suras Quick Quaker g:b"™ünrwil? in W?rd,,8r Tnd^tleTngvanmLiooQ uit al lie deelen des lands, van allerlei -ELSHOUT. Ter gelegenheid van de nus. De collecte onder de H. Missen school aangekomen speeide de fanfare rang er atkomst. kermis werden door de afd. van den gehouden bracht ruim 1200.- op. 'eerst „La Paruissionale", daarna werd I Bijz. Vrijw.^ Landstorm de jaarlijksche Onze beste wenschen vergezellen 1 het geuuuw-van buiten en binnen ue- i jubilaris I sctl,et°e'enirigen gehouden op de Pater Flavianus op zijn verre reis naar wiju. uiiect na de inwiidine werden! prachtige banen bij den heer H. v. i Borneo. Hierna was gelegenheid den j te complimenteeren, waarvan o.a Z.K. H Prins Hendrik gebruik maakte Hoorn- Jammer dat het weder zoo u I slecht was, doch de belangstelling i, c,d\r Twee,de Ka,me' de was g°ed- 0m 9 uu< verzamelden de eer A. N. FJeskens, die onlangs te I |eden zich bij het patronaatj waarrla s Gravenhage een operatie onderging een wandeling werd gemaakt door de ïffL*'Jn ZMam 2Cn tS bur8e* gemeente, opgeluisterd door de fanfare ekster van Geldrop hervat. der Jongenscongregatie. Tijdens de Zomerdienst bij de Spoorwegen. wandeling werd bij den Z Eerw heer Verbeteringen in het int. paS'°°r W1"emS en bij den Edelacb'b- treinverkeer. Door het Centraal Stembureau zijn de lijsten van candidaten voorde verkiezing van leden van den gemeen teraad genummerd als volgt: 1. Lijst Rubens c.s.; 2. Lijst Ver schuren c.s.; 3 Lijst Smits c.s4 Lijst Prulssers c s.; 5 Lijst van lersel; 6 Lijst Brokx c.s. MADE. Gisteren werd te Druten I sereenadbeUrggebrach" Dez"e hX' die Tn^ken W."T™ iennZll'S t^gie"W™rdJf.e g™H'k he,.e.e"ta SCh°' l0St' kP" LaakStu inschrijvers waren dienstregeling zullen met ingang van I wegens ongesteldheid hieraan niet 15 Mei a. s. de volgende belangrijke I deelnemen. Fa. A. Verhagen Made perceel 1 verbeteringen in het internationaalf Vandaar trok men onder muziek naar I Fa! v. d. Elshout Made perceel het 'terrein, alwaar de wedstrijd een 2 en 3 f 109,000. treinverkeer in werking treden. Fa. A. Rovers Made perceel 4, 5 en 6 f 165,590. Door.de architecten Gebr. N. en Oomen is aanbesteed het bouwen van een boerenhofstede voor den heer v' Hullen 35 p., 12 M. Pelders 35 p., I, „M?Iselw«k. A. Ligtvoet den Hout Ingeschreven werd als volgt Meist 3190. Verkeer via Venlo—Kaidenkirchen aanvang nam. De prijzen werden be- De doorgaande verbindingen van baald door de volgende leden Vlissingen over Roosendaal—Breda— 1 Ant. v- d- Wiel 44 punten, 2 C. Iwm'VE f'ns,ehrdamh CÓS- rer 4JCeKmnP4i 3nA% Oomen is aanbesteed hei bouwen Utrecht—s Hertogenbosch—Boxtel en J y- K'jJ" fl p.,- 5 J. Verdijk 41 pboerenhofstede vn^Hnnhn»,. van daar over Eindhoven-Venlo— 6 L Klijn 40 P-» 7 W. Pulles 40 p., L v KaldenklrchenM Gladbach naar Keu I3 Pelders 40 p 9 Ant Kolmansg lenen Zuid Duitschiand en verder 39 P» 10 W. v. Balen 36 p., 11 P. en omgekeerd blijven ongewijzigd. Huiten 35 p., 12 M. Pelders 35 p., Veikeer via Roosendaal-Esschen. de 33 P 14 Jh' c1 I Timmerwerk J v. Steen Made f 2390. Evenals in den vorigen zomer zul-1 v/oorts wprdïn nriiin 5» I Smeedwerk, J. Verbunt Wagenberg EsscgnenR~Antwerpen^8etchemT-BrL- 43^^ 3^®Mullens 42^ P*'®" "li9a.-,-..Leo.pold''_S'raalsbur8"aa' I Huiten 41 paAugvd"^'p" I Klijn 36 p. Om 2 uur was de wedstrijd ge de spijs voor gezonden en zieken. Basel en terug. .g De drie doorgaande sneltreinen Loodwerk, Ph. Broeders Ooster hout f 1072. Verfwerk, Gebr. van Hasselt Oos terhout f 295. GEERTRU1DENBERG. De-^op 16 Maart 1926 door de ingelandenVerga- l^D* 24 nrU?gsfDhr elndigd e" werden de Pracbl'ge prij- derinB van den Emiliapolder ingestelde 9 15, erug 12 D. 24, D. 28) blijven zen an wakker? ph danner? Commissie van advies inzake de ver tweezeer sneMe t'eM T 'andstormers overhandigd en bleef Moering van de ontwatering van dien P IQ»vin a! j SPe" men nog gezellig bijeen. polder, welke commissie een tijd toe- P 199 van E JFfl8 C" WiJ kunnen niet nalaten de fanfare gemeten kreeg van 6 weken, is thans De P vno^hi! l de' Jongenscongregatie een woord met haar rapport gereed. Het merk- kent L h! i ïïn 5 van dank te brengen voor de verleende vaardige van dit rapport is de twee- kent dat deze treinen zullen zijn medewerking aan dit feest ledigheid. De paragrafen 1 tot en met samengesteld uit zoogenaamde Pull- emng aan on leest. li, opgesteld door het lid der com- manrijtuigen. - HERPT. A.s. Zondag zal de Bond missie Van Konijnenburg, ingenieur Boven den prijs, die men in de var. Handboogschutterijen „De Oranje- van het Rijksbureau voorde ontwa- gewone D treinen naar en van Parijs bond" een bezoek brengen aan - haar tering, konden de goedkeuring van alle betaalt, is nog een loeslag te voldoen lid, de Handboogschutterij „Ons Ge- leden wegdragen. Toen het er echter van 0 9 ct. per K.M. voor de le en noegen" gevestigd bij L. v. d. Griendt op aankwam, de conclusies te trekken ct. pei KM. voor de 2e klasse. alhier. I u{j ingestelde onderzoek, welke Aan dit bezoek zullen 41 Handboog- conclusies neergelegd zijn in paragraaf VL1IMEN. Maandagavond hield de schutteriJen deelnemen, een onder- 12. bleken slechts twee leden bereid Onderlinge Varkensverzekering in het lin8en wedstrijd zal er plaats hebben deze paragraaf met den heer Van Ko- café van den heer L. Prinsen-de Vaan en de "arrnonie „de Eendracht" van I nijnenburg mede te onderteekenen. haar verplichte vergadering. De voor- "erP* en ^ern za' ^et esn en' ander Onder leiding van het lid Van der zitter de heer M. H. Boom-de Vaan °P,uis.teren Het geheel belooft een Reyt stelden de andere leden para- opende de vergadering, waarna door 2eze"'Se drukte graaf 13 op, welke uitgaat van de den secretaris, den heer G. H. van D°or het Hoofdstembiireau in veronderstelling, dat de nieuwe bema- Engelen-v. d. Lee, de notulen der vorige deze gemeente is vastgesteld dat bij ling te Drlmmelen moet komen. De vergadering werden voorgelezen en de stemming voor den Gemeenteraad cijfers, die aan de berekening van goedgekeurd. De voorzitter zeide dat °P 19 Mei a s- volgens gehouden paragraaf 13 ten grondslag liggen. er een buitengewone vergadering bs: ,otinS 'ijst Verhoeven no. 1 staat, lijst kloppen echter niet met de gemeen legd was, om eenige wijzigingen in van Bokhoven no. 2 $n lijst van schappelijk opgestelde cijfers van de in de loKalen en gangen de kruizen upgenangen waarna de wijding was algeioupen. in de Deide lokalen ston den ttidiis mooi versierde beelden en de wanden waren öenangen met vele raad VOür be* 'n ^un gestelde ver platen betrekking heböende op de trüUWen- Byoe.sche gcscniedems. Hiermede was de plechtigheid ge- liicrna sprak de ZeerEerw. Heer eindigd en werd door de fanfare ge- Pasioor tot de kinderen en hunne speeld „Broeders welk geloof hebt gij" ouders en verdere aanwezigen. Zyn Ult bet handboekje der H. Familie wat Eerw. zei, dat net vandaag een grooie aoor alle Parochianen werd meege- dag was voor de Parocnie van O L. zongen. Vr. Geboorte en zeiis een zeer ge- Hierna werden de kinderen getrac- wichuge dag. Hij tenciieerde daarom h^erd, waarvoor zich mevrouw van alle Parocnianen met deze school en ^.üo1 a'sook de dames Neliy en Hen- rnemoreekde de grooie voordeden van nël'e van Gooi beschikbaar stelden, het R.K. onderwijs n.l. dat tnans in Alvorens te eindigen willen wij op dat gebouw alles geleerd mag worden I de eersle plaats een woord van dank betreffende den Godsdienst en Kerk I brengen aan den ZeerEerw. Heer en besprak verder nog eenige letten I kastoor, Burgemeester en Wethouders, hierop betrekking hebbende, voora» uok aan Fanfare „WlJhelmina" maar net grooie voordeel van het kruis in ook aa" allen welke deze plechtigheid de scnoollokalen de kinderen zullen, hebben düen slagen, 't Was wel jammer aldus zijn Eerw. met het ouder worden Ual weer nlel meewerkte, steeds meer eerbeid krijgen v_or dat De ZeerEerw. Heer Pastoor Kruis, God en Godsdienst. Dan zal et I maakte heden vanaf den kansel bekend, alvorens de lessen aanvangen worden I hat den 2en Zondag in Mei wederom de gebeden om Gods Zegen al te smeeken zoo grooische plechtigheid zal plaats en na de les wederom om God dank I hebben van de geloofsbelijdenis. ie zeggen. Dan wordt ook hier de Dezer dagen had een logeergast kateemsmus geleerd, doch nu moeten van den Heer J. alhier het ongeluk de ouders niet denken dat ze hunne met zijn rijwiel te vallen, waarbij hij kinderen thans den kaïechismus niet een arm uit elkaar viel. Geneeskundige oehoeven te leeren, neen, het biijh hulp moest worden ingeroepen. evengoed hun plicht, hij wordt hiei ln Hotel Leemans alhier is met wel overhoord en eens gevraagd, ook nog slechts 25 leden opgericht een door mij, doch het leeren blijtt de varkensfonds Als bestuur zijn gekozen plicht der Guders. Al vorens te eindigen, de heerenj. jongbioets, j. J. Leemans aldus spreker, wil ik op de 1ste plaats B. v. üijk-Stoop en M. Leenhouts. De een woord van dank brengen aan de I contributie voor lidmaatschap bedraagt beide Onderwijzers voornamelijk hei f 1.— en voor elk te verzekeren varken hoofd den heer van Gooi, die toen I f 0.25. Mogen spoedig velen het groote ik destijds mijne plannen aan hem nut van deze instelling inzien en zich mededeelde, dadelijk bereid was om I als lid opgeven van genoemd fonds, loe te stemmen en zich tevens bereid .nnMcrucA.n,.,, verklaarde mede te willen werken zoo LUUNbLHENDIJK. Zondag 24 April, veel in zijn vermogen was ter volvoe- I des nam* len 3 uur treedt alhier in de ring van dit plan en dit ook steeds I ^ed' Herv. Kerk op Ds. Jonkers uit heeft gedaan, doch niet alleen de WasPik onderwijzers ben ik dank verschuldigd, NIEUWS UIT HEUSDEN. Heusden, 27 April '27. maar zeker ook den Edelachtbaren Heer Burgemeester Snijders hier aan wezig, alsook de Wethouders en den Gemeenteraad voor de zoo voortrefie i iijke medewerking en steun van allen collecte voor de nationale stich- ontvangen. Alvorens te eindigen danki voor al,eenstaande blin- Zijn Eerw. de ouders en aanwezigen de4"g Wolfhezen bracht hier op Donderdagavond half acht wordt paragrafen 1 tot en met 11. oor ÜW het reglement te brengen. Het bestuur Grevenbroek no. 3. stelde voor om voor de zeugen, welke CAPELLE. Onze .vroegere predikant op de markt gekocht worden voortaan bij de Ned. Herv. gem. alhier, een inleggeld van f ?.50 te betalen en Ds. J. H. Paddenburg, thans te Elspeet, voor een drift-varken f 1 en dit in is beroepen bij de Ned. Herv, gem. te werking Te doen treden met 1 Mei, Enter. hetwelk door de vergadering werd - A.s. Dinsdag 3 Mei des nam. 3 Medegedeeld werd, dat de uitbetaling van Dongen alhier de algemeene ver- voortaan zal zijntot en met 50 kilo gadering van het waterschap .De a 6U cent, boven de 50 kilo en hooger Binnenpolder van 's Grevelduin-Ca- 5b cent per kilo, hetwelk door allen I pelle" worden gehouden. Behalve vast- werd goedgekeurdschadevergoeding stelling der rekening en begrooting bij brand f 15 per varken en 35 cent zal o.m. de verkiezing van een bestuurs- per dag sedert de opneming bij den lid plaats hebben, secretaris, terwijl voor zeugen een vast bedrag gesteld is van f 75 Het bestuur WASPIK. Dinsdagmorgen ontstond verzocht den leden om alle varkens een begin van bfand biï de Wed. de ten spoedigste aan te geven. R- °P het Dijkje. Met vereende kracht Medegedeeld werd dat bij den Iaat- was men sPoediê de" bra"d meester, sten brand van A. van de Graaf v. d. anders was de ramp niet te overzien Dungen voor twee verbrande varkens geweest, daar bij den krachtfgen wind is uitbetaald f 86; dat er thans 389 I aan b!usschen niet te denken viel. krulstaarten zijn ingeschreven en dat ^an de 37 voor den dienstplicht DUSSEN. Zaterdagavond had alhier de kas thans f 1500 bedraagt. ingeschreven personen der lichting een motorongeluk plaats. Het 12 jarig De Voorzitter verzocht den leden, 1928 ziJn er 22 voor Soed ongeschikt dochtertje van A. P. kwam al spelende wanneer zij de varkens hebben opge verklaard. voor het motorrijwiel van H. v. S. uit ruimd hiervan aangifle te doen, daar Zondag j.l. hield onder de H. Almkerk, hetwelk met een flink vaartje de commissarissen dikwijls té vele '^issen van 7 uur en baR negen de kwam aanrijden. Met een hoofdwonde deuren tevergeefs moeten openen. ^eer Eerw. Pater Flavianus Huibers en ontvellingen aan armen en beenen DRUNEN. In het café van den heer die 0p J8 Mei a s'' na een werd de kleine binnengedragen en H. Pulles de Wit had Zondagmiddae «verIS.f ,van on8eveer een Jaar in den geneeskundige hulp ingeroepen. Eerst onder groote belangstelling de alge^s familiekring te hebben doorgebracht, vreesde men voor haar maar nu is meene jaarvergadering olaats van het ^eder naar z'ine Missle in Borneo ver* het 8evaar geweken en zal ze met Handbooggezelschap De Wets Zonen" de afscheidspredicatiën. Ingoed wat rust weer spoedig zijn genezen. Ongeveer 2 uur sp"rak de voorzitteé *ek°zea woorden bracht deo gewijde v. S. treft geen schuld, de heer J. v. d. Bosch de aanwezigen I spr0,een woord van dank aan de DUSSEN. Zondag had hier een toe met een welkomstgroet en opende Parocbianen yan Wasp^ik voor den mll-l grootsche plechtigheid plaats n 1, de deze bijeenkomst. de" steun» d,e b'j reeds zoo dikwijls inwijding der R K. Jongensschool. Deze De heer H. de Wit, secretaris van mogen onderv'nden en wekte hen school behoorde tot het Openbare den bond. bracht vervolgens verslag 0p om op4dLe" z6'fden weg voort te onderwijs, doch is niet ingang van 1 uit oyer het afgeloopen jaar, waarvan gaan' °Pdat het nlk G°ds ,n lndië zich April j I. overgenomen door het R.K. de inkomsten bedroegen f 137.74 en meer en meer moge uitbreiden Om 10 bijzonder onderwijs, de uitgaven f 97 49, zoodat het batig üur Wer? een PIecbt,'ge. H- opge Daar 1 April echter op een werken- saldo f40 25 bedroeg. dra8en door Pater Flavianus met assis- dag viel èn tevens ook met het oog Daarna had de bestuursverkiezing Lentie tz^nerr,beide broeders' den Zeer op den vasten werd door den Zeer.- plaats wegens periodieke aftreding Heer Pastoor aihier als Subdmten Eerw. Heer Pastoor E. J. M. Janssens van het bestuur. Alle leden werden o? i i WelEervv* Heer Kapelaan van de Horion besloten deze school in te met volstrekte meerderheid van stem- J cere"?onar,iu.s- Het zangkoor wijden op 24 April. Om half 4 begon men herkozen. I voerde °P verdienstelijke wijze de drie het plechtig lof opgedragen door den Als afgevaardigde van den bond ^isvan Cuijpers uit. Onder ZeerEerw. Heer Pastoor, werd gekozen de heer C. v. Spijk. J'lrad de Zeer Eerwaarde Op verzoek van den ZeerEerw. Heer. Verder werd nog besloten de con- .eer fer; Pastoor der St. Anto Pastoor hadden de Parochianen tributie te verhoogen met 5 cent per n,usParoc^ 8 Hertogenbosch, oud de 8 voorste banken in de kerk aan. maand. kapelaan alhier, den kansel en schetste weerszijden beschikbaar gesteld, waar Bij de verkiezing van een voorzitter v^rbev.en roeping van den Priester- de kinderen onder leiding van hua werd de heer |os Wilgers met alge- 8 en sP°orde de parochianen onderwijzers hadden plaats genomen meene stemmen gekozen. Deze dankte n - om ln 8ebed en aalmoes de Na het Lof gingen de schoolkinderen daarna allen voor het in hem gestelde jy'^'onarissen steeds indachtig te zijn. I wederom onder leiding der onderwij vertrouwen. Het plechtig Lof werd om half drie zers naar het schoolgebouw begeleid weder gecelebreerd door Pater Fiavia- door de Fanfare „Wilhelmina". Bij de aanwezigen voor hunne zoo talrijke opkomst en zegt dat na afloop de kinderen niet zijn vergeten op dezen heugelijken dag in 1 Hotel «Central" een algemeene en daarom eerst getracieerd zullen iedenvergadering gehouden voor de worden. I vereenlging „het Groene Kiuis". Na _Hierna sprak de Burgemeester de Ide. behandeling der huishoudelijke Edelachtbare Heer J. J. H. Snijders ff 4zal Vr' Nilmeijer, arts te en begon met een woord van dank I Utrecht, spreken over ziekenverzorging aan den ZeeiEerw. Heer Pastoor voor ,n huisgezin, de zoo goede samenwerking onder I - vonden. Spreker zegt, dat het voorstel I GEMENGD NIEUWS. !tllZrriRlfw,Cl1o0l?rhï' - Omtrent het vergitligingsgeval College van B. en W. alsook den ge van ka itein Queck deb, Nederl. dat he h.md/ wasontvangenen Cortespondent.ebureau in Den Haag dat het hem dan ook verheugde da. het voigendemee; 8 d t voorstel met nagenoeg algemeene In bcpaalde kringen wordt weinig w?t,~ wbsca^enomf,n- Da"- "B' geloof gehecht aan de verklaring, welk! wenerh' it tl ..1^! er mevrouw Queck van het voorgevallene sch ik U geluk niet he. zoo mooie I gaf en waarbij zii mededeelde dat het geven en mag U ook gerust geluk- had peieeen Oueck te heriwpimpn n ïnSipeh lpnipet de bpide, ond®rwiJzers en hem dan een vooraf opgemaakte ver- hPi'rtP-i h hfh V3n 6n p1"1001.8' klaring te doen teekenen, zooals G. J if^h ir Z' B! z!ln haar later zou hebben bekend, brave Katholieke menschen en ze zijn Deze verklaring zou dan bevatten of vngemeen'eraad.0nder de toestemming van het slach.ofier hL2£n Ht ,n. e8glng ,voor bunne om bij de a.s. echtscheiding afstand te betvezen diensten eervol ontslagen. doen van hel kind f„ ztiü b!, bnn„ T g°ed VKldlan De hterbedoelde verklaring is echter rV RhTnnai n rgegaan b11 b£' door niemand gezien, behalve dan R.K. Bijzonder Onderwijs en we weten I d00r betrokkenen. Waar het papier ge- dat dit 4e betrokken bevolking zeer 51even is eet men tot 0Fp%etfen aangenaam zal zijn. We weten, dat de I njet ""ssen„s'be. ,,ka,holieken van echten 0'ok heeft men niet na kunnen gaan a n'r h 2 f "l"' WS 9d i? I de toegediende scopolamine vloei- fnnf rrïhT' I. hrv' h.' R K' ge" baar was of in poedervorm DU wordt loof a hier is bewaard gebleven voor van belan acht om te ku„ne WM ik hfhr «Tlf ech'e',eelndl8en' stellen op welk tijdstip het vergif in de wil ik hier een heilwensch uitspreken chocolade gedaan is. HPMnZKnnf!fertbr!e,hg,deLanH!r0?We °P den bewusten Zondagochtend k t'ii,- Wilhelmina, die hare werden door de dienstbode van kapi- evo king steeds in alles terzijde staat tejn Queck drie koppen chocolade bin- h eind|gen J"®4 den nengebracht. Majoor G. nam ze van de h, dat Zij moge leven in lengte dienstbode aan en reikte er één van van jaren. aan kapitein Queck over. Gedurende Hierna sprak nog het hoofd der I dit korte oogenblik moet G. kans gezien nieuw .gewijde school de WelEd. I hebben de scopolamine in de kop te Heer A. D. van Gooi. Spr zei, dat het doen, welke hij voor den kapitein be- wel duidelijk zou zijn geworden wat stemd had. een groote verantwoordelijkheid het Hoewel uit den aard der zaak het onderwijs eischte, doch zei deze ver- rapport der deskundigen geheim is antwoordelijk wel te wilien dragen schijnt toch wel vast te staan, dat de Spreker bracht op de 1ste plaats ook hoeveelheid scopolamine, welke in het namens zijn onderwijzer den heer H. lichaam van kapitein Queck werd aan- Simonis een woord van dank aan den getroffen, absoluut doodelijk is ge- ZeerEerw. Heer Pastoor, voor het in weest. hun gesnelde vertrouwen door hun Een eigenaardig feit wordt voorts ge- beiden aan deze school te benoemen oordeeld, dat bij den majoor niet de als onderwijzers, doch er ontbreekt gedachte is opgekomen aan een tegen- wei iets aan, we hebben nog steun gif, indien zooals hij voorgaf de noodig en deze moeten we zoeken bedoeling slechts was, den kapitein te bij de ouders van de kinderen welke bedwelmen. Weliswaar bestaan er geen hier school komen. Spreker belooft afdoende tegengiften tegen scopolamine tevens steeds zijn beste krachten te maar er zijn stoffen, welke mits men zullen geven aan het R.K. onderwijs, niet te lang wacht de door scopo- Ook brengt spreker nog dank aan het lamine veroorzaakte reactie kunnen ver kerkbestuur, B. en W. en den gemeente- tragen, zoodat het proces een ander VLUGKOKEND HAVERMOUT inwijding ALLE GERO-ARTIKELEN verkrijgbaar bij: I. VAN LEEUWEN-FRIJDA WAALWIJK. ^0y A A IA J uur za' in de zaa' van den heer E. F.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 2