„DE BLINDE VINK". I I HET ZUIDEN Verstopping „De Blinde Vink" of p. C. Roothaert verloop heeft. indien majoor O. zich werkelijk in de hoeveelneid zou hebben vergisi, zou hij ongeiwijteld getracht hebben door tegengit zijn vergissing zooveel moge Iijk te nersiellen. In plaats hiervan ging nij echter naar zijn woning, den kapi tem in waanzinnigen toestand acn.er- latende, oin de cyaan-kali te halen. Het cyaan-Kali of blauwzuur is zooais men weet een der zwaarste vergiften, dat zelfs in de kleinste hoe veelneden binnen enkele seconden den dood tengevolge neeft, doordat het een verlammendewerkingop het hartoefent. Deze leiten worden van belang ge acht in verband met de vraag of majoor G, ten aanzien van de scopolamine- vergittiging moord dan doodslag ten laste gelegd zal worden. Voorts moet nog door de justitie nagegaan worden of de majoor de scopolamine eerst onlangs had aange schaft, ol dat hij deze reeds geruimen tijd in zijn bezit had. Ook gaai de justitie nog na in hoeverre dit de eerste maal was dat getracht werd kapitein Queck te vergiftigen. Woensdag na den bovenbedoelden Zondag is de justitie tot aanhouding van overgegaan. Commissaris Kramer arresteerde den majoor in diens spreek kamer, juist toen hij een patiënt bezig was te helpen. Majoor G. werd per auto naar huis van bewaring over gebracht, waar hij den zelfden avond bij een verhoor een volledige bekentenis heeft afgelegd. Een Wolf-telegram uit Wiesbaden meldt, dat gisteren een auto, die voor een andere uitweek, daarbij te ver uit haalde en op het trottoir een 26 jarige Nederlandsche dame de dochter van eenhoogen Nederlandschen regeerings ambtenaar - die in Wiesbaden logeerde tegen een woonhuts drukte. De dame werd zoo ernstig gewond, dat zij eenige oogenblikken daarna overleed. Uit Tokio wordt gemeld, dat te Kanagawa, de havenstad van Yoko hama, in een chemische fabriek een ketelontploffing heeft plaats gehad, waarbij 46 arbeiders werden gedood en 153 zware brandwonden opliepen Het Wolffbureau seint uit Einden d.d. 25 dezer Zaterdag is de moterschoener „Fen- na" op de reis van Delfzijl naar Emden met een lading suiker aan boord bij slecht weer in de branding geraaki en gezonken. De schipper en zijn zoon zijn verdronken. In de buurt van Memphis (Ten nessee) zijn, blijkens een telegram uit New York, 23 vrouwen en kinderen verdronken, die zich bevonden in een huis, dat door de overstrooming ver nield werd. Tot nu toe zijn ruim 100 lijken geborgen. Door de overstroo mingen zijn meer dan 9000 vierkante mijlen bouwland getroffen. In den nacht van 22 op 21 April is te Fijnaart een roofoverval gepleegd. Omstreeks 12 uur werd de landbou wer Vroolik gewekt door geklop op de deur van zijn woning aan den Boerendijk. Toen hij opendeed be dreigden twee gemaskerde personen hem met een revolver onder den uitroep: .Geld of ik schiet 1" Uit vrees voor zijn leven heeft Vroolik toen aan een der gemaskerden een bedrag van honderd guldenaan zilvergeld gegeven. Van de daders is nog geen spoor gevonden. Gisternacht omstreeks 12 uur trachtte een vrachtauto, waarin zich 6 personen bevonden, op den weg van Homburg naar Frankfort een an deren auto voorbij te rijden. De vracht auto botste daarbij tegen den anderen auto, geraakte aan het slingeren en sloeg tenslotte over den kop, met het gevolg, dat 4 personen gedood en 2 ernstig gewond werden. Ook de an dere auto werd omvergeworpen, doch de inzittenden daarvan bleven onge deerd. „De Ufa", de groote Duitsche filmmaatschappij, wordt gereorgani seerd. Ze wordt overgenomen door het Hugenberg concern. Er zat voor de aandeelhouders weinig anders op dan voorstemmen. Want nu de Deut sche Bank haar handen van de maat schappij heeft afgetrokken, zou zi zich zonder hulp van het concern nauwelijks staande kunnen houden. De bedrijfsuitkomsten zijn daarvoor de laatste jaren te ongunstig geweest en de onkosten te groot. De film Metropolis schijnt vooral een strop te zijn geweest. De kosten waren op nog geen 2 millioen geschat, maar zijn tot 5 millioen opgeloopen en naar men weet is deze film ook in het buiten land niet ingeslagen. Voor de Ufa is de hooge vermakelijkheidsbelastingook een geweldig blok aan het been ge weest. Ze heeft daaraan de laatste drie jaar niet minder dan 36 millioen mark betaald. - Zaterdagmorgen vroeg werd uit de Dille te Hamburg de vrouw van den apotheker Just gered, die op het punt was te verdrinken. Zij verklaarde, dat zij met haar man en twee kinde ren wegens zorgen om het bestaan afscheid van het leven had willen nemen, In den afgeloopen nacht hadden alle leden van het gezin vergif inge nomen. Zij zelf was, toen zij door hevige krampen werd gekweld, uit haar woning gegaan om zich te ver drinken. De politie begaf zich daarop naar de woning van den apotheker, waar zij de lijken van de twee kinderen vond. Just zelf was verdwenen, en men heeft nog niet kunnen ontdekken, waar hij is heengegeen. Zondagmiddag heeft te Steen bergen een zeer tragisch ongeval plaats gehad, dat groote ontroering in de gemeente teweeg bracht, meldt het D. v. N. B.". Toen de heer Wijnen, hoofdonder wijzer, wonende in de Blauwstraat, van een boodschap thuiskwam, vond hij in de keuken zijn echtgenoote. geheel met brandwonden overdekt op den grond liggen. Terstond werd zoowel geestelijke als geneeskundige hulp ingeroepen. De laatste, hoewel spoedig ter plaatse, mocht niet meer baten. Onder de nevig- ste pijnen overleed de vrouw. Omtrent de juiste toedracht van het gebeurde, tast men in het duister. Van mevrouw Wijnen, die gebruik maakte van een stoof om haar voeten te warmen, schijnen op een gegeven oogenblik kousen en kleeren vlam ge vat te hebben met het noodlottig ge volg. In de keuken zelf is niets ver brand. Mevr. Wijnen was ongeveer 50 jaar oud. en moeder van vijf kinderen, van welke de oudste dochter, drie weken geleden te Dongen in het Zusterklooster trad. De deelneming met de zwaar ge troffen familie is algemeen. Te Maastricht zijn tengevolge van het spelen met lucifers de kleeren van het 2 jarig kindje van M. in brand gevlogen. De kleine is korten tijd daarna aan de bekomen verwondingen overleden. Omtrent de mishandeling met doodelijken afloop, Maandagmorgen te Roermond gepleegd, vernemen wij nader, dat omstreeks half acht in de voorstad St. Jacob een woordenwisse ling ontstond tusschen den 58 jarigen schilder H. Leyendeckers en zijn stief zoon H. H. loodgieter van beroep. De iwist liep aldra hooger en aan weers zijden vielen harde woorden. Op een gegeven moment greep L. een heete kofiekan van de tafel en bedreigde hiermede zijn stiefzoon. Deze greep een broodmes, dat ook op tafel lag, stak daarmee naar zijn stiefvader en raakte deze op de linkerwang. Doordat het mes vermoedelijk op het kaakbeen afgleed, kwam het terecht in de linker zijde van den hals, waardoor een diepe steekwonde en een inwendige verbloe ding ontstonden. Een half uur later is L. overleden. Het lijk werd door de politie naar het Louisahuis overge bracht, het met bloed bevlekte brood mes werd in beslag genomen. De ver dachte, die eerst niet te vinden was. heeft zich later zelf op het politiebureau aangemeld, waar hij bekende, den steek te hebben toegebracht. Zoowel de verslagene als de ver dachte stonden in hun omgeving gun stig bekend, hoewel de verhouding tusschen beiden reeds meermalen tot woordentwist aanleiding gaf. Voorburg heeft een.wereld record verbeterd. De geheele aardbol is het door Reuter rondgeseind. Geen kampioenschap in 't touwtrekken, hardloopen met kinderwagens, eiereten of pannekoeken verslinden.... neen veel verdienstelijker prestatie is in de Haagsche voorsiad geleverd. Men heefi er het wereldkampioenschap in het... trouwen veroverdVrijdag hebben zich namelijk in den echt laten ver- btnden een. 90 jarige bruid en een 70 jarige bruidegom. Het geheele dorp was uitgeloopen om deze plechtigheid te zien en op het stadhuis dezejeug dige „onbezonnenen" het jawoord te hooren uitspreken. En de algemeene opinie was dat het bruidje er zeer jong uit zag voor haar leeftijd en best voor tachtig kon doorgaan, hetgeen haar gemaal niet weinig trotsch maakte. Het was jammer, dat eenig oneerbiedig gelach in de trouwzaal opschalde toen de ambtenaar van den burgerlijken stand, deftig en correct als bij dit zeldzame ambt behoort, er aan de hand van het wetboek op wees dat het bruidspaar zich wel bewust moest zijn van de onderhoudsplichten ten aanzien van de... kinderen 1 Nadat beiden alles plechtlglijk had den beloofd en het jawoord hadden geuit werd het echtpaar voor het front der in slagorde opgestelde fotografen gevoerd en na eenig tegenstribbelen van de beschroomde bruid voor het nageslacht vereeuwigd. Het jonge paar is daarna op de huwelijksreis gegaan. Crt. TJit een raamkozijn gevallen? Naar aanleiding van de bij de politie ingekomen mededeeling, dat een bezoe ker van een café in de Gerard Doustr. in Den Haag, in beschonken toestand aaruit zou zijn verwijderd en dood op straat zou zijn blijven liggen en door den eerste-hulpdienst \vas wegge- oerd, hebben mr. Enger, subsituut- officier van justitie en de commissaris dn politie, de heer Kramer, gister avond een onderzoek ingesteld in be doeld café, waar de kastelein en bezoe kers verklaard hebben, dat een hun on bekende man omstreeks kwart vóór 10, in beschonken toestand het café was binnengekomen. Hem werd consumptie geweigerd. De man ging echter niet heen, maar nam plaats op een stoel, waarna hij ging braken. De kastelein erzocht den man toen, zich uit de lo kaliteit te verwijderen, maar deze wou niet heengaan. De kastelein en eenige bezoekers hebben den man toen de deur uitgewerkt. Volgens hun verkla ring is hij vóór de deur ineengezakt; zij ontkennen geweld te hebben ge bruikt. Een der bezoekers bood aan, de po litie te gaan waarschuwen en ging daartoe zijn in de nabijheid gestalde fiets halen. Bij zijn terugkomst lagf de man echter niet meer ter plaatse, waar hij ineengezakt, was; hij werd aange troffen, in zittende houding, in een raamkozijn, vlak om den hoek van het café. De inmiddels gewaarschuwde eerste- hulpdienst vond korten tijd later den man dood onder het raamkozijn bp den grond liggen. Het lijk werd meegeno men. Dr. Buyze kon geen uiterlijke kenteekenen van verwondingen of van geweld bespeuren. Het lijk werd voor- loopig in beslag genomen en voor sec tie-onderzoek overgebracht naar het ge meente-ziekenhuis. Aanleiding tot het doen van eenige arrestatie achtte de politie tot dusver niet aanwezig. Het lijk is dat van den 29-jarigen ho telknecht J. F. E. Als vermoedelijke doodsoorzaak heeft de dokter het breken van een halswer vel vastgesteld. Ingezonden Mededeelingen. of moeilijke en onregelmatige stoelgang regelt men vlug zonder kramp of pijn met Mifnhardts Laxeertabletten Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent Een betooging te Brussel. Zondagmiddag heeft tet Brussel de nationale betooging plaats gehad voor de vrijheid van de Schelde, welke geor ganiseerd was door den Belgischen Maritiemen Bond. De ruime zaal was voor de helft gevuld. Aan de wanden waren doeken bevestigd, waarop ge schreven stond: „Voor de vrijheid van de Schelde", vrij voor onze torpedo booten. Het woord werd gevoerd door den heer Hennebicq, die meedeelde, dat na een betooging in Luik en Antwerpen bijeenkomsten zullen plaats hebben waar over de vrijheid van de Maas zal worden gesproken. Na dezen spreker wilde de heer Rot saert een rede houden in 't Vlaamsch waartegen verzet uit de vergadering kwam onder het geroep„België is on ze familienaam". Ten slotte sprak de lieer Fontaine, waarna een motie werd aangenomen. Na de vergadering hielden ongeveer .ijftig personen een optocht met doe ken met opschriften als b.v.„Weg met de Hollanders". Zij trokken naar het Martelarenplein, waar zij voor 't mo nument der in 1830 gesneuvelden de „Braban$onne" zongen. Engelen, 39 A. Nleuwenhulzen, 40 52 Treffers, 41 N. Klijnloog, 42 50jac. Pullens, 43 Th Duivenkamp, 45 Schalken, 53 A. de Bie, 55J Klijberg, 56 A. Grooihuizen, 57 F. v.d. Heuvel, 59 J. van Caain. Zondag hield de postduivenver- eeniging „de Jeugdige Vliegers" een wedvlucht van uit Halle (België). De prijzen werden behaald als volgt: lil A. Verhoeven, 2 3 7 M. van Ree, 4 J. Verwiel, 5 14 Th van der Geld, 6 Lamb. Verhoeven, 8 9 M. A. Stam, 10 12 15 J. Kipping, 13 J. van Veldhoven, lste overduif J. van Veldhoven. ELSHOUT. Zondag hield de postduivenvereeni ging „de Srielvlregeis" een wedvlucht vanuit Halle (België). Afstand 133 K.M. De eerste duif werd om 9 46 10 ge constateerd, gevlogen met een snel heid van 1400 meter gemiddeld per minuut, de laatste duit om 10.30.27. De prijzen werden behaald als volgt 1 5 9 11 M. van Huiten, 2 4 7 10 W de Hard, 3 6 8 13 G. Sluimers Heus- den, 12 Geb. Verhoeven. Eerst getee- kende duif M. van Huiten. Eerste over duif Geb. Verhoeven Elshout. CAPELLE. De postduivenvereeniging „de Lucht vaart" gevestigd in het caté xan- mej. de weduwe A. v. d. Haart alhier hielu Zondag een wedvlucht' vanuit Vlissingen met den volgenden uitslag A. Versteeg 1 6 7. H. v Campen 2 4 8. A. van Moergestel 3, H. Dekkers 5. en J van der Schans 9; le overduil L. de Rooij. WASPIK. De postduivenvereeniging „de Reis duif" hield op Zondag 24 April 1.1. in combinatie met de vereening „D.V.W." eene wedvlucht vanaf Vilvoorde (Bel gië); afstand 91 K.M. De eerste duit werd geconstateerd om 8.33 14, de laatste of 21e duif om 8.41.6. De duiven werden om 7'/2 uur in vrijheid gesteld. De uitslag is als volgt J. Fijneman 1 7 10 21, M J. de Rooij 2 13 15. P. de Graauw 3 8 14 C. van Tilburgh 4 18 J. Selders 5 6 P. Kuijlen 9, C. Smits 11, W. de Graauw 12 17, J. C. v. d. Hoven 16, W. Zijlmans 20. KAATSHEUVEL. Uitslag duivenvlucht vanuit Hall met oude duiven door de vereeniging„De Combinatie" gevestigd bij den heerj. van Dun. 1 J v. Heesch. 2 6 J. v. Dongen, 3 16 M. Zacht, 4 5 23 37 41 L. Mossel veld, 7 14 44 J. Kemmeren, 8 M. de Nijs, 9 Damen, 10 21 Matheijsen, 11 39 Zeebrechts, 12 36 J. Stokkermans, 13 J. v. d. Ven, 15 l Stokkermans, 17 18 F. v. d. Assem, 19 34 M. Soeterboek 20 31 J v. Dun, 22 27 A v. d. Ven 24 38 M Damen, 25 35 40 J Opper man, 26 30 32 43 I. Kemmeren, 28 C. de Bondt, 29 33 J. Vastree, 42 Brokken. op 24 SPORT, Duivensport. WAALWIJK. De Postduivenvereeniging „De Een dracht* te Waalwijk. Aankomst wedvlucht Halle April 1927. Ant. van Eijck 1 12 22 23 24 Heijmans 2 5 job. Verhagen 38 9 13 18 van Muilekom 4, C. Witlox 6 26. van den Hout 7 19 van Bladel 10 25 29, Leijtens 11. Stokwieider 14 15, P. Schoemans 16 21, A. Pijnenburg 17. J. de Graaff 20 28 Hesselmans 27, Th. v. d. Griendt 30, le overduif. Zondag 24 April hield de Waal- wijksche Verzendingsbond vlucht van uit Halle. Aan de vele bestellers en aan vragers zij medegedeeld, dat Lief en Leed uit de Vogelwereld van A. C. v. d. Heijden is verschenen. Prijs f 0-65, gebonden f 1. Waalwijksche Stoomdrukker i, Antoon Tielen. speciaal wat betreft het voordeelig ge bruik, voortdurend gedemonstreerd.. Maandagmiddag werd een kook de monstratie gehouden. In een minimum van tïjcL werd met een minimum gas, een volledige maaltijd klaar gemaakt. Fluitketels bewezen boe weinig tijd er noodig is om 1 Liter water op gas kan den kook te krijgen. Een duidelijke gas- klok gaf voor alle aanwezigen 't juiste gasverbruik aan. Naast de gasartikelen, trok niet min der de aandacht de stand van het Elec- tro-Tcclmisch-Installatie-Bureau H. W. Beekmans, alhier. Alleen zijn col lectie stofzuigers: Nilfisk, Hoover, Protos, Premier, Duplex, Oco de Luxe, Universèl de Luxe, Excelsior en Vatn- pyr, trok reeds algemeene belangstel ling. Vooral de Hoover met zijn klop-, veeg-zuig-systeem, wekte algemeene be wondering. Een prachtig radio toestel, met Philips-loud-speaker, prachtige verlichtingskranen, lampen, strijk ijzers, etc., waren aanwezig. Was de belangstelling Zaterdag slechts zeer miniem, Zondag en Maandag was er meer publiek, dat van deze demonstra tie veel leerzaams heeft kunnen genie ten. Nog een zestal weken scheiden ons van de groote internationale Mu ziekfeesten te Kaatsheuvel. Het voor bereidend werk is voor een stuk ge schied. De komende weken zullen ech ter zoowel van 't Hoofdcomité als de diverse sub-commissies, massa's werk ragen om alles tot een goed einde te brengen. De terrein-commissie was eeds vruchtbaar werkzaam aan de egaliseering van terrein en weg. Di verse tenten, kiosken, buffetten, stoe len, tafels en glaswerk zijn reeds ge huurd. Het geheele terrein zal met ietmatten worden afgemaakt. Voor de kermis zijn tal van vermakelijkheden geëngageerd, terwijl dagelijks nog nieu we aanvragen binnen komen.De buf fetten-commissie is druk bezig met het inkoopen van de noodige dranken, het maken van plannen voor inrichting der buffetten etc. De muziek-commissie zorgde door den lieer P. B. Bisselink reeds vooreen frisschen festival-marsch, die met de Pinksterdagen met vroolijken jubel door Kaatsheuvels straten zal schette ren. Een veertigtal corpsen schreven voor deelname in, terwijl nog steeds onderhandelingen loopen met meerdere liefhebbers. De commissie voor pers en propaganda beijvert zich nog dagelijks met bet inzamelen van advertenties voor den feestgids, die binnen enkele weken zal verschijnen. Veel werk is er reeds verricht, doch nog een massa staat te wachten, zoodat de volle werk kracht van allen die zich gegeven heb ben om Kaatsheuvel een groot feest te bereiden, vereischt wordt. - Toen hedenmorgen de nieuwe bakker in de bakkerij-woning der wo- ningbouwvereeniging „St. Leonardus" te Berkdijk, den oven opende om zijn eerste gebak in te schuiven, sloeg met een geweldigen knal een gedeelte der buisleiding vTin den heetwateroven stuk. De dikke ovenmuren scheurden, de ruiten sprongen stuk, de pannen vlogen van het dak. Boven wonder kwam de bakker er zonder letsel af. Deskundige ovenbouwers zullen trach ten de explosie te verklaren. NIEUWS UIT KAATSHEUVEL. ADVERTENTlëN Kaatsheuvel, 26 April '27 Vergadering van den Gemeente raad, te houden op Zaterdag 30 April a.s. des namiddags ten 3 ure, ter be handeling van 1. Behandeling der Algemeene Plaat selijke Politieverordening overeenkom stig het deswege opgemaakt concept. 2. Besloten vergadering. Door Z. D. H. Mgr. A. Diepen, zijn tot Kerkmeesters der Parochie St. Jan, alhier, benoemd de lieeren M. A. een wed- van der Wee, P. Eibers en L. v. d. Ho ven. De duiven bereikten hunne hokken j Zaterdag, Zondag en Maandag (eersteduif 9 37 37, laatste duif 9.55 21). werd in de zaal van den heer Joh. Smit De prijzen werden behaald Als volgteen sj10W gehouden van Gas- en Elec- 24 C..van Haperen, 2 5 14 18 21 j triciteitsartikelen. De bedoeling der De liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst" betuigt langs dezen weg haren hartelijken dank aan alle vereenigingen en perso nen die haar, op welke wijze ook, hunne belangstelling hebben be toond bij gelegenheid van haar 40-jarig bestaan op Dinsdag 19 Apiil j.l. 38257 Waalwijk. 26 April 1927. Voor de talrijke blijken van belangstelling welke wij persoon lijk mochten ontvangen bij gele genheid van ons 40 jarig jubileum resp. als directeur en lid van de Liedertafel „Tot Bloei der Toonkunst", betuigen wij bij deze aan alle vereenigingen en personen onzen oprechten dank. Li VAN CROMVOIRT. L. BURMANJE. 38258 Kaatsheuvel, 4fWT Waalwijk, 26 APr" I927' Th. Bakkers, 3 32 48 Jos. van Huiten.Gemeentelijke Lichtbedrijven was hier- 4 23 28 M. Leijten, 6 36 H. Mulders, door meer bekendheid te geven aan het 7 38 M. v. d. Heuvel, 8 Adr. Goedhart. practisch en voordeelig gebruik van 9 51. A. van Eeten, 10 33 54 J C gas en electriciteit. Voor gas demon- Muskens, 11 C. Verhuist, 12 35 Th. de Ronde. 13 19 20 J. Allessie, 15 J. Versteeg, 16 17 58 Leo Leijten, 22 34 Jos. de Folter, 25 H. Donders, 26 R van Gelder, 27 47 61 Ant. Verster, w 29 49 A. Lombarts, 30 44 A. v. d, sers etc., waren aanwezig. Door een der- Houdt, 31 C. Passier, 37 46 60 J. van vertegenwoordigers werd het gebruik,- gas streerde hoofdzakelijk de firma Küper- busch. De nieuwste modellen gas-kook- kachels, met en zonder ovens, gecom: bineerd met kolenkachels etc., gasi strijkijzers, gaspooten, gasstellen, gei Stoombilj&rifabrleil TILBURG 38

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 3