Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. 11 Co. Dë Trouw van dei Bankier. N i FEUILLETON galaat DOOR ERVARING NUMMER 36. WOENSDAG 4 MEI 1927. 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJK80HE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38. Telegr.-Adre»ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. KAATSHEUVEL. Vergadering van den raad der ge meente Loonopzand op 30 April '27, des nam. 3 uur. Afwezig de heeren de Bresser en Verschuren. Voorzitter de Edelachtb. heer v'an Besouw. Ingekomen stukken. Ingekomen is a. een dankbetuiging van Dr. Smals voor zijne benoeming als gemeente arts. b. id. van Dr. de Beer, dat zijne benoeming als gemeente-arts werd ingetrokken. Voorts deelt schrijver nog mede. alles te willen doen om het vraagstuk inzake ziekenverpleging tot oplossing te krijgen. (Uitroepen„Bravo Vrinten. Hebt U anders nog iets vernomen De Voorzitter antwoordt ontkennend Behandeling der algemeene plaatse lijke politieverordening overeenkom- jê stig het deswege opgemaakte concept, p De heer van Amelsfoort merkt op, i dat de nummering van de huizen veel te wenschen overlaat. Voorzitter. Ja. dat Is waar, de plaat jes zijn zoo weer weg. We willen evenals in Tilburg 't nummer aan 't huis schilderen, voorloopig de nieuwe huizen dan. v. Amelsfoort. Maar er zijn zooveel oude huizen waaraan geen nummer meer te zien is. Voorzitter. De menschen moeten dat eigenlijk ook zelf bijhouden. De ge meente doet 't weliswaar om de tien jaar, maar zoo lang zullen we ditmaal toch maar niet wachten. Als de ver ordening goedgekeurd is dan kunnen we 't reeds doen. We behoeven dus niet tot de volgende volkstelling te wachten. Brok. Bij de Schoolstraat mogen we ook wel een bord plaatsen voor maximum snelheid 10 K.M. Swagemakers. Dan kun je er wel zachtjesaan naast loopen. •v. Kuik. Je kunt er wel 10 K M. op zetten, maar ze rijden er toch 40. Swagemakers. Andere gemeenten gaan de maximum snelheid van 20 K.M. op 30 K.M. zetten en wij handelen juist omgekeerd. v. Kuik. Wat wordt er in art. 65 begrepen onder „andere voetpaden", 't Hoekske hier b.v. is dat alleen maar een voetpad? Voorzitter. En rijwielpad. v. Amelsfoort. Dat is als zoodanig ook aangegeven. v. Lier. Daar mogen natuurlijk geen karren over rijden. Standplaatsen autobussen. B. en W. wijzen vaste plaatsen aan. Voorzitter. Dat hebben we extra in de verordening opgenomen omdat 't verkeer zoo sterk toeneemt. Om huis aan huis te stoppen geeft moeilijk heden. Wij zouden daarom vaste stop plaatsen willen aanwijzen. De ver- schillende bussen zullen elkander dan ook niet meer zoo gemakkelijk vlie gen afvangen. In Waalwijk heeft men de Markt als vaste stopplaats aange wezen. Wijdemans. De Markt is hier anders ook niet te ruim. Voorzitter. Ik geef maar een voor- beeld. Als we geen vaste plaatsen aanwijzen vrees ik straks moeilijk heden. Swagemakers. Moet er ook niet iets in staan over controle van remmen, enz. Voorzitter. Dal is onze taak niet. Wel worden de bussen gekeurd alvo rens ze in dienst komen, maar voor een geregelde controle is er een hoogere wet. Snoeren. Art. 84 spreekt over water plaatsen, maar in Loonopzand is er geen te vinden. Voorzitter. We hebben vroeger al eens naar een geschikte plaats gezocht maar niet kunnen vinden. Snoeren. Dan kunt U 't eigenlijk ook niet in de verordening zetten. Voorzitter. Jawel, 't betreft hier 'n maatregel voor moedwilligen. Overi gens is gebleken, dat er van een waterplaats veel misbruik wordt ge maakt. Herbergen en Tapperijen. In het concept kom» voor een bepa ling. dat de Burgemeester in buiten gewone gevallen toestemming kan verleenen dat de herbergen geopend zijn tot des nachts half twee. De Voorzitter zag deze laatste be paling liever vervallen. Tot 12 uur vindt spr. lang genoeg. De heer Vrinten merkt op, dat men bij een of andere feestelijke gelegen heid na 12 uur nog wel bij Euphonia en Apollo terecht kan. De Voorzitter zegt dat dit Socië teiten zijn en daar niet valt in te grijpen. Ventverbod. De Voorzitter zegt onlangs ergens gelezen te hebben dat een gemeente voorschreef dat men niet mocht ven ten indien men niet minstens voor f30 koopwaar bij zich had. Ter voor koming van bedelarij lijkt 't spr. ge- wenscht ook hier zoo'n bepaling op te nemen, f30 is echter te veel. f 10 acht spr. beter. Wordt goedgevonden. Hiermede is de behandeling der politieverordening afgeloopen. Aan een adres van een aantal land bouwers om een bepaling dat men niet overal zijn kippen vrij rond mag laten loopen, werd inmiddels tegemoet gekomen. 'Rondvraag. De heer Snoeren vraagt nogmaals de aandacht voor hoek Nieuwstraat, waar 't verkeer zeer gevaarlijk wordt. Spr. vraagt om er waarschuwings borden te laten plaatsen. Voorzitter. We hebben er ook al eens over gedacht om een spiegel te plaatsen. Maar beter nog is 't om er den geheelen hoek weg te werken. Dit is mogelijk als men op de mede werking van de fam. de Jong kan rekenen. De wethouder wil er mis schien nog wel eens heengaan. Snoeren. Zoo kan 't in elk geval niet langer, d'r moeten ongelukken gebeuren. Weth. v. Lier licht nog toe de mogelijkheid van wegverbreeding. Snoeren. Dat zal wel helpen, maar niet afdoende. v. d. Horst, 't Is er een lastig punt. Zouden we dat niet kunnen afsluiten voor 't autoverkeer? De Voorzitter antwoordt ontkennend. De heer Snoeren acht 't wenschelljk om borden te plaatsen. De Voorzitter zegt er naar te zullen omzien. Wijdemans. Aan den vooravond van de verkiezingen zou ik willen voorstellen om 't presentiegeld van f3 te verminderen. Vroeger, toen de vergaderingen niet op Zaterdagmiddag waren, was er misschien wel reden om 't presentiegeld zoo hoog te stel len, maar waar deze nu in den vrijen tijd worden gehouden acht ik f3 te veel. Ik wijs er hier op omdat straks misschien velen den aftocht zullen blazen en 't dan moeilijker is om hierover te beginnen. Voorzitter. Ik weet niet hoede raad er over denkt, maar ik zie niet in waarom we 't presentiegeld zouden moeten gaan verlagen. De vergade ringen worden weliswaar op Zaterdag gehouden, maar dat doe ik om zoo veel mogelijk aan den raad tegemoet te komen. Maar daar zijn er toch ook, die liever hun vrijen Zaterdagmiddag zouden willen hebben. Vroeger was 't presentiegeld f5, maar f3 is toch niet te veel. Bovendien vergaderen wij ook niet veel. De heer Wijdemans beaamt zulks. Van Amelsfoort. 't Was misschien wel beter om eens een keer vaker te vergaderen. v. Kuik. Ja en dan 't presentiegeld iets minder stellen. Voorzitter. Maar dat komt dan toch precies op 't zelfde neer. Ik zie niet in waarom f3 te hoog is. Men moet er toch ook z'n tijd voor geven. v. d. Horst, 't Is my een raadsel en ik zie 't verband ook niet wat de heer Wijdemans zegt over verlaging van presentiegeld en nieuwen raad. Dit is een punt dat bij de begrooting be sproken had moeten worden. Toen had U met een voorstel kunnen komen om een post te verlagen. Veel leden hebben zitting in een of meer com missies. Al die commissie-vergade ringen kosten veel tijd en worden niet betaald. Smelten we dit samen, dan is 't billijk dat er een klein presentiegeld wordt gegeven. Een andere vraag is 't of f 3 te veel is. In eik geval had men dit bij de be grooting naar voren moeten brengen. Weth. v. Lier is van dezelfde ge dachte als de heer v. d. Horst. Wijdemans. U kent de bezwaren beter dan ik, want ik zit toevallig in geen enkele commissie. Hierna ging de raad in geheime zitting. HAARSTEEG. Vergadering van den Raad dezer ge meente op Vrijdag 29 April j.l. des nam. 6 uur. Aanwezig alle leden. Voorzitter: de Edelachtb. Heer van Bokhoven. De Voorzitter opent de vergadering waarna de Secretaris de notulen der vorige vergadering voorleest. Deze worden ongewijzigd vastgesteld. Beëediging van den heerl. A Buijs. Overeenkomstig de wet legt de heer Buijs in handen van den voorzitter de vereischte eeden af. Voorzitter. Ik wensch U profic at en hoop, dat ge overeenkomstig den af- gelegden eed zult handelen. Doet U zulks dan behoeft 't geen twijfel of U zult uw plicht doen. 2. Gunning bouw onderwijzerswo ning te Hedikhuizen. Voor de vergadering heeft de aan besteding plaats gehad. Nu vraagt de voorzitter toestemming om 't aan den laagsten inschrijver te gunnen, zijnde de Bont, Nieuwkuijk, voor f 5684,— Dobbelsteen. Door mij werd in de vorige vergadering voorgesteld om de aanbesteding in Hedikhuizen te hou den. Dat besluit is toen genomen. En waarom is dat nu niet door gegaan? Voorzitter. De aanwijzing zou dan De Echo van het Zniden, Waalwyksthe en Langstraatsche Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven,- Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiën 20 cent per regel; minimum 1,50. Bij contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. van „DB ECHO VAN EBT ZUIDEN". OF 54) Hy kreet; een zware zenuwziekte; (le dochter zijner hospita verpleegde hem, en kort en goed, het eind was, dat de twee vrouwen hem zeiden, dat hij beloofd had, de dochter te zullen trouwen, wat hy uit onverschilligheid over zyn verder leven deed, want, nadat hy u verloren had, kon het hem niet; meer schelen wat er gebeurde, mevrouw, zoodat liy een stap deed, waarover hy zijn geheel volgend leven berouw had. Hy trouwde dan dat meisje en vanaf zyn huwelijksdag leefde hij in onmin met haar. Hy verliet in het geheim de echtelijke wo ning en scheepte zich in naar Amerika. Kort daarop kreeg zij een zoontje, doch stierf by zyn geboorte en haar ontaarde moeder besteedde dat kind voor een prik by oen timmerman en stierf zelf kort daarna. Voor twee maanden kwam myn broeder na lang ronddwalen weer naar Londen terug en ontmoette in een herberg een jongen man, Raoul de Clameran genaamd, dien hy spoe dig als zijn zoon herkende. Toen voelde hij hevige gewetensbezwaren, zyn vrouw ooit •verlaten te hebben, en wilde gaarne goed maken, wat hij misdreven hadmaar, me vrouw, de Clamerans zyn arm. Gaston stierf op een slecht bed in een hospitaal en ik heb slechts een pensioen van 1200 francs om van te leven. Wat moest er dus van dien jongen man worden, die zijn moeder nooit "kende, een armen vader had en een ellendig leven leidde? Gaston was ten einde raad, totdat hy toe vallig hoorde, wat er van u geworden was en op zijn sterfbed heb ik hem moeten be loven. uw bijstand voor den jongen in te roepen. Hy zei: Valentine is rijk en zal de gedachte niet kunnen verdragen, dat een kind van mij arm is en zelfs gebrek lijdt, ik kan dus gerust sterven. Mevrouw Fauvel was opgestaan en sprak U zult mij moeten toestemmen, mijn heer. dat ik u wel geduldig Jieb aangehoord. Louis antwoordde niet en zij vervolgde: Ik wil u wel, zeggen dat mynheer Gas ton de Clameran my eens zeer vertrouwde. Om u daarvan een bewijs te geven, zal ik u de sieraden uwer moeder overhandigen, die uw broeder my voor zyn' vertrek in be waring gaf. Al sprekende had zy de zijden beurs uit eene lade genomen en hield haar Louis voor. Ziehier den schat, mijnheer de markies, ik vind het zeer vreemd dat uw broeder dien nooit opgeëischt heeft. Als Louis minder in staat was geweest, zichzelf te bcheersclien, had hy zyn verba zing moeten toonen. Nu zei hij slechts droog: Hy had mij opgedragen daar niet over to spreken Zonder te antwoorden strekte zij hare hand naar het schelkoord uit.. Mijnheer ui zult wel toestemmen, dat ik dit onderhoud afbreek, dat ik u alleen heb toegestaan, om u die kostbaarheden terug te geven. Zoo teruggewezen durfde Louis niet ver der nandringen. Ja, mevrouw, zei hij, ik zal mij verwij deren. Ik moet u alleen nog mededeëlen, dat mijn broeder zeide: Als Valentine alles vergeten is, als zij weigert iets voor myn kind te doen, beveel ik u haar er toe te dwingen, door haar te dreigen en. mevrouw, dat heb ik gezwo ren. dat zal ik doen, als u weigert zal ik het aan uw echtgenoot vragen.. Eindelijk was mevrouw Fauvel alleen, zij was vrij en kon nadenken. Uitgeput door de moeite, die zy had moe ten aanwenden om kalm te blijven, voelde zy zich lichamelijk en geestelijk gebroken. Nauwelijks had zy nog kracht wankelend haar kamer te bereiken en zich daar op te sluiten. Zy bad tot God haar den weg te wijzen dien zy volgen moest. O Heer, 'sprak ze, straf mij voor mijn gepleegd bedrog, ik zal die kastijding gedul dig dragen, want ik ben schuldig, daar ik getrouwd ben met liefde in het hart voor een ander, met een leugen op de lippen. O God, straf mij, maar mij alleen en spaar de onschuldigen, myn man en kinderen. Wat waren de twintig jaar in vrede tot dat; uur in wanhoop? Waarom had zy naar haar moeder ge luisterd, waarom zoo getrouwd? Die man, met de1 bedreiging op zyn lippen, zou terugkomen, wat moest zij hem antwoor den Haar moed van zooeven. zy bekende het zich, had zy slechts aan de onhandigheid van de Clameran te danken. Waarom smeek te hij niet. inplaats van te dreigen? En toch was het niet haar schuld, dat dat kind ooit geboren was. Had Gaston tenge volge van haar gedrag niet moeten vluchten, werd hy door hare schuld niet arm en ge noodzaakt rond te zwerven. Maar brieven had zy toch nooit ontvangen. Misschien had haar moeder die onderschept. Maar hoe kon zy dfn jongen man helpen zonder dat zy zi^h verraadde? De stem der voorzichtigheid fluisterde haar in dat zy van de tusschenkomst van Louis geen gebruik maken kon en mocht. Hem bekennen dat zy Gaston nog altyd be mind had en dit voor haar man geheim ge houden, stond geiyk met zich aan zijne ge nade over te leveren en hy boezemde haar een grooten afkeer in. Zou hy overigens wel de waarheid ge sproken hebben? zyn verhaal nagaande, vond zy er veel in dat haar vreemd voorkwam. Waarom had Gaston, zoo arm volgens zyn broeder, die sieraden niet van haar opgeëischt? Waarom was hij zelf geen hulp voor zyn zoon komen vragen, als hy toch wist dat zy ryk was? Zy begreep, dat, indien zy eens toegaf, men altyd meer van haar zou vergen. Een oogenblik had zy de gedachte, haar man al les te bekennen, maar ongelukkig verwierp zy dat redmiddel weer dadelyk. Hoe moest zy hem haar geheimhouding verklaren, hoe haar bedrog? Mocht zy hem en haar kinde ren daaraan wagen? Was het niet beter hun dat verdriet te besparen en het huiseiyk ge luk niet te vernietigen? Zou hy haar niet van nog meer kunnen verdenken, als hy wist, dat z.y hem al dien tyd in dat opzicht bedrogen had? Gelukkig was de bankier nog afwezig en kon zy (le twee volgende dagen op haar ka mer blyven, zonder (lat iemand bemerkte, hoe zenuwachtig en gejaagd zy was. Madeleine echter, bemerkte met hare vrouwelyke scherpzinnigheid, (lat. er iets achter die zenuwachtigheid stak. waarover haar tante klaagde en waarvoor de dokter allerlei kalmeereiule middeltjes gaf. zy merkte zelfs op dat die zenuwachtigheid vanaf de visite van dien vreemden heer (lag- teekende, die zoo lang.met haar tante al leen gebleven was. Madeleine voelde dat er een geheim was, zoodat zij den tweeden dag het waagde te vragen Waarom zyt u zoo treurig, lieve tante, zal ik een geesteiyke laten komen om met u te spreken? Met een drift, (lie by mevrouw Fauvel, de zachtheid in persoon, zeer vreemd was, wees zij Madeleine's voorstel af. Wat Louis gedacht had. gebeurde.- Geen uitweg vindende, helde mevrouw Fauvel hoe langer hoe meer tot overgave over. Slechts met toegeven kon zij hare familie redden. Zy bedroog zich niet en begreep maar al te goed, dat haar toekomstig leven slechts verdriet zou opleveren, maar zy zou dan alleen ïyden en in elk geval tyd winnen. Toen haar man tehuis kwam, was zy schynbaar geheel gekalmeerd. Maar zy was niet meer de gelukkige huis vrouw, de glimlachende echtgenoote, zy was angstig. Nog altyd zonder bericht van de Clameran zynde, verwachtte zy hem elk uur van den dag; by ieder- geluid, iederen keer by het opengaan der (leur beefde zy zy durfde niet uitgaan, uit vrees, dat hy tydens haar af wezigheid zou komen. Zij verteerde van angst. Clameran kwam niet. maar schreef, of liever dnar hy te voorzichtig was, wa pens tegen zichzelf te smeden liet hy een briefje schryven, waarin hy liet wéten, ziek te zyn en zich verontschuldigde, haar te moeten verzoeken den dag daarop l>y hem in het hotel du Louvre te komen. Die brief was byna een v rlichting voor mevrouw Fauvel. zy was nu vast besloten in alles toe te stemmen. Zij verbrandde den brief en zei: Ik zal gaan, en werkelyk trok zy op het bepaalde uur een eenvoudige, zwarte japon aan, zette een hoed op, die haar gelaat het meest bedekte, stak eèn sluier in haar zak en vertrok. Ver van huis durfde zy eerst een j-ytuig nemen, dat haar naar het hotel du Louvre bracht. Daar overviel haar een nieuwen angst. Daar zy veel gasten ontving en zelf veel uitging, kende haar een menigte menschen en zy beefde by de gedachte herkend fe wor den. Wat zou men van haar denken als men haar in (lat toilet met dien ouden hoed en dichten sluier in het hotel du Louvre zou zien? Iedereen 'zou aan een rendez-vous deu ken en haar goede naam zou verloren zyn. Het was. de eerste keer in haar huweiyk, dat zy zich moest verbergen. De concierge zei haar, dat de kaiser van den markies de Clameran op de derde ver dieping was. Zy klom de trappen op, geluk kig zich aan nl (le nieuwsgierige blikken te kunnen onttrekken, verdwaalde haast in het enorme hotel en liep door eindelooze gangen. Eindeiyk bevond zy zich voor de aange wezen deur. zy stond even stil en drukte de hand op het hart om het hevige kloppen te beletten. Op het punt van binnentreden en den be- slissenden stap te doen, overviel haar een angst, die haar l»yna verlamde. Een nade rende gast uit het hotel maakte een eind aan haar aarzelen, met bevende band klopte zy zachtjes aan de deur. Binnen, riep een stem. Iemand opende de deur. Het was de markies de Clameran niet, maar een jonge man, die haar op zonderlinge wyze aankeek. De eerste gedachte van mevrouw Fauvel was, dat zy zich vergist had. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1