KiollekciÉg Ie Waalwijk VERSLAG Kantoorboeken, Studie- en Leesboeken J. J. M Rubert, Hoogerhelde Pen ningmeester. Leden Mr. H. J. J. v. d. Biesen, Breda Mr. J. Houben, Breda. J. Nollen, Zevenbergen. J. v. Rijzewijk, Tilburg. R. J. de Grood, Tilburg. Drs J. R. L Smits, Bergen op Zoom. Dr. P. J. H. van Ginneken, Bergen op Zoom. De heer A. J. Prins, Tilburg werd opnieuw benoemd lot adj secretaris Als plaatsvervangend bestuurslid van*de R.K. Staatspartij werd aange wezen de heer Mr. A. M. H. Roothaert Tilburg. Ter behandelingvan 't Kiesreglement zal op Zaterdag 28 Mei a s de Rijks kieskring organisatie worden gehou den. Den afgevaardigden wordt tijdig een exemplaar van dit reglement toe gezonden, terwijl bovendien de afdee lingen zuilen worden uitgenoodigd om vooraf een en ander, in eigen kryig, aan eene bespreking te onderwerpen Amendementen kunnen tot en met Zaterdag 21 Mei worden ingezonden bij adj secretaris: Aartestraat 58 Tilburg. Enkele ingekomen organisatorische klachten uit de afdeelingen Ginneken werden na ampele beraadslagingen ter nader onderzoek gesteld in handen van eene Commissie ad. hoe, bestaande uit de heeren J. v Rijzewijk, voorzit ter; Mr. A. M. H. Roothaert en Drs J. R. L. Smits. in eene op Maandag 2 Mei a s. te houden vergadering zal het bestuur ter zake een beslissing nemen. Waterstaatstoestand in Noord-Brabant. In de Eerste Kamer hield de heer W. van Lanschot Vrijdag een uitvoerige en klemmende rede over de treurige waterstaatstoestanden in Noord Bra bant. speciaal rondom Grave, enz. In zijn vervolg rede van Maandag drong hij met nadruk aan op de verbetering van- het Drongelensch kanaal. 8 jaren geleden heeft spr. reeds op de noodzakelijkheid daarvan gewezen, doch op het departement is daaraan niets gedaan. Spr. verzocht bij nieuwe onderhandelingen met België aandacht te schenken aan den overlast, dien Noord-Brabant ondervindt van afbo pend water uit België en alvorens zich op dit punt vast te leggen het advies in te winnen van Ged. Staten van N - Brabant en van den hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat. DRUNEN. Bij het gehouden examen voor Coupeuse Lingerie slaagde onze dorpsgenoote mej. C. van Venrooy. Zij genoot hare opleiding aan de Mode- akschool voor Dames en Meisjes, Grobbendonckslr. 46, 's-Her- togenbosch, directrice, Mevr. P. G de Bruyn-Steenbekkers. Tijdens de Paasch-vacantie heb ben weer verschillende padvinders gekampeerd in onze bosschcn, nabij het gehucht „Pessaert". Jammer dat het weer zoo slecht was. BINNENLAND. Reeds zijn de eerste nesten onzer vogels gevonden en in de komende weken zullen tienduizenden vogelparen trachten hun eieren uit te broeden, hun jongen groot te brengen Een tijd vol zorgen en moeite breekt er voor deze dieren aan, een tijd ook, waarin beslist zal worden, of onze vogels zich behoor lijk zullen kunnen handhaven. En toch moeten de vogels in groot aantal en in vele soorten aanwezig zijn, zullen zij hun taak in de natuur kunnen vervullen. Zij maken jacht op insecten en larven op slakken en muizen, en zij voor komen daardoor in vele gevallen pla gen. De mensch heeft dan ook alle reden de vogels dankbaar te zijn en hen zoo veel mogelijk te beschermen. Denk dan ook nog aan den zang der vogels, aan hun fraaie kleuren, vormen en bewe gingen. Een land met weinig vogels mag terecht een arm land genoemd worden, v Maar hoewel ons eigenbelang ons behoort te doen inzien, dat de vogels beschermd moeten worden, gaan er ieder jaar duizenden nesten met eieren en jongen verloren, niet het minst door dat de Nederlandsche jongens niet weten, welke belangen op het spel staan en zeer veel nesten uilhalen. Zelfs weten zij eigenlijk niet. waarom zij dat doen; misschien vinden zij de eieren mooi en willen die daarom be zitten Vele jongens beschouwen het uithalen van nesten als iets vanzelfs- sprekends en denken niet aan de ge volgen. Laten zij zich toch eerst afvragen welke de bestemming is van een ei en laten zij bedenken, dat het jonge leven zich inde eierschaal ontwikkelt en hoe, als door een wonder, uit een schijn baar levenloos voorwerp een levend vogeltje te voorschijn komt, dat op zijn beurt weer zal zingen, insecten vangen, in het kort, een zegen voor den mensch zal zijn. Aan ouders en opvoeders de taak om onze jongens voor verkeerde hande lingen te behoeden; hardheid en wreed- jegens dieren moeten bestreden worden ook in het belang van de jeugd zelve- Brengt onzen kinderen toch bij, dat leder vogelnestje met eerbied moet worden beschou wd eri wijst er op, dat aanraking van eieren en van jonge vogels vernietiging van leven kan be teekenen, van leven, dat voor ons van groote waarde is. In verband met bovenstaande cir culaire van de Ned. Ver. voor Vogel bescherming wijzen wij op het pas verschenen boekwerk van den heer A. C v. d. Heijden „Lief en Leed" in de Vogelwereld. SPORT. QUICK. Zalt-Bommei—Quick 2 1. In een door beide partijen zeer goed en vlot gespeelden wedstrijd hebben de Quickers j 1. Zondag de beide punten aan de Gelderschen moeten achterlaten en kregen deze hiermede iets meer dan' hun toekwam. Als scheidsrechter Piasmeier uit Rotterdam de beide elftallen laat opstellen, verschijnen de gastheeren geheel volledig, terwijl Quick invallers heeft voor Jan van Bladel en Jan van Kuijk Om half drie brengt Stehman den bal voor Zalt Bommel aan het rollen en direct ontspint zich een vinnigen strijd. Direct zijn de gastheeren in het offensief en Frans v. Delft, welke linkshalf speelt, redt tweemaal achter een VQor het Quick doei op fraaie wijze Langzamerhand gaan ook de Quickers tot den aanval over en als het spel 10 minuten oud is, maakt de jongste Beerens een fraai doelpunt, dat wegens buitenspel geannuleerd wordt Als kort hierop de Waalwijk- sche rechtervleugel scherp aanvalt, redt doelman Schelle door uitloopen en twee minuten later herhaalt zich heizelfde spelletje Als er 20 minuten gespeeld is. gaat Weenink er met het leder snel van door en als hij fraai voorzet, vangt Stehman den bal ineens op en met een fraai schot geeft hij Zalt-Bommel de leiding 1—0. Enthou siast spelen de blauw witten verder. Fraai combineerend gaat het op het groen witte doel af en ais Nic. Beerens den bal vrij heeft lost hij een scherp schot, dat rakelings langs den paal vliegt. Dan is het woord weer aan de gastheeren. Vliegensvlug zetten zij een aanval op en besluiten deze met een scherp hard schot van Verbeek, dat doelman Trimbach echter prachtig stopt. Een seconde later maakt hij een geweldig schot van den centervoor Stehman onschadelijk. Met 1 0 kon digt dan dhr. Piasmeier de rust aan. Na de thee is Zalt-Bommel direct den aanval en weer houdt Dorus een tweetal gevaarlijke schoten op su blieme wijze. Een hoekschop, welke Weenink prachtig neemt, kopt Stehman net naast. Dan is het met de gasthee ren gedaan en Quick neemt het spel geheel in handen. Speciaal Pot speelt na de rust een goede partij, althans stukken beter dan in de eerste helft. Talrijke aanvallen van Quick, welke zeer gevaarlijk zijn, slaan de backs af, doch eindelijk hebben zij succes. Als de Quick linksbuiten een fraaien, har den voorzet geeft, doet van Haaften een poging om deze te onderscheppen, hij raakt echter het leder maar half en buiten Schelle's bereik rolt de bal in het doel 1 1. De strijd wordt nog sneller en vin niger, doch Quick is het meest in den aanval, dank zij het uitmuntende werk der halt-linie, waarin invaller Berkel- mans zijn plaats volkomen waard toont. Als de Quickers weer een snellen aanval doen. wordt Nic. Beerens even buiten het strafschopgebied gehaakt. De vrije trap, welke Plasmeijer hiervoor toekent, wordt door Nic. Beerens ge nomen, doch de kleine Quicker schiet den bal tegen de deklat en een oogen- bliklaterheeftfblauw wit wederom pech als Wim Pot een geweld g hard schot lost, dat eveneens de deklat nog raakt. Als dan zeven minuten voor 't einde eindelijk Zalt-Bommel weer 'n aanval doet, loopt Adr. Trimbach met een Zalt-Bommel speler mee en als beide vallen in het beruchte gebied, geeft Plasmeijer tot aller verwondering pe nalty. Deze wordt in een doelpunt omgezet en de gastheeren hebben ge wonnen. Behal e deze laatste zeer onjuiste beslissing, leidde de arbiter den wedstrijd werkelijk keurig, jam mer dat juist die fout aan de Quickers de nederlaag brachl. Met een gelijk spel hadden de gastheeren zeer zeker tevreden mogen zijn. De Quickers speelden een goeden wedstrijd en speciaal den jeugdigen in vallers moet hulde worden gebracht voor hun kranig werken en volhouden, En nu a. s. Zondag de beslissing QuickBoxtel. W.S.C. De eerste promotie-wedstrijd onbeslist l Zelden zal het resultaat eener ont moeting zulk een eigenaardig verloop gehad hebben bij de diverse wedstrij den, welke WSC in dit seizoen ge speeld heeft, als juist jl. Zondag bi den eersten promotie-wedstrijd, tegen Pope uit Venlo. Een voorsprong van 3—0 te hebben en dan nog alle zeilen te moeten bijzetten, teneinde een ge lijk spel te kunnen houden, dit heb ben wij ,nog niet medegemaakt. Het pleit alleszins voor het energiek vol houden der bezoekers, hetgeen niet genoeg geprezen kan worden. Aan de andere zijde geeft een en ander te denken en vooral van de WSC-verdediging, welke zich na rust vier maai gepasseerd zag, ondanks het voortreffelijk werk van Mathijsen. Dit gedeelte van het elftal der thuis club, anders het sterkste, was j I. Zon dag juist het tegenovergestelde, het geen grootendeels zijn oorzaak vond. doordat dehalflinie van stonde af eene verdedigende houding begon aan te nemen. De voorhoede kon zoodoende niet behoorlijk gesteund worden, zoo dat er telkens een hiaat ontstond tus- schen voor- en achterlinie Vooral in de tweede helft, toen een geweldigen stortregen tijdens de rust het veld enorm glad maakte, viel dit euvel ten zeerste op en de Pope-spelers hebben hiervan een dankbaar gebruik gemaakt. Wat de bezoekers betreft, zoo heb ben deze ons door hun aantrekkelijk en mooi sluitend spel tenzeerste ver rast. Een homogeene ploeg, zonder direct zwakke plekken met de voor hoede als beste deel. Vooral de aan- valslinie bracht de WSC-achterhoede door mooi opgezette aanvallen, af gewisseld met kort of lang spel, be nauwde oogenblikken Faire en pret tige tegenstanders, die in onze plaats een prettigen indruk hebben achter gelaten. Ook de WSC-voorhoede, met uitzon- deringvanden rechtsbuiten die beneden zijn vorm speelde, liet zich j l. Zondag eveneens van hare beste zijde zien. De meeste kracht ging ditmaal van den linkervleugel uit met aan het hoofd d 2 linksbinnen v. d. Pennen, wiens ener giek werken wederom te loven viel. De wedstrijd is anders rijk aan spannende momenten geweest en beide doelen zijn verscheidene malen door het oog van een naald gekropen. Zoo zagen wij in de tweede helft Venlo een strafschopjmissen. terwijl aan onze zijde Vink tweemaal eene opgelegde <ans ongebruikt liet. Overigens geeft een gelijk spel den uitslag juist weer en toch had de overwinning, alhoewel niet verdiend, gemakkelijk in Waalwijk kunnen blij ven. Waarom de verdediging niet ver sterkt werd, toen WSC met 4—3 voor stond en nog slechts 8 minuten te spelen was. komt ons totaal onbegrij pelijk voor. Over den wedstrijd kunnen wij kort zijn. Voor den aanvang werd WSC door Pope bloemen aangeboden. Onmiddellijk na het aanvangssig naai zat Pope voor het WSC-doei en was het eerste kwartier daar niet van daan te krijgen. Langzamerhand wist WSC zich hieraan te onttrekken en was van overwicht geene sprake meer. Onverwachts wist v. d. Pennen na ongeveer een half "uur spelens met een schitterenden kopbal WSC de leiding te geven. Een vijf minuten daarna zag de Pope-doelman zich wederom gepasseerd uit een ver boog schot van den linkshalf-speler der thuisclub. Met 2—0 werd gedraaid. Een tien minuten na rust kreeg WSC een strafschop toegewezen, welke Simons wist te benutten. Van dat moment een plotselinge inzinking in de WSC-achterhoede en wist Pope uit twee misverstanden daarin, even- zoovele malen te doelpunten. Weder om trok WSC ten aanval en na diverse pogingen wist Simons niet een gewel dig hard schot uit'n voorzet van rechts den stand op 4—2 te brengen. Pope liet zich niet uit het veld slaan en tweemaal wist hun middenvoor Mat hijsen nog te passeeren en zoodoende zelfs den stand op 4—4 te brengen. In de laatste minuten werd er door WSC alles opgezet. Drie corners werden genomen, uit een daarvan dachten wij Vink in de laatste halve minuut de overwinning te zien brengen, doch ook deze schitterende kans ging ver loren en onmiddellijk daarop kondigde scheidsrechter Voltijn, die deze ont moeting op de hem bekende prettige wijze leidde, het einde van den eersten promotie-wedstrijd van WSC aan. A s. Zondag staat reeds te Venlo de returnwedstrijd te wachten. Alhoe wel WSC j 1. Zondag niet dat resul taat mocht behalen, waarop menigeen gehoopt zal hebben, zoo zal dit toch voor de aanhangers gééne reden mogen zijn, om de 'vereeniging a.s. Zondag niet naar Venlo te vergezellen. Er zal gereisd worden per gezelschapsbiljet. Vertrokken wordt 10 13 per trein. De reiskosten zullen bedragen ongeveer f3 75 per persoon en kunnen zij, die de reis wenschen mede te maken, zich tot uiterst Vrijdagavond 8 uur vervoe gen bij den heer Jac. Moonen-de Ruij- ter. Sigarenmagazijn. Nadien bestaat hiervoor geen gelegenheid meer. R.W.B. RWB3 ongeslagen kampioen 3e klas D. B.V.B. De laatste wedstrijd tegen Heusden 2 werd door RWB 3 met 3—0 gewonnen. RWB3 v/as overwegend sterker, doch kon tegen de stevige achterhoedeniet hun meerderheid in meerdere doel punten uitdrukken. Na den wedstrijd werden de jongste RWBers welke met hun fraai kampioenschap zeer verheugd waren, in het kort geiukgewenscht, wegens onvolialligheid zal een huldi ging eenige weken worden uitgesteld. Alle wedstrijden werden gewonnen, met als bijzondere merkwaardigheid, dat geen enkele tegenpartij een tegen doelpunt heeft kunnen maken, wel staat er een tegenpunt op de goal average, doch dit is door een der RWBers zelf gemaakt. Na verschillende jaren steeds de 2e of 3e plaat bereikt te hebben is eindelijk hun volhouden toch beloond. Bravo. DRUNEN. Zondag speelde het eerste elftal var onze voetbalvereeniglng „Sporters" tegen een combinatie van „Juliana I en il" uit Baardwijk. In een mooi gespeelden wedstrijd wisten de onzen te winnen met 2 1. Het tweede elftal van „Sporters", dat uitkwam tegen „juliana III" moest het onderspit delven en verloor met 5-2. HEUSDEN. Zondag speelde P S.V. Baardwijk hier een vriendschappelijken wedstrijd tegen Juliana I en won met 7 - 1. VERVOLG PROVINCIAAL NIEUWS. Gemeenteraadsvergadering. Het aanbieden van een klok. Prae-advies B. en W. (zie punt 3). Met ons prae-advies van 20 April U het voerstel gedaan, 1925 werd aan het Kerkbestuur der Parochie van St. Jan aan te bieden een torenuur werk met twee luidklokken, te plaat sen in den toren van de nieuwe parochiekerk, om daarmee blijk te geven van belangstelling in het tot stand komen van een bouwwerk, dat niet alleen een sierraad zal zijn voor de gemeente doch in ruimeren kring ook meer aandacht zal opwekken voor de bouwkunst in het algemeen. Opnieuw nadert een tweede kerk gebouw zijn voltooiing. Het Kerkbe stuur van de Parochie van O L. Vrouw heeft het voorbeeld gevolgd van het Bestuur der Parochie van Si. Jan en het onaanzienlijke kerkje vervangen door een architectonisch uitnemend verzorgd nieuw kerkgebouw. Wij zijn van meening dat het ook hier op zijn plaats is, blijk van belangstelling te geven en vinden dan ook aanleiding U voor te stellen, voor deze nieuwe kerk aan te bieden een torenuurwerk met een luidklok, die tevens dient voor het slagwerk. De kosten van het geheel, geplaatst en gemonteerd, zul len een bedrag van f 1250.— niet te boven gaan. Wij vinden tot het doen van dit voorstel te meer aanleiding omda de electrische klok, geplaatst bij het voor malig raadhuis van Besoijen, niet aan de verwachting heeft beantwoord Deze klok vereischt niet alleen een nauwkeurig toezicht, doch ook de onderhoudskosten zijn vrij hoog, (deze bedroegen de laatste drie jaren ge middeld f59— per jaar) en toch kan bij dit alles allerminst van een be trouwbare tijdaanwijzer worden ge sproken. Het eventueel aan te bieden uurwerk zou in den toren worden aangebracht met drie wijzerplaten, aan Oost Noord en Westzijde, zoodat in het westelijk deel der gemeente de tijd gemakkelijk van dit uurwerk zal zijn af te lezen, waardoor de aanleiding voor het in standhouden van den tijdaanwijzer bij het voormalig raadhuis zou komen te vervallen. Wanneer Uwe vergadering zich met ons voorstel vereenigt. verzoeken wij U een crediet beschikbaar te stellen van ten hoogste f 1250 waaruit de kosten van aankoop en plaatsing kun nen worden bestreden. Wordt daartoe besloten, dan zouden wij ook deze schenking willen vastleggen door een opschrift op de luidklok van den vol genden inhoud „Gemeentewapen. De Gemeente Waalwijk heeft mij geschonken en noemde mij St. Franciscus 1927. Burgemeester en Wethouders van Waalwijk. Zaterdagmiddagmarkt. Door het Bestuur der R K. Midden- standsvereeniging is tot ons College het verzoek gericht te bevorderen, dat een weekmarkt wordt ingesteld, te houden op de Zaterdagen in den namiddag en aanvankelijk bestemd voor den verkoop van wild, pluim vee e.d. Reeds vroeger is door U instemming betuigd met het houden van een markt of beurs, waarvoor werd-gedacht aan de manege achter het raadhuis. Bij een onderhoud dat het Bestuur der Middenstandsvereeniging met ons Col lege heeft gehad ter bespreking van de instelling vaneen Zaterdagmiddag- markt, is door dat Bestuur medege deeld dat naar het oordeel uit de kringen der belanghebbenden die markt alleen kans van slagen zal hebben, wanneer zij wordt gehouden op het marktplein. Wij zijn van oordeel dat de poging der Middenstandsvereeniging, om door het houden van de Zaterdagmiddag- markt het verkeer naar onze gemeente te bevorderen, behoort te worden ge steund en wij stellen U daarom voor tot de instelling van deze markt te besluiten. Om vooral in den aanvang de ont wikkeling der markt in de hand te werken achten wij het wel gev/enscht voorloopig, althans het eerste half jaar, geen marktgeld te heffen. B en W. van Waalwijk. GEMENGD NIEUWS. In korten tijd is voor de tweeden keer de brug over het Overijselsche Kanaal bij den Zandbeltermolen onder Diepenveen, in den belangrijken ver keersweg van Deventer naar Raalte ingestort.Thans geschiedde dit, doordat er een vrachtauto, beladen met een 20- tal varkens over reed. Het verkeer is gestremd. Auto en varkens werden aan wal gebracht De bestuurder bekwam geen letsel. Te Reinsaterwoude is de 23-jarige arbeider J. W de Boer te water geraakt en verdronken, Te Zandvoort is bij paai 59 aan gespoeld van een onbekend mansper soon van ongeveer 50 jarigen leeftijd. De kleeren waren gemerkt A. B. Verschenen Is het van den met de magistrale Dr. JAN WITLOX Prijs f 1.- Rede van WaaiwijkscheStoumdrukkerij Antoon Tielen. DE OPDRACHTEN, DIE ONS VERSTREKT WORDEN VOOR DE LEVERING VAN (vast- en losbladig) NEMEN DAGELIJKS TOE. WIJ BESTEDEN DAARAAN DAN OOK DE MEESTE ZORG EN BEVELEN OOK DEZE AFDEE- LINO GAARNE AAN. - - WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. AGENDA. WAALWIJK." Donderdagavond 7 uur. Cursusles „Eerste Hulp bij Ongelukken" in de Openbare School Stationsstraat. Donderdagavond 7'/2 uur repetitie voor de adspiranten en 8'/2 uur voor de leden van „Kunst en Kracht". Donderdag 8 uur Buitengewone Algemeene Ledenvergadering van het Ziekenfonds der R K. Werklieden- vereeniging in den R K. Gildenbond. Donderdag 8'/2 uur repetitie W.Q.V. Oymnastieklokaal. Donderdag 8'/2 uur repetitie Tavenu. Vrijdag Viool- en Cellocursus Waal- wijksche Muziekschool. Zaterdag 5'/2 uur. Concert op de kiosk op de Markt door de harmonie „St. Crispijn". Zaterdag 9 uur. Repetitie Liedertafel „Oefening en Vermaak". Mannenkoor.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 6