Eed aanbond Meisje, Afmakers Sftiksters. MIMI STIKSTER drie knechts MET PENSION «mm ii si. m. ttagjf. DiWl. Centrale Vleescbhal Bezoekt I a.s. Zaterdag de WaalHijksche Pluimvéemariil 1 Kaatsheuvel. RUNDS-, KALFS- en VARKENSVLEES». den gelmltii Inventaris m de Boerderij, Aanbesteding. Aanbesteding. INZET. J. CLEKAN Firma P. fakirchen Hl Winkeliers. int mnni mm Mm. Fi- Wed Job. Verbuist J Zonen. JKacMneriritt 3533 Prijfwerk. Sto/znig-inriclitingen Centrale verwarmingen I. IAC0BS t In. BIERLAAGH VAN DER BEDDEN. i MALUS MIMI AHIOOI Ml MEUBELMAQ AZIJN EN 't „W o o tl h u i s", S-K-A Te huur: G. J. van Dungen Notaris R. 5chaap aan te besteden: aan te besteden Notaris JANSEN Notaris RIETRA vetvrif, pergament, ersatz e. L Pakpapier. z Bierlaagh-v.d. Heijden. INRICHTING VOOR DE VERVAARDIGING VAN sHERTOQENBOSCH DE LAAGSTE PRIJZEN. Attentie Meubelmagazijnen ,,'T WOOMHUI5' 'sHERTOQENBOSCH te Waalwijk. roept de Vereenigingen van Waalwijk op U/I DT 1 IVFN nnnnfiAAlM IEDERE HUISVROUW te laten prolltee W IJ OLilü V UiV li U Uit Ll/V/YiN rcn van onze schitterende kwaliteiten publiek verkoopen Pakpapier, Inwikkelpapier Voor direct gevraagd liefst bekend met d:- Overleder- Schalmmachine. Adres Fa. M. BERGMANS ZONEN, 38263 Waalwijk. Gevraagd tn 38262 Schoenfabriek „M A R T I N 0", Kaatsheuvel. en gevraagd, bij J. BLOK-VAN HEUST, 38256 Waalwijk, Gevraagd voor het maken van Kinder schoenwerk. Te bevragen Bureau van dit blad, 38259 met Zlt-Slaapkamer gezocht. Brieven onder No. der adver tentie aan het bureau van dit blad. 38162 met land, tuin en boom gaard; geschikt zoowel voor burgerwoonhuis als voor land bouwbedrijf, staande Laageind 88, Baardwijk. Terstond te aanvaarden. Te bevragen bij ARN. PULLENS. Laageinde 88. 38254 Het Comité tot plechtige ont vangst van Z. D. H. den Bisschop op Zondag 8 Mei ter gelegenheid van de Kerk wijding die wenschen deel te nemen aan den intocht van Z. D. H ,om zich zoo spoedig mogelijk aan te geven bij den secretaris van het Comité. Men gelieve op te geven met hoeveel personen men-ongeveer zal deelnemen en of men banier of vaandel in den stoet zal mee dragen. 38260 Namens het Comité JAN TIELEN, Secr. Ondergeteekende maakt het geacht publiek van Waalwijk en Omstreken bekend, dat hij vanaf hedend heeft GEOPEND EEN EERSTE KLAS voor alle soorten schoen werk. NETTE BEDIENING. CONCURREERENDE PRIJZEN. Desgewenscht wordt de repa ratie aan huis afgehaald. Aanbevelend, H. LOMBARTS, Besoijensche Steeg 108 36928 Waalwijk. ORGEL EN PIANOMAKER, STEMMER. 36023 WAALWIJK. Hoofdstraat 315 Telef. Mo. 30. DE CENTRALE VLEESCHHAL is hel eenigst adres waar men 1ste kwaliteit Vleesch Vleeschwaren koopt tegen extra lage prijzen. Onze prijzen zijn thans: en Rundsvleesch Kripvleesch P„P 35 ets. Vet Vleesch 45 ets. Gehakt 45 ets. Dikke Schenkel 40 ets. Mager soepvl. w 50 ets. Mager Braadvl. 50 55 ets. Roastbief 60 ets. Runderhaas m m 65 ets Biefstuk 70 ets. Kalfsvleesch. Kalfsschenkel Kalfsgehakt Polet Coteletten Nierstuk Fricando Blindevinken Biefstuk Rollade p. p. 55 ets. 70 ets. 70 ets. 65 ets. 80 ets. 100 ets. 100 ets. 110 ets. 80 ets. ONZE FIJNE Rookvleesch Rolham Gekookte ham Boterhamworst Preskop Cornet Bief VLEESCHWAREN per ons 22 ets. Haalt Uw 38253 Varkensvleesch. Varkenskoppen p. p. 25 ets. Dikke Hielen 35 ets. Dik vet Spek 45 ets. Mager Spek 55 ets. Versche Worst 50 ets. Gehakt 50 ets. Bladreuzel 50 ets. Coteletten 65 ets Magere Hamschijf 65 ets. Varkens Haasje 70 ets Tongeworst per ons 16 ets. 22 Mager gesneden spek 16 25 Sauciese 18 16 Droge Varkensworst 16 16 Leverworst 10 12 Bloedworst 8 Deze week weer grooten aanvoer Prachtkwalltelt. Vleesch en Vleeschwaren in de CENTRALE VLEESCHHAL. Gij zijt dan verzekerd van prima kwaliteit en ge bespaart geld. DE CENTRALE VLEESCHHAL. Hoofdstraat 815, KAATSHEUVEL. ie Waalwijk, zal op Vrijdag 29 April 1927 des namiddags 1 uur precies, ten verzoeke en ten huize van den heer D. ZIJLMANS te Vrijhoeve- Capelle, om contant geld 38240 waaronder: 6 kalveren, kippen, karretje op veeren. hooge kar, lage kar, melkwagen, melkbussen, kruiwagens, slede, stroosnijder, bietensnijder, ploeg, egge, paar dentuig, zeven, zakken, hekken, palen, vorken, rijven. sch?len, gewichten, baktrog, voederbakken aardappelen, mest, gier enz. Eenige MEUBELEN als: spekkuip, kachels, tafel, stoelen, schilderijen, glas- en aardewerk, bedden, dekens, droogrekken, waschmachine, ledikant enz. Te bezichtigen op den dag der verkooping van 10—12 uur. ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN, De Architect A. N J. SNIJERS te Raamsdonksveer zal namens den heer P. v. D Broek te Waalwijk op Vrijdag 6 Mei a.s., des nam. ten 5 uren in 't café van de Wed. FRANSEN aldaar, trachten In twee perceelen of In massa Het bouwen van een Woonhuis met Land- bouwschuur op een perceel gelegen in de iste Zeine. Bestek en teekening liggen in voornoemd café ter inzage. Inlichtingen verstrekt de Archi tect. 38242 De architect A. N. J. SNIJERS te Raamsdonksveer zal namens den Heer P. B Bisselink te Kaatsheuvel op Donderdag 5 Met a.s., des nam. ten 7 uren in 't café van den Heer JOH SMIT aldaar trachten Het bouwen van een Woonhuis op een per ceel gelegen a. d. Gast huisstraat te Kaats heuvel. Bestek en teekening a f3.— per stel verkrijgbaar ten kantore van den architect voornoemd, alwaar ook desgewenscht inlich tingen verstrekt worden. Restitutie bij inlevering op den dag van besteding f2 38255 te Waalwijk, zal om contant geld verkoopen Een groote partij nieuwe houtwaren. Ten Eerstete Waalwijk op Donderdag (Marktdag) 28 April 1927 voorm. 11 uur nabij de Haven. Ten Tweedete Oudheusden op Donderdag 28 April 1927, 'snam. 3 uur nabij café GOES' TEN te Oudheusden. Ten Derde: te Haarsteeqop Zaterdag 30 April 1927 voorm. precies 11 uur nabij café M. ACHTEN te Haarsteeg. Ten Vierde: te Drunen op Zaterdag 30 April 1927. 's nam. 3 uur nabij het café VAN KESSEL (Tramstation) te Dru nen. 38232 te Dussen, bericht, dat de gebouwen met landerijen en bierbottelarij zijn ingezet als38236 Koop 1 f 1500 - 2 f 1500.— 3 f 3200 - ff 4 f 500 - en Koop 5 (generale massa) f 4000.— Toeslag Donderdag 28 April 1927, voorm 11 uur precies bij LEEMANS te Dussen. KANTOOR VAS RECHTSKUNDIG ADVISKUB. EUtbnvtkaat 6 («#hf IMS) '«-HsircoowrsoKca. Adviezen es tjfvtand aaert b* ticking tot prooetfen, $tr*f ,ken, faillUaementea, aalatea «chappen, boedel*chei(lij>& v*og -ijj, cur&teele, echtacfeeKU&jg, ar beidscontract erna. Behandeling ram alle reorko- aende Reohteeabm, soepel b| Rechtbank als bjj Kantg&®«w*ht, innen van Schuldvorderingen, regeling oaken van éebiteaw» net hunne schuld electors, makes ran oontraoten, regies ten en*. Degelijke en prompte oftoerMng, Billijk» oonéMèu. ZONDAGS NA 1 UUB KANTOOR GESLOTEN. Opticiën. 35 Vuchterstraat 35, .'«-HERTOGENBOSCH. Telefoon Interoommmmeal 1TC, Yabiik taji Kuimwuuin, Baaua- n Budcbaitoo, BacsnouDna, Pl^ttobtsouw «tg Spreejcdag alle Dwdaffep. Vraagt bij ons prijs aan van bedrnkt^of blanco in enalle andere kwaliteiten Al deze papiersoorten ook in losse vellen op elk for maat verkrijgbaar al of niet met naam bedrukt. Wij staan U met een uitge breide collectie papiersoorten en gratis cltché's naar keuze ten dienste, terwijl onze prijzen beneden alle concurrentie zijn. Intere. Telefoon No. 40. WAALWIJK. DE PRIJZEN VAN HET (aan rollen 1.—, 1.20, 1 40 M Java, Saeling, enz alsook van zijn aanzienlijk verlaagd. Vraagt monsters en prijs. Waalwljksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen. Muziekhandel Grootestraat 117 W A A LW IJ K. GRAMAPHOONS. PATHÉFOONS PLATEN EN ONDERDEELEN Reparaties Vakkundig. Ook verkrijgbaar Tabak, Sigaren en Sigaretten. 37612 R 2T 2 b e T n 2 *9 pi r w Komt dan ook eens zien naar de Etalage van EEN MOOIE THEEPOT in de nieuwste kleuren 50 cent. EEN KOFFIEKAN 70 cent. GEËM. PANNEN 6 stuks groen m. goudband voor f 6.80 met 10 pCt. korting. Denkt er om en laat dit niet voorbij gaan. 38226 Beleefd aanbevelend, a. d. Markt 261. OPGERICHT 1872. van de meest gewone tot de fijnste kunst drukwerkenhandelsdrukwerk, couranten, vereenigingsorganen, periodieken, boekwer ken, catalogi enz. Uitgebreid personeel. Nieuwste machines. Mooie lettersorteertng. Vraagt offerten of Reizigersbezoek. Agent te Kaatsheuvel: A. VAN DER WEE-COOLS, Schoolstraat. VUCHTERSTRAAT 46 en 48 MEEST bezochte en bekendste adres der Zuidelijke Provinciën. BEKEND om onze groote sorteering prima afwerking en Geregeld zeer grooten voorraad in: Salon-, Huis- en Slaapkamer-Ameublementen. Stoelen, Fauteuils, Bedden, Matrassen. Spiegels, Schilderijen, Geschilderde Meubelen enz. Bij ons gekochte Meubelen worden door ons per eigen Vrachtauto thuis bezorgd, zonder prijsverhooging. ENGROS. Firma G. Vennix Hendriks. ENDETAIL. VUCHTERSTRAAT 46 en 48. TELEF. 22 MOTOREN TYPE ZIJN DE EENVOUDIGSTE 35188 KANTOORUREN VAN 9—12 UUR. DES ZATERDAGS VAN 9—11 UUR flink buis WaalwilBsclie Pluimvee-marlit I B ff G0 ALLE ORDKWERHEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 4