Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen I P Ontwerp voor een nieuwe Drankwet. MGOPD BPABAND F. FEUILLETON 50e JAARGANG. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38, Telegr.-Adre*ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. Plaatselijke keuze voorgesteld. Een wetsontwerp is ingediend, hou dende bepalingen tot regeling van den kleinhandel in alcoholhoudende dran ken. Het wetsontwerp heeft, blijkens de Memorie van Toelichting, een drie ledig doel a. de Drankwet op eenige punten aan een technische herziening te onderwerpen b. de veranderde toestanden in de samenleving vorderen eenige verrui ming van de grondslagen der wet; c. overeenkomstig de toezegging in de verklaring door den kabinetsfor mateur in Maart 1926 afgelegd, wordt een voorstel tot .invoering van de plaatselijke Keuze gedaan - Deze drie groepen bevattende wij zigingen en aanvullingen, laten het beginsel van de wet: het maximum vergunningstelsel, onverlet. De ont worpen wijzigingen zijn echter zoo veelvuldig en ten deele van zoo in grijpenden aard, dat de vorm van een nieuwe wet de voorkeur verdiende. De voornaamste „technische wijzi gingen die worden voorgesteld zijn de volgende 1. de verplichte splitsing van den verkoop in tappen en slijten wordt omgezet in een facultatieve afhankelijk van het verzoek van belanghebben den. 2 voor logementsvergunningen (voortaan zal gesproken worden van /2o/e/-vergunningen) zal een matig jaarlijksch vergunningsrecht worden geheven, waarvan Rijk en gemeente leder de helft ontvangen 3. in de plaats van de huurwaarde van localiteiten, in verband met den omvang van het bedrijf, zal voortaan de omvang van den kleinhandel in sterken drank grondslag voor het ver gunningsrecht zijn. 4. den vergunninghouder wordt toe gestaan gedurende zijn leven het be drijf te laten uitoefenen door het be drijf te verpachten aan een derde, die voldoet aan de eischen, welke aan een vergunninghouder gesteld worden. (Door deze bepaling zal een eind komen aan het werken met schijn contracten en andere misstanden, die veelvuldig voorkomen). 5. de overbrenging van een ver gunningszaak naar een ander huis kan voortaan op een anderen datum dan 1 Mei plaats vinden, doch slechts één keer per jaar. 6. de mogelijkheid worai geopend, dat een vergunning- op de weduwe van den houder wordt overgeschre ven. 7. Artikel 49 van de bestaande wet wordt geschrapi. Ruimere grondslagen. "len opzichte van groep b wordt o.a. het volgende voorgesteld 1. Alle verkoop van alcoholhouden de niet sterke dranken (in het ontwerp genaamd zwak-alcoholische dranken) wordt gebonden aan een verlof en wel, in afwijking van de geldende wet, onverschillig of verkoop geschiedt voor gebruik ter plaatse of voor gebruik elders. De grens gesteld aan de hoe veelheid, die niet zonder verlof ver kocht mag worden, is bepaald op 10 liter, waardoor de verkoop bij flesch jes, voor gebruik op straat, er mede onder valt. De gemeenteraad verkrijgt de be voegdheid, de verspreiding van de verloven in de gemeente te regelen. Verder wordt voorgesteld de heffing van een verlofrecht van f 25. Voor de hotels met vergunning is ter wille van het verkeer de verkoop van zwak-alcoholhoudenden drank vrijgelaten „in hoofdzaak" aan logeer gasten. Naast deze meer bindende bepalin gen is opgenomen een regeling voor den verkoop van alcoholvrije dranken, die overeenstemt met hetgeen thans in de wet te dien aanzien is bepaald. Plaatselijke keuze. Hetgeen met betrekking tot groep c wordt voorgesteld (plaatselijke keuze) wijkt in enkele opzichten af van het indertijd ingediende voorstel-Rutgers. Dat voorstel omvatte ook de vergun- ningen, verleend voor 1 Mei 1904, voor welker vervallen een schadeloos stelling onvermijdelijk was. Met het oog op den toestand van's lands financiën is afgezien van het verval len van vergunningen die voor 1 Mei 1904 zijn verleend Het voorstel Rulgeis omvatte ook de sociëteit- en logementvergunningen. Het wetsontwerp is Hiermede in over stemming, omdat ten aanzien van deze beide soorten van vergunning van schadevergoeding geen sprake behoeft te zijn. Evenwel is in afwijking van het voorstel Rutgers de plaatselijke keuze in het ontwerp beperkt tot het vervallen verklaren san vergunningen en het verbod nieuwe vergunningen te vcrleenen, zoowel ten aanzien van de geheele gemeente als ten aanzien van bepaalde wijken. Opdat de toe stand in geval een plaatselijk voorstel succes zou hebber», voor hen, wier vergunningen veivallen, niet al te be zwarend zal zijn, is bepaald, dat hun een verlof A kan worden gegeven, ook al is het maximum der verloven A bereikt. Volgens art. 10 zal de raad in de gelegenheid zijn verkoopsuren vastte stellen, en b.v. den houder van een volledige vergunning het slijten kun nen verbieden gedurende de uren, dat de slijterijen en andere winkels krach tens plaatselijke verordening gesloten moeten zijn. Artikel 11 geeft aan de regeering de bevoegdheid ter wille van de openbare orde den kleinhan del in sterken drank te verbieden. Ingevolge artikel 40 zal deze bevoegd heid ook gelden ten aanzien van den kleinhandel in zwak-alcoholische dranken. BINNENLAND. R. K. Handels-Hoogeschool. Zooals we dezer dagen al hebben gemeld, is de Gids voor het eerste Studiejaar 1927—1928 der R. K Han delshoogeschool thans verschenen. Heel het grondplan van dit nieuwe Hooger Onderwijs instituut ligt daarin vastgelegd, 't staat nu vast omlijnd in zijn Curatorium, zijn Raad van Toe zicht, zijn docentencorps, zijn reglement, zijn Series Lectionum voor ons. Men is niet over één nacht ijs gegaan alles is degelijk voorbereid en met zorg samengesteld, 't Meeste is al be kend geworden aan den vooravond van Kerstmis 1926 toen zijn reeds gepu bliceerd de samenstelling van Curato rium, van raad van Toezicht, van het Docentencorps,, ook de groote lijnen van de studieplannen waren toen reeds getrokken. Thans is echter in de Gids de nauw keurige technische regeling van het onderwijs en examens etc opgenomen. Daaraan ontleenen we het volgende. Het onderwijs bestaat uit twee ge deelten. Het eerste deel omvat een studie van drie jaren en wordt af gesloten door het candidaatsexamen. Het tweede deel is op twee jaren berekend en wordt afgesloten door het doctoraal examen. Het programma voor 't eerste ge deelte is er op ingericht deze studie te maken tot een afgerond geheel zoodat dit naast eene wetenschap pelijke ook een voor de praktijk alles zins voldoende vorming waarborgt. Gezien het groote aantal vakken en de uitgebreidheid der stof, gezien ook het feit. dat de ethica, die aan onze Handelshoogeschool haar ka tholiek karakter geeft en die als een zuurdezem de geheele studie moet doortrekken, uitteraard een verplcht examenvak wezen moet, zal de nor male studietijd voor het candidaats examen niet korter kunnen zijn dan drie jaren. In den loop van het twee de jaar zal echter een propaedeutisch examen gevorderd worden. Dit zal 'n prikkel zijn om van den aanvang af de studie ernstig te nemen en zoo doende bevorderen, dat 't candidaats examen zonder al te groote moeite binnen den tijd van drie jaar kan wor den afgelegd. Na het propadeutisch examen wordt de studie met behoud van een algemeenen kern gesplitst, naar ge- langmen zichwenschi voortebereiden voor een betrekking in de nijver heid, den handel of het bankwezen, hetzij in Nederland, hetzij in de Koloniën. Hierbij zal bijzonder aan dacht geweid worden aan de op leiding van hen, die de z. g. kolo niale richting willen volgen. Voor degenen, die zich voorstellen het Doctoraat te behalen, kan de studie na het propaedeutisch examen haar algemeen wetenschappelijk karakter behouden, immers voor hen kan het tijdstip der gewenschte differenliëe- ring verschoven worden naar de specifiek doctorale studie. Het tweede gedeelte, de doctorale studie, zal ir» twee jaren kunnen voeren tot het doctoraal examen. Zij die daarin geslaagd zijn, kunnen daarna door het schrijven van een proefschrift en het verdedigen van stellingen den titel van doctor in de handelswetenschap behalen. Bij ge bleken behoefte zal in het vierde en vijfde jaar ook opleiding worden gegeven tot de examens, vereischt voor ambtelijke betrekkingen, b. v. voor consulaire examens, alsmede voor een aanvullingsexamen in de accountancy. Dit najaar wordt uitsluitend met het eerste studiejaar begonnen, elk volgend aar zal een hoogere cursus worden toegevoegd, totdat het totaal van vijf aren is bereikt. Geleidelijk aan wordt dus de nieuwe Hoogeschool opgebouwd en na vijf aren zal ze dan volledig voor ons staan, mits de belangstelling van Ka tholiek Nederland zich uit in het zen den van zijn zonen en dochteren, die daarvoor in aanmerking komen, naar dit belangrijke onderwijsinstituut. •We hoorden, dat de vooruilzichten dienaangaande niet slecht zijn. Er Is reeds een flink aantal studenten voor het eerste jaar opgegeven, waaronder NUMMER 48. WOENSDAG 15 JUNI 1027. anffsfraalscbe Courant ffl Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door bet gebeele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentiën: 20 cent per regel; minimum 1,50. Bij contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 0 uur in ons bezit zijn. MAATSCÖAPpy VAN VERZEKERING OP NET LEVEN van „DE ECHO VAN HET ZUIDEN' OF (115) Gij liad moeten informeeren. Wat hebt ge mij gezegd? Dat uw broeder dood was. Maar neen, bij leeft, en wy hebben ons zoo gedragen, dat ik mij niet eens aan hem kan voorstellen. Hij bezit millioenen en op slot van reke ning zal ik er geen cent van .hebben. Ily zal zijn Valentine gaan opzoeken, haar vinden en dan... Goeden dag... Genoeg, viel Louis hem driftig in de rede. Als ik alles bedorven heb, weet ik ook een zeker middel om alles nog te redden. Gfj. een middel, en welk is dat? O, zei Louis zachtjes, dat is mijn re- heim. Louis en Raoul zwegen beiden eenige mi nuten. En die stilte, op die plaats in het holle van den nacht, na het gesprek, dat zij gevoerd hadden, was zoo veelbeteekenend, dat beiden huiverden. Tegelijkertijd hadden zij een vreeselflke gedachte gehad en zonder een woord of blik hadden zij elkaar begrepen. Louis onderbrak die pijnlijke stilte liet eerst. Dus gij weigert die 150.000 francs, die ik u aanbied om te verdwijnen. Denk tr nog eens over na, het is nog tijd. Ik heb er genoeg over nagedacht en weet nu, dat gij niet meer zult probeereu om mij te misleiden. Tusschen een zekere weelde en een on zeker enorm vermogen, kies ik op alle go- vaar af het laatste. Ik zal met u slagen of ondergaan. En zult gij mij gehoorzamen? Blindelings Raoul moest het plan van zyn medeplich tige wel goed begrepen hebben, want bij vroeg niets meer. Misschien durfde hij niet. Misschien verkoos hij den twijfel boven een schandelijke zekerheid, om zijn geweten te kunnen sussen. Ten eerste, hernam Louis, moet ge naar Parijs teruggaan. Overmorgen vroeg zal ik er zijn. Meer dan'ooit moet ge om en l»ij me vrouw Fauvel zijn, er moet niets in haar huis kunnen gebeuren, zonder dat gij het weet. Natuurlijk. Louis legde zyn hand op Raouls schou der om diens volle attentie te trekken op betgeen hij hem ging zeggen. Er blijft u één middel 'ovar, haar volle vertrouwen te herwinnen. Dit is, mij van alles de schuld te geven. Vergeet niet, dat aan te wenden. Hoe meer ge mij bij me vrouw Fauvel en Madeleine belastert, des Ie meer dient ge mij. Als men my bij mijn terugkomst niet meer wil ontvangen, zal ik er zeer verheugd over zijn. Wij beiden moe ten doodsvijanden schijnen. Als ge mij toch niet bezoekt is het onulat gij niet anders kunt. Ziehier de grondstellingen, die ge volgen moet. Raoul was bij het vernemen van die zon derlinge aanwijzing, ten hoogste verwon derd. Wat, riep hy uit, ge bemint Made leine en wilt haar zoo behagen? Een vreem de manier om iemand het hof te maken. Ik laat me hangen, als ik het begrijp. Ge behoeft het ook niet te begrijpen. Goed. zei Raoul, zoo onderworpen mogelijk, ook al goed. Louis was zeer in zyn schik, want hij wist. dat iemand een plan het best uitvoert, als hy niet weet waarom hy het doet. Ilebt ge wel eens over den man hoo- ren spreken, die om een vrouw te kunnen trouwen haar huis in brand stak? vroeg hy aan Raoul. Ja, waarom? Welnu, op een gegeven oogenblik zal ik u er mee belasten, het huis van mevrouw Fauvel in figuurlijken zin in brand te ste ken en dan zal ik haar nichtje redden. En naarmate zy mij meer gehaat hebben, zal mijn daad haar dan edeler toeschijnen. Ge duld zou my nooit zoover brengen. Een plotselinge verandering zal mij onschuldig doen voorkomen. Niet kwaad, zei Raoul, waarachtig ceu goed idee. Dus hebt ge alles begrepen? Alles, maar ge moet mU schrijven. Natuurlijk, evenals gy, als er iets ge beurt. Dan zult ge een telegram hebben. En verlies myn medeminnaar, den kas sier niet uit het oog. Prosper, achAan diens kant dreigt geen gevaar. De arme manHij is nu myn befcte vriendHet verdriet heeft hem op een weg gevoerd, waar hij omkomen zal. Waarlijk, tusschenbeiden beklaag ik hem van ganscher harte. Wel, beklaag hem gerust, ga uw gang. Zy drukten elkaar voor het laatst de hand en scheidden ulteriyk als goede vrien den in waarheid haatten zy elkaar in het diepst hunner ziel. Raoul vergaf het Louis niet, dat hy hem om den tuin had willen leiden en alles voor zich had willen houden, terwijl hij .Raoul. de grootste moeilijkheden had moeten over winnen. Louis van zyn kant, was bang van Raouls zekere houding geworden. Tot nu toe was deze altijd onderdanig geweest, onderworpen als een soldaat, die met ge sloten oogen het gevaar tegemoet gaat en nu op eens stond liy tegen hem op. Die verandering was hem onverklaar baar. Louis verachtte zyn neef, omdat hij voortaan rekening met hem zou moeten houden, met hem. die tot nu toe nooit in zyn plannen ingewyd was geweest. De verwyten, die hy moest het beken nen zeer gegrond waren, hadden hem in zijn eergevoel als knap man gekwetst. Toen hy by het huis zyns broeders aan kwam. was hy dan ook vast besloten, zich te wreken en nam hij zich voor te zorgen, I dat by Raoul vroeg of laat niet meer noo- dig zou hebben. Hy zou de gelegenheid scheppen en te baat nemen, zich van hem af te maken. Voor liet oogenblik echter vreesde Louis dien jongen medeplichtige zoo zeer, dat bij hem, zyn woord getrouw, van toon af. iederen dag lange brieven schreef. En wat meer zegt, zag hy do noodzake- lykheid in zyn geschikt vertrouwen te moe ten herwinnen. Ily schreef hem met een voorzichtige, maar byzondove oprechtheid. De toestand bleef overigens onveranderd. De dreigende wolk bleef aan den horizont hangen, maar groeide niet aan. Gaston scheen er niet meer aan. te den ken, dat hy naar Beaucaire had geschreven en geen enkelen maal kwam Valentines naam meer over zyn lippen. Zooals alle mannen, die hun geheele le ven gewend waren hard te werken, had ook by behoefte aan lichaamsbeweging en bezig heid, zoodot hy door de fabriek geheel in beslag genomen werd. Toen liy haar kocht maakte zij slechte zaken en hy had gezwo ren haar tot bloei te brengen. Hy had er een jongen, knappen ingenieur aan verbonden en dank zy vele aangebrach te verbeteringen, slaagden zij er in liet even wicht tusschen uitgaven en ontvangsten te herstellen. Dit jaar zullen wy er onze kosten uit halen, maar het volgende jaar 25.000 francs verdienen. vyf dagen nadat Raoul vertrokken was, op een Zaterdagmiddag, gevoelde Gaston zich in het geheel niet wel. Iiy had zulke hevige duizelingen, dat hy zich niet kon ophouden. Ik ken dat, zei hy, ik heb het in ltio meer gehad. Twee uur slaap zullen my ge nezen. Ik zal naar bed gaan en voor het eten kunnen zij my roepen. Maar toen men dit deed, was bij verre van beter. Ily had vreeseiyke hoofdpyn. zyn slapen klopten hevig, zyn keel was als toegekne- 1 pen. IOn dat was nog niet alles. Zyn ver warde taal gehoorde scliynbaar ni t meer aan zyn wil. Ily wilde een woord zeggen, maar sprak een ander uit, zooals iemand, wiens spraakvermog n belemmerd is. zyn kaakspieren waren verstyfd en slechts met veel moeite en pyn kon hy den mond openen of sluiten. Louis wilde om een dokter zenden, maar Gaston verzette zich daartegen en zei: De dokter zal mij medic-ynen geven en my ziek maken, terwyi ik slechts een ongesteldheid heb, waarvoor ik de midde len zelf ken en hy beval Manuel, zyn knecht, een oude Spanjaard, die al tien jaar bij hem diende, limonade voor hem ge reed to maken. Den volgenden morgen scheen Gaston werkeiyk veel beter. Iiy stond op met tameiyk veel appetyt, maar op hetzelfde uur, als den vorigen dag, keerden de smarten nog heviger terug. Ditmaal zond Louis uit zichzelf om den dokter uit Oloron, die aan zekere gevallen te Eaux-Bonnes eene Europeesche beroemd heid te danken had. Hy verklaarde de on gesteldheid als onbeduidend en beval com- pressen aan, waarop een weinig morphine. Hij schreef ook Valeriaanzuur voor. Maar des nachts, nadat Gaston drie uur gerust had, veranderde de toestand plotse ling. De symptomen aan het hoofd verdwenen, maar de patiënt kreeg een zoo hevige be nauwdheid, dat by geen oogenblik rust kon vinden en zich op het bed omgooide, zonder een verstaanbaar woord te kunnen uitbren gen. Toen de dokter des morgens kwam, scheen hy zeer verwonderd over die ver andering en was zelfs geheel verslagen. Hy vroeg of men, om de pynen spoediger te stillen, niet een grootere hoeveelheid morphine had genomen. Manuel, die voor zyn meester gezorgd had, antwoordde ontkennend. Nadat de dokter Gaston onderzocht bad, gaf hy nauwkeurig acht op de geluiden, die de zieke deed hooren en merkte op, dat deze slechts met moeite en lievige i»Un voortgebracht werden. Hy schreef toen bloedzuigers, zwavelzuur en quinine voor, vertrok en zei den volgen den morgen terug te zullen komen. Gaston was er met veel moeite in ge slaagd, in bed op te zitten, en beval Manuel, een zijner vrienden, die advocaat was, -te gaan halen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1