Toegewijd aan Handel, Industrie en Gemeentebelangen. 1 MGDPD bRABANÜ SpWAALWIJK^P NUMMER 58. WOENSDAG 27 JULI 1927. 50e JAARGANG. UITGAVE: WAALWUKSCHE STOOMDRUKKERIJ ANTOON TIELEN. Telefoon No, 38, Telegr.-Adre»ECHO. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN. EERSTE BLAD. GEMEENTERAAD. GEERTRUIDEN8ERG. Openbare vergadering van den raad der gemeente Geertruidenberg op Vrij dag 22 Juli 1927 des nam. 2 uur. j Voorzitter de Edelachtb. heer Bianchi. Afwezig de heeren Jahsen, Meijers en Segeren. De notulen der vorige vergadering worden na voorlezing ongewijzigd vastgesteld. Aan de orde 1. Mededeeling kasopname over het 2e kwartaal 1927. Hieruit blijkt dat alles in orde is bevonden. 2. Wijziging begrooting der stede lijke Godshuizen dienst 1927. Deze wijziging is het gevolg van de leening van f 20 000 door de Gods huizen aan de gemeente verstrekt, waarvoor zij effecten hebben moeten verkoopen. Goedgekeurd. 3. Wijziging Gemeente- en Bedrijfs- begrooting G.E.B. dienst 1926, in ver band met schrijven van Ged. Staten. Van de 5 begrotingswijzigingen in de vorige vergadering aangenomen, hebben Ged. Staten er 4 goedgekeurd. Van één verzoeken zij alsnog een nadere splitsing Besloten ingevolge het verlangen van Ged. Staten te handelen. 4. Vaststelling voorschot Bijzondere Scholen voor 1927. Voorzitter. Reeds twee of drie ver gaderingen is dit punt aangehouden. Wij konden toen nog geen besluit nemen omdat de gegevens van andere gemeenten nog niet binnen waren. Nu deze inmiddels in ons bezit zijn geko men stellen B. en W. voor om het voor schot vastte stellen op 80 pCt. berekend naar 'n vergoedingvan f 5,28per leerling hetgeen voor de Zustersschool een bedrag maakt van f 1035.76 en voor de Jongensschool, berekend naar het zelfde bedrag per leerling, f 860 04. Deze bedragen te betalen in 4 ter mijnen. Conform voorstel B. en W. wordt besloten. 5. Vaststelling vergoeding Bijzondere scholen over 1925. Op voorstel van B. en W. wordt besloten deze vergoeding als volgt vast te stellen Voor de Zustersschool op f 1375 64 Hiervoor reeds uitbetaald f 1184 98 Nog uit te betalen f 190.6 6 Voor de Jongensschool op f 1070.28 Reeds uitbetaald f 800 Nog uit te betalen f 270.28 Voor de U. L. O. school, die in Augustus 1925 is opgeheven, voor 14 leerlingen f 185.85 reeds uitbetaald f 169.58 Nog uit te betalen f 16.27 Alvorens hierna punt 6Aanvraag Bouwterrein A. B. Quirijnen en punt 7 Aanvraag Bouwterrein Speetjens, in behandeling te nemen, wenscht de voorzitter in geheime zitting hierover eenige mededeelingen te doen Waar ook voor punt 9: Onderzoek geloofsbrieven van de op 17 Mei j.l. benoemde leden van den raad, de vergadering weer geschorst zou moeten worden stelt hij voor thans voor deze beide aangelegenheden de vergadering te schorsen en benoemt hij tot com missieleden, die de geloofsbrieven zullen onderzoeken de heeren Sassen, Wiegman en Tak. Eerst na geruimen tijd wordt de openbare vergaderig weer heropend en komt allereerst de aanvraag om bouwterrein van A. B. Quirijnen aan de orde. De Voorzitter zegt dat Quirijnen een stuk gemeentegrond vraagt van 168 M2 gelegen tegenover het Winkelhuis van v. Boekei op den hoek. B. en W. stellen voor het gevraagde te verkoopen op voorwaarde dat het overblijvende terrein geschikt blijft voor andere perceelen, tegen een prijs van f3 50 per M2. binnen een jaar te bebouwen, de bouwplannen goed te keuren door B. en W. opdat ze in overeenstemming zullen zijn met de omgeving en het vrije terrein langs den openbaren weg aan beide, zijden door een muur of hekwerk af te sluiten, eveneens onder goedkeuring van B. en W. Aldus wordt besloten. Inzake de aanvrage van Speeljens deelt de voorzitter mede, dat deze naast zijn winkel een strook van 2 Meter breedte vraagt. Als dit zonder meer zou worden toegestaan, dan zou een hoek te veel vooruitspringen en gevaar voor den weg opleveien daar er geen trottoir overblijft. Daarom wordt vooigesteld eerst aan den heer Speetjens té vragen een ont werp teekening in te dienen, om zoo doende een juist oordeel overden toestand te kunnen vormen en er zeker van te zijn, da daar aan den ingang der gemeente niets gebouwd wordt, dat het eerste aanzicht der gemeente zou kunnen schaden. De aanvrager wordt hiermede niet in moeilijkheden gebracht, want die heeft, naar hij zelf zegt, met de uitvoe ring van zijn plannen nog allen tijd. Besloten deze aanvrage aan te houden tot de volgende] vergadering. 8. Voorstel publieke verhuring huis Markt B. Nr. 50. Voorzitter, De huur loopt einde December af. Wij doen U thans het voorstel om met 1 Januari 1928 dit pand publiek te verhuren voor 2 jaar vast, met recht van jaarlijksche verlenging, tenzij 3 maanden tevoren een der partijen bekend maakt dat men de huur wenscht te beeindigen. Evenais thans zal echter in de condities worden opgenomen, dat de gemeente zich het recht voor behoudt vantusschentijdscheopzegging met 3 maanden, ingeval zij het voor *1643*4*1 643 DAORE R.VARJ Nf" S5TF..RIt' gemeente-doeleinden noodig mocht hebben. Wiegmans. Ik zou tevens bepalen dat de inschrijving alsnog de goed keuring van den raad behoeft. Voorzitter. Wanneer de opbrengst ons niet voldoende voorkomt behoudt de raad zich het recht voor om het niet te gunnen. 9. Onderzoek geloofsbrieven van de op 17 Mei j 1. benoemde leden van den raad. De heer Sassen- deelt namens de commissie van onderzoek mede. dat de stukken in orde zijn bevonden en dus geen bezwaar bestaat tegen toe lating der 7 nieuw gekozen raadsleden, waarmede de raad instemt. 10. Aanbieding Gemeente- en Be- drijfsrekeningen dienst 1926. In de volgende vergadering zullen deze voorloopig worden vastgesteld. 11. Benoeming commissie tot onder zoek der gemeente-rekening. Worden benoemd de heeren Tak (Voorz Wiegmans en Sassen. De Voorzitter zegt voornemens te zijn op het laatst van Augustus weer vergadering te houden, welke dan de laatste van den ouden raad zal zijn en waarin hij dan gaarne de rekening nog wenschte vast te stellen, om dan de begrooting met den nieuwen raad te behandelen. 12. Ingekomen stukken. Goedkeuring Ged. Staten van het raadsbesluit tot het aangaan eener geldleening (welke intusschen reeds geplaatst is); idem tot verhuring grond aan Heurteridem tot het wijzigen der begrooting en idem tot aankoop der rijksgronden. Deze laatste kwestie is thans eindelijk afgewerkt. 13. Rondvraag. Sassen. Is er in verband met de autobussen der Staatsspoorwegen reeds iets bekend ten opzichte van onze gemeente. Voorzitter. De aanvrage is wel door de A. T. O. ingediend, maar tot heden heb ik nog niets van een beslissing van Ged. Staten gehoord. Sassen. Kan er van gemeentewege niet een gunstige aanbeveling gedaan worden. Voorzitter. Dat is gedaan. Wij moes ten opgeven of wij bezwaren hadden, doch wij hebben medegedeeld dat wij geen bezwaar hadden, integendeel ten sterkste op een gunstige beslissing aandrongen. Niemand meer het woord verlangend, sluit de voorzitter hierna de openbare vergadering, om in geheime zitting over te gaan tot behandeling van Punt 14 Reclames. BINNENLAND. Vliegtocht Holland—Indië. Een der grootste prestaties op luchtvaartgebied van den laatsten tijd is Zaterdag volbracht. Doch wat meer zegt: door Nederlanders met een ma chine van Nederlandsch fabrikaat. Geen waaghalzerij of sportprestatie, doch een proef, welke vele vooruit zichten opent en welke straks, haar volle, groote economische, beteekenis in de practijk zal krijgen. Een proef ook, welke de groote betrouwbaarheid van de Nederlandsche luchtvaart in het bijzonder van het materiaal der Kon. Nederl. luchtvaartmaatschappij bewezen heeft. Daarom hulde aan den pionier, den Amerikaan van Lear Black, die de mogelijkheid voor deze wereldvlucht opende, hulde aan de koene vliegers, hulde aan de K. L. M. Dat de Nederlander even goed als een. buitenlander in geestdrift kan ge raken voor een buitengewone daad hier op vlieggebied is Zaterdag op het vliegveld Schiphol bij Amster dam bewezen. Tegen het uur, dat de K. L M.-machine zou aankomen, maakten zich duizenden en duizenden naar het vliegveld op en vertoonden bij de glorieuze aankomst een gewel dig enthousiasme. Buitengewoon was ook de huldiging, welke den vier vliegmannen is ten deel gevallen. Mi nister van de Vegte deelde namens de Koningin mede, dat de heeren van Lear Black, Geyssendorffer, Scholte en Weber benoemd waren tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Door allen ten volle verdiend en wij ver heugen er ons over, dat ditmaal geen uitzondering is gemaakt, zooals bij den tocht van v. d. Hoop c s. Meca nicien Weber mag zijn ridderorde met eere dragen. Tal van personen hebben nog het woord gevoerd als generaal Snijders, burgemeester van de Vlugt en zeer vele andere, 't Was een enthousiaste ontvangst en de tocht door de stad Waalwpsche en Laiigstraatscbe Courant, Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs per 3 maanden 1.25. Franco per post door het geheele rijk 1.40. Brieven, Ingezonden stukken, gelden, enz. franco te zenden aan den Uitgever. Prijs der Advertentlën 20 cent per regel; minimum 1,50. Bö contract flink rabat. Reclames 40 cent per regel. Advertentlën moet6n Woensdag en Vrijdag des morgens om uiterlijk 9 uur in ons bezit zijn. MAATSCMAPPy VAN YEDZEKE DING OP HET LEVEN vroeg Madeleine. Men beschuldigt Prosper, do kas bestolen te hebben, de commissaris is er; men /.al liem naar de gevangenis brengen. Een zucht was bet eenige antwoord. Daarin berken ik de hand van Raoul of den markies, vervolgde Madeleine. Hoezoo? Dat weet ik niet, alleen weet ik, dat Prosper onschuldig is. Als bij schuldig was, bad hij de oogen niet tot mij durven op slaan. Mevrouw Fauvel opende den mond, om, al les te bekennen, maar zij durfde niet. Wat willen die monsters toch van ons, zei Madeleine, welke opofferingen verlan gen zij nog meer? Prosper onteeren. Zij hadden hem liever moeten vermoorden, dan had ik my ook kunnen dooden. De bin nenkomst van mynheer Fauvel deed haar zwijgen. Deze was zoo opgewonden dat hij nauwelijks kon spreken. De ellendeling, stamelde liy, het te wagen, mij te beschuldigen, my te laten verstaan dat ik mijzelf zou bestolen heb ben. En die markies de Clameran, die aan mijn vertrouwbaarheid scheen te twijfelen Toen vertelde hij, wat er gebeurd was, zonder er op te letten, welke indruk zijn verhaal op de twee vrouwen maakte. Ik had er gisteravond zoo een voorge voel van, eindigde by, daar leidt wange drag toe. Dien dag werd de toewijding van Made leine voor tante op een harde proef gesteld. Het edelmoedige meisje moest hooren. hoe hij, dien zy beminde, door het slijk werd gesleurd. Zij meende liem te kennen, wiens slachtoffer hy was en zij opende de mond niet, om hem te verdedigen, Mevrouw Fauvel raadde haar gedachten en begreep, dat haar ziekte gevaarlijk kon worden, zoodat zy. hoewel half dood, den moed had, zich voor het tweede ontbijt te kleeden. Het was een treurige maaltijd. Niemand at. De bedienden liepen op de teenen en spraken fluisterend alsof er een lijk in huis was. Tegen twee uur had de bankier zich in zijn kamer opgesloten, toen een bediende hem kwam zeggen dat de markies de Cln- meran hem wenschte te spreken. Wat, riep hij uit. hij waagt het, maar nadenkende, voegde hij er bij Laat mynheer binnenkomen. Die naam had al zijn toorn weer opge wekt. Des morgens, had hij. nog onder den indruk van het gebeurde, zyn wrok tegen hem kunnen onderdrukken, maar nu zou hij wraak nemen. Doeli de markies wilde niet hoven komen de bediende verscheen weer, zeggende, dat die lastige bezoeker om grondige redenen er op stond, den lieer Fauvel in het alge- meene kantoor te spreken. Wat is dat weer voor nieuwe bruta liteit? riep de bankier woedend uit en woe dend, geen kans ziende zich in te houden, ging hij de trap af. De markies de Clameran wachtte in het eerste vertrek, dat aan de kas grenst. De heer Fauvel ging recht op hem af en vroeg driftig Wat verlangt u nu nog, mynheer? Men heeft u immers betaald? Ik heb uw kwi tantie Tot groote verwondering van alle be dienden en den bankier zelf, scheen de mar kies door dit verwijt noch bewogen noch.be- leedigd. U zjjjt hard tegen my. mijnheer, ant woordde hij op een toon van bestudeerde toegevendheid, maar zonder nederigheid, doch ik heb dat verdiend. Juist daarom ben ik nu hier gekomen. Het hindert een nette man altijd als hij zich te buiten is ge gaan en in dit geval verkeer ik, mijnheer, en ik acht mij gelukkig dat mijn verleden mij toelaat, dit luid te verklaren, zonder daarom van zwakheid te worden beschul digd. Ik heb er op aangedrongen u hier en niet boven te spreken, omdat ik u voor uw bedienden beleedigd heb en u ook in hun bijzijn, mijne verontschuldiging wilde aan bieden. Clamerans gedrag was zoo verrassend en in tegenspraak met zijne gewone I rotsch- heid, dat de bankier in zijn verwondering niet moeite eenige woorden kon vinden. Ja werkelijk, zeide liij, ik moet beken nen, uwe woorden hebben mij gegriefd. Vanmorgen, vervolgde de markies, was ik onder don indruk vnn een teleurstelling en niet meester over mijne woorden. Mijn haar wordt wel grijs, maar als ik driftig beu. ben ik even onnadenkend als een jon geling van twintig jaar. Geloof mij. mijne woorden waren niet gemeend, ik heb er berouw van. Do bankier, die zelf driftig was. maar een goed karakter had, waardeerde het ge drag van Clameran in liooge mate en was er door bewogen. Rij die openhartigheid verdween zyn wrok. hy reikte Clameran de hand en sprak; Alles is vergeten, mijnheer. Gedurende eenige oogenblikken onder hielden zij zich vriendschappelijk. Clame ran verklaarde, waarom hij zoo gehaast was, om zijn geld te ontvangen, en toen hy afscheid nam, gaf hy zijn verlangen te ken nen, mevrouw Fauvel te bezoeken. liet is misschien wei Onbescheiden, zei hij. even aarzelend, by het verdriet dat zij heden moet hebben. O volstrekt niet, antwoordde de ban kier. ik geloof zelfs, dat een weinig aflei ding haar goed zal doen en ik moet uitgaan, terwille van die treurige geschiedenis. Mevrouw .Fauvel bevond zich in het klei ne kamertje, waar Raoul haar den vorigen avond niet zelfmoord gedreigd had. Zij lag half bewusteloos op de canapé en Made leine was bij haar. Toen de bediende den lieer Clameran aandiende, schrokken beiden hevig, alsof zij een geestverschijning hadden. Hij had intusschen op de trap zijn hou ding kunnen regelen. Terwijl liy den ban kier bijna vroolyk verlaten had, was hij nu ernstig en treurig. Hy groette, men wees liem een stoel, maai bij weigerde plaats te nemen en begon U zult my wel verontschuldigen, da mes, u nu te komen storen, maar ik moet een plicht vervullen. Beide vrouwen zwegen, alsof zy een na dere verklaring verwachtten. Toen voegde liy er op gedempten toon by Ik weet alles. Mevrouw Fauvel wilde hem door een handbeweging beletten verder te gaan. Zy dacht dat hij haar geheim zou verraden, maar hij scheen niets te bemerken en slechts op Madeleine'te letten, die zei: Verklaar u, mijnheer. Sinds een uur, antwoordde hy, weet .k dat Raoul zich gisterenavond op schande lijke wyze den sleutel van de kas door me vrouw Fan vel heeft laten geven en de 300.000 frs. gestolen heeft. Madeleine werd vuurrood van woede en schaamte, zy boog zich over haar tante, schudde haar by de handen en vroeg op doffen toon: Is dat waar? Is dat waar? Helaas, ja, zuchtte mevrouw Fauvel verpletterd. Madeleine stond op door die groote zwak heid verontwaardigd en riep uit: En u hebt Prosper laten beschuldigen, onteeren en gevangen nemen? Vergeving, riep haar tante, ik was bang, hij wilde zich dooden en gy weet niet alles, Prosper had het met hem afgesproken. O. riep Madeleine in woede uit, dat hebt u kunnen gelooven? Ongelukkigerwyze spreekt uw tante de waarheid. Bewyzen, mynheer, bewyzen. Raoul. bekende het. Raoul is een ellendeling. Dat weet ik helaas al te goed, maar wie heeft het woord genoemd? Wie heeft het geld des nachts in de kas gelaten? On betwistbaar toch de heer Prosper. Madeleine scheen nog lang niet over tuigd en zei, zich geen moeite aandoende haar afkeer en verachting te bedekken: Weet u wat er van het geld geworden is? De beteekenis van die vraag viel niet te ontkennen, met een veraclitelyken blik ver gezeld. wilde zy zeggen: Gy zyt de aansporing»tot dien diefstal geweest en gy zyt de heler. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1927 | | pagina 1