vernemen, Is dit boek uit gevoerd in rood Levantijnsch marokijn, bewerkt in Louis XVI stijl, voorzien van rijk goudborduurse). De band is afkomstig uit de verzameling van den lieer Meijer Elte. Het binnenwerk, namelijk het schutblad, is van rood moiré, met goudborduursel en door Verschoor gemaakt. Daarachter prijkt het wapen van Monseigneur Nolens. Onmiddellijk daarop volgt de opdracht, welke zeer artistiek door de Gebr. Grevenstuk is bewerkt. In het boek komen de handteekeningen voor- van een groot aantal bewonderaars en vrienden van den prelaat niet alleen in Holland, maar uit Frankrijk. Duitsch- land. Italië Amerika, Spanje, België, en niet het minst uit Genève, hoofd personen van den Volkenbond en van de afdeeling Arbeid. Aan de Kon. Familie, voor H. M. voor Prins Hendrik, de Koningin-Moe der en Prinses Juliana, dus in totaal vier stuks, wordteen prachtexemplaar aangeboden van 't boek, dat over het leven en werken van monseigneur ge schreven fs Deze luxe-editie is In rood Levantijnsch marokijn gebonden, en bewerkt door den artist Mensing uit Bussum. Het boek begint met een groot portret van Mgr Nolens naar de schilderij van den schilder van Wely. Het bevat naast den tekst, foto's uit zijn jeugd, van zijn ouders, later in het parlement en in Genève en Was hington. Het boek besluit met een re productie van zijn bronzen beeld door Toon Dupuis. Gistermiddag te vier uur werd Mgr. Nolens van zijn woning afgehaald door oud-minister Aalbers om naar den grooten kring van belangstellenden en vrienden in „Pulchri" gebracht te worden. In het huidigingscomité hebben o a. behalve burgemeester mr. Berger, zit ting mr. dr. Deckers, oud minister Bongaerts en mr. Haaks, directeur der Oranje—Nassau mijnen. Bij de aanbieding van het huldeblijk hadden o.m. door hun tegenwoordig heid blijken van belangstelling gegeven de Ministers Lambooij, De Geer, Donner, Koningsberger en v. d. Vegte. De oud ministers van Karnebeek. de Staatsraden Harte van Tecklenburg, de Vries Cort van der Linden, Lim burg en Kooien, tal van leden van de Staten Generaal en het corps diplo matique. Toen even 4 uur Mgr. Nolens, ge huld in het waardigheidskleed van Protonotarius Apostolicus, de groote zaal van „Pulchri Studio" werd binnen geleid, v/as de zaal reeds geheel ge vuld met belangstellenden. Namens het Comité werd het woord gevoerd door den ondervoorzitter Mr. B. M. Berger, burgemeester van Venlo, de gebjorteplaats van Mgr. Nolens. Vervolgens werd het woord gevoerd door jhr. M D. J. de Geer, de voor zitter van den Ministerraad^^ama Mgr. Nolens zijn erkentelijkheid be tuigde aan de beide sprekers voor de buitengewoon vleiende woorden, welke zij tot hem gesproken hadden. Eveneens bracht hij dank aan de schenkers van het Gedenkboek en de Bronzen Buste. Spr. aanvaardt deze materieele huldeblijken met een dank baar hart jegens allen, die aan de totstandkoming ervan hebben mede gewerkt, in het bijzonder de twee eere-voorzitters Mgr Schrijnen, Bis schop van Roermond en Mgr Schioppa, den Pauselijken Internuntius. De grootste hulde voor spr. is echter de aanwezigheid van zoovele personen De Echo van het Zuiden, en Laifstnitsehe Courant. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1,50. Bij contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. van „DE EOHO VAN HET ZUIDEN". .,2) Het is een slimme vos, zei hij. te slim zelfs. Ik heb nooit een goed idee van hein gehad sinds hij getrouwd is, wat geen mooie streek van hem was. Mihonne was al vfjftig jaar toen hy haar vroeg, terwijl hij er nog geen vijfentwintig telde. U begrijpt dat het hem om het geld, niet om de vrouw te doen was. Die arme dwaze heeft zich verbeeld, dat die jongen haar beminde en gaf hem haar hand en haar duiten. En hij heeft er van geprofiteerd, onder brak Piloret. Ja, dat is waar, Tougeroux heeft zijn gelijke niet om geld te verdienen. Hij is nu rijk, maar hij moest inzien, dat hij dien rijkdom aan Mihonne te danken heeft. Dat hij niet van, haar houdt, is te hegrijpen, want zij ziet er uit als een grootmoeder, maar dat hij haar niets gunt en slaat als een hond, dat is schandelijk. Hij wenscht haar zes voet dieper onder den grond, zei de schipper. Nu. hij zal er haar spoedig kunnen brengen. Zij teert weg, de arme, sinds Tou geroux een straat meid bij zich in huis nam. wier meid zij is. Zij landden en Joseph en de markies gin gen op weg, nadat zij den schipper hadden verzocht, hun terugkeer af te wachten. Tougeroux woonde op een mooie, goed on derhouden hoeve. Joseph vroeg naar den baas. Een jongen antwoordde dat mijnheer Tou geroux op het veld was. maar dat hij hem zou roepen. Weldra verscheen hij dan ook. Hij was 'n klein man, met een roodeu baard en onrus tige oogen. Hoewel hij beweerde den adel te verafschuwen, maakte de kans op een voordeelige zaak hem toch 'zeer beleefd. Tougeroux liet Louis in zijn kamer en ontvjng hem met mooie buigingen en zei: ..mijnheer de markies", zonder eind. Toen hij binnentrad, had lijj een klein oud vrouwtje, dat in een hoek by den haard stond en koortsachtig beefde, ruw bevolen, dadelyk naar beneden te gaan, om een flesch wyn voor mynheer den markies de Clame- ran te halen. Zy kromp ineen by het hooren van dien naam, alsx>f zy een electrischen schok gekre gen had. Het scheen dat zy iets wilde zeg gen. maar een blik van haren tiran, deed de woorden op haar lippen verstommen. Verstrooid gehoorzaamde zy en keerde met een flesch en drie glazen terug, die zy op tafel zette. Daarna nam zy haar plaats by den haard weer in en vergat door den markies te bekyken te luisteren. Was dat werkelijk de groote, vroolyke Mihonne, die de vertrouwde van Valentine de la Verberie geweest was? Valentine zelf zou dat uitgeteerde vrouw tje niet herkend! hebben, zoo verwelkt en ge rimpeld als zy was. Alleen zy, die op het platteland hebben geleefd, kunnen begrypen wat de jaren en het ongeluk van een vrouw, kunnen maken. Onder tusschen zaten Joseph en Tougeroux te onderhandelen. De koopman noemde een bespottelyk lagen prys, daar hy voorgaf al les voor afbraak te koopen en het daarom hetrekkeiyk geen waarde had. Voor Mihonne was de tegenwoordigheid van den markies een gebeurtenis, die haar geheel veranderde. Het was de trouwe ziel moeilyk gevallen tot nu toe aan niemand te hebben durven hekend maken, dat Gaston niet verdronken was. Haar gehechtheid aan Valentine had Mi honne den moed gegeven te zwygen, hoewel zy er zich steeds een verwyt van maakte en dikwijls dacht, dat haar ongelukkig lot een straf voor het zwygen was, maar van daag zou zy spreken, de tegenwoordigheid van Louis deed haar dit besluit nemen. zy zag er geen zwarigheid in het Gaston's broeder te zeggen. De zaak liep ten einde. Er was afgespro ken. dat Tougeroux 5280 francs zou betalen voor het kasteel en den grond en dat het overblijfsel der meubelen aan Joseph gege ven zou worden. De kooper en de markies gaven elkaaT de hand. met de woordenDat is afgesproken. Tougeroux ging daarop zelf naar den kei der om een flesch wyn te halen, om den koop te sluiten. Die gelegenheid was gunstig voor Mihonne en zy stond op, naderde den markies en zei met een fluisterende stem Mynheer de markies, ik moet li zonder getuigen spreken. My. vrouwtje? .Ta. u, het geldt een geheim. Wilt u van avond by zonsondergang onder dien noten boom komen, ik zal er zyn en u alles zeggen Haar man kwam binnen, en zy nam haar plaats weer in. Tougeroux vulde vrooiyk de glazen en dronk op Clamerans gezondheid. Toen zy weer in het bootje waren, vroeg Louis zich af. of hy wel naar dit zonderlinge rendezvous zou gaan. Wat zou die oude tooverheks van my willen? vroeg hy aau Joseph. Wie weet. Zy was l>y een vrouw in dienst, die, zooals myn vader zei, de bemin de was van uw broeder. In uw plaats zou ik gaan. U kunt by ons eten en dan kan Pirolel u overzetten. De nieuwsgierigheid deed Louis besluiten te gaan en tegen zeven uur bereikte hy de noteboomen. Reeds lang wachtte Mihonne op hem. O. zyt u daar. mijnheer, riep zy ver heugd, ik begon reeds te wanhopen. Ja, ik ben er, vrouwtje, wat hebt gy my 4e zeggen? Hebt ge niets van uw broeder gehoord mynheer de markies? Het speet Louis dat hy gekomen was, daar hy dacht dat de vrouw niet by zinnen wa <}y weet toch. zei liy, (lat myn arme broeder zicli in de Rhone heeft geworpen en verdronken is. Neen. mynheer, dat is hy niet, hy is gered en heeft aan mejuffrouw Valentine opgedragen, het aan den markies de dame ra n te gaan zeggen. Saint Jean heeft haar verhinderd zulks te gaan doen. Later wilde ik u een brief brengen, doch toen was u vertrokken. Louis verschrok op liet hooren dezer woor den. Houdt gy geen droomen voor werkelijk heid? vroeg hy. Weet gy soms nog meer? Alleen dat Valentine met een ryken bankier in Pnrys getrouwd is. Hoe heet die bankier? André Fauvel. Mihonne wilde nog meer zeggen, toen zy op ruwen toon haar naam hoorde roepen. Myn man roept my. riep zy verschrikt en zoo snel als hare beenen het toelieten, snelde zy naar de hoeve terug. Zy was reeds eenigen tyd in huis. toen Louis nog onbeweegiyk op dezelfde plaats stond. Iiy verwyderde zich, denkende: Dat zou vreeseiyk zyn. als Gaston nog leeft en zyn geld komt opeischen, dat moet ik onderzoeken. Waar is Gastonheen ge gaan? Leeft hy nog? Wat is van hem ge worden? Misschien kan ik daar nog wel party van trekken. Voor alles moet ik zien te onderzoeken, wat er van Gaston gewor1 den is. XVI. i In de twintig jaar van haar huwelflk had mevrouw Fauvel, geboren Valentine de la Verberie slechts één werkeiyk vgrdriet ge had en dat was een van die smarten, die ons gewooniyk in het diepst van ons gemoed treffen. In 1859 had zy haar moeder verloren, die tydens een harer vele bezoeken te Parys, aan een longontsteking bezweken was. Tot. haar laatste oogenblik was de gravin volkomen helder van geest geweest en eenige minuten voordat zy den laat9ten adem uit blies, had zy tot haar dochter gezegd Nu, heb ik geen geiyk gehad, toen ik u aanraadde om te zwygen. toep André u ten lniweiyk vroeg? My hebt gy een goeden ouden dag bezorgd en gy hebt een aangena- me toekomst voor u. Na dien dag herhaalde mevrouw Fauvel i die woorden dikwyis, zy had geen oogenblik reden tot verdriet gehad, zelfs geen traan ge- stort. Wat bleef haai' nog te wenschen over? Na al die jaren hleef André nog steeds voor haar, wat hy sedert den eersten dag j geweest was. By zijn niet verminderde liefde voegde zich die verrukkelyke intimiteit, die i uit overeenstemming van gedachten en een j onwankelbaar vertrouwen voortvloeit. Alles liep dat gelukkig huishouden m°e. j André had zich voorgenomen ryk te'worden i en die hoop was vervuld. Ja zyn wenschen i en die van Valentine zeker, waren vervuld. Hun twee zoons, Lucien «m Abel, waren even schoon nis hun moeder, edelmoedig en verstandig, de trots der familie en het hoofd bestanddeel van het liuiseiyk geluk. Men had dus alle reden te beweren, dat er niets aan Valentines geluk ontbrakals haar man en zoons 's avonds uit waren »n zy dan alleen was. had zy gezelschap van een allerliefst jong meisje. Madeleine, dat zy als haar kinderen opgevoed had en van wie zy evenveel hield nlsof het haar eigen dochter was. Het was een nichtje van den heer Fauvel, dat hare ouders reeds in de wieg verloren had. waarop Valentine haar tot zich nam. Op den dag van hare komst had de heer Fauvel verklaard, dat hy voor haar een som geld zou vastzetten en liet hy inderdaad 10.000 francs inschoven voor Madeleines bruidschat. Hy had er zich vervolgens een genoegen uit gemaakt met die 10.000 francs aardig om te gaan. Ijy die voor eigen rekening nooit twyfel- aehtige speculaties waagde, had met het geld van zyn nichtje op zonderlinge wyze gespeeld. Het was slechts een spel voor hein, dat hy altyd voortzette, zoodat die 10,000 francs een half millioen was geworden. Zy, die de familie Fauvel benydden, had den dus wel geiyk. (Woré* T«rrelg«0.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1