BEECH llli SETHI FLORA-BIOSCOPE. twêHde blad. No 84. Woensdag 27 April "27. 50e Jrg. PROVINCIAAL NIEUWS. Waalwijk, 26 April 1927 Jaarmarkt te Waalwijk op Donderdag 28 April a.s. Gemeenteraadsvergadering. Openbare vergadering van den raad der gemeente Waalwijk, te houden op Vrijdag 29 April 1927 des namiddags 7 uur ten raadhuize. Aan de orde 1. Ingekomen stukken. 2. Voorstel tot verhooging van de bijdrage in de onderhoudskosten van den fokstier. 3. Voorstel tot het verleenen van een crediet voor aanbieding van een torenuurweik voor de nieuwe kerk in de parochie van O L. Vrouw. 4. Voorstel tot het instellen van een Zaterdagmiddagmarkt. 5. Voorstel tot het verleenen van een crediet voor aankoop van repro ductles van een schilderij van H.K.H Prinses Juliana. 6. Voorstel tot vaststelling van de aan de besturen van de Bijzondere Scholen uit te keeren vergoeding over 1925, e?. tot vaststelling van het voor schot op de vergoeding over 1927. Gemeenteraadsverkiezing. Alle ingediende candidatenlijsten voor de a s. gemeenteraadsverkiezing zijn goedgekeurd. De volgorde is aldus: 1 Lijst Chr. Hist.—Ant. Rev. 2 Lijst Hartog. 3 Lijst Rox. 4 Lijst Vrijz., V. D. en S.D.A.P. 5 Lijst Schambergen. 6 Lijst van Engelen. 7 Lijst R.K. Kiesvereeniging. Gemeentelijke Gasfabriek. Zooals mogelijk eenigen onzer lezers bekend is. is de levensduur der ovenkluizen eener gasfabriek als de onze, ongeveer 20 jaar. Deze is in onze fabriek reeds met een 3-tal jaren overschreden cn daarom moeten onherroepelijk voorstellen ter tafel komen tot vernieuwing van die oven- kluizen of anderszins. Met het oog hierop is de Qascommissie met den dircctetir ernstig aan het beraden wat thans ten deze moet geschieden, n.l. alleen vernieuwing of het verplaatsen der fabriek naar het achtergelegen terrein, dus een nieuwe fabriek en het vrijkomende terrein langs de Statioiiiiraat voor bouwterrein te gebruiken, ot wat in deze voor onze gemttnte. zoowel wat de productie, als de financieele resultaten betreft, het meest gewenscht is. Zijn wij goed ingelicht dan onder zoekt en overweegt de Commissie op •t oogenblik verschillende mogelijk heden en plannen om daarmede te zljnertijd bij B. en W. en den raad te komen en zoo gedocumeerd moge lijk van advies en voorlichting te dienen, uit welke voorstellen dan een beslissing kan worden genomen. Met het oog hierop zijn dezer dagen door de Commissie met den directeur bezocht de gasfabrieken te Voorburg, Leerdam en Oosterhout. Volgende week worden bezocht Hen gelo en Velp. Ontvangst Mgr. Diepen. Namens 't Hoofd Comité van Ont vangst van Mgr. Diepen verzoeken vrij de vereenigfngen uit de parochie St Jan. die wenschen deel te nemen aan den stoet, die Mgr. door de parochie begeleidt, zich ten spoedigste op te geven bij den secretaris den heer Jan Tielen, liefst met het ver raoedelljk aantal leden en of men al of niet een vaandel of banier mee draagt. De verschillende buurtschappen zijn druk in de weer, nu de uitslagen der collecten bekend zijn. In de eene buurt is dat natuurlijk meer meege- vallen dan de andere, maar er is toch het aanzienlijke bedrag van meer dan 1600 voor de versiering bijeen. In de buurten Hoek en Haven zal een mooie eerepoort worden opgericht, terwijl in de Stationsstraat aan in- en uitgang een paar mooie bloemenzuilen zullen verrijzen, wat naar wij meenen ook in de bedoeling ligt van't Comité Mr. van Coothstraat. terwijl hier ook nog aan een straatversiering in bis schoppelijke kleuren wordt gedacht. De buurt-commissie Markt—Noord- Braband neemt de decoratie van pastorie en kerkplein voor haar taak. De muziekgezelschappen zullen naar wij vernemen, behalve deelname aan den stoet, een serenade brengen aan Mgr., terwijl een concert op de kiosk vermoedelijk zal volgen. Het juiste programma is echter nog niet vastge steld. dat deelen wij later mede. Concert. De harmonie „St. Crispljn" zal bij gunstig weer a.s. Zaterdag, ter gele- genheid van den verjaardag van Prin- ses Juliana, een concert geven op de Markt alhier en wel van 5l/2 7'/a uur. Het programma luidt als volgt: Wilhelmus. Nous Voila, Marche Aug. Eenhaes. Suite Ballet de l'Opera Comique Marion Sam. Vlessing. Potpourri sur des Opera's Verdi. PAUZE. Une Soirée d'Automne aux Ardennes, fantalsie A. Qovaert. Eola, Valse roumaine. |os.Kessels. Salut A Villedommange, Marche A. Lefebre. Brand. Vermoedelijk doordat kinderen met vuur speelden, ontstond Maandagmid dag brand in een hooimijt van den landbouwer S. Vos, wonende ongeveer op de grens Waalwijk—Sprang. Door 't flink en handelend optreden van Vos en eenige buren wist men het vuur te overmeesteren, waardoor de belendende perceelen bleven gespaard. Gymnastiek. Maandagavond hield de nieuw op gerichte Waalwijksche Veteranen-Turn- vereeniging in het mooie en goed ingerichte Gemeentelijk Gymnastiek lokaal haar eerste oefeningsvergade ring onder leiding van den heer L. v Drunen. Er werd door de verschil lende heeren met veel ambitie en op gewektheid geturnd, en waren er op dezen eersten avond reeds vele mooie staaltjes van behendigheid en durf te bewonderen, waarvoor eeneeresaluut aan deze oud strijders voor goede en gezonde lichaamsoefening. We hopen echter dat de bekende spierpijn na lange rustperiode, hen niet al te zeer den klaagzang zal doen aanheffen Steif sind jetzt meih Glieden Hinkend ist mein gang, en dit in geen geval een beletsel zijn zal om a.s. Maandag wederom met hetzelfde vuur op hun post te zijn. We wenschen verder de vereeni ging grooten bloei toe en een goede oekomst en de belangstelling van allen, wiendelichamelijkeopvoedingter harte gaat. Muziekschool. Wij vernemen dat tot dusverre door de verschillende vereenigingen zijn aangewezen als afgevaardigde in 't Comité tot voorbereiding eener reor ganisatie der Muziekschool, de navol gende heeren: Harmonie .St. Jan" de heer A. de Leeuw. Liedertafel „Oefening en Vermaak" de heer A. C. v. d Heijden. Operette-Vereen. „T.A.V.E N U." de heer A. v. d Meijdenberg. Liedertafel .Oefening Baart Kunst de heer Christ Thijssen. Waalwijks SymphonieGezelschap de heer Norb Gragtmans. Waalwijks Gemengde Zangvereni ging dhr. J. Vi Erp (p.l.v. A. van Bladel). Het bestuur van W. B. verzoekt de overige uitgenoodigde muziekgezel schappen ten spoedigste het lid te willen opgeven, opdat tot installatie van dit comité kan worden overgegaan komt In de R K. Ziekenfonds. Buitengewone Algemeene Leden vergadering van het Ziekenfonds van de R.K. Werkliedenvereniging van Waalwijk, op Donderdag 28 April 1927, des avonds 8 uur. in de groote zaal van de R K. Werkliedenvereeni ging. AGENDA 1. Opening door den Voorzitter. 2. Voorstel tot opheffing van de aan het Ziekenfonds verbonden Dok ters- en Apothekershulp. 3. Verschillende besprekingen in verband met het opgerichte Dokters fonds van de R K. Werkliedenvereeni ging. 4 Rondvraag en Sluiting. „Op den kop af." Ja, de opvoering van dit door Jan Grosveld bij elkaar gescharrelde stuk duurt .op den kop af" 3l/2 uur. Wablief, ja houdt er de spanning maar in, drie en een half uur. Neen maar Grosveld, dat is te gek, zoo'n klucht, zoo'n grof bij elkaar geharkte klucht wordt voor den toeschouwer een marteling. En we zeggen waar. achtig niet te veel als we dit onbe nullig werk van een autetrr betitelen met „tooneel—oplichterij". Een knap tooneelschrijver kan héél 't motie van Grosveld in 'n kluchtig één- actertje samenvatten, zoodat er lijn en climax in komt. En dan. 't ding moest 'n titel heb ben. Oh, da's gemakkelijk, denkt Grosveld. Een paar schuldeischers hebben van Smink precies een afge rond bedrag te vorderen, of, zocals ze zelf zeggen: „op den kop af" f 900. Nou, goedkoop is 't, zooals héél het stuk. En daarom is het spijtig dat een zoo goede tooneelvereeniging als „D.V.S.V." haar krachten gaat ver gooien aan zoo'n werk. Hoe goed wisten de leden van „D.V.S.V." hun kunnen te demonstreeren in „De Overkant". Nochtans gaven zij in 't slappe stuk van Grosveld goed spel te zien, al leek ons de rolverdeeling niet overal gelukkig. C. v. d. Meijdenberg wist zich goed in te leven in de rol van Smink, een exentriek, een nerveus persoon. Johan, zijn bediende, had voorzeker geen gemakkelijke taak, maar hij speelde beslist licht. Een paar oer komische typen waren vooral v. Zwammen (A Snijders) en Toon, z'n knecht (P. Kelder). Beider spel liep zoo gemakkelijk en natuur lijk. Vooral Kelder beschikt over 'n eenig komisch gebaar in toon en houding. Om genoemde personen bewegen zich dan nog in wat lichter contour Maurits v. Katwinkel (L. Leijtens), die ten koste van Smink aan zijn persoon wat meer glans wil zettendokter Driehuizen (J. Sleenhof), welke een probaat geneesmiddel weet voor z'n patiënt Smink; M. Berkelmans. een goed type van een dorpsveldwachter, en Pepito (Jac. v d. Griendt) een aardig manneke dat zijn rol als zwer- vertje rustig speelde. De belangstelling was Zondagavond matig. Posterijen. De directeur van het Postkantoor alhier deelt mede, dat met ingang van 1 Mei e.k. het hulppost- en telegraaf, kantoor te Baardwijk wordt opgeheven en vervangen door een post agentschap, annex telegraaf en telefoonstation. Deze nieuwe inrichting wordt ge vestigd ten huize van den Heer A van der Pennen, Minister Loeffstraat 28. De dienst van het agentschap zal zich uitstrekken .tot den verkoop van frankeerzegels en andere postwaarden. idem van plakzegels van lOcent. renlezegels. spaarbankzegels. n rijwielmerken. het leveren, op aanvraag, van plakzegels. hooger dan 10 cent en van statistiekzegels, de aanneming van aangeteekende en expresse-stukken, de aanneming van binnenland- sche brieven met aangegeven geldswaarde. de aanneming van binnenland- sche postpakketten en voor bui- tenlandsche, voor zóóver zulks zonder bezwaar kan geschieden (bijv. voor België, Frankrijk, Duitschland enz.) aanneming van stortingen op postrekeningen. idem van binnenlandsche post wissels en de uitbetaling van bin- nen- en buitenlandsche postwis sels, voor zoover de kas het toelaat. de aanneming van borderellen met quitantiën en de uitbetaling van afrekeningen, behoudens toe reikendheid der kas. aanneming van inlagen £p Spaar bankboekjes, (geen terugbetalin gen, geen nieuwe boekjes). Het maximum bedrag voor het geld verkeer is vastgesteld op 500. Voor den telegraaf, en telefoondienst zal gelegenheid bestaan tot het aan bieden van telegrammen en het voeren van telefoongesprekken Het post agentschap is open voor de hiervoren sub a t/m f ge- noem'de aangelegenheden gedurende den tijd, dat de winkelzaak open is. Voor de overige gedurende dezelfde uren als het Hoofdkantoor. Voor den telegraaf- en telefoondienst van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. De ouderdoms-rentetrekkers zullen voortaan hun rente moeten halen ten Aoo/dkantore te Waalwijk en wel op Vrijdag om de 4 weken (dus niet meer te Baardwijk op Dinsdag). De brievenbus van het hulpkantoor wordt geplaatst bij den postdgent van der Pennen. De gelegenheden tot ontvangst en verzending van correspondentie en pakketten blijven voorhands onge wijzigd. De directeur van het postkantoor te Waalwijk bericht ons, dat met in gang van 1 Mei de bemoeiingen van den post-agent L. Franken te Besoijen zich eveneens zullen uitstrekken tot alle aangelegenheden, genoemd hier vóór voor den agent te Baardwijk. „Handleiding bij de invulling van het zangersmeilied (Iw. J. Olman) Deus aangiftebiljet voor de Rijksinkomsten- in nomine tuo (F. W. Kools) en belasting". Dit handboekje is tot in de kleinste bijzonderheden goed verzorgd en be vat naast een uitvoerige bespreking van het bronnenstelsel o.a. de noodige voorlichting omtrent het vragen van inlichtingen door inspecteursver betering van vroeger te laag gedane aangiften; inlichtingen voor de invul ling van het aangiftebiljet, enz. Waar de wet op de Inkomsten belasting nogal gecompliceerd is en voor ieder nog niet gemakkelijk om te begrijpen, lijkt ons dit handige boekje een zeer goede aanwinst. De prijs bedraagt f 1.25. Biljartwedstrijden. Zooals wij hebben aangekondigd in ons vorig nummer had 1.1. Zaterdag avond In café van Berkel een biljart wedstrijd plaats tusschen twee zestallen van de „Waalwijksche Biljartclub" aldaar gevestigd en „Ons Genoegen" uit 't Vosje. De wedstrijd werd zeer prettig en geanimeerd gespeeld en er was veel belangstelling. De uitslag was als volgt: W. B. C. Fr. Schoelits J. Staats F. Staats Hesselbert Klerks v. d. Hoven Ons Genoegen. 100 W. Pullens 96 100 L. v. d. Geld 46 100 Fr. de Vries 42 100 H. Pullens 67 100 Van Mierlo 53 62 j. Leijten 100 462 404 Van het tweede zestal was de uitslag J. Baaijens 36 L. Leijten 69 J. Verhoeven 60 M. Leijten 41 J. v. d. Heijden 50 A. v. Helvolrt 57 C. v. Berkel B. Hornes Henkelman M. de Folter Rombouts J. Vrijhoeven 75 75 75 75 75 75 450 a. b. c. d. e. f. g- h. 313 Maandag werd de reeds vroeger aangekondigde competitie-wedstrijd,uit geschreven door den Tilburgschen Biljartbond, gespeeld bij den heer Alb. Kemperman alhier, tusschen de biljart- vereeniging van Stoetzer te Tilburg en de biljartvereeniging „Ons Genoegen" alhier. De uitslag was als volgt: Tilburg. Horsten A. Otten M. v. Beurden J. Stoetzer Jos. van Zon L. v. Gerwen Waalwijk 98 L. van Engelen 100 45 F. Slaats 100 100 H. v. Rooij 88 100 Th v. Weert 90 42 G. Slaats 100 69 G. Pullens 100 "454 578 1. m. Nieuw handboekje. Bij Tjeenk Willink Zoon, Haarlem, verscheen dezer dagen van W. Meije- ringh een zeer practisch boekje, een Dus Waalwijk won dezen competitie wedstrijd met 124 caramboles. Jubilea. 1.1. Zondag 24 April was het 25 jaar geleden dat de heer Adrianus de Graaff werd benoemd tot kerkmeester der toen opgerichte St. Antonius- parochie. De belangstelling bij deze bijzondere gebeurtenis was groot èn om 't feit zelf èn om den persoon in quaestie. De ZeerEerw. heer pastoor kwam den jubilaris feliciteeren. Z Eerw. sprak een hartelijk woord van gelukwensch en wees op de groote verdiensten die de jubilaris voor de St. Antonius- parochie, voor 't bestuur der kerk, maar ook op ander gebied heeft gehad. Het Kerkbestuur, waarbij ook tegen woordig was het feest comité der a.s. Pastoorsfeesten, waarvan de heer de Graaff voorzitter is en dat hem onder een passend woord een prachtig bloem stuk aanbood, offreerde hem een prach tige theetafel met servies. Van tal van andere zijden, ook uit de andere parochies der gemeente, kwamen blijken van belangstelling, o.m. kwam de St. Vincentiusvereeniging persoon lijk feliciteeren,ook wij voegen onze felicitaties bij de vele hem op dezen dag geworden. De eerw. zuster A. Crescentioin het St. Theresiagesticht alhier, her- denkt 20 Mei a s. haar -zilveren professiefeest. De Eerw. Zuster Majello herdacht deze week den dag, waarop zij voor 25 jaar haar intrede dee 1 in het St. Theresia-gesticht alhier. Al dien tijd is Zuster Majello bij het onderwijs werkzaam geweest en wist zij zich door haar beminnelijk optreden veel dankbare leerlingen te verwerven. Aan bewijzen van waardeering heeft 't de jubilaresse dezer dagen dan ook niet ontbroken. De heer Ferd. Dumoulin, werk zaam bij de Levensverzekering Mij. „Noord-Braband". herdenkt 2 Mei a.s. den dag dat hij vóór 45 jaar bij haar in dienst trad. Zangtournooi. Aan het zangtournooi, dat Bosch Gemengd Koor op 1 Mei a s. in het Concertgebouw organiseert zullen ook de Liedertafel „Oefening en Vermaak" en 't Gemengd Koor van .Oefening en Vermaak" deelnemen.Beide vereenigin gen zullen onder leiding van dhr.Jac. Sars respectievelijk uitvoerenMinne Vlaamsche Kermis (J. P. Wierts) Droome Vrouw Kom (Olman). E. H. B. O. De vereeniging „E. H. B. O." hield dezer dagen eene algemeene verga dering. Op deze vergadering werd be sloten op eenige punien der gemeente een verbandkist te plaatsen o.a. in 't caté van Berkel aan den Hoek en bij den heer Siegenhom in de Stations straat, terwijl een uithangbordje zulks aan het publiek zal bekendmaken. Er werd op gewezen dat het zoo moeilijk is de vereeniging op de been ie houden, speciaal wal het financieele gedeelte betreft. Dit toch valt zeer te betreurenzoo dikwijls toch, bij tal van gelegenheden, is gebleken hoe nuttig eene dergelijke vereeniging is, daarom kan men toch met veilangen dat de jongelui behalve hun tijd, moeite en ambitie ook nog alles uit hun eigen hooge contributie betalen. Besloten werd een beroep te doen om steun aan donateurs, aan W. B. en andere ver eenigingen, die daarvoor in aanmerking komeneen beroep dat wij gaarne krachtig ondersteunen, opdat hier ge holpen worde voor het te laat is en een vereeniging niet verdwijne die voor onze plaats van zeer grooi belang is. Luchtwachtpost. Reeds eerder konden we mededeelen dat de Luchtwachtpost voornemens was naar Gilze te gaan om de demonstraties van een nieuw type vliegtuig bij te wonen. J.l. Zaterdag toog men dus naar het vliegkamp Gilze, hiervoor in de gelegenheid gesteld door eenige leden, die voor dezen tocht hun auto's welwillend beschikbaar stelden. Ofschoon er. een sterke wind was werd toch nog gevlogen en voor de leden eenige theorie gegeven in de I waarneming uit posten. Keuring. Naaf het Bureau v. Militaire Zaken ons mededeelt werden er door den Keuringsraad op 22 en 25 April van de 72 ingeschrevenen der lichting 1928 niet minder dan 49 ongeschikt ver klaard, 21 geschikt en 2 tijdelijk on geschikt. De tijdelijk ongeschikt ver klaarden moeten zich het volgend jaar wederom aan een keuringonderwerpen. Verloting Quick. De voetbalvereniging „Quick" heelt op haar aanvrage de goedkeuring ont vangen van Burgemeester en Wethou ders tot het houden van een verloting waarvan de opbrengst zal woiden aangewend tot verbetering en vergroo ting van het sportterrein. De trekking zal plaats vinoen 22 Juli a.s. Fabrieksschoorsteen afgeknapt. Zaterdagmiddag knapte de fa brieksschoorsteen der stoomlederfa- briek der firma lansen alhier tijdens den hevigen stormwind af. Persoon lijke ongelukken kwamen niet voor. Autobussen. Gedeputeerde Staten hebben aan de N.V. Tilburgsche Brockway Bus Mij. te Tilburg vergunning geweigerd tot het in werking brengen van een autobusdienst van Tilburg naar Goirle, op grond van het feit dat in de ver- keersgemeenschap tusschen Tilburg en Goirle op voldoende wijze wordt voor zien door de trams van de Hollandsche Buurtspoorwegen en door de autobus sen van de onderneming „Voorwaarts" te Tilburg. Voorts werd vergunning geweigerd aan J. van Brakel, waarn. directeur van den autobusdienst „Voor waarts" te Tilburg voor diensten van Goirle over Tilburg naar Dongen en van Tilburg over Goirle naar de Bel gische grens in de richting van Poppel en wel voor wat eerstbedoelden dienst betreft, omdat de treinen der Nederl. Spoorwegen voldoende in de behoefte aan snelverkeer tusschen de gemeenten Gilze en Tilburg voorzien, terwijl de trammen der Zuider Stoomtramweg Mij. te Breda op voldoende wijze voor zien in de verkeersbehoeite van Don gen raar Tilburg en voor wat den tusschendienst betreft, omdat de aan gevraagde dienst geen doorverbinding geeft met Turnhout of voor die door verbinding op eenen in België geex- ploiteerden dienst is aangewezen. R. K. Staatspartij. Rijkskieskring Tilburg. Bestuursvergadering. Fractie- verdeeling. Behandeling van het Kiesreglement. Indiening amendementen tot 22 Mei Algemeene vergadering op 25 Mei te Breda. In de Maandag gehouden bijeen komst van het Rijkskieskringbestuur onder presidium van Mr. T. J Verschuur zijn Ginneken, de functies als volgt ver deeld Mr. T. J. Verschuur, voorzittter. (door de Alg. vergadering als zooda nig gekozen). A. Edelbroek, Dongen, Vice voor zitter. Mr. A M H. Roothaert, Tilburg, Sec HMD DH

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 5