t Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen m Hotel „Centraal" .BIKO i Week-Revue. BIQQELMK weEqberfS VLO EI-C ART ON S ySvobeep haar> eens.' 50 et .pep half pond DOOR EC.WINS NUMMER 41. ZATERDAG 21 MET 1927. 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38. Telegr.-AdresECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. EERSTE BLAD. Dc mooiste dansgelegen heden op de kermis te Heusden zijn In 't Hotel Ff en In 't waar ondergeteekende ge vestigd Is met een 1ste klas Orgel en prachtig Jasz-band. Beleefd aanbevelend, 38360 JAC. DE NIJS. Binnenland. Gelukkig, dat de IJsheiligen hun weinig gewaardeerd bezoek niet al te lang gerekt hebben en een warme zomerzon deze heeren met hun winter- pelsen voorloopig is komen vervangen. Braat en IJsheiligen ten spijt heboen we op 15 Mei de klok weer een uur vooruitgezet en hebben we willens of onwillens de zegeningen van een zomertijd weer te aanvaarden gekre gen. Op dien gedenkwaardigen I5en Mei werden we mede verrast met een nieuwe dienstregeling der spoorwegen, die de tijdsanarchie nog een beetje hielpen verergeren door den dag te gaan indeelen in 24 uren, in plaats van de hier gebruikelijke 2x12 uren. Dat is gemakkelijk, heet het voor het berekenen der internationale verbin dingen. We nemen dat gaarne aan, maar wijzen er toch op, dat het aantal Nederlanders, dat zich aan buiten- landsche reizen bezondigt o, ken den ze maar eerst eens hun eigen landslechts een klein percentage vormt van het geheel en die reizigers in het algemeen intelligent genoeg geacht mogen worden om eenige ver- keers-puzzle's op te lossen. Anders staat het met de eenvoudige menschen, wier uitstapjes zich beperken tot een bezoek aan de nabijgelegen stad of markt, of de in Amsterdam wonende familieleden. Zij kunnen geen wijs worden uit de nieuwste dienstregelin gen der spoorwegen. Een eenvoudige buurman kwam ons dezer dagen raadplegen voor het ondernemen van een circa 20 K M. lange reis. We bevelen hem een trein van 11 uur zóóveel aan en wezen hem het vertrekuur in het meegebrachte boekje aan. Ja", vertelde de man, .dat heb ik óók gezien, maar ze hebben me gezegd, dat je overal 12 uur van Af moet trekken en hoe kan dat nou van 11 uur zóóveel?" We trachtten hem uit te leggen, dat er van de uren beneden de 12 niets afgetrokken behoefde te worden, maar die redeneering scheen hem slechts te sterken in zijn opgekomen overtuiging, dat wij er ook niet veel van af wisten. Hij zou 't nog wel eens aan zijn nicht vragen, die d'r man was aan het spoor. Vele firma's maken op het oogen- blik een handige reclame door plaatse lijke verkeersregelingen te verspreiden, waarin de uren van vertrek en aan komst op de oude en bekende wijze zijn aangegeven. '"Cebp v. d JiïïOöelaan Sbreda Amsterdam heeft op zonnige dagen het jaarlijksch bezoek der koninklijke familie mogen ontvangen, dat tot een eenvoudig, maar hartelijk traditioneel feest is uitgegroeid. Onze Groot-Mo kumers mogen nu en dan eens wat onverschillig lijken, in hun hart zijn het beste menschen en altijd klopt dat lijke familie van haar belangstelling voor de hoofdstad des lands komt getuigen. De behandeling van de moordzaak te Culemborg voor de Tielsche recht, bank heeft bij het publiek wel sterk de overtuiging bijgebracht, dat men de ware daders toch wel te pakken heeft. Of echter juridisch het bewijs ook voldoende geleverd is, meenen we te mogen betwijfelen en het zou o i. geen verwondering behoeven te wekken, als beide verdachten, tegen wie levenslang geëischt is, ten slotte nog werden vrijgesproken. Vreeselijk is de verdenking, die door sommige getuigenverklaringen weer op commissaris Blok werd geladen. Die verdenking toch leidt tot gruwelijke consequenties. Is de man onschuldig, zooals hij steeds getuigd heeft, dan is die verdenking voor hem een marte laarschap, dat schier niet te dragen is. En mocht hij wèl schuldig zijn, dan is de bevolking wel zéér beklagens waardig, die door hèm beschermd moet worden tegen euvele misdaad. Mogelijk zal deze zaak nimmer tot volledige klaarheid komen. Maar zou het niet tactisch zijn, als deze com missaris althans uit zijn huidige om geving werd overgeplaatst? Zou hel geen verademing brengen, voor de bevolking ter'plaatse, maar vooral ook voor den betrokken persoon zelf? Buitenland. 't Schijnt, dat het vreeselijke lot van Nungesser en Coli, die met hun .Witte Vogel hun graf In den Oceaan von den, bij hun pogen om een vlucht Parijs—New-York te maken, andere vermetelen niet vermocht af te schrik ken. Er staan tenminste meerdere vliegeniers klaar om de sportieve lau weren en de uitgeloofde Amerikaansche dollars te verdienen, die aan Nunges ser en Coli ontgingen. Een eind zui delijker vonden twee andereFranschen, die naar Zu/rf-Amerika wilden over steken. eveneens den dood. Nungesser en Coli waren dappere mannen, die'n zeer roemvolle oorlogs periode achter zich hadden. Dapper en vermetel, tè vermetel Lang hebben we gestaard op een photo van hun vliegtuig, 't welk ze met een doods hoofd, gekruiste beenderen, een lijk kist en brandende kaarsen hadden „gesierd", 't Kan moedig zijn den dood te trotseeren, maar't is vermetel dezen te tarten, 't Maakt' den mensch niet kleiner, als hij vóór het onder nemen van een grootsch pogen eens biddend omhoog blikt En 't maakt hem niet gróóter, wanneer hij op zulke momenten in bijtend sarcasme zijn on verschilligheid voor het Onbekende Dat alles neemt niet weg, dat we deernis hebben met het lot dezer jongemannen, die slachtoffer geworden zijn van hun overmoedigheid en zelf vertrouwen. De Nederlandsche. delegatie op de economische conferentie van den Vol kenbond roert zich al even kranig als die op de voorbereidende ontwa penings conferentie, maar we vreezen, dat de resultaten van de eene niet beter zullen zijn dan die van de andere. De heeren hebben allen een Platonische liefde betuigd voor het principe van vrijhandel, al erkenden ze tevens al gemeen de noodzakelijkheid van een behoorlijke „bescherming" van eigen industrie. Intusschen echter bereiken ons steeds nog berichten, dat de tol muren in verschillen 3e landen steeds hooger worden opgetrokken Wij, Hol landers en slechts enkele andere stalen blijken bereid voor onze liefde te sterven. Onze industrie im mers kwijnt, wordt dood geconcurreerd door het buitenland en we doen niets. Vrijhandel is een mooi principe en onze liefde daarvoor verheffend. Maar liefde kan nu eenmaal niet van één kant komen en beter is het om een hopelooze liefde op te geven, dan er aan te sterven, y De overstroomingsramp in de Ver. Staten (Missisipi-gebied) neemt tot dusver ongekende afmetingen aan. Tegenover alle ellende staat één stra lend lichtpunt: de -solidariteit van het volk, dat reeds 30 millioen gulden bijeenbracht tot leniging van den nood. En het algemeen belang wordt er, aan gene zijde van het Kanaal, door gebaat, Met de KLM. naar Indië. Men schrijft aan het Haagsche Aneta kantoor In den laatsten tijd heeft een Ame rikaansche millionair, de heer van Laer Black, met een vliegtuig van de K L.M. verscheidene groote vluchten gemaakt. De heer van Lear Black heeft thAns den wensch te kennen gegeven om een reis met de K.L.M te ondernemen naar Nederlandsch Indië en na een verblijf van enkele dagen aldaar, naar Nederland terug te keeren. De route zou daarbij loopen over de halte- i plaatsen Boedapest—Konstantinopel jAleppo—Bagdad—Bender—Abbas - Karasji—Dehli of Ambala— Allahabad Calcutta - Rangoon- Bangkok- Sengora —Singapore—Batavia; 14 dagreizen dus. De vlucht zou 13 of 14 Juni een aanvang nemen, terwijl de retourvlucht naar Nederland den 3den Juli zou beginnen. Het vliegtuig, dat hiervoor gebezigd zou worden, zou een der gewone 7 VII A-vliegtuigen zijn der KLM- vloot, waarmede de heer van Laer Black al de groote vluchten heeft uit gevoerd Het onderscheidt zich van de dagelijksch gebezigde vliegtuigen alleen hierin, dat het een extra benzine tank in den vleugel bergt, terwijl de acht vaste zitplaatsen vervangen zijn door vijf groote rieten leun- en lig stoelen met vele kussens, die los in de kajuit zijn geplaatst, alsmede een klein tafeltje. De bestuurder van het vliegtuig zou zijn de vlieger Scholte. Nederlandsche Omroep- Vereenlging. een pakje „„„—Jgberts Echte Friesche Heerenbaai hoort qe meer en meer in goede zaken t BINNENLAND. Engeland enwij. Wij maakten onlangs melding van de wijze, waarop de Engelsche mi nister van Buitenlandsche Zaken Cham berlain de bestendiging van het ge zantschap bij den H. Stoel in Engeland evenals ten onzent ten tijde van den oorlog ingesteld heeft verdedigd. De anti-revolutionnaire „Rotterdam mer", eveneens het betoog van den Britschen bewindsman citeerend, voegt daaraan toe „Het Engelsche Kabinet handhaaft dus het gezantschap bij den Paus, omdat zijn hof een belangrijk cen trum van internationale cultuur vormt. Het Engelsche Kabinet is niet Roomsch. Chamberlain is niet Roomsch. Het Engelsche Kabinet wordt ook niet ten val gebracht door machi naties van Labour en Liberalen." Zoo is het inderdaad, merkt het „Centrop. Van heel wat hooger en breeder standpunt werd deze zaak in Enge land bekeken, dan ten onzent bij ettelijke partijen tezamen een bonte meerderheid vormende het geval Woensdag is in Den Haag de oprichtingsvergadering gehouden van de Nederlandsche Omroep-Vereeniging (N.O.V.). De vereeniging beoogt de beoefe ning ten behoeve van haar leden van den draadloozen omroep en zal daar toe, zoodra het vereischte ledental zal zijn bereikt, een eigen zendvergunning aanvragen Zij wordt geleid door uit en door de leden gekozen honoraire, dus onbezoldigde bestuurders. De vereeniging zal omvatten allen, die niet uitsluitend wenschen te be- hooren tot een der bestaande vereeni- glngen op confessioneel-godsdiensti- gen grondslag. Zij stelt zich op het standpunt, dat de omroep niet mag worden gebruikt ten behoeve van politieke partijbelangen; voor zoover hiermee vereenigbaar streeft zij voor de grootst mogelijke samenwerking met alle bestaande organisaties op het gebied van den radio-omroep. Leden betalen een contributie van f4 per half jaar; zij ontvangen daar voor het als officieel orgaan der ver eeniging erkende weekblad de Radio Luistergids kosteloos. Het voorloopige bestuur is als volgt samengestelddr. F. E. Posthuma, voorzitter;! C E. baron van Lynden, vice voorzittermr. H. Cohen de Boer, Den Haag, secretaris; F. P. A. van Qheel Gildemeester. penningmeester; Q. H. de Marez Oyeens, C. F. Stork en mr. Q. J. Terpstra. Volkenbondsdag. Als de Volkenbond slaagt, zal daar door eene der grootste evoluties ten goede, die de geschiedenis kent, vol trokken worden. Dan zullen toch de staten der aarde, die nu door hunne veel te hooge tariefmuren en bewape ningen als even zoovele legerkampen elkaar beloeren, en die ook veel te weinig bereid zijn tol commune actie, rechtspraak en wijziging van ver ouderde rechtstoestanden, veranderd worden in eene goed geordende sa menleving, die trouwens aan de indi vidualiteit der staten in het minst geen afbreuk zal behoeven te doen. Men kan niet voortdurend in hoogtij stemming verkeeren. Maar het is toch goed, dat de wereld éénmaal in het jaar zich er rekenschap van geeft, wat het pogen van den Volkenbond betee- kent, er zich éénmaal in het jaar van doordringe, dat al die Oeneefsche conferenties en commissies van voor bereiding. al die ontwerpen en vragen, lijsten, die door hun even onophou- delijken als schijnbaar onsamenhan- genden stroom ons iede.ren ochtend en avond bij de courantenlectuur komen vermoeien, alleen steenen zijn in het groote gebouw van organisatie, waarbuiten de wereld het niet meer kan stellen, wil zij niet terugvallen in den chaos geschapen door Juli 1914. Het is goed. dat alom. en vóór alles in de leerplaatsten der jeugd, de Vol kenbondsdag herdacht wordt met klim mende belangstelling en warmte goed ook, dat die herdenking geplaatst Is op den 18den Mei, den dag waarop acht en twintig jaren geleden in het Huis ten Bosch de Eerste Vredes conferentie bijeenkwam, die het fun dament van den Volkenbond zou leggen. Het zijn niet altijd de heroën van de daad ot de gedachte, waarvan de voorzienigheid zich bedient om groote en goede dingen te beginnenmaar toch zullen In lengte van dagen on verbreekbaar met datgene, wat de wereld op 18 Mei herdenkt, de namen verbonden blijven der twee martela ren Keizer Nicolaas II en President Wilson 1 Opbrengst der P.T.T.-diensten. De diensten der Posterijen, Tele grafie en Telefonie hebben over de maand April 1927 opgebracht resp. f4 166.394 f 546.410 en f 1.307 835 tegen f 4.206.361. f 519.985. f 1.305,254 over dezelfde maand van het vorige jaar. In totaal bedroeg de opbrengst over de eerste vier maanden van 1927 resp. f 15.513 089. f2 324.103 en f8.170 752tegenf 15 867,365 f2.118.426 en f7 685.763 in 1926, terwijl de ra- ming over vier. maanden voor 1927 beliep resp. f 15.105.000, f2.178 000 en f6 909.400. Bij een gelijkmatige verdeeling over de maanden van het jaar van ongelijk vloeiende inkomsten zou de opbrengst hebben bedragen over April resp. f 3.787.642, f 557.759 en f 1.741.88 en over de eerste vier maanden van het jaar 1 15,198.777, f2,227.435 en f6.850.108. M. M Wij hebben ontvangen eene schitterende collectie Engelsche en Amerikaansche VOOR RECLAMEDOELEINDEN. Wij zullen U gaarne onze pracht-collectie toonen. Aanbevelend, WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ e ulcho van net Zuiden, WaalwUksche en Courant Dit blad versctaflnt WOENSDAG eu ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door bet geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiön 20 cent per regel; minimum 1.50. Bij contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. m m m n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1