Toegewijd aan Handel, industrie en Gemeentebelangen. i saiauiis» WAARSCHUWING. IXXDR EKWARim 50e JAARGANG. UITGAVE WAALWIJKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No. 38. Telegr.-AdreaECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. GEERTRU1DEN3ERG. Vergadering van den raad dezer gemeente op Vrijdag 17 Juni 1927 des nam. 2 uur. Voorzitter de Edelachtbare heer Bianchie. Aanwezig alle leden. Notulen. Nadat door den Secretaris de notu len der vorige vergadering zijn voor gelezen. zegt de heer Jansen Ik meen wel namens den raad te spreken ais ik den Secretaris dank breng voorde uiterst correct bijgehouden notulen. Daar zijn »in de vorige vergadering dan toch geen leugens verteld. Dan breng ik ook dank aan de verslag gevers van de Bossche Courant, De Echo van het Zuiden en De Donge bode voor de eerlijke en onpartijdige opname. Deze drie heeren houden zich persoonlijk buiten het gespro kene in den raad, en doen niet zooals het Dagblad van Noord Brabant, dat van „leugens en bedrog" spreekt. Agenda 1. Besluit tot wijziging van het besluit tot het aangaan eener geld- leening in verband met een schrijven van Ged. Staten. Voorzitter. In de vorige vergadering is besloten tot het aangaan van een geldieening die in Juli zou ingaan. Ik zag gaarne een bespoediging hier van, maar ontving nu een schrijven van Ged. Staten die eenige beden kingen hebben tegen ons leenings besluit, 't College wijst er op, dat in 't leeningsbesluit geen clausule werd opgenomen, dat vervroegde aflossing van het restant mogelijk is. Wij vra gen nu om 't besluit te wijzigen in den zin zooals door Ged. Staten wordt aangegeven. Dan maakt men nog een aanmer king dat er niet geleend wordt tegen een koers van 100 pCt. We hebben ook geleend tegen een koers van 100, maar voor onkosten moest een '/2 pCt worden afgetrokken. Ten slotte vragen Ged. Staten of we de leening niet op gunstiger voorwaarden kunnen plaat sen. Omdat deze zaak haast heeft ben ik naar 's Bosch geweest. Daar heb ik gezegd, dat we bij diverse instel lingen gepoogd hebben om voor- deeliger te slagen. Dan ben ik ook nog naar Arnhem geweest, maar „De Vesta" kon de plaatsing niet voor- deeliger doen. Wel verklaarde men zich bereid om aan den wensch van Ged. Staten tegemoet te komen en art. 5 van het besluit in dien zin te wijzigen, dat na 1 Juli 1932 geheel of gedeeltelijke aflossing van 't restant mogelijk is. Wij vragen U met deze wijziging accoord te gaan, die prac- tisch niet voor zal komen. We hebben ook nog een andere toezegging van „Vesta", om vervroegde aflossing binnen 5 jaar. We kunnen dus vroeger aflossen, maar dan tegen een boete van 1 pCt. Maar dat lijkt me niets en in elk geval zal er prac- tisch geen gebruik van worden ge maakt. We zullen dit ook aan Ged. Staten meedeelen en zeggen dat we niet op gunstiger voorwaarden moch ten slagen. Willen Ged. Staten ook beslist dat we die andere bepaling in 't besluit opnemen om binnen 5 jaar af te lossen, dan is er geen bezwaar om daarop in te gaan, maar ik zeg nog maals. we zullen van dat recht toch geen gebruik maken, omdat ons zulks veel te duur zou worden. Sassen. Toen U bij Ged. Staten waart, heeft men U toen ook nog uitleg gegeven. Voorzitter. Hoe meent U dat. Sassen Men maakte immers aan merkingen op deze leening en nu dacht ik, dat men ook een andere weg zou aangevendat men ons een voordeeliger adres zou kunnen aan wijzen. Voorzitter. Neen, dat ligt ook niet op den weg van 't College. Sassen. Ik ben ook van oordeel, dat de rentestandaard te hoog is, maar we moeten roeien met de rie men die we hebben, daar zit niets anders op. Doch zou de „Vesta" ook bereid zijn om de boete voor ver vroegde aflossing te bepalen op '/a pCt. Voorzitter. Neen, maar de mogelijk heid is zeer klein dat we binnen de eerste vijf jaren zullen converteeren. Hierna wordt het voorstel van B. W. in a s. aangenomen. en 2. Besluit betreffende wijziging gemeentebegrooting 1926 De Voorzitter licht toe, dat de wij ziging slechts van administratieven aard is. Wordt goedgevonden. 3. Besluit tot wijziging gemeente begrooting 1926. Met betrekking tot dit punt wordt eenzelfde besluit genomen alsvoor 4. Besluit tot aankoop gronden in verband met schrijven van den Ont vanger der Registratie. De Voorzitter geeft naar aanleiding van dit schrijven een korte toelichting, 't Betreft de gronden die de gemeente al eenige jaren in erfpacht heeft en waarvoor reeds alle mogelijke moeite is gedaan om ze in eigendom te krij gen Voor erfpacht moet de gemeente thans 5 pCt. van de geschatte waarde betalen. Wanneer men de gronden aankoopt, blijven de lasten op het Grondbedrijf even zwaar, maar men heeft dan straks ook de gronden in eigendom In het schrijven van den Ontvanger der Registratie wordt nu te kennen gegeven, dat de gemeente de z.g. „Oude Wacht" kan koopen voor f 1900. Men had echter nog gaarne op dat bedrag wat bedongen, wat evenwel niet mogelijk is omdat de Raad destijds met de taxatie ge noegen nam Wanneer de grondwaarde gestegen zou zijn, dan had het Rijk ook niet met een verhooging kunnen komen. Dat zijn de konsekv/enties. Sassen. De taxatie heeft in 1923 plaats gehad, maar houdt 't Rijk dan geen rekening met de toestanden ten platteiande. Veronderstel dat wij nu eens niet kochten wat hebben ze dan aan de gronden. De Voorzitter beaamt dat de gronden duur zijn en 't een moeilijk geval is. De heer Sassen vraagi zich af. of men bij de Regeering dan niet over weegt welk een belang het voor 't platteland is, indien men zich daar kan toeleggen op den bouw van ar beiderswoningen. 'i vestigen van in- dustrieele ondernemingen en scholen. Spr. wijst daarbij op Breda, waar men „school op school" treft. Indien men deze meer verdeelde over de verschillende centra, dan zouden de financieele gevolgen voor de gemeente gunstiger zijn D'r zai nu wel niet veel le veranderen zijn, zegt Spr. maar acht het wenschelijk hierover eens een stem te laten hooren. De heer de Kroon merkt op. dat de Burgemeester in deze kwestie niet stil heeft gezeten. Sassen. Dat weet ik wel, maar om je nu toch maar altijd bij alles neer te leggen. de Kroon. De grond is veel te duur, maar daar is niets aan te doen. Voorzitter. Als we over het grond- bedrijf spreken dan schrikken we altijd voor het financieele vraagstuk. Maar de kwestie is deze, niet de koopprijs is hoog maar de werkzaamheden aan de gronden hebben deze zoo duur gemaakt. Voor een zeer groot deel vonden we in de werkzaamheden hieraan ook een oplossing van het werkloozenvrargstuk, zoodat deze uit gaven op „crisisuitgaven" hadden moeten staan. Maar 't Rijk zal die motieven niet willen aanvaarden. De heer Jansen vraagt of men de te koopen gronden voor bouwterrein wil aanwenden. Spr. Is trouwens van oordeel, dat de beste stukken al zijn verkocht. De heer Tak licht toe, welke gron den eigenlijk bedoeld worden en hoe deze gelegen zijn. Spr. is van oordeel, dat het Rijk als tegenprestatie de gronden aan de gemeente wel cadeau had kunnen geven. Sassen. Dai is zoo. Misschien is 't wel de stem vanr den roepende in de woestijn, toch wil ik er nog even op wijzen, dat, toen de gemeente de werkloosheid lenigde, dit voor het Rijk toch een compensatie beteekende, zoodat men nu ook wel een tegen prestatie mocht verwachten. 't Gaat ook niet aan om iedere gem. met de onze te vergelijken, waar we hier heel andere toestanden hebben. Wil't Rijk de gemeenten in gunstiger conditie zien, dan moet men ook van die kant hieraan meewerken. Maar men doet juist het tegenovergestelde. Wat heeft men ons eerst niet aan gespoord om woningen te bouwen En toen 't op de financien aankwam, liet men er ons meezitten. Dat is niet fair. Ik kan wel meegaan met 't voor stel van B. en W., maar wil toch te vens protesteeren. Jansen. Daar zal men zich in den Haag ook niets van aantrekken. Beter lijkt 't me indien we 't eens probeer den langs den weg van Ged. Staten. Toen we hier werkverschaffing hadden hebben we toch ook vele buurgemeen ten gesteund do r ze van werkloozen te ontlasten. Latt men nu ook eens iets voor ons doen. De Voorzitter ontraadt een her taxatie, daar de gronden nu gun stiger zijn geworden. de Kroon. We hebben toch ook al van alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Jansen. En langs den weg van Ged. Staten. Voorzitter, 't Eenigste wat we zou den kunnen bereiken, dat is een her taxatie, ik geloof, dat die niet in ons voordeel zal zijn. De heer Sassen zegt, dat bet niet altijd mogelijk is om aan de eischen van de Regeering te voldoen. «s De alom bekende AMSTERDAMSCHE CONFECTIEHANDEL, zal wederom een belangrijken verkoop houden van alle; soorten Prima Heeren- en Jongenskleedlng. tevens prima Dames Gabardine Regenmantels. Onze goederen zijn schoon van kwaliteit en afwerking, welke laatste tot het beste is opgevoerd. Vooral dezen verkoop niet verwarren met die van andere firma's, daar wij alleen prima kleeding brengen. Costumes. Pantalons, Whip Cord en Gabardine Regen jassen, Manchester Broeken en verder te veel om te vermelden, Stofjassen, Dassen en Bretels. Alles de nieuwste soorten. Komt vooral zien. VRIJ ENTREÉ. STRENG VASTE PRIJZEN 4 dagen Zaterdag, Maandag. Dinsdag en Woensdag a.s. in Hotel „De Twee Kolommen", Dames Gerrls. Sassen. U sprak daar over „nakaar- Voorzitter. Men dwingt ons niet om te koopen, daar hebben we zelf op aangedrongen, omdat we in erfpachts- gronden geen heil voor de toe komst zien. Over den prijs is toen beslist er» door de gem. geaccepteerd. Nu kan men er wel over nakaarten, maar daar schiet men niets mee op. Jansen. De Regeering hangt de groote landheer uit en zegt voor de gem., hier arme Jan. Wiegmans. Om de toestanden zóó te laten, gaat ook niet en de Staat is zeer zeker niet soepel. Finantieel blijft de positie van de gemeente ongewijzigd maar voor de menschen, die op de erfpachtgronden zitten, wordt het moei lijk als ze bij den notaris komen. De voorzitter beaamt zulks dat dit voor de betrokken personen veel moeilijkheden meebrengt en weer an deren van koopen terughoudt. ten Voorzitter. Niet tot u of in kwaden zin. Sassen, 't Katj ook zijn nut wel eens hebben om over iets na te kaarten. Voorzitter. Dat kan wel, maar nu toch niet. Jansen. Kunnen we niet *n gedeelte koopen Voorzitter. Neen, dat gaat niet. Jansen. De beste grond is al weg, wat wij koopen is minderwaardig. Maar we moeten toch ook tegemoet komen aan de menschen die op de erfpachtgronden gebouwd hebben. Toen men er bouwde hebben wij ze immers in het vooruitzicht gesteld dat we alle mogelijke moeiten zouden doen om den grond in eigendom te krijgen, 't Is alleen maar jammer dat dit nu zoo kostbaar wordt. Voorzitter, 't Is mogelijk dat we door Ged Staten nog iets gedaan krijgen, maar in elk geval behoeft men zich niet de illusie te maken, dat dit de laatste vergadering is, waarin over dit punt zal worden gesproken, 't Zou ook al bijzonder vlug gaan, als hier mede de zaak was afgedaan. Wiegmans, En u weet zeker, dat u in deze alles gedaan hebt om den grond zoo goedkoop mogelijk te koopen. De voorzitter antwoordt bevestigend. Dan somt spr. nog even op. wat door hem in deze zoo al gedaan is. dat geacht kan worden te zijn in 't belang der gemeente. Jansen. Dat wordt ook geenszins betwist, maar in den Haag dwingtmen ons en komt de financieele misere, dan zegt men knap 't zaakje nou maar alleen op. Wiegmans. Dat gaat zoo in meer dere gemeenten. Sassen. Maar dat kunnen we toch niet rustig aanzien. De heer Jansen wil het nog eens langs een anderen weg probeeren, b.v. door bemiddeling der Tweede Kamer. De heer Sassen zegt te weten, dat de gemeente Naarde» toch v/el den grond cadeau heeft gekregen. Voorzitter. Als zich de mogelijkheid opent dat we de gronden goedkooper kunnen krijgen, dan zullen we deze niet ongebruikt laten voorbijgaan. Wiegmans. We zien nu de Rijks belastingen verlagen en de gemeente belasting verhoogen. Dit is een zeer algemeen verschijnsel wat te verklaren vait in het feit, dat het Rijk langzaam aan alle lasten op de gemeente brengt. Hierna verklaarde de Raad zich ac coord met het voorstel van B. en W. 5. Ingekomen stukken. Ingekomen is a. Verzoek van L. Speetjens om van de gemeente een strookje grond te mogen koopen ter grootte van ongev. 20 M3. Voorzitter. Dit verzoek is eerst gis teren ingekomen, waarom ik u voorstel het in de volgende vergadering te behandelen. Ik vind het wel vreemd dat Speetjens ter elfder ure met dit verzoek komt, omdat hij vóór de vorige vergadering al zeide er haast mede te hebben. B. en W. zijn toen dadelijk ter plaatse gaan kijken. In geheime zitting zal ik nog wel iets over de situatie mededeelen. Daar is geen be zwaar tegen om dat stukje grond aan Speetjens te verkoopen, maar ik acht het toch gewenscht dat de leden zich zeif eerst eens ter plaatse gaan over tuigen, vooral met het oog op den weg aldaar. Hiermede kan de Raad zich veree nigen. b. Goedkeuring van Ged. Staten op de begrootingswijziging. Wordt voor kennisgeving aangeno men. 6. Vaststelling suppletoir Kohier Hondenbelasting J927. Wordt vastgesteld zooals ter tafel gebracht. Mededeelingen. Voorzitter. Ter voldoening aan art. 13 der gemeentewet deel ik mede dat f van den heer Sassen bericht is inge komen, dat hij zijne benoeming als lid van den Gemeenteraad aanneemt. Rondvraag. Jansen, ik heb vernomen, dat het slachthuis in Raamsdonk geheel „vrij" is, dat 't is afbetaald, dat er zelfs geld over is. Dat zijn geen leugens, maar dat is waarheid (met dit laatste richtte de heer J. zich tot den gedachte reporter van het Dagblad van Noord- Brabant. Verslaggever). Nu vraag ik, is de gemeente gerechtigd om zulke hooge keurloonen te blijven vergen? Dit zal ook niet de bedoeling van den Minister zijn geweest om er de gemeente een winst uit te laten slaan. Kunnen B. en W. nu ook stappen doen om aan dezen toestand een einde te maken ik kan niet inzien waarom men er een potje van moet maken ten koste van de slagers en indirect van de consumenten. Voorzitter. We krijgen elk jaar een afschrift van de rekening. Over 1926 hebben we de rekening nog niet ont vangen, maar als deze is ingezonden wil ik wel eens nagaan of er reden tot aanmerking is. lansen. Wil men daar in de toe komst een mooi gebouw zetten, dan moeten ze dat toch niet doen met onze centen. Ik geloof, dat we al te lang hebben gewacht. Voorzitter. Dat kan ik zonder ge gevens niet beoordeelen. Jansen. De toestand is vandaag zóó slecht, dat 't al heei veel uitmaakt wanneer 't vleesch 10 ct. per pond goedkooper werd. Voorzitter. Al zouden we vandaag alle keurloonen afschaffen, dan geloof ik, dat de slagers 't vleesch niet met 10 ct. per pond zouden verlagen. De keurloonen hebben geen invloed op 't vleesch per pond, de consumenten zijn er dus niet in betrokken. Jansen. Maar de slagers toch wel en die dienen we dan in bescherming te nemen. Raamsdonk heeft niet het recht zich len koste van een andere ge meente te spekken. De Voorzitter zegt naar een en ander te zullen informeeren. Op een vraag van den Voorzitter of nog iemand iets te vragen of te zeggen heeft, zegt de heer Jansen: Ja, Mijnheer de Voorzitter, ik heb nog iets. maar ik weet eigenlijk niet goed of 't hier wel thuis behoort en 't is met eenige huivering dat ik 't NUMMER 50. WOENSDAG 22 JUNI 1927. e Echo van het Zuiden, Waalwpstfee en l.aicslraalsrke Courant Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der AdvertentI6n 20 cent per regel; minimum 1,50. Bij contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentiën moeten Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zfln. «40.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1